Navigácia

Vnútorný poriadok školy
 

Vnútorný poriadok školy vo formáte PDF v tomto odkaze.

 

 

 

Základná škola, Komenského 23, 085 01  BARDEJOV

 

Vnútorný poriadok školy

 

 

Základná škola Komenského 23, Bardejov je plno-organizovaná škola s klasickými triedami, s triedami s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a triedami pre intelektovo nadaných žiakov. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu

žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

        Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov. Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento pracovný poriadok dodržiavať.

 Riaditeľstvo školy dňom 3. septembra 2018 vydáva tento vnútorný poriadok školy:

 

I .Všeobecné ustanovenia

 

Organizácia školského roka:

 

 • Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa            31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.
 • Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.                          
 • Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok.
 • Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. Ak sa v období školského vyučovania presúvajú pracovné dni, vzťahuje sa táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách.
 • Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.
 • Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny (2 dni - koniec októbra), vianočné prázdniny (23.12.-7.1.), polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny (začínajú štvrtkom, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok. Vyučovanie sa začne v stredu) a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).
 • Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
 • Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.
 • Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).

    Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede.

    Začiatok vyučovania je 7.50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové.            Veľká prestávka trvá 15minút.

Časové rozdelenie dňa:

                           7.20   - 7.35        príchod do školy

                           7.50   -  8.35       1. vyučovacia hodina

                           8.45   -  9.30       2. vyučovacia hodina

                           9.45   - 10.30      3. vyučovacia hodina

                        10.40    - 11.25      4. vyučovacia hodina

                        11.35    - 12.20      5. vyučovacia hodina

                        12.30    - 13.15      6. vyučovacia hodina

                        14.00    - 14.40      7. vyučovacia hodina

                        14.50   -  15.30      8. vyučovacia hodina

                        15.40   -  16.20      9. vyučovacia hodina

Popoludňajšie vyučovanie začína o 14.00 a vyučovacia jednotka trvá 40 minút.

      Školský klub detí a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.

 

 1. Práva a povinnosti žiakov

 

Príchod do školy, príprava na vyučovanie:

  • Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 10 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede.
  • Na určenom mieste sa prezúvajú a vyzliekajú. Šatstvo i obuv majú označené, aby nedošlo k zámene, ukladajú si ich podľa pokynov.
  • Pri vstupe učiteľa do triedy zdravia žiaci povstaním. Na chodbách zdravia „Dobrý deň“ – ako aj mimo školy
  • Chýbajúcich žiakov hlási touto službou poverený žiak. Ospravedlnenie prijíma učiteľ od jednotlivých žiakov z miesta.

                                           

Správanie žiakov cez prestávku:

  • Po ukončení hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa.
  • Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Iba počas veľkej prestávky vychádzajú všetci žiaci na chodbu.
  • Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa /z bezpečnostných dôvodov/ a to len otváraním vetračiek.
  • Na chodbách sa žiaci správajú pokojne, nevstupujú do iných tried  /ani susedných/ a neprechádzajú do iných poschodí.
  • Prechod žiakov do telocvične, odborných učební sa uskutočňuje na konci prestávky.

 

Správanie sa žiakov cez vyučovanie:

  • Na vyučovaní sedí žiak spôsobne a pozorne sleduje výklad učiteľa. Svojou činnosťou neruší vyučovanie. Ak chce prehovoriť, musí sa prihlásiť, odpovedá až na vyzvanie učiteľom.
  • Počas vyučovania žiak pracuje svedomito. Za hrubý priestupok sa považuje napovedanie a opisovanie.
  • Na hodinách telesnej výchovy cvičia žiaci v úbore dohodnutom s vyučujúcim.
  • Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok podľa vlastného výberu schváleným triednym učiteľom
  • Počas vyučovania môže žiak opustiť triedu iba so súhlasom vyučujúceho. Žiak opustí školskú budovu len z vážnych dôvodov /návšteva lekára/ so súhlasom triedneho učiteľa a rodiča. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne o uvoľnení vyučujúci príslušnej hodiny.

 

Odchod zo školy:

  • Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje pracovné miesto, služba skontroluje stav triedy a postará sa o čistotu tabule. Za prítomnosti učiteľa sa žiaci prezujú, oblečú a opustia školu. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy bez dozoru vedúcich krúžkov alebo vyučujúcich.
  • V školskej jedálni sa žiaci riadia režimom školskej jedálne.
  • Do jedálne odchádzajú stravujúci sa žiaci v sprievode učiteľa.

 

 

 

Ospravedlnenie absencie žiakov:

  • Ak nemôže žiak prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada o ospravedlnenie triedneho učiteľa. Keď ide o dlhšiu neprítomnosť, vyžiada pre žiaka triedny učiteľ súhlas u riaditeľa školy. V ostatných prípadoch oznámia rodičia príčinu jeho neprítomnosti najneskôr do dvoch dní.
  • Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu /napr. telesná výchova/ určuje    riaditeľ školy iba na základe písomného posúdenia školského lekára a písomnej  žiadosti zákonného zástupcu spravidla na pol roka.
  • Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 5 vyučovacích dní potvrdené lekárom.

 

Správanie sa žiakov mimo školy:

  • Žiaci školy sú povinní dbať o dobrú povesť školy a prispievať k nej svojim správaním.

 

Styk rodičov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi:

  • Styk rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
  • Do zborovne, telocvične, dielne a iných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

 

Práva žiaka:

  • Žiak na roč.1.4. si môže zvoliť 2 nepovinné predmety v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne. Výnimku tvorí 1.roč. s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, TSV, VV kedy môže  byť len 1 vyučovacia hodina.
  • Žiak 5. až 9. ročníka má právo navštevovať 3 nepovinné predmety v rozsahu 4 vyučovacích hodín.
  • Žiaci majú právo navštevovať ZUŠ.
  • Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, alebo môže pracovať v športových oddieloch, dobrovoľnej telesnej výchovy a pod.
  • Žiak má právo na zapožičanie učebníc /okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka/ a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
  • Žiaci školy I. stupňa majú podľa Vnútorného poriadku ŠKD právo navštevovať školský klub detí. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej stravovni.

 

 

Povinnosti aktívu žiakov:

Predseda triedy

  • Zastupuje triedny kolektív pri rokovaní s učiteľmi.

 

 

 

Hospodár

  • Má na starosti všetky finančné záležitosti triedy. Zaznamenáva položky v triednom fonde, vedie evidenciu a predkladá výsledky svojej činnosti triednemu učiteľovi na kontrolu

 

Triedna služba

  • V každej triede sa určuje na jeden týždeň dvojica žiakov ako triedna služba. Mená služby sú uvedené v ľavom dolnom rohu triednej knihy. Triedna služba utiera tabuľu, pripravuje kriedu, dbá o to, aby sa kriedou šetrilo a nepísalo mimo vyučovania /cez prestávky/. Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po skončení vyučovania dozerá na čistou a poriadok.
  • Má prehľad o neprítomných žiakoch a stav hlási na začiatku každej vyučovacej hodiny vyučujúcemu.
  • Dbá o to, aby v čase neprítomnosti učiteľa v triede /i cez malé prestávky/ bol v triede poriadok a pokoj. Ak nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu do 5 minút po zvonení, hlási to riaditeľovi školy /zástupcovi riaditeľa školy/, aby bolo možné ihneď zabezpečiť náhradu.

 

 

Odmeny a opatrenia na posilnenie disciplíny:

 

Odmeny

  • Individuálna ústna pochvala učiteľom.
  • Pochvala pred žiackym kolektívom, udelenie diplomu, vecnej odmeny – napr. za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech.../.
  • Pochvala pred triedou za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a reprezentáciu školy.

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny

  • Individuálne napomenutie učiteľom.
  • Napomenutie alebo pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou, na konci školského roka.
  • Napomenutie alebo pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou, na konci školského roka riaditeľské napomenutie. Udelenie napomenutia sa oznámi písomne rodičom a zapíše sa do triedneho výkazu.
  • Zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku.
  • Preradenie žiaka na inú školu /len so súhlasom rodičov./

 

Práva žiaka:

  • Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
  • Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
  • Žiak má právo na omyl.
  • Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
  • Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
  • Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
  • Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov.
  • Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
  • Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

 

Povinnosti žiaka:

  • Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto, hygienicky a esteticky upravený. Nie je dovolené líčenie, pearsing, farbenie vlasov, lakovanie nechtov, extravagantné oblečenie, atď.
  • Žiakom je zakázané nosiť sa vyučovanie mobilný telefón. V opačnom prípade škola nenesie zodpovednosť za stratu a poškodenie. V prípade použitia počas vyučovania, čím spôsobí narušenie vyučovacieho procesu bude mu mobil odobratý, uložený u riaditeľa školy a vrátený rodičom. Ak sa situácia zopakuje, bude mobil vrátený rodičom až na konci školského roku v zmysle nariadenia riaditeľa školy.
  • Zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom vyučovaní, krúžkoch, školskom klube, alebo majú osobitné povolenie.
  • V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.
  • Ak žiak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť.
  • Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového, či pracovného úboru.
  • Svoje miesto záujme žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu.
  • Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.
  • Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné predmety.
  • Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
  • Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach.
  • Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku.
  • Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, ani hrať hazardné hry, nenosia a nepoužívajú omamné látky.
  • Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov.
  • V školskom klube detí sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateliek, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.
  • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.
  • Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
  • Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania.
  • Neprítomnosť žiaka ospravedlní písomne, alebo ústne rodič v deň príchodu žiaka do školy, najviac 5 vyučovacích dní po sebe.
  • Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.
  • Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch a budove školy, okrem rodičov.

 

 

Triedy pre intelektovo nadané deti

         Triedy pre intelektovo nadané deti sú výberové triedy zamerané na rozvíjanie nadpriemerného nadania žiakov a ich vysokých intelektových schopností. Žiak zaradený do takejto triedy musí dosahovať požadované  výsledky a spĺňať kritériá stanovené školou, v opačnom prípade môže byť na návrh pedagógov a po prerokovaní na pedagogickej rade z tejto triedy vyradený.

Kritériá pre žiakov v triedach pre intelektovo nadané deti:

 • žiak dodržiava pravidlá primeraného, slušného a vhodného správania a pravidlá Vnútorného poriadku školy,
 • žiak sa pravidelne pripravuje na vyučovanie, nezabúda si učebné pomôcky a plní si povinnosti súvisiace s vyučovacím procesom,
 • žiak sa zapája do triednych aktivít a do súťaží, v ktorých ho podporujú jeho vyučujúci,
 • žiak nedosahuje pri polročnom a koncoročnom hodnotení priemer horší ako 2,00 a nesmie byť v žiadnom predmete hodnotený známkou dostatočný,
 • žiak nesmie mať zníženú známku zo správania,
 • žiak vypracuje ročníkovú prácu, prezentuje ju a obháji pred spolužiakmi, rodičmi a trojčlennou komisiou pedagógov.

 

Zákazy pre žiakov a priestupky žiakov

 

Žiakom sa zakazuje:

 • vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania,
 • nosiť do školy živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov,
 • mať zapnutý mobilný telefón a manipulovať s ním počas vyučovania, nabíjať mobilný telefón počas vyučovania  a prestávok,
 • opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa,
 • vulgárne sa vyjadrovať v škole počas vyučovania aj prestávok,
 • nosiť zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety,
 • prijímať súkromné návštevy v škole v čase vyučovania aj prestávok, v odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje službou na vrátnici, kde po zaevidovaní v knihe návštev zotrvá do príchodu žiaka,
 • vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách , parapetoch a zábradliach,
 • zdržiavať sa v triede v topánkach, prípadne odkladať ich v triede,
 • bez súhlasu používať a zapájať na školskú elektrickú sieť  vlastné elektrické spotrebiče, prístroje a zariadenia( napr.: zosilňovače, ohrievače, hudobné nástroje, nabíjačky a pod.),
 • nosiť a propagovať fašistické symboly na tričkách, vetrovkách, kľúčoch a pod.,
 • fajčiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy a jej okolí a na podujatiach organizovaných školou,
 • šikanovať a nepriateľsky sa správať k spolužiakom,
 • šíriť informácie ( napr. na internete) , ktoré by mohli poškodiť dobré meno školy alebo jej zamestnancov a spôsobiť jej akúkoľvek ujmu,
 • oneskorene prichádzať na ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu bez vážneho dôvodu (za priestupok sa pokladajú tri meškania),
 • ničiť školský majetok, písaním alebo iným spôsobom poškodzovať steny, lavice, stoličky, stoly a iné zariadenie školy ( v prípade poškodenia majetku sú žiaci povinní uviesť ho do pôvodného stavu alebo škodu nahradiť peňažne),
 • jesť a piť počas vyučovania.

     Neospravedlnená hodina , neplnenie povinností  a nedodržiavanie zákazov uvedených v školskom poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je evidovaný v klasifikačnom zázname. Triedny učiteľ ma právo zhodnotiť závažnosť priestupku a uložiť  žiakovi niektoré z týchto opatrení:

 1. Napomenutie od triedneho učiteľa:
 • 1  priestupok
 1. Pokarhanie od triedneho učiteľa:
 • 2 – 3 priestupky
 1. Pokarhanie od riaditeľa školy:
 • 4 – 6 priestupkov
 1. Znížená známka zo správania – uspokojivé (2)
 • 7 - 12  priestupkov
 1.  Znížená známka zo správania – menej uspokojivé (3)
 • 13-18  priestupkov
 1. Znížená známka zo správania – neuspokojivé (4)
 • viac ako 19 priestupkov

 

 Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom), včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje výchovné opatrenia.

 

Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice

 •  
 • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
 • Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka ( zákonný zástupca ).
 • Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.

 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje

 • zdravie a zdravie spolužiakov.
 • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom.
 • V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 • Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 • Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 • Každý žiak je povinný si zabezpečiť vhodnú obuv na prezúvanie.
 • Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
 • Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 • Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
 • Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred jedlom.
 • Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.
 • Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové problémy i výšku vzrastu žiaka.
 • V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
 • Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 • Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
 • Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca / vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku.../.
 • Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.
 • Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
 • Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.

 

Správanie sa žiaka na verejnosti

 

 • Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie.....) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované.
 • Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a zábavného programu ak nie je program nevhodný pre školskú mládež.
 • Večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v doprovode rodiča alebo ním poverenej osoby.
 • Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov.

 

 

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:

 • keď koná rozdielovú skúšku,
 • keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 • keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené,
 • na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov.

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

 • Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou -Nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,

dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.

 • Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom prospechu nedostatočný.
 • .Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

 

 

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

 

Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka je povinný do 30. septembra v danom školskom roku poslať potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka môže písomne požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky do 15. mája v danom školskom roku. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov žiak túto skúšku vykoná a určí termín. Ku komisionálnej skúške je potrebné predložiť vysvedčenie zo zahraničia za daný školský rok.

 

Školské stravovanie

 

 • Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ je povinný včas si zakúpiť lístky u vedúcej školskej jedálne.
 • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
 • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy .
 • V školskej jedálni sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne.
 • Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni , vrátene ovocia, jogurtov.
 • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
 • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu alebo jedálenský stôl, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok školskej jedálne zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.

 

 

Práva a povinnosti učiteľov:

 • Učitelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.
 • Učitelia prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. Svoj príchod zapíšu do knihy príchodov a odchodov. Oneskorený príchod hlásia riaditeľovi školy /zástupcom/. Vyučujúci, ktorí majú dozor, prichádzajú 20 minút pred začiatkom vyučovania.
 • Predvídanú neprítomnosť hlási učiteľ včas riaditeľovi školy začiatkom vyučovania, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie. Do 24 hodín predloží potvrdenie lekára o pracovnej neschopnosti.
 • Po príchode do školy a odchode zo školy sa učitelia oboznámia so správami a vyhláškami v zborovni, vyvesené riaditeľstvom školy, najmä však so zmenami v rozvrhu /zastupovanie neprítomných učiteľov/.
 • Skôr než začne učiteľ vyučovať, zapíše do triednej knihy učivo, neprítomných žiakov, skontroluje či je učebňa v poriadku. Pomôcky si učitelia pripravia včas.                                      
 • Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa učebných osnov a používa učebnice schválené Ministerstvom školstva SR. Na vyučovanie sa starostlivo pripravuje.
 • Dbá na poriadok a disciplínu v triedach, vedie žiakov k ochrane školského majetku.
 • Zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov vo vyučovacom procese, na vychádzkach, exkurziách, kurzoch a v čase dozoru na pridelenom priestore.
 • V čase vyučovania a cez prestávky nesmie posielať žiakov mimo školu na vybavovanie svojich osobných a iných záležitostí. Počas vyučovacích hodín si nevybavuje svoje súkromné záležitosti a telefonáty.
 • Učiteľ nepoužíva telesné a iné nepedagogické tresty. Disciplinárne priestupky rieši každý vyučujúci na svojich hodinách sám, triednych učiteľov iba informuje.
 • Po poslednej vyučovacej hodine skontroluje vyučujúci poriadok v triede, na chodbe a v šatni, potom odvedie žiakov do jedálne /resp. k východu/. Dbá, aby žiaci nenarušovali vyučovací proces v ďalších triedach.
 • Učitelia sú osobne zodpovední za dodržiavanie školského poriadku.
 • Cez prestávky dozor konajúci učitelia nedovolia žiakom svojvoľne opúšťať školskú budovu.

 

 

 

Práva a povinnosti triedneho učiteľa:

