Navigácia

Budúci prvák by mal vedieť

 • Samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy,
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo",
 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu,
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy,
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy,
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky,
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi,
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti,
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové,
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni,
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie,
 • poznať znaky ročných období,
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode,
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne,
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie,
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

 

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

Zdroj: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-1-rocnika/odklad-skolskej-dochadzky/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria