Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z anglického jazyka CvAJ
Cvičenia z francúzskeho jazyka CvFJ
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia z nemeckého jazyka CvNJ
Cvičenia z ruského jazyka CvRJ
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJL
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Individuálne logopedické cvičenia ILC
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Obohatenie OHT
Práca s počítačom PSP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PR
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Rodinná príprava RP
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Športové hry ŠH
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umelecká činnosť hudobná UČH
Umelecká činnosť literárno-dramatická UČ-LD
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis Z

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria