• Oznamy

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis bude prebiehať bez potreby prítomnosti dieťaťa od 15.4. do 30.4.2020 a to:

      1) Elektronickou prihláškou (ODKAZ) - rozhodnutia budeme zasielať až po 15.4.
      2) Individuálnu formu zápisu (osobne, poštou) si dohodnite,
      telefonicky - 0948311775 
      (cez pracovné dni od 8:00 do 16:00)
      alebo mailom - riaditel@zskombj.sk (kedykoľvek)
      3) Poštou - formulár nájdete TU (ODKAZ)
       Vytlačený, vyplnený a podpísaný zápisný lístok zašlite na adresu
      Základná škola, Komenského 23, 08501 BARDEJOV

      V prípade, že požadujete odklad plnenia povinnej školskej dochádzky vyplňte  túto elektronickú prihlášku takisto, ale do poznámky napíšte, že budete požadovať odklad. Následne si stiahnite dokument Žiadosť o odklad (na stiahnutie TU) a vyplnený ho pošlite na email sekretariat@zskombj.sk. Rovnako postupujte aj pri žiadosti o povolenie štúdia v zahraničí (na stiahntuie TU).

      O postupe pre vyšetrenie školskej spôsobilosti sa dočítate v nasledujúcom texte.

      Milí rodičia budúcich prvákov.

      Prečítajte si aktuálnu informáciu  z  Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave ohľadom zápisu detí , ktoré by mali byť diagnostikované v poradenských  zariadeniach - posudzovanie školskej spôsobilosti.

      V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania „školskej spôsobilosti“. Na základe vašich otázok prinášame niekoľko informácií a možných riešení aj v čase, keď nie je možné diagnostikovať samotné deti.

      ► Vychádzame primárne zo zákonného usmernenia, že každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt (tzv. spádová škola) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom.

      ► Pre deti s normálnym psychickým a fyzickým vývinom, nie je pre prijatie do školy potrebná žiadna, ani skríningová diagnostika školskej spôsobilosti.

      Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

      • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP
      • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
      • rodič žiada o predčasné zaškolenie
       

      Na základe usmernenia ministra školstva (zo dňa 26.3. 2020):

      http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

      § 1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      § 2. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      § 3. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

      Ako postupovať:

      • diagnostika týchto detí  sa bude realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení,
      • zatiaľ nie je možné testovanie školskej pripravenosti a  vyšetrenia budú zrealizované po ukončení karanténnych opatrení kvalifikovaným postupom,
      • všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie, resp. diagnostiku ŠVVP dieťaťa.

       


      Prečítajte si aj:
      ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM ZÁPISU (ODKAZ)

      V 1. ročníku otvárame triedy so zameraním na:

      • šport
      • výtvarnú výchovu,
      • intelektovo nadaných,
      • všeobecným zameraním.

       

      Čo u nás nájdete:

      • kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí,
      • anglický jazyk už od 1. ročníka,
      • inovatívne vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL (aplikácia anglického jazyka v ostatných predmetoch)
      • triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, matematiky a prírodovedných predmetov,
      • vyučovanie  v triedach a  učebniach vybavených najmodernejšou didaktickou technikou,
      • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • dve telocvične, posilňovňu, detské ihriská, veľký športový areál na športové aktivity,
      • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube,
      • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ,
      • pestrú stravu v školskej jedálni, zdravé desiate.

       

      Za hlavnú devízu práce školy považujeme ústretovosť pedagógov a dobrú spoluprácu rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.