• Dôležité termíny

     • Harmonogram

     • Harmonogram
      k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním 
      na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022

      Kto Úloha Termín

      ​Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
       

      18.5.2022

      Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 28.2.2022

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

      do 20.3.2022

      SŠŠ Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. - 14.4.2022

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

       

      6.4.2022

       NT 21.4.2022

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      2.5. - 3.5.2022

              1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy   4.5. - 6.5.2022
      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. - 10.5.2022
      1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 11.5. - 13.5.2022

      2.kolo prijímacích skúšok

       

      21.6.2022


      Vysvetlivky: 
      SŠ – stredná škola
      SŠŠ – stredná športová škola                          
      ZŠ – základná škola                     
      RŠ – riaditeľ školy

      ZZ – zákonný zástupca
      NT – náhradný termín testovania