• Školský klub detí

     • Školský rok 2022/23

     • Vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach ŠKD a rozdelenie tried

      1. odd. - Bc. Darina Kostárová – vedúca vychovávateľka (3.C, 3.A)
      2. odd. - Mgr. Katarína Grocká (3.B, 3.A)
      3. odd .- Mgr. Jozefina Džundová (1.A, 4.A)
      4. odd. -  Jana Petričová (4.B, 4.C)
      5. odd. -  Ľuboslava Brejníková (2.D, 4.A)
      6.  odd. - Mgr. Eva Pergerová (2.B, žiaci II. Stupňa)
      7. odd. -  Bc. Zlata Kendrová (1.C, 4.C)
      8. odd. - Mgr. Martina Škvareková (2.C, 4.A)
      9. odd. – Mgr. Tatiana Labancová (1.B, 3.A)

      Aktivity ŠKD na jednotlivé mesiace v školskom roku 2022/2023

      MESIAC

      AKTIVITY

      ZODPOVEDNÝ

       

      SEPTEMBER

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      Vedúca vychovávateľka

      Včelia štafeta zábavné popoludnie

      Vychovávateľky

      Jesenná výzdoba oddelení

       Vychovávateľky

      Najkrajší šarkan v oddelení – práca s odpadovým materiálom

      Vychovávateľky

      Balonománia – zábavné popoludnie všetkých oddelení

      Mgr. M. Škvareková

      Bc. Z. Kendrová

      OKTÓBER

      Plody jesene – beseda a aktivity v oddeleniach (ovocná misa)

      Vychovávateľky

      Spomienka na zosnulých – besedy a riadené rozhovory s deťmi

      Vychovávateľky

      Pasovanie prvákov

      Vychovávateľky I. ročníkov

      Tekvicová párty – zábavno- súťažné popoludnie vo všetkých oddeleniach ŠKD

      Vychovávateľky

      NOVEMBER

      Príroda ako liečiteľka– beseda pre detí všetkých oddelení

      Mgr. K. Grocká

      Vychovávateľky

      Aranžovanie jesenných plodov – tvorivé dielne

      Vychovávateľky

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      Vedúca vychovávateľka

      DECEMBER

       

       

       

       

      Vianočné pečenie so starými mamkami

      Bc. D. Kostárová

      Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií

      Vychovávateľky

      Vianočná výstavka na školskej chodbe

      Vychovávateľky

      Vianočná oblátka – spoločné posedenie s deťmi pri vianočnom stromčeku

      Vychovávateľky

       

       

      Najkrajší vianočný pozdrav – maľba, kresba a práca s dekoratívnym materiálom

      Vychovávateľky

      JANUÁR

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      Vedúca vychovávateľka

      Po sladkostiach VITAMÍNY

      Ľ. Brejníková

      ZUMBA – pre dievčatá

      Bc. D. Kostárová

      Výroba vlastného časopisu v každom oddelení

      Vychovávateľky

      Stavanie snehuliakov – súťaž medzi oddeleniami

      Mgr. J. Džundová

      FEBRUÁR

      Srdiečko na dlani- výroba srdiečok a dotváranie dekoratívnymi predmetmi

      Mgr. E. Pergerová

      Karneval – aktívna účasť na karnevale a výroba karnevalových masiek

      Vychovávateľky

      Čaro odpadu – obrázky, dekoračné predmety z odpadového materiálu – recyklácia – lepenie, navliekanie, zošívanie.

       

      Vychovávateľky

      MAREC

      Zasadnutie MZ – ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Z rozprávky do rozprávky – spoločné čítanie spojené s kresbou a maľbou

      Mgr. T. Labancová

      Bc. D. Kostárová

      Jarná výzdoba školskej chodby, átrií

      Vychovávateľky

      Jarná výstavka na školskej chodbe

      Vychovávateľky

      Príprava darčekov pre budúcich prvákov

      Vychovávateľky

      Green Peace– kto to je? - beseda

      Bc. Z. Kendrová

      APRÍL

      Deň Zemevýtvarná súťaž (plagáty )

      Vychovávateľky

      Jarné tvorenie– tvorivé dielne vo všetkých oddeleniach ŠKD, využitie netradičných techník a materiálov

      Vychovávateľky

      Svet patrí nám – kreslenie na kamene

      Mgr. M. Škvareková

      Vychovávateľky

      MÁJ

      Keď je lopta po ruke- súťaž

      J. Petričová

      Mgr. Brejniková

      Hospodársky dvor – projekty spojené s prezentáciou v oddeleniach

      Vychovávateľky

      Darček pre mamičku– tvorivé dielne

      Vychovávateľky

      JÚN

      Rozprávkový les – súťažno-zábavné popoludnie

      Vychovávateľky

      Včielka – zhotovenie (výstava na školskej chodbe)

      Mgr. E- Pergerová

      Vychováveteľky

      Bežecký maratón – športovo- súťažne popoludnie

      Mgr. T. Labancová

      Mgr. J. Džundová

      Plán činnosti MZ ŠKD bol schválený dňa: 16.09.2022

       

      Vypracovala: Bc. Darina Kostárová

                              vedúca vychovávateľka