• Dôležité termíny

     • Harmonogram

     • Harmonogram
      k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním 
      na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020

      Kto Úloha Termín

      ​Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
       

      19.5.2021

      SŠ talentové

      Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talent, tieto kritériá sa zverejnia aj na web stránkach ŠVS (za celé Slovensko).

      do 1.2.2021

      ZZ

      Zákonný zástupca podáva RŠ prihlášku na tie školy, kde sa vykonávajú talentové skúšky

      do 20.2.2021

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

       

      24.3.2021

       NT 14.4.2021

      Talentové skúšky

       

      15.3. - 30.4.2021

      ZZ Zákonný zástupca podáva RŠ prihlášky na všetky SŠ
      (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
      do 10.4.2021

      1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

       

      10.5. a 13.5.2021

      2.kolo prijímacích skúšok

       

      22.6.2021


      Vysvetlivky: 
      SŠ – stredná škola                        
      ZŠ – základná škola                     
      RŠ – riaditeľ školy

      ZZ – zákonný zástupca
      NT – náhradný termín testovania