Navigácia

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 29.10.2018 (pondelok)

  OZNAM

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) dňa 29.10.2018 (PONDELOK) udeľuje 
  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.

 • Zber papiera Október 2018

  Zber papiera Október 2018

  ZBER PAPIERA

  3. 10. - 16. 10. 2018 v škole.
  Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

  Od 17. 10. môžte voziť papier už len do zberných surovín do konca októbra.

  Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

  Väčšie množstvo prosíme odviezť do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a kópiu potvrdenia prineste na sekretariát školy. 

  Víťazná trieda bude odmenená dňom organizovaného voľna.
  Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.

 • Testovanie 5

  Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze.

 • Pasovanie piatakov - fotogaléria

  Dňa 11.10.2018 sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PIATAKOV. Bolo to zábavno-súťažné popoludnie s množstvom sladkých odmien. Medzi nás žiakov druhého stupňa sme prijali žiakov z troch piatackých tried. Po 4 súťažných disciplínach, ktoré vyhrala V.C a získala putovný pohár, piataci slávnostne vyslovili SĽUB PIATAKA  a triedni učitelia ich symbolicky pasovali veľkou ceruzou .

  TAK TEDA, VITAJTE PIATACI!!!

   Monika Kmecová, IX.D

 • Šťastný život zvierat

  4.október  je v kalendári významných dní  označovaný ako Svetový deň zvierat, ktorý bol vyhlásený na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931. Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat, kedy  je dôvod prehodnotiť vzťah ľudí k zvieratám, najmä ich zaobchádzanie s nimi. Nech aj zvieratká zažívajú spokojné a šťastné dni v spoločnosti svojich majiteľov.  Slovensko sa prijatím novely zákona zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažuje zviera za vec, ale za živú, cítiacu bytosť. 

   Pozitívny vzťah ľudí k zvieratám je potrebné budovať už od útleho veku detí. V súvislosti s týmto sviatkom  sme so žiakmi  2. , 3. a 4.ročníka usporiadali výtvarnú súťaž Šťastný život zvierat. Po rozhovore s nimi  o ich vzťahu a starostlivosti o zvieratká  kreslilo 24 žiakov  svoje obľúbené  a 7 najlepších  prác sme ocenili vecnými cenami a diplomami.  

  Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

 • Magic night – Noc v škole

  Dňa 5. 9. 2018 sa časť našej školy zmenila na kúzelnú. Žiaci 2.A, 2.B a 2. C triedy so svojimi triednymi učiteľkami I. Masicovou, Ľ. Sabolovou, J. Paľuvovou a pani vychovávateľkou E. Pergerovou prišli prežiť „ Noc v škole.“  Po príprave svojich „ čarovných postieľok “ si deti zašportovali na školskom dvore a poprechádzali sa s baterkami po tmavých chodbách našej školy. Až nastal očakávaný okamih „Návšteva kúzelníka Bobra“ a jeho asistentky Simony.  Čakalo nás predstavenie plné kúzel, nečakaných zvratov, smiechu a veselej zábavy, po ktorom deti so žiarou v očiach a baterkami v rukách absolvovali prehliadku večerným mestom. Prezreli si krásne vysvietenú fontánu a čarokrásne historické centrum, ktoré hýrilo rôznymi farbami.

  Po večernej rozprávke sa deti uložili do spacákov a plní zážitkov, spokojní a šťastní  všetci zaspali.

  Všetkým sa nám to veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

  Pani učiteľky Ľ. Sabolová, J. Paľuvová. I. Masicová

 • DNI MESTA - OSLAVY 777. VÝROČIA

  V piatok a sobotu 28. a 29. septembra  vyvrcholili v našom  meste OSLAVY PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O BARDEJOVE. Tá sa v Ipatijevskej kronike objavila v roku 1241. Odvtedy ubehlo presne 777 rokov.

  Program sa začal v piatok od 1000 hodiny vystúpením žiakov materských a základných škôl na Radničnom námestí. Pochvala patrí žiakom  4.A a 4.B triedy, ktorí pri tejto príležitosti prispeli  milým  programom.

 • Ámosáčik obhájil 2. miesto a získal Cenu za najlepšiu titulku

  Vo 4. ročníku súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického  kraja Podtatranský školák sa náš školský časopis Ámosáčik umiestnil na 2. mieste a okrem toho prevzal Cenu za najlepšiu titulnú stranu.

  Patronát nad touto súťažou prevzala Veronika Fitzeková – hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorá súťaž zhodnotila takto: „Už to nie je len o nejakých slohoch, výsledkoch súťaží, ale časopisy naozaj mapujú život na škole, robia ankety, rozhovory, reportáže a podobne. Deti by určite mali tvoriť školské časopisy, pretože je to príprava na život. Mali by si všímať veci, čo sa okolo nich dejú, aby sa naučili vytvoriť si na ne názor, aby sa naučili priniesť o niečom informáciu, zaujať postoj, stanovisko, aby sa naučili komunikovať s verejnosťou, učiteľmi i spolužiakmi.“

  Porota v zložení: V. Fitzeková, I. Janigová, redaktorka TASR, A. Hudecová, V. Labuda z reklamného grafického štúdia VL Grafik hodnotili 6. kategórií: obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu.

  Redaktorom nášho časopisu blahoželáme a prajeme im veľa dobrých nápadov.

  Reportáž z tejto súťaže si môžte pozrieť v priloženom videou Popradskej Televízie (obsahuje aj rozhovor s našimi žiakmi a Mgr. Ovšonkovou.)

  Hodnotené čísla časopisu Ámosáčik môžte nájst v tomto odkaze https://zskombj.edupage.org/text77/?

 • Šarkaniáda

  V posledný septembrový piatok sa na školskom ihrisku našej školy odohralo pestrofarebné divadlo. Všetky deti z ŠKD privítali jeseň šarkaniádou. Na oblohe lietali rôzne draky, rozprávkové postavy, ako aj zvieratá. Počasie bolo krásne, slnečné a do toho nám pofukoval priaznivý vietor.

  Spoločne sme prežili príjemné popoludnie plné zábavy a nakoniec každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

  Bc. M. Škvareková

 • Európsky deň jazykov 2018 na 1. stupni

           Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy, už od roku 2001 poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť i interkultúrne porozumenie. Touto aktivitou už tradične 26. septembra ožíva aj naša škola, teda ZŠ na Komenského 23 v Bardejove.

  Aby si žiaci prvého stupňa uvedomili jazyk v kontexte konkrétnej krajiny, nielen ako vyučovací predmet, zorganizovali sme pre ne popoludnie, kde tímovo spracovávali informácie o krajine aj o cudzom jazyku, vyučovanom na 1. stupni našej školy. Vybraní žiaci anglického jazyka pracovali v troch tímoch, štvrtý tím zastupovali francúzštinári, ktorých jazyku sa darí najmä vďaka prístupu a metódam pani učiteľky Mgr. Anny Fabiánovej. Úlohou žiakov bolo vyhľadať a zaznamenať informácie o anglickom a francúzskom jazyku z pohľadu základných údajov o krajine i spracovať okruhy určenej slovnej zásoby ilustračne i popisom. Žiaci svojou kooperáciou postupne vypracovali plagáty, ktoré už budú slúžiť na propagáciu jazyka i uvedomenie si ich významu v dnešnom svete. Potvrdili, že základy jazyka im nie sú cudzie a s neznámymi informáciami si vedia pomôcť slovníkmi i internetom. Popritom obdivuhodne kooperovali a napomáhali si v rovnocenných skupinách.  Keďže aj v tomto prípade ide o medzinárodný  projekt eTwinning, súbežne s nami na svojich plagátoch  pracovali aj žiaci zo školy Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano v Portugalsku.

   Nuž, prajeme všetkým, nech je pre ne cudzí jazyk nielen nástrojom dorozumievania, ale aj prostriedkom spoznávania iných kultúr,  ktoré sú rozvojom medziľudskej  tolerancie  hlavným pilierom dosiahnutia cieľov multikultúrnej výchovy.                                                                                   

  PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
  PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

 • Deň mlieka - výstavka prác

  Pri príležitosti "Dňa mlieka", ktorý  tohto roku pripadol na 26. septembra pripravili žiaci 1.- 5. ročníka vo vestibule školy výstavku žiackych výkresov a výrobkov z obalov mliečnych produktov.  Tieto aktivity boli spojené s propagáciou mlieka v školskej jedálni prostredníctvom mliečnej desiaty alebo obeda. Veľmi poučná bola  aj rozhlasová relácia  na tému mliečna výživa. Dúfajme, že  tieto všetky aktivity budú ešte viac  motivovať našich žiakov ku konzumácii tohto pre zdravie prospešného nápoja.  

 • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

  Pozrite si aktualizovaný Harmonogram k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019 v sekcii Výchovný poradca - Dôležité termíny (ODKAZ)

 • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

  Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

  V školskom roku 2018/19 plánujeme zriadiť nasledovné záujmove útvary:

  (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí)

   

   

   

  • Názov krúžku (ročník) - Meno vedúceho  
  1. Biblický krúžok (1. - 4.) - Mgr. Mária Delejová
  2. Počítač hrou 1 (2. - 4.) - Mgr. Marek Petnuch
  3. Učíme sa hravo (1. - 4.) - Mgr. Ingrid Masicová
  4. Florbal (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
  5. Hravé fit drums a flauty (1. - 4.) - Mgr. Alena Matiašová
  6. Badmintonový krúžok 1 (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  7. Výtvarný krúžok (1. - 4.) - Mgr. Ľudmila Kurimská
  8. DSF Prvosienka (Podľa výberu) - Bc.  Darina Kostárová, 
   PaedDr.  Viera Remetová
  9. Moderná gymnastika a balet (Podľa výberu) - Bc. Stanislava Bajusová
  10. Malý kuchárik (2. - 4.) - Mgr. Ľubica Sabolová
  11. Čitateľský krúžok (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  12. Moderný tanec (1. - 9.) - Bc. Darina Kostárová,
  13. Šikovné ruky (1. - 4.) - PaedDr. Jana Paľuvová
  14. Pohybové hry (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
  15. Stolný tenis (2. - 5.) - Mgr. Marek Petnuch
  16. Hry a hlavolamy (1. - 4.) - Mgr. Darina Marcinčová
  17. Bystré hlavičky (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  18. Nemčina pre začiatočníkov (1.ročník) - Mgr. Oľga Lišivková
  19. Strelecký krúžok (Podľa výberu) - Mgr. Ľudmila Frančáková
  20. Francúzština hrou (3.D, 4.B) - Mgr. Anna Fabianová
  21. Postavy z biblie (1. - 5.) - Mgr. Tatiana Tipulová
  22. Šachový krúžok (1. - 9.) - Mgr. Stanislav Škerlík
  23. Hravá konverzácia vo FRJ (5. -  9.) - Mgr. Anna Fabianová
  24. Stolnotenisový krúžok (5. -  9.) - Mgr. Adriána Hudáková
  25. Ruština hrou (5. -  6.) - PhDr. Milena Žáková
  26. Debatný krúžok - ANJ (6. - 9. ) - Mgr. Jana Baranová
  27. Hravá matematika (9.) - Mgr. Alena Zavacká
  28. Volejbal (7.  - 9.) - Mgr. Alena Zavacká
  29. Počítačový (7.  - 9.) - Mgr. Jana Varcholová
  30. Matematický - Už to viem (5. - 8. ) - Mgr. Jana Varcholová
  31. Kreatívny krúžok (5. -  9.) - Mgr. Tatiana Tipulová
  32. Potulky s bibliou (5. -  9.) - Mgr. Mária Delejová
  33. Stolný tenis (5. -  9.) - Mgr. Róbert Senčák
  34. Skok o žrdi (Športové triedy) - Mgr. Róbert Senčák
  35. Divadelný krúžok (5. - 9.) - Mgr. Viktória  Vasilegová, 
   Mgr.Jarmila Dzambová
  36. Hravá slovenčina (7.) - Mgr. Viktória  Vasilegová
  37. Chemický krúžok (5. - 9.) - RNDr. Dana Ellerová
  38. Bedmintonový krúžok (5. - 9.) - Mgr. Tatiana Vavreková
  39. Hravá matematika (5.) - PaedDr. Viera Remetová
  40. Školská televízia (4. - 9.) - Mgr. Mária Peláková
  41. Florbalový krúžok (5.-9. Chlapci) Mgr. Andrej Pečeňuk
  42. Plavecký krúžok (5.-9.Chlapci a dievčatá) - Mgr. A. Pečeňuk
   Piatok (14,00-16,00h)
  43. Loptové hry (5.-9. Dievčatá) - Mgr. Zoran Kollárovič
   Piatok (14,00-16,00h)
  44. Matematický krúžok (8. - 9. ročník) - PaedDr. Ľudmila Glittová

   

 • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa bude konať 
  3. septembra 2018 (pondelok) o
   8:00 hodine
  v jednotlivých triedach.

  Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy. O tom, kde sa nachádzajú jednotlivé triedy Vás budú informovať poverení zamestnanci vo vestibule školy.

  Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 4.9.2018. Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

  Tešíme sa na vás!

 • Prihláška na stravovanie + SEPTEMBER 2018

  Prosíme rodičov, aby si pre nákup jedálnych lístov na mesiac SEPTEMBER doniesli už vytlačenú a vyplnenú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE.

  Zjednodušite a zrýchlite tým svoj nákup. Tlačivo si môžte stiahnuť kliknutím na naledovné odkazy. 

  Stiahnuť si ho môžete ako formulár vo formáte DOC:
  Prihlaska_na_stravovanie_2018.doc


  alebo ako tlačivo vo formáte PDF:
  Prihlaska_na_stravovanie_2018.pdf

  Prvý deň, kedy sa podáva strava je 4.9.2018

  Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER 2018 

  si môžete zakúpiť v dňoch 30.08.2018 až 31.08.2018
  v čase od 7:30 do 14:00 hod. A 
  dňa 03.09.2018 v čase od 7:30 do 14:30 

  OBED
  1. stupeň (6-11 rokov) –18,05 €+1,90 € réžia spolu 19,95€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
  2. stupeň (11-15 rokov) – 19,19 €+ 1,90 € réžia spolu 21,09 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

  DESIATA
  1. stupeň (6-11 rokov) –4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
  2. stupeň (11-15 rokov) – 4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€)

 • Letný denný tábor 2018

  V dňoch 9. až 13. júla, aj keď boli prázdniny už v plnom prúde, na našej škole panoval čulý ruch. Postarali sa oň účastníci letného denného tábora pod vedením svojich učiteliek, vychovávateliek a  asistentiek. Program, tak ako sme si ho naplánovali, bol splnený, aj keď počasie nebolo vždy na našej strane. Všade panovala dobrá nálada a pohoda. Deti sa prostredníctvom rôznych zábavných, kreatívnych hier, aktivít a výletov veľa naučili a príjemne strávili začiatok prázdnin medzi kamarátmi. Pekné bolo zistenie, že sa starší pomáhali mladším, starali sa o nich, „brali ich do partie“.  Spolu sa hrali na Indiánov, maľovali a tvorili totemy, plnili úlohy s Červenou čiapočkou, prostredníctvom zaujímavých aktivít sa zdokonaľovali v angličtine, navštívili drevené kostolíky v Hervartove aj Tročanoch, šantili v bazénoch  na kúpalisku, oboznámili sa s novými výtvarnými technikami, športovali... O výbornú stravu a pitný režim sa po celý pobyt postarli naše kuchárky na čele s vedúcou školskej jedálne.  Na záver nechýbali grilovné špekáčiky a pekné odmeny pre všetkých. Okrem toho si domov odniesli aj mnoho pekných prázdninových zážitkov. Poďakovanie za ne patrí všetkým vedúcim letného tábora aj jeho veselým účastníkom. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

  Mgr. Mária Peláková

 • IHRISKO PRE SÍDLISKO

  Starostlivosť o zdravý rast našich detí a mládeže je dôležitou úlohou pre celú našu spoločnosť. Aj naše Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23 v Bardejove si dalo za cieľ budovať pri škole ihriská a športoviská, ktoré budú slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom celého sídliska.  Aktívne sa zapájame do rôznych grantových výziev.

  Vďaka podpore ČSOB nadácie sme tento rok získali grant vo výške 3 000 eur na dobudovanie detského ihriska pred školou. Ciele projektu boli splnené. Pri exteriérových cvičiacich zariadeniach boli dobudované bezpečné dopadové plochy, zrealizované terénne úpravy na ihrisku. Na dorovnanie jeho plochy bola navozená hlina a následne vysiata tráva. Pri prácach nám pomáhali členky Únie žien Slovenska, ktoré aj vysadili okrasné rastliny v parku a v okolí budovy školy. Do brigád sa zapojili aj naši žiaci, učitelia a ochotní rodičia. Vysadili sme vyše 120 okrasných kríkov a rastlín. Pre najmenších sme osadili kryté pieskovisko. Po okraji ihriska boli inštalované lavičky na sedenie, ktoré využívajú hlavne mamičky s malými deťmi. Celé ihrisko bolo oplotené, aby sme zabezpečili ochranu zatrávnených plôch a okrasných parčíkov. Zakúpili a osadili sme novú hraciu zostavu, kde si môžu deti rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Jej súčasťou je lezecká stena, lanové rebríky, hojdačky, lano na šplhanie, dve vežičky premostené balančným mostíkom, logická hra-„Piškvorky“. V rámci výchovno-vyučovacieho procesu tu škola realizuje podujatia športového charakteru. Ihrisko slúži všetkým žiakom školy, školského klubu, navštevujú ho aj deti z patronátnej materskej školy, obyvatelia nášho sídliska - od malých detí po dôchodcov. Je využívané počas pracovného týždňa a rovnako intenzívne aj cez víkendy a prázdniny, keď tu aktívne trávia voľný čas športuchtiví návštevníci.

  Veríme, že nové ihrisko bude slúžiť všetkým a že si ho jeho používatelia budú chrániť pred poškodením, aby bolo bezpečné a  slúžilo čo najdlhšie.

  Mgr. Mária Peláková

 • Letný tábor 2018 - informácie pre rodičov a program

  PROGRAM LETNÉHO TÁBORA: (kliknite na tabuľky)

  8:00 – 12:00 – dopoludňajší program

  12:00 – 12:30 – obed,

  12:30 – 13:00 – poobedňajší oddych
  (oddychová činnosť) hry v átriovom ihrisku, deti si môžu nosiť vlastné hry (hračky)

  13:00 – 15:45 – popoludňajšia činnosť

  15:45 – 16:00 – vyhodnotenie dňa, odovzdanie detí rodičom

 • Škola v prírode

  Žiaci našej základnej školy prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí  Vysokých Tatier v  škole v prírode.

  Žiaci 1.stupňa pravidelne absolvujú školu v prírode. Tak tomu bolo aj tento školský rok. V dňoch 11. až 15. júna  sa naši  štvrtáci zúčastnili vytúženej školy v prírode. Konala sa v malebnom prostredí Tatranskej Štrby v hoteli Rysy. 

  Počasie nám síce neprialo, ale aj tak nám to neubralo na dobrej nálade. Žiaci spoznávali prírodu, orientáciu a určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky o Tatrách  počas krásnych dní. Učili sme sa aj v lese, aj na hoteli.  Navštívili sme hrad v Starej Ľubovni  a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Jeden celý deň sme venovali utuženiu plaveckých schopností a absolvovali pobyt v AquaCity Poprad. Navštívili sme vodopád Skok, Štrbské pleso, Popradské pleso aj Beliansku jaskyňu. Naše večery v škole v prírode sme si spríjemňovali súťažami, zábavnými hrami. Posledný večer nechýbalo opekanie, diskotéka a vyhodnotenie celého týždňa.

  Prežili sme krásny týždeň v náručí tatranských lesov, dýchali sme čerstvý vzduch, smiali sa, plávali, dobre sa bavili a učili. Plný zážitkov sme sa v piatok vracali späť do Bardejova. Môžete si pozrieť fotky a tak byť aspoň na chvíľu s nami.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Úspechy vo výtvarných súťažiach

  Počas celého školského roka sa žiaci 2. A triedy a výtvarného krúžku zapájali do rôznych výtvarných súťaží. Za najväčší úspech považujeme ceny z medzinárodnej súťaže „ Včela“ vyhlásenej veľvyslanectvom Slovinskej republiky a v celoslovenskej súťaži „Každý deň je deň zeme“. Veľmi sa potešili výhre v kreslení komiksov v krajskej  súťaži , vyhlásenej DJZ v Prešove. Ocenení boli aj v okresných súťažiach: Hasiči, Jablko a Deň zeme. K týmto úspechom srdečne blahoželáme! Mgr. Ľ. Kurimská

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria