• Školský stravovací systém

     • Školský stravovací systém a systém elektronickej dochádzky

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že od 1.5.2023 sa mení a dopĺňa zákon 544/2010 Z.z. o dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR. V našej školskej jedálni je zavedený elektronický školský stravovací systém a s ním súvisiaci elektronický systém dochádzky.

      Z toho pre vyplývajúce POVINNOSTI pre Vás ako ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU stravníka:

      • vyzdvihnúť si prihlasovacie údaje do stravovacieho systému pre účely odhlasovania z obedov a to platí HLAVNE pre nových žiakov školy (prváci, piataci) a nových stravníkov.
      • Rodičia, ktorých detí na stravu už boli prihlásené, tieto prihlasovacie údaje už obdŕžali. Ak ich nemajú, sú tiež povinní si ich zistiť u vedúcej ŠJ.

      Z tohto dôvodu odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu aplikáciu JEDÁLEŇ.
      Pre systém Android k dispozícii cez OBCHOD PLAY.

      Pre operačný systém Windows a iOS Apple odporúčame používať prihlásenie cez webovú stránku
      www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen (tiež v odkaze našej našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok)

      NÁVOD NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ APLIKÁCIU JEDÁLEŇ
      NÁJDETE V TOMTO VIDEONÁVODE.

      POVINNOSTI ŽIAKA:

      • pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • pri odchode do školy zaznamenať svoj odchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • použiť čipovú kartu pri odoberaní stravy priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku
      • v prípade zabudnutia alebo straty čipovej karty ohlásiť danú skutočnosť vedúcej ŠJ, alebo pri príchode na vrátnici školy.

      Pre kontrolu dochádzky žiaka odporúčame nainštalovať si aplikáciu EDUPAGE
      pre systém Android a iOS Apple.

      DOBRÉ VEDIEŤ:

      • Stravu je potrebné odhlásiť načas do 6:00 hod daného pracovného dňa! - po tejto hodine bude možnosť pre tento deň blokovaná a stravu už nebude možné odhlásiť)
      • Neodhlásená a neodobratá strava bude spoplatnená - t.j. finančný limit  1,50 € pre 1.stupeň a 1,70 € bude musieť byť uhradený stravníkom resp. jeho zákonným zástupcom, resp. odpočítaný zo zálohovej platby.
      • Stravu pri prvom dni PN bude možné za poplatok 1,50 € pre 1. stupeň a resp. 1,70 € pre 2. stupeň odobrať do obedára (suma sa odpočíta z preplatku)
      • Na ďalšie dni PN je už potom potrebné stravu odhlásiť.
      • Pri opakovanom nedodržiavaní odhlasovania a neodobratia stravy (a po vyčerpaní existujúceho preplatku) bude stravník zo stravovania vylúčený !

      Pre opätovné zavedenie systému "stravy zadarmo" Vás prosíme o zhovievavosť.

      V prípade, že máte nejaké otázky alebo pripomienky môžete kontaktovať vedúcu ŠJ  Bc. Janku Adamíkovú, a to telefonicky na čísle 054 472 4665, emailom na adamikova@zskombj.sk . Pre prípad technických problémov alebo iných otázok kontaktujte správcu systému prostredníctvom emailu  zskombj@gmail.com.

      Na Vaše otázky radi zodpovieme.

      Časté otázky a odpovede (FAQ) nájdete TU.