• Blog IQ triedy

   • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník
    • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník

    • 25.05.2020 09:00
    • Vážení rodičia budúcich piatakov!

     Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?

     Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?

     V školskom roku 2020/21 plánujeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním v samostatnej triede aj  na 2 stupni.

    • Ak máte takéto dieťa, môžete ho po splnení kritérií, ktoré sú predpokladom prijatia, zapísať do takejto triedy na našu školu.

     Prijímanie žiakov do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním upravuje §105, zákona 245/2008 (Školský zákon). Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

     Počet žiakov v tejto triede je obmedzený. Je potrebné, aby ste svoj predbežný záujem o zápis dieťaťa do takejto triedy oznámili telefonicky (najneskôr do 15. júna, ešte pred absolvovaním IQ testov).

    • Naspäť na zoznam článkov