• Dôležité termíny

     • Harmonogram

     • Harmonogram
      k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním 
      na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2022/2023

      Kto Úloha Termín

      ​Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
       

      17.5.2023

      Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 30.11.2022

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

      do 20.3.2023

      SŠŠ Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. - 14.4.2023

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

       

      22.3.2023

       NT 4.4.2023

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      4.5. - 5.5.2023

              1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy   28.4. - 3.5.2023
      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. - 10.5.2023
      1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 11.5. - 15.5.2023

      2.kolo prijímacích skúšok

       

      20.6. -
      21.6.2023


      Vysvetlivky: 
      SŠ – stredná škola
      SŠŠ – stredná športová škola                          
      ZŠ – základná škola                     
      RŠ – riaditeľ školy

      ZZ – zákonný zástupca
      NT – náhradný termín testovania