 • Triedny učiteľ má vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy. Na začiatku školského roka premyslí na základe podmienok triedneho kolektívu a výchovných potrieb ročníka výchovný plán, podľa ktorého uskutočňuje sústavnú výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy.
 • Koordinuje v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbá, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti.
 • Spolupracuje s výchovným poradcom školy a vedie žiakov k správnej voľbe povolania.
 • Sleduje správanie a prospech žiakov vo svojej triede a stará sa o dodržiavanie školského poriadku.
 • Dohliada na stav učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na zovňajšok žiakov a vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 • Dvakrát v mesiaci organizuje triednické hodiny. Hodinu zapíše do triednej knihy. Dĺžka hodiny je určená programom triednickej hodiny. Nie je predpísaná.
 • Osobitnú pozornosť venuje žiakom talentovaným, žiakom z menej podnetného prostredia a žiakom zaostávajúcim.
 • Závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky rieši s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy.
 • Pomáha triednemu dôverníkovi alebo výboru ZRŠ pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň využíva pre spoluprácu s rodičmi. V priebehu roka sa zoznámi a rokuje s rodičmi svojich žiakov.
 • Zhoršenie prospechu alebo správania oznamuje rodičom prostredníctvom žiackej knižky, internetovej stránky školy, na triednych schôdzach ZRŠ, listom, osobným pozvaním do školy a pod.
 • Triedny učiteľ uvoľňuje žiaka z vyučovania na jeden deň. Ak žiadajú rodičia pre svoje dieťa voľno na viac ako jeden deň, požiada rodič písomnou žiadosťou o uvoľnenie riaditeľa školy. K rekreačným účelom sa žiaci v priebehu školského roka z vyučovania neuvoľňujú.
 • Triedny učiteľ môže uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných potrieb triedneho kolektívu.
 • Zabezpečí vo svojej triede zasadací poriadok.
 • Vedie triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytuje riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede.
 • V pondelok kontroluje  zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky odstráni ihneď.
 • Učiteľ je povinný oboznámiť sa s rodinným prostredím /podľa nových zásad klasifikácie/.
 • Triedny učiteľ zodpovedá za vzhľad učebne a jej inventár. Na začiatku školského roka prevezme ako správca učebne jej zariadenie. Vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ihneď hlási.
 • Organizuje v triede žiacke služby a zodpovedá za ich činnosť.

Práva a povinnosti riaditeľa školy:

 • Riaditeľ školy využíva na škole všetky práva, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce, pracovného poriadku pre pedagogických, výchovných a ostatných pracovníkov školy a výchovných zariadení a ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva.
 • Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.
 • Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole.
 • Riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov školy v zhode s pracovným poriadkom. Hodnotí prácu všetkých zamestnancov školy
 • Stará sa o ďalšie vzdelávanie pracovníkov.
 • Ovplyvňuje všetku mimo triednu, mimoškolskú a mimopracovnú činnosť školy.
 • Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole.
 • Pomáha pracovníkom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémoch.
 • V spolupráci s OZ zabezpečuje previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a previerku PO.
 • Zabezpečuje všetky úlohy CO.
 • Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuje závery jej rokovania.
 • Zostavuje príslušné pracovné plány a vnútorný poriadok školy a nariadeným orgánom podáva požadovanú štatistiku, ústne i písomné správy.
 • Dbá, aby boli finančné prostriedky školy využívané účelne.
 • Zabezpečuje styk školy so ZRŠ, RŠ, OÚ a MsÚ.
 • Riadi a kontroluje výchovno-vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky výchovno-vzdelávacej práce školy.
 • Určuje zásady vnútorného poriadku školy a schvaľuje rozvrh hodín.

 

Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa  školy pre II. stupeň:

 • Zástupca riaditeľa školy využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.
 • Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.
 • Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru.
 • Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole.
 • Zastupuje riaditeľa školy v jeho neprítomnosti.
 • Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh na II. stupni
 • Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly, sleduje ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele.
 • Zúčastňuje sa na hodnotení práce učiteľov a ostatných pracovníkov školy.
 • Zabezpečuje všetky organizačno-administratívne úlohy smerom k správnym zamestnancom školy.
 • Zabezpečuje budovanie dielní, pozemku, odborných učební, učební a kabinetov.
 • Zodpovedá za správne vedenie hlavného inventára školy, fondu učebníc a školských potrieb.
 • Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za správnych zamestnancov školy.
 • Zodpovedá za vypracovanie rozvrhu hodín pre II. stupeň.
 • Zodpovedá riaditeľovi školy za správne vedenie administratívnej agendy.
 • Zabezpečuje úlohy spojené s dodržiavaním predpisov o bezpečnosti práce a  požiarnej ochrany na škole.
 • Stará sa o materiálno-technické zásobovanie CO /sklad/.
 • Zostavuje podklady pre rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o efektívnosť hospodárenia.
 • Kontroluje činnosť technicko-hospodárskych a prevádzkových pracovníkov školy.

-    Vedie zošity na sledovanie hospodárnosti vody, energií a striech.

 

Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre I. Stupeň:

 • Zástupca riaditeľa využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.
 • Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.
 • Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru.
 • Zastupuje riaditeľa školy v dobe jeho neprítomnosti a neprítomnosti zástupkyne.
 • Zabezpečuje administratívne úlohy na škole.
 • Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh na I. stupni.
 • Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly, sleduje plnenie pedagogických cieľov.
 • Zúčastňuje sa na hodnotení práce učiteľov a ostatných pracovníkov školy.
 • Zabezpečuje všetky organizačno-administratívne úlohy pre pedagogických pracovníkov školy.
 • Zabezpečuje odber pedagogických časopisov a ich využívanie.
 • Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za pedagogických pracovníkov školy.
 •  Zabezpečuje správnosť spracovania rozvrhov hodín na I. stupni.
 • Zodpovedá riaditeľovi školy za správne vedenie administratívnej agendy.
 • Stará sa o platové záležitosti pedagogických pracovníkov.
 • Kontroluje činnosť práce školského klubu a stará sa o odborný rast vychovávateliek.

 

Práva a povinnosti výchovnej poradkyne:

 • Výchovná poradkyňa je pomocníkom riaditeľa školy pri organizovaní výchovnej práce so žiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, pri starostlivosti o talentovaných i zaostávajúcich žiakov a žiakov, u ktorých sú výchovné problémy.
 • Pomáha riaditeľovi školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere.
 • Informuje pedagogický zbor o jednotlivých druhoch povolania, o potrebe pracovných síl v jednotlivých odboroch hospodárstva.
 • Výchovný poradca spolupracuje:
  • so ZRŠ na škole,
  •  s detskými lekárkami a triednym učiteľom pri zisťovaní príčin výchovných ťažkostí, zaostávania v prospechu, ako aj pri odporúčaní povolania žiaka so zreteľom na jeho zdravotný stav,
  •  s PPP v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností žiakov i pri problémoch pri voľbe povolania,
  •  s Úradom práce pri získavaní žiakov do jednotlivých odvetví.
 • Vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním žiakov, evidenciu talentovaných i problémových žiakov.
 • Má právo za prácu v tomto úseku skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc Ministerstva školstva SR.

Práva a povinnosti školského špeciálneho pedagóga:

 • Podieľa sa priamo na výchove a vzdelávaní žiaka so špeciálno-pedagogickými potrebami.
 • Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu.
 • Poskytuje  žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.
 • Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy ako aj rodičom dieťaťa.
 • Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.
 • Prevádza výchovu a vzdelávanie v špeciálnej triede ZŠ.
 • Zúčastňuje sa na vyučovaní žiakov so ŠPP v jednotlivých triedach podľa stanoveného rozvrhu hodín.
 • Pracuje so žiakmi so ŠPP aj mimo triedy.
 • Sleduje psychický vývin žiaka so ŠPP a sociálne vzťahy v triede.
 • Sleduje a hodnotí sociálne postavenie žiaka so ŠPP v triede.

 

 

Práva a povinnosti administratívnej pracovníčky a ekonómky:

  • Administratívna pracovníčka školy využíva všetky práva vyplývajúce zo zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších pracovnoprávnych predpisov,
  • obstaráva osobnú agendu zamestnancov školy, vedie ich evidenciu a príslušné štatistické výkazy,
  • je nápomocná pri riešení osobných a mzdových problémov zamestnancov školy
  • zabezpečuje výplatné lístky pre zamestnancov školy,
  • vedie peňažný denník a robí mesačné uzávierky hospodárenia s preddavkom školy,
  • vedie evidenciu všetkých úradných tlačív na škole,
  • vedie evidenciu žiakov a ich zoznamy,
  • vybavuje všetky administratívne práce,
  • vybavuje všetku korešpondenciu riaditeľa školy,
  • poskytuje informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  • vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenie,
  • dáva žiakom potvrdenia o školskej dochádzke a potvrdzuje im preukážky na zľavu cestovného,
  • vyhotovuje druhopisy vysvedčení pre bývalých žiakov školy,
  • vedie evidenciu školských úrazov,
  • vedie protokol o písomnostiach školy a zakladá vybavené spisy,
  • zabezpečuje práce s rozmnožovaním rôznych materiálov pre potrebu školy,
  • vykonáva i ďalšie kancelárske práce,
  • píše na počítači a vykonáva každoročne inventarizáciu kabinetov a HM,
  • vedie evidenciu výdaja čistiacich a hygienických prostriedkov,

 

    Základné práva a povinnosti rodičov:

Rodičia a iní zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne združujú v ZRŠ. Združenie rodičov školy je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom úseku.

Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom.

 • Rodič má plnu zodpovednosť za svoje dieta v čase mimo vyučovania.

 

  • Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.
  • Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych výchovných podujatí.
  • Plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc.
  • Pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými organizáciami.
  • Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne.
  • Pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti.
  • Venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
  • ZRŠ nezasahuje do výchovnovzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do            priestorov školy bez povolenia riaditeľa školy, alebo jeho zástupcov.

       

                  

Spolupráca školy a rodiny:

  • Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy.
  • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
  • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine....
  • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

 

Práva a povinnosti vychovávateliek ŠKD:

 • Vychovávateľky v ŠKD využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.
 • Zabezpečujú výchovu zverených žiakov v čase mimo vyučovania.
 • Zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacej práce vo svojom oddelení.
 • Sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie.
 • Na získavanie informácií o žiakoch využívajú hospitácie u učiteľov.
 • Na priamu prácu s deťmi sa pravidelne písomne pripravujú.
 • Vedú  príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach.
 • Podľa pokynov vedúcej vychovávateľky spracovávajú príslušnú plánovaciu dokumentáciu.
 • Zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení.
 • Učia žiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy.
 • Vykonávajú dozor nad žiakmi pri spontánnych činnostiach žiakov.
 • Vykonávajú dozor pri stravovaní žiakov zaradených do ŠKD.
 • Učia žiakov kultúrne stolovať a pomáhajú pri ich výchove k správnym stravovacím návykom.
 • Sú povinné zúčastniť sa so zvereným  kolektívom žiakov školy ďalších hromadných akciách.
 • Vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa žiaci nezdržiavali v priestoroch, kde je vyučovanie.
 • Podľa pokynov riaditeľa školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD.

 

Poriadok pre ŠKD:

11.25 – 12.05         - obed

12.05 – 13.00         - odpočinková činnosť

13.00 – 14.20         - rekreačná činnosť, pobyt vonku

14.20 – 15.00         - záujmová činnosť

15.00 – 15.45         - príprava na vyučovanie

15.45 – 16.30         - hry s hračkami, odchod detí zo ŠKD

 

Povinnosti dozoru na chodbách:

  • nástup ráno o 7.30 hod.
  • dozor vykonáva cez všetky prestávky podľa harmonogramu
  • kontroluje prácu týždenníkov
  • je zodpovedný za disciplínu a bezpečnosť žiakov vo zverenom priestore

 

Povinnosti dozoru v školskej jedálni:

  • dozor konajúci pedagóg prichádza na dozor včas, podľa rozpisu, ktorý visí v jedálni a zborovni. Časový rozpis musí dodržať,
  • je povinný usmerňovať pri stolovaní všetkých žiakov I. a II. Stupňa,
  • počas vykonávania dozoru môže sám obedovať, až po výdaji stravy žiakov pri výdajnom okienku,
  • dozerá, aby žiaci slušne obedovali,
  • dbá , aby  bol v jedálni poriadok a žiaci neboli príliš hluční,
  • počas neprítomnosti vychovávateliek ŠKD vykonávajú dozor v jedálni zastupujúce učiteľky I. stupňa,
  • počas neprítomnosti dozor konajúceho učiteľa v ŠJ zabezpečiť zastupovanie,
  • v  prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu alebo jedálenský stôl, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.
  • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
  • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy .
  • V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ.
  • Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni , vrátene ovocia, jogurtov.
 • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor  vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.

 

 

Práva a povinnosti vedúcej školskej jedálne:

  • vedúca ŠJ môže na škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších pracovnoprávnych predpisov
  • zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže,
  • v spolupráci s vedúcou kuchárkou zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú a biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné,
  • zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich akosť a bezchybné uskladnenie
  • zodpovedá za organizáciu celej jedálne,
  • spolu s riaditeľom školy organizuje všetky práce spojené s plynulým výdajom stravy a jej rýchlym konzumovaním,
  • spolu s riaditeľom školy zabezpečuje príslušný dozor nad výdajom stravy,
  • zabezpečuje všetky materiálnotechnické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ,
  • je bezprostrednou predstavenou všetkým pracovníčkam ŠJ,
  • podľa návrhu vedúcej kuchárky rozvrhuje pracovný čas všetkým pracovníčkam ŠJ,
  • pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie náhradnými silami,
  • stará sa o náležitú údržbu všetkého inventára,
  • zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ,
  • podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ,
  • zabezpečuje stravníkom stravovacie lístky,

 

                                                      

Práva a povinnosti kuchárok a pracovníčok v prevádzke ŠJ:

  • pracovníčky v prevádzke ŠJ môžu v škole využívať všetky práva, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších pracovnoprávnych predpisov
  • sú povinné poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a nápojov
  • sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve. Dbať o čistotu pracovného prostredia a inventára, v pracovnom odeve sa nesmie opúšťať pracovisko. Pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využívať miesta vyhradené pre tú určenú prácu
  • kuchárka riadi prevádzku kuchyne a zodpovedá vedúca prevádzkovej jednotky za jej riadny chod. Zostavuje podľa vzorového jedálneho lístku s vedúcou prevádzkovej jednotky jedálny lístok, aby bola v týždennom priemere zachovaná výživná norma. Organizuje prácu pomocných kuchárok a pracovníčok v prevádzke a pripravuje s nimi pokrmy. Rozdeľuje hotové jedlá stravníkom. Podľa schváleného jedálneho lístka a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu.
  • Zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov.
  • Pracovníčky v prevádzke pomáhajú kuchárkam pri príprave potravín pred varením a pri varení, čistia zemiaky, zeleninu a iné potraviny, umývajú kuchynské riady, taniere, zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí. Podľa potreby obstarávajú i nákup potravín.
  • Sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Majú zákaz uskladnenia v ŠJ osobného nákupu potravín a nosenia nákupných tašiek na pracovisko

 

Práva a povinnosti školníka:

  • Pracovník vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo zákonníka práce a ďalších právnych predpisov
  • Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy,
  • zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy,
  • dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená,
  • po skončení prevádzky na škole skontroluje, či sú pozatvárané všetky obloky a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy zo školy.
  • Čistí príchodové chodníky školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa prístupové cesty.
  • Vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých, ktoré vyžadujú odborný zásah.
  • Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia.
  • Organizuje a kontroluje prácu upratovačiek. Dbá, aby sa vykonávali pridelené práce riadne a hospodárne a aby pri práci používali predpísané ochranné prostriedky,
  • zabezpečuje drobné materiály /nákupy/ spotrebného charakteru pre školu.
  • Dbá, aby učebne a ďalšie priestory školy boli včas otvorené a po skončení vyučovania upratané a zamknuté,
  • zabezpečuje zásobovanie učební kriedou a sociálne priestory príslušnými potrebami.
  • Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok, nepobehávali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu.
  • Dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove v bezchybnom stave,
  • plní ďalšie úlohy podľa pribežných príkazov zástupcu riaditeľa školy vyvesuje zástavy,
  • zabezpečuje drobné materiály /nákupy/ spotrebného charakteru pre školu.

 

Práva a povinnosti upratovačiek:

  • upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc
  • udržiavať pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto robia okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov, vrátane čistenia okien
  • pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu
  • pri bežnom upratovaní upratujú pridelené priestory nasledovne:
  • po nástupe do práce odomknú pridelené triedy, vyvetrajú a utierajú prach na parapetných doskách
  • denne pozametajú a poutierajú navlhko podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach z okenných rámov, zo všetkého zariadenia i z vykurovacích telies, riadne vyvetrajú a umyjú umývadlo
  • denne poutierajú podlahy záchodov, spŕch a umyvární teplou vodou, do ktorej pridajú dezinfekčné prostriedky, umyjú sedadlá toaletných mís, kľučky a rukoväte splachovačov, prepláchnu žľaby pisoárov
  • denne stierajú schodište a schody vlhkou handrou namočenou do teplej vody a 2 % roztokom sódy, a to po odchode žiakov
  • prinášajú a odnášajú dennú poštu školy,

                                     

  • raz za týždeň umyjú obkladové dlaždice na WC a raz za 14 dní ometú steny učební a ostatných miestností
  • dvakrát týždenne umyjú odpadové koše
  • pri veľkom upratovaní, ktoré robia počas hlavných prázdnin upratujú pridelené priestory nasledovne:
  • umyjú podlahy všetkých učební a ostatných pridelených miestností, schodíšť, chodieb a hygienických zariadení
  • ometú steny učební a ostatných zariadení
  • očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, zárubne, dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách, vyčistia koberce
  • pri práci sú povinné používať všetky pridelené ochranné prostriedky
  • po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod, uzamknú triedy a oddelenia ŠKD
  • vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo neprítomný v zariadení. Ďalej sú povinné zastupovať neprítomné spolupracovníčky v čase PN a OČR. V práci sa riadi pokynmi školníka, zástupcov riaditeľa alebo riaditeľa školy. Zistené chyby a nedostatky denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy.
  • Službukonajúca upratovačka má dozor nad žiakmi pri bufete.

 

 

 

 1. Organizačný poriadok v učebniach

 

Poriadok v školskej jedálni:

  • Do školskej jedálne prichádzajú najprv žiaci zo ŠKD pod dozorom vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
  • Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne s čistými rukami, čakajú v rade, nepredbiehajú sa a správajú sa ticho. Rešpektujú dozor konajúcich učiteľov.
  • Pri vstupe do jedálne z odkladacieho stola si žiak berie tanier, príbor a pri preberaní jedla odovzdá stravný lístok. Pomaly vychádza na určené voľné miesta, ihneď si sadne a obeduje. Na stoličke sa nekolíše, nerozpráva.
  • Po naobedovaní ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier s   príborom k prijímaciemu okienku.
  • Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni.
  • Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať tento školský poriadok v jedálni alebo včas nezaplatia stravné, budú zo stravovania vylúčení.
  • Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú vychovávateľky ŠKD a učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku všetkými stravníkmi.

 

Poriadok v školskej dielni:

  • Do dielne prichádzajú žiaci disciplinovane a na pokyn vyučujúceho záujmu svoje miesto.
  • Na pokyn vyučujúceho preberú žiaci pracovné nástroje. Nedostatky ihneď hlásia vyučujúcemu.
  • Počas vyučovania a práce každý intenzívne pracuje a neruší.
  • Pri práci žiak používa iba nástroje, ktoré sú potrebné k práci. S nástrojmi žiak zaobchádza podľa poučenia a šetrne. Poškodenie nástroja ihneď hlásiť. S poškodeným nástrojom nepracovať.
  • Do dielne je povolené vstupovať v pracovnom odeve a iba za prítomnosti vyučujúceho.
  • Pri práci je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby sám alebo spolužiak neprišiel k úrazu.
  • Každé poranenie a úraz ihneď hlásiť vyučujúcemu.
  • Výrobky moríme a natierame len nad podložkou.
  • O poriadku a čistotu v priestoroch dielne sa stará služba.
  • Pri práci dýchať iba nosom.
  • Čeľuste zverákov po práci nedoťahovať, pílový list na pílkach uvoľniť.
  • Po skončení práce svoje pracovisko každý žiak uprace. Umyje si ruky a poutiera do vlastného uteráka.
  • Za každý nástroj, úmyselne poškodený, žiak musí nahradiť novým. Rovnako zodpovedá aj za stratený nástroj.
  • Z dielne sa nesmie odnášať žiaden nástroj a materiál.
  • Hotový výrobok sa vystavuje vo vyhradených priestoroch dielne.

Podľa toho poriadku si vyučujúci v dielňach vyhotoví bezpečnostné predpisy a poriadok pre každú dielňu osobitne.

 

Poriadok   na školskom pozemku:

  • K odchodu na školský pozemok čakajú žiaci vyučujúceho v určenej triede prezlečení do pracovného odevu. Pracovnú obuv si prezúvajú pri skrinkách na obuv alebo priamo na pozemku.
  • Na pozemok odchádzajú žiaci v dvojiciach a usporiadane pod vedením vyučujúceho.
  • Otváranie a zatváranie bránky na pozemok i otváranie a zatváranie dverí do náraďovne robí zásadne príslušný vyučujúci.
  • Vstup na pozemok je žiakom povolený iba v sprievode vyučujúceho.
  • Potrebné pracovné nástroje vydáva žiakom zásadne vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do náraďovne.
  • Pri prenášaní náradie nesú v jednej ruke a ostrým hrotom dopredu. Pri práci žiaci používajú iba tie pracovné nástroje, ktoré sú potrebné k pridelenej práci, zachádzajú s nimi šetrne a prípadné poškodenie ihneď hlásia vyučujúcemu.
  • Žiaci ostávajú pri práci na určenom miesta, nástroje si nevymieňajú, nehádžu po sebe výpestkami alebo hlinou a dbajú na pokyny vyučujúceho, aby neprišlo k úrazu, alebo k poškodeniu náradia.
  • Úmyselné poškodenie pracovného nástroja musí príslušný žiak nahradiť novým, alebo zabezpečiť jeho opravu.
  • Všetky presuny na pozemku robia žiaci iba po vyhradených chodníkoch.
  • Po skončení práce prezrú žiaci hriadku a okolie, aby nezabudli na hriadke používané náradie.
  • Pridelené nástroje odovzdávajú žiaci vyučujúcemu k uskladneniu čisté.
  • K osobnej hygiene používajú žiaci vlastný uterák a mydlo.
  • Zo školského pozemku neodnášajú žiaci žiaden materiál a nástroje.
  • Žiaci odchádzajú z pozemku do školy opäť v dvojiciach a iba v sprievode vyučujúceho.
  • Počas hlavných prázdnin je každý žiak II. stupňa povinný zúčastniť sa letnej aktivity na školskom pozemku v súlade s rozdelením služieb.

 

Poriadok v cvičnej kuchyni:

  • Pred odchodom do cvičnej kuchyne čakajú žiačky vyučujúcu v určenej triede prezlečené do pracovného odevu, s upravenými vlasmi.
  • Do cvičnej kuchyne odchádzajú disciplinovane len pod vedením vyučujúcej.
  • Otváranie a zatváranie cvičnej kuchyne robí zásadne vyučujúca.
  • Vstup do kuchyne je žiačkam povolený iba v sprievode vyučujúcej.
  • Žiačky musia dodržiavať postupy pri príprave pokrmov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Zachovávať pracovnú a osobnú hygienu, na odpadky používať nádobu, ktorú po vyprázdnení vyumývajú horúcou vodou a pridaním dezinfekčného prostriedku.
  • Pri praktickom varení žiačky pracujú v skupinách, potrebné pomôcky im prideľuje vyučujúca.
  • Žiačky sú povinné šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, pričom manipuláciu s elektrickými spotrebičmi zabezpečuje len vyučujúca.
  • Po skončení práce umytý riad a kuchynské náradie žiačky uložia na pôvodné miesto.
  • Vyučujúca skontroluje po skončení upratovania kuchyne pracovisko z hygienického hľadiska.

 

Poriadok v učebni chémie:

  • Žiaci vstupujú a zdržiavajú sa v učebni chémie len pod dozorom vyučujúceho.
  • Chemické potreby a chemikálie môžu donášať z kabinetu chémie iba za dozoru učiteľa, ktorý dbá na dodržiavanie bezpečnostných zásad.
  • So žeravinami alebo jedovatými látkami pracuje výlučne učiteľ.
  • Žiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými predpismi a s poskytovaním prvej pomoci pri poleptaní žeravinami.
  • Učebňa chémie musí byť vždy riadne uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie.
  • Pred odchodom z učebne dbá učiteľ na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku a po 6. vyučovacej hodine popoludní stoličku vyložil na stôl.
  • So zariadením v učebni a pomôckami žiaci pracujú šetrne a podľa pokynov vyučujúceho.

 

Poriadok v učebni fyziky:

  • Žiaci vstupujú do učebne pod dozorom vyučujúceho a zdržiavajú sa v nej iba v prítomnosti vyučujúceho.
  • Žiaci sa nedotýkajú elektrického zariadenia, nemanipulujú s rozvodňou elektrického prúdu.
  • Učebné pomôcky v učebni používajú iba na pokyn vyučujúceho.
  • Po skončení pokusov, laboratórnych prác je žiak povinný zaobchádzať presne podľa pokynov vyučujúceho.
  • So zariadením učebne, pomôckami a prístrojmi je žiak povinný zaobchádzať presne podľa pokynov vyučujúceho.
  • Poškodené zariadenie, prípadne poškodené pomôcky, zavinené žiakom úmyselne, je povinný žiak nahradiť.
  • Žiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými zásadami a tieto musia prísne dodržiavať.
  • Učebňa fyziky musí byť vždy riadne uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie.
  • Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku a po 6. vyučovacej hodine a popoludní stoličku vyložil na stôl.

 

Poriadok v učebni prírodopisu:

  • Žiaci vstupujú do učebne pod dozorom vyučujúceho a zdržiavajú sa v nej iba v prítomnosti vyučujúceho.
  • Žiaci sa nedotýkajú elektrického zariadenia, nemanipulujú s rozvodňou elektrického prúdu.
  • Učebné pomôcky v učebni používajú iba na pokyn vyučujúceho.
  • Po skončení pokusov, laboratórnych prác je žiak povinný zaobchádzať presne podľa pokynov vyučujúceho.
  • So zariadením učebne, pomôckami a prístrojmi je žiak povinný zaobchádzať presne podľa pokynov vyučujúceho.
  • Poškodené zariadenie, prípadne poškodené pomôcky, zavinené žiakom úmyselne, je povinný žiak nahradiť.
  • Žiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými zásadami a tieto musia prísne dodržiavať.
  • Učebňa prírodopisu musí byť vždy riadne uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie.
  • Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku a po 6. vyučovacej hodine a popoludní stoličku vyložil na stôl.

 

Poriadok v telocvični:

  • Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci I. stupňa vyučujúceho vo svojej triede, v dvojiciach.
  • Do telocvične odchádzajú žiaci v dvojiciach a disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
  • Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí zásadne príslušný vyučujúci.
  • Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore.
  • Potrebné telocvičné náradie vydáva zásadne príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu Tv.
  • Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
  • Žiaci pri telovýchovnom procese  majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.
  • Žiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.
  • Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.
  • Všetky presuny na cvičisko robia žiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
  • Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
  • K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo a v sprchárni dbajú na svoju bezpečnosť. Sprchovať sa môžu iba s vedomím vyučujúceho.
  • Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu.
  • Žiaci odchádzajú z telocvične opäť v dvojiciach pod vedením príslušného vyučujúceho.
  • Každý žiak, ktorý si zapožičia telovýchovný materiál, musí sa zapísať do príslušnej knihy „Vypožičané“
  • Oslobodení žiaci z TSV,  majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra,  sa na telovýchovnom procese tiež zúčastňujú.
  • Pri plaveckom výcviku môžu žiaci skákať z mostíkov len pod vedením príslušného vyučujúceho.
  • Na lyžiarskom výcviku a atletickom sústredení sa žiaci riadia podľa pokynov inštruktorov a vedúceho kurzu a prísne dodržiavajú dané smernice, s ktorými boli oboznámení na prípravných stretnutiach.

 

  Poriadok v počítačovej a multimediálnej učebni:

 

 • Žiak vstupuje do učebne len so súhlasom učiteľa a sadne si na miesto, ktoré mu určí
      učiteľ. Počítač zapne i vypne len na pokyn učiteľa. Počas vyučovacej hodiny miesto
      nemení a pracuje len na počítači, ktorý mu bol pridelený.
 • Ak žiak zistí, že prístroj (zariadenie), s ktorým má pracovať je poškodený alebo
      nefunguje, je povinný okamžite o tom informovať učiteľa.
 • Vzhľadom k dodržaniu bezpečnosti a čistoty pracovného prostredia je vstup do učebne
      povolený len v predpísaných prezuvkách, v učebni je zakázané jesť a piť.
 • Žiaci pri práci  dbajú na to, aby sa prstami nedotýkali monitora počítača.
 • Prístroje v učebni sú nastavené na optimálnu prácu, a preto žiadny žiak nesmie zapínať, vypínať alebo akokoľvek inak nastavovať prístroje a zariadenia, pokiaľ mu to vyslovene nepovolí učiteľ.
 • Je zakázaný vstup žiaka do priestoru za počítačmi, t.j. do priestoru medzi stolmi a stenou (oknom) a dotýkať sa kabeláže.
 • Pred odchodom z učebne žiak skontroluje, či je počítač v úspornom režime, prípadne či je vypnutý počítač, monitor, reproduktory, prípadne iné prídavné zariadenia a zanechá po sebe poriadok.

 

V učebni je prísne zakázané:

 • Používať vlastné prenosné médiá (disketa, CD, DVD, flash disk...), pokiaľ prácu s nimi nepovolí učiteľ.
 • Inštalovať alebo kopírovať na pevný disk počítača akýkoľvek program (hru) z akéhokoľvek média (disketa, CD, DVD, flash disk, iný počítač v sieti). Týka sa to aj inštalácie programov (hier) stiahnutých z internetu.
 • Sťahovať bez povolenia učiteľom akékoľvek dáta z internetu , ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom na danej vyučovacej hodine.
 • Sťahovať z internetu nelegálny softvér (programy, fotografie, hudbu, video a podobne).
 • Prezeranie alebo sťahovanie súborov s neslušným alebo vulgárnym obsahom.
 • Kopírovať z pevného disku počítača akékoľvek dáta, pokiaľ prácu nepovolí učiteľ.
 • Pripájať, odpájať alebo spájať káblami (vodičmi) akékoľvek prístroje (zariadenia) v učebni, napríklad pripájať/odpájať myš, klávesnicu, monitor, kameru, mikrofón, vlastný fotoaparát, vlastný mobilný telefón, sieťový kábel a podobne.

 

 

 

 

 

V Bardejove 31.augusta 2018                                                    PhDr. Ján Mika

                                                                                                        riaditeľ školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria