• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2021/2022 PRÁVE PREBIEHA
    Prijímanie prihlášok do 1. ročníka je AKTÍVNE - Elektronická prihláška TU

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE?
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka je AKTÍVNE - Elektronická prihláška TU

   • Zoznam aktívnych podstránok učiteľov  - kliknite TU.

    Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    POZOR!!! heslo musí byť zadané VEĽKÝMI PÍSMENAMI, presne tak ako na papieriku čo ste dostali zo školy.
    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze
    V prípade technických problémov, alebo problémov s prihlásením kontaktujte zskombj@gmail.com 

      • Praktická rada pri podávaní elektronického vyhlásenia o bezinfekčnosti

       17. 4. 2021

       Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, najjednoduchší spôsob podávania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti je prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu.

       K tomuto elektronickému vyhláseniu je možné pripojiť aj fotku, resp. screenshot obrazovky negatívneho testu, alebo potvrdenia výnimke z testovaní po prekonaní covidu (viď obrázky). Nemusíte tak tieto dokumenty posielať triednym učiteľominým spôsobom (prostredníctvom MMS, mailu atď), ale príloha bude pre nich k dispozícii na kontrolu v našom edupage systéme spolu s prehlásením.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez mobil?
       Pre mobil s Androidom väčšinou funguje nasledovné:
       1) Prejdite na obrazovku, ktorú chcete odfotiť.
       2) Stlačte naraz tlačidlo zapínania a tlačidlo zníženia hlasitosti.

       3) Mala by sa Vám zobraziť animácia zachytenia obrazovky.
       4) Snímka by sa mala objaviť v Galérii.

       Využiť môžete aj aplikácie v Obchode Play, napr. Screenshot Easy alebo Screenshot Touch.

       Pri Apple zariadeniach vytvoríte snímku obrazovky kombináciou tlačidla Domov a uzamykacieho tlačidla. U novších zariadení sa tlačidlo na uzamknutie nachádza na bočnej strane, staršie ho majú umiestnený vo vrchnej časti. Špecifický je v tomto prípade model iPhone X, ktorý nemá tlačidlo Domov a tak nasnímate obrazovku pomocou kombinácie tlačidiel na ovládanie hlasitosti a uzamknutie.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez Počítač?
       Odporúčame použiť zabudovanú aplikáciu Nástroj na vystrihovanie - návod TU.

       Taktiež môžete použiť tlačidlo Printscreen (na klávesnici aj PrtSc), ktorý Vám uloží snímku do schránky. Tú potom vložíte do Skicára a uložíte.

      • Obnovenie prezenčného vyučovania pre 8. a 9. ročník od 19. 4.

       14. 4. 2021

       Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa

       od 19.04.2021 v 8. a 9. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie
       .

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov.

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 17.04.2021 od 8.00 do 19.30. Viac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov 8. a 9. ročníka.

       Podmienkou nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy. Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 8. a 9. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • Informácia o zápise do 1. ročníka - ZÁPIS PREBIEHA

       16. 3. 2021

       Vážení rodičia budúcich prvákov.

       Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 na našej škole PREBIEHA

       od 7. apríla 2021 do 30. apríla 2021
       a to bez osobnej účasti detí a rodičov.

       Prihlášku je možné podať elektronicky alebo poštou. Elektronická prihláška pre prvákov JE MOMENTÁLNE AKTÍVNA na našej webstránke v tomto odkaze, prípadne ju nájdete v hornom menu, sekcia O ŠKOLE - v záložke OSTATNÉ.

       Prihlášku nám môžete zaslať aj poštou do 30.4.2021 a to na adresu Základná škola, Komenského 23, 08501 Bardejov, prípadne ju môžete aj vhodiť do schránky na vchodových dverách školy. Prihlášku na vytlačenie a vyplnenie si môžete stiahnuť TU(word) a TU(pdf). Prípadné otázky ohľadom zápisu sa môžete opýtať na t.č. 054/4722383 alebo na 0948311775.

       Tohto roku plánujeme otvoriť triedy so zameraním na:
       ► šport,
       ► výtvarnú výchovu,

       ► intelektovo nadaných
       ► a triedu so všeobecným zameraním.

       Prezrieť si môžete aj sekciu BUDÚCI PRVÁCI v hornom menu v záložke PODSTRÁNKY. Dozviete sa tam napríklad čo by mal prvák pred nástupom vedieť, aké pomôcky bude prvák potrebovať do 1. ročníka a taktiež sú tam časté otázky a odpovede ohľadom zápisu.

       Ďalšie informácie a novinky ohľadom zápisu budeme postupne zverejňovať na webstránke školy.

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.​​​​​​​

      • Matematická olympiáda 2020/21

       11. 4. 2021

       Matematická olympiáda je dlhoročne najprestížnejšou matematickou súťažou a uspejú v nej len tí najlepší. Aj preto stredné školy oceňujú rôznymi benefitmi pri prijímacích skúškach úspešných riešiteľov všetkých kôl tejto súťaže, od školských až po celoslovenské. Zatiaľ poznáme výsledky v školskom a okresnom kole. Po vyriešení úloh školského kola boli najlepší riešitelia pozvaní na okresné kolo.

       Pozrite, ako sa darilo našim žiakom v tomto školskom roku. Tu sú výsledky:

       Všetkým súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov.

       Mgr. Jana Varcholová

      • Oznam školskej jedálne

       9. 3. 2021

       S účinnosťou od 01.01.2021 nadobudlo platnosť VZN mesta Bardejov č.185/2020, ktorým sa zvyšuje príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v školskej jedálni. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje nasledovne:

       1. stupeň z doterajších 1,08 € na 1,15 € za jedno jedlo
       2. stupeň z doterajších 1,16 € na 1,23 € za jedno jedlo
       Desiata ostáva 0,50 €

       Úhrada režijných nákladov ostáva ako bolo, paušálne 2 € za daný mesiac.

       Oznam pre stravníkov 2. stupňa

       U stravníkov druhého stupňa je finančný limit o 0,03 € vyšší ako dotácia od štátu (1,20 €) , preto je zákonný zástupca tento rozdiel (0,03 €) povinný doplatiť. Nakoľko všetci stravníci majú zálohové platby, vedúca ŠJ tieto rozdiely bude odpočítavať za každý odobratý obed z tejto zálohovej platby. O výške aktuálnej zálohovej platby k 01.01.2021 budú zákonní zástupcovia informovaní v mesiaci marec triednymi učiteľmi a to formou ako spolu komunikujú (SMS, email atď.).

      • Obnova prezenčného vyučovania na 1.stupni od pondelka 8.3.

       3. 3. 2021

       Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

       na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021, s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021, je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. Na základe uvedeného Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta zo dňa 3.3.2021, pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste na Covid 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní a iných aktivít.

       V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

       Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. Ale o to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením. Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť. Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám predovšetkým záleží. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať

       Mgr. René Semanišin
       vedúci odboru školstva a kultúry

   • Darujte nám 2% dane Ako postupovať?

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 20. 4. 2021
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri