• Špeciálny pedagóg

     • Školský špeciálny pedagóg - úvod

     • Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Emília Popják Petková

      Kontakt: 0544722383, mt: 0948311775

      Konzultačné hodiny:

      • pondelok od 13,00 h do 15,30 h
      • streda od 13,00 h do 15,30 h
      • konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

      Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

      Práca so žiakmi

      Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do miestnosti špeciálneho pedagóga na individuálne reedukácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne. Na redukácii sa venuje rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenie odhalilo ako oslabené. Časť reedukácie je možné využiť aj na upevnenie edukačného obsahu, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Ako pomôcky pri práci využíva odbornú literatúru, alternatívne pracovné listy, špeciálne upravené  didaktické hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dodržiavajú sa zásady špeciálno-pedagogickej intervencie. Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

      Práca s rodičmi

      Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je kompletizácia povinnej dokumentácie a aj posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

      Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu (IVP), do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVP. Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich nasmerovanie na primeraný typ strednej školy.

      Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

      Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP alebo SCŠPP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a CPPPaP resp. SCŠPP. Zabezpečuje súhlas poradenského centra s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka v ZŠ.

      „Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo, úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali aj úspech v kolektíve, prežívali radosť zo školskej  práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.“

      Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením (ZZ) v bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, reedukačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným pedagogickým pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko– psychologického poradenstva, prípadne s lekármi.

      Každý začlenený/integrovaný žiak je pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského centra, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

      Miestnosť a pomôcky využívané počas reedukácie u špeciálneho pedagóga:

      Miestnosť: je priestranná, svetlá, špeciálno-pedagogická miestnosť je vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

      Pomôcky:

      • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
      • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy,
      • jazyk a reč – logopedické materiály na podporu rozvoja reči, obrázkový materiál s gramatickými pravidlami, programy na PC (CD) realizované na notebooku aj PC, 
      • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

      Frekvencia cvičení:

      Takmer každý začlenený/integrovaný žiak sa k špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát za týždeň alebo podľa potreby aj častejšie. Pomoc žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia je zameraná na cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený.

      • k žiakom 1. ročníkov chodieva špeciálny pedagóg 1-krát za mesiac, pracuje priamo na hodine,
      • špeciálny pedagóg usmerňuje triednych učiteľov pri špecifických problémoch v oblasti učenia,
      • podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede), 
      • podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), sú to všetci žiaci 2. až  4. ročníkov (frekvencia cvičení 1-krát za týždeň), dôvodom bol fakt, aby žiaci z kategórie žiaka so ŠVVP v dôsledku možného zhoršovania ich stavu nepostúpili do kategórie začlenený žiak.

      Náplň špeciálno-pedagogických cvičení:

      Žiaci s telesným postihnutím:

      • rozvoj pohybových zručností,
      • nácvik správneho dýchania počas komunikácie a v jej prestávkach,
      • rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností,
      • rozvoj pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie,
      • cvičenia a didaktické hry na rozvoj zraku, sluchu, hmatu,
      • nácvik koordinácie zrak – ruka, priestorovej koordinácie,
      • prepis textu na notebooku, výcvik písania na PC,
      • nácvik komunikácie v modelových situáciách bežného života,
      • podporovanie procesu sebapoznávania a zvyšovanie sebavedomia,
      • cvičenia na rozvoj jemnej a hrubej motoriky s dôrazom na výcvik písania a grafomotorických zručností,
      • získavanie pracovných návykov – správne sedenie, úchop písacieho nástroja, držanie nožníc.

      Žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti a aktivity:

      • rozvoj špecifických funkcií,
      • zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích procesov,
      • spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,
      • rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a časová orientácia), serialita (nácvik sekvencií, postupnosti), intermodalita (audiovizuálny vzťah),
      • rozvoj číselných predstáv,
      • práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,
      • algoritmus riešenia slovných úloh,
      • orientácia v rovine, v priestore a čase.

      Žiaci s autizmom

      • zvládanie stresových situácií,
      • pochopenie slovných a písomných inštrukcií,
      • socializácia žiaka do prostredia kmeňovej triedy,
      • potreba krátkodobých cieľov (splnenie úlohy),
      • motorické čítanie,
      • tréning jemnej motoriky,
      • rozvoj slovnej zásoby a učebných spôsobilostí.

      Obsah jednotlivých cvičení je vyberaný z odbornej a časopiseckej literatúry, internetu i z odborno-metodického materiálu „Poruchy učenia a správania“. Špeciálnopedagogická intervencia je podriadená súčasným požiadavkám Testovanie 9, Testovanie 5. Je zameraná hlavne na čítanie s porozumením, na kvantitatívnu stránku písomného prejavu a na zlepšovanie procesov v oblasti matematických zručností a návykov.

      Formy spolupráce:

      Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálne pedagogičky v škole, psychológ a asistentky učiteľa tvoria tím rovnocenných odborníkov.

      Školská špeciálna pedagogička úzko spolupracuje s:

      • rodičmi dieťaťa,
      • so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bardejov, Prešov
      • so psychológom a špeciálnym pedagógom zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany, Prešov
      • s metodickými orgánmi (MZ, PK školy),
      • s vedením školy a so všetkými pedagógmi a asistentmi učiteľa.

      Školský špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku komunikácii so dieťaťom/žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Snaží sa čo najviac participovať do spolupráce rodičov dieťaťa/žiaka, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Pri svojej práci využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hravé prostriedky, vlastné pomôcky, využíva poznatky z odbornej literatúry.