• Zápis prvákov na školský rok 2023/2024

     • Zápis do 1. ročníka 2023/2024


     • SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1. ročníka

       1. apríla 2023 (sobota) o 9:00 v školskej jedálni ZŠ.

       Zápis bude spojený s rôznymi aktivitami pre deti,
      rodičia získajú dôležité informácie súvisiace s nástupom detí do školy.

      Zápis bude pokračovať do 28. apríla 2023 v pracovných dňoch
      od 7:30 do 15:30 na sekretariáte školy.
       

      • V prípade nevyhovujúceho času si dohodnite zápis na č. t.: 054/472 2383, mobil: 0948 311 775.
      • Na zápis je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 
       10 € na zakúpenie doplnkových materiálov pre žiaka.
      • Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2016 do 31.08.2017 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2022/2023  odklad školskej dochádzky.
        

      Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

      1. elektronicky:  na stránke školy bude od 1.4.2023 prístupná elektronická prihláška (ODKAZ), ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu.
      2. v listinnej podobe: rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole) Vo formáte PDF ju nájdete: Zapisny_listok_2023-24.pdf
        

      Dôležité upozornenie:

      Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi. Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

      V prípade že:

      a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie: 
      Pisomne_vyhlasenie_-_dohoda_zakonnych_zastupcov.docx

      b) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: 
      Pisomne_vyhlasenie_-_jeden_zakonny_zastupca.docx

      Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové.
       

      Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

      Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online.

      1. Vypíšte a odošlite  elektronickú prihlášku ,
      2. Vyplňte  žiadosť o štúdium v zahraničí (ODKAZ) a zašlite podpísané tlačivo - (jeho scan) na mailovú adresu: skola@zskombj.sk , alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov 
      3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložit riaditeľovi ZŠ Komenského 23 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2023.

       

      Dieťa so ŠVVP

      V prípade špeciálnych potrieb dieťaťa:

      • školská zrelosť
      • logopedické problémy - narušená komunikačná schopnosť
      • poruchy pozornosti
      • poruchy správania
      • poruchy autistického spektra
      • nadané deti
      • nezaškolené deti


      kontaktujte CPaP v Bardejove ( č.t.: 054/472 49 28 )
       

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2023.

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a predložení dokladu o získaní predprimárneho vzdelania.

      V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, je o to možné požiadať v čase zápisu na telefónnom čísle: 054/472 2383, mobil: 0948311775

                                                                                                                                      PhDr. Ján Mika, riaditeľ školy

      Pozrite si aj podstránky: