• Informácie a odkazy

     • Informácie

     • Ako prebieha príjímacie konanie

      Prihlášky na stredné školy

      Žiak si môže podať 4 prihlášky. Dve prihlášky na školy