• MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE?
    Prijímanie prihlášok pre žiakov 2. až 9. ročníka prebieha - Elektronická prihláška TU

    Aj v školskom roku 2020/21 otvárame v 5. ročníku triedu
    s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

    so zameraním na atletiku
    - návratka TU.

    Taktiež plánujeme v 5. ročníku pre šk. rok 2020/21 otvoriť
    triedu pre intelektovo nadaných žiakov - viac info TU.

   • Pre žiakov a rodičov:
    Zoznam vyučujúcich spolu s kontaktnými e-mailami: v tomto odkaze

    Zoznam aktívnych podstránok učiteľov s odkazmi sme premiestnili 
    z hlavnej stránky do tohto odkazu - pre jeho zobrazenie kliknite TU.

    Žiadame rodičov, aby pravidelne kontrolovali internetovú žiacku knižku svojich detí (predmet - stĺpec poznámky). Je to teraz dôležitý komunikačný prostriedok, cez ktorý sa dozvedia, ako ich deti pracujú resp. nepracujú v jednotlivých predmetoch - viď obrázok

    Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze 
    V prípade otázok či iných požiadaviek ma kontaktujte na zskombj@gmail.com. Admin

      • Oznam školskej jedálne - preplatky zálohovej platby

       26. 6. 2020

       Oznamujeme stravníkom, že z dôvodov mimoriadnej situácie budú preplatky zálohovej platby a réžie za šk.rok 2019/20 prevedené na školský rok 2020/21.

       O aktuálnom stave vášho zostatku sa môžete informovať u vedúcej ŠJ v dátume od 3.7. do 17.7. na t.č. 0908 998 396 do 12:00h. V mesiaci august bude rodičom prevedený zostatok oznámený pri odovzdávaní zápisného lístka na nový školský rok.

       Žiakom, ktorí končia štúdium na našej škole (hlavne žiaci 8. a 9. ročníka) bude preplatok vyplatený osobne triednym učiteľom pri odovzdávaní vysvedčenia 30.6. voči podpisu.

       V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte vedúcu ŠJ.

      • Dôležitý oznam pre žiakov 6.-9. ročníka a ich rodičov

       18. 6. 2020

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

       Mgr. René Semanišin, vedúci odboru školstva a kultúry

       Organizácia vyučovania na našej škole:

       ► PONDELOK 29.6.2020 - Odovzdávanie a preberanie učebníc

       ► UTOROK 30.6.2020 - Preberanie koncoročných vysvedčení

       Účasť žiakov v škole je počas týchto dvoch dní povinná.

       Na školské obedy počas týchto 2 dní budú žiaci prihlásení automaticky. V prípade odberu obedov Vám bude zo zálohy automaticky stiahnutý mesačný režijný poplatok vo výške 2€. Preto ak nemáte záujem o tieto obedy, je možné ich odhlásiť do piatku 26.6.2020 do 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke Jedálneho lístku a 2€ poplatok Vám nebude stiahnutý.

      • Oznam pre rodičov

       10. 6. 2020

       Oznamujeme rodičom, že od 15. júna sa zjemňujú prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala proti šíreniu ochorenia Covid-19.

       Ako to bude vyzerať v našej škole?

       1. Rozvrh hodín na 1. stupni a v ŠKD bude rovnaký ako pred 12.3. 2020.
       2. Naďalej sa nebude vyučovať len náboženská výchova a nebude pokračovať záujmová činnosť (krúžky) v CVČ pri ZŠ.
       3. Režim školskej jedálne je podľa pôvodných pravidiel.
       4. Do školy môžu nastúpiť všetci žiaci, vrátia sa do svojich pôvodných tried a skupín v ŠKD.
       5. Rušia sa limity počtov detí v triedach.
       6. Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín.
       7. Ruší sa povinné meranie teploty – po novom je to formou odporúčania a bude náhodné.
       8. Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR).
       9. V nevyhnutných prípadoch je povolený vstup rodičov do budovy školy. Odporúčame však minimalizovať čas ich zotrvania.
       10. Zrušené je organizovanie osôb pred školou.

       Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk.

       Informácie o nástupe žiakov 2. stupňa do školy budú aktualizované v najbližšom čase.

      • Ocenení žiaci

       3. 6. 2020

       Ďalší dôkaz, že naša škola dobre vedie a pripravuje svojich žiakov, že ma vynikajúcich učiteľov.

       Napriek tomu, že bola zatvorená a vyučovanie prebiehalo cez internet, nezaháľali sme. Svedčia o tom tieto dva skvelé výsledky našich žiakov.

       Za 1. miesto v celoslovenskej výtvarne súťaži „Vojaci očami detí“, ktorú organizovalo Ministerstvo obrany SR blahoželáme žiačke 1.C triedy Sáre Miháľovej pod vedením p.uč. Mgr. Aleny Matiašovej.

       Za cenu v celoslovenskom kole Logickej olympiády srdečne blahoželáme Martinovi Matiašovi, žiakovi 4. D triedy.

       Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmení.

       Viac sa dočítate TU.

      • Ako sme sa pripravili

       3. 6. 2020

       Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých z hygienických opatrení, ktoré sme pred návratom do školských lavíc realizovali na našej škole.

       1. Zavedenie ranného filtra - meranie teploty a dezinfekcia rúk pred vstupom do školy
       2. Montáž zásobníkov jednorázových utierok do všetkých používaných WC
       3. Písomná evidencia dezinfekcie každého používaného priestoru
       4. Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do priestorov jedálne
       5. Rozdelenie priestorov školskej jedálne na sektory podľa skupín
       6. Balenie príborov do hygienického obalu
       7. Používanie jednorázových nádob pre vydávanie školských obedov chýbajúcich žiakov
       8. Oddelenie používaných priestorov zábranami od nepoužívanej časti školy
      • Výber najdôležitejších informácií pre rodičov k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

       29. 5. 2020

       Výber najdôležitejších informácií pre rodičov
       k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

       • Príchod ( 7:15 – 8:00 hod) a odchod (najneskôr o 16:15) do a zo školy bude cez hlavný vchod. Žiaci absolvujú ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) pred hlavným vchodom do budovy. Následne sú žiaci povinní prihlásiť sa čipovacím zariadením vo vestibule školy.
       • Sprevádzajúce osoby žiakov majú zákaz vstupu do budovy školy.
       • Výber žiakov z ŠKD sa uskutoční po telefonáte s vychovávateľkou ŠKD z jedného konštantného telefónneho čísla. Iba tak bude povolený samostatný odchod dieťaťa z oddelenia pred vchod do školy, kde ho prevezme sprevádzajúca osoba.
       • Odchod detí do tried koordinujú jednotliví triedni učitelia. Deti sa medzi skupinami nesmú kontaktovať.
       • Odprevádzajúca osoba, alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Na stiahnutie TU).
       • Žiadame rodičov a žiakov aby sa nezhromažďovali pred školou a aby dodržiavali rozostupy, rešpektovali pokyny pedagogických pracovníkov, ktorí budú pri vstupe.
       • Vyučovanie prebieha v blokoch podľa rozvrhu, ktorý určí poverený učiteľ v danej triede.
       • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
       • Výchovno-vzdelávacieho procesu by sa nemali zúčastňovať žiaci:
        ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov a ďalšími,
        ktorí patria do rizikovej skupiny, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe, na ktorých rodič poberá príspevok OČR.
       • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí neodkladne túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, resp. na sekretariát školy, telefonicky, prípadne mailom: sekretariat@zskombj.sk . Obed odhlási ( prihlási) doterajším spôsobom.
       • Žiak, ktorý v priebehu vyučovania opustí školu (napr. z dôvodu návštevy lekára) sa hygienických a bezpečnostných dôvodov do školy späť vrátiť nemôže.

       Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade :

       • ak pri nástupe nepredloží písomné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom
       • pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37,2°C, strata čuchu, vyrážky, bolesti brucha, zvracanie, hnačka/,
       • ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška, jednorazové hygienické vreckovky a vlastný dezinfekčný prostriedok.

       Ak škola žiaka nevpustí do budovy školy z dôvodu ranného filtra, neodkladne kontaktujeme zákonného zástupcu.

       • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno vzdelávací proces.
       • Ak prejaví zákonný zástupca záujem o nástup dieťa do školy, môže tak urobiť vždy do štvrtka. Dieťa môže nastúpiť do školy od pondelka nasledujúceho týždňa. V prípade, že počet detí v skupina, do ktorej patrí je plná, bude zaradené do inej skupiny, prípadne ročníka.
       • Vytvorené skupiny sa môžu meniť až po týždni, aj keď v skupine klesne počet žiakov.

       Kompletný dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove od 01. 06. 2020 si môžete prečítať TU.

      • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník

       25. 5. 2020

       Vážení rodičia budúcich piatakov!

       Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?

       Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?

       V školskom roku 2020/21 plánujeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním v samostatnej triede aj na 2 stupni.

       Ak máte takéto dieťa, môžete ho po splnení kritérií, ktoré sú predpokladom prijatia, zapísať do takejto triedy na našu školu.

       Prijímanie žiakov do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním upravuje §105, zákona 245/2008 (Školský zákon). Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

       Počet žiakov v tejto triede je obmedzený. Je potrebné, aby ste svoj predbežný záujem o zápis dieťaťa do takejto triedy oznámili telefonicky (najneskôr do 15. júna, ešte pred absolvovaním IQ testov).


   •  
     
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 12. 8. 2020
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.edu.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri