• Zvýšenie inkluzívnosti

     • Zvýšenie inkluzívnosti na ZŠ Komenského 23, Bardejov

     • Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola, Komenského v Bardejove, Komenského 23, 085 01 Bardejov

      Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti na ZŠ Komenského 23, Bardejov

      Kód projektu: 312011I171

      Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Bardejov

      Výška poskytnutého NFP: 177 498,00 Eur

       

      Opis projektu:

      ZŠ za pomoci 6-tich nových asistentov učiteľa zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce. Inklúzia bude zabezpečená taktiež využívaním odborných zamestnancov, ktorí sú už dnes k dispozícii na škole, podľa potrieb žiakov (psychologička,špeciálna pedagogička), využívanie individuálnej integrácie, opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov, využívanie poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov žiakov a pod. Prostredníctvom realizácie projektu škola upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu asistentov učiteľa. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov. Asistent učiteľa zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Asistent bude pre žiaka oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci zo ŠVVP, ktorí budú mať asistenta, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu. Výstupom pôsobenia asistentov učiteľa v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na zdravotne a sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

      Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na ZŠ.  
      Špecifické ciele projektu:
      • Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a mimoškolské aktivity na ZŠ; 
      • Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP s asistenciou asistenta učiteľa; 
      • Vytvoriť podmienky súvisiace so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania a prispieť k vyrovnávaniu sociálne znevýhodnených žiakov navštevujúcich ZŠ

      Projekt bude realizovaný od 02/2018 do 01/2021, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

      Dopad projektu na proces vzdelávania 
      • Skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ;  
      • Zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup; 
      • Podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy; 
      • Možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti; 
      • Zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov; 
      • Zvýšenie zaškolenosti žiakov. 

      Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov so ŠVVP a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb,zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, a i. Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom so ŠVVP zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu úspešne dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční, a produktívni členovia celej spoločnosti, nehovoriac o vytvorení predpokladov na uplatnenie sa na trhu práce.

       

       

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

       

      www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk