Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obohatenie OHT
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria