• Výchovné poradenstvo

     • Výchovné poradenstvo


     • Výchovný poradca: Mgr. Viera Packová
      Kontakt: 054/472 23 83

      Konzultačné hodiny:

      PONDELOK 7:10 - 9:30 -
      UTOROK 7:10 - 8:30 -
      STREDA 7:10 - 7:45 -
      ŠTVRTOK 7:10 - 7:45 -
      PIATOK 7:10 - 7:45 10:00 - 13:30

      V prípade poradensko – konzultačnej potreby je možné dohodnúť si termín individuálne.

       


      Práca výchovného poradcu je zameraná najmä na dve oblasti:

      1. Práca so žiakmi s poruchami správania a s problémami v učení a správaní:

      • v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom pracovať so žiakmi s poruchami správania, sprostredkovať pedagogicko - psychologické vyšetrenia žiakov,
      • spolupracovať s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a záškoláctva a spolupracovať aj s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku.
        

      2. Kariérové poradenstvo:

      • informovať žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečiť  ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečovať prezentáciu študijných a učebných odborov,
      • pomôcť usmerniť žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,
      • pripraviť vstupné doklady (prihlášky) a odoslať ich v stanovených termínoch,
      • pripraviť a vydať zápisný lístok na základe rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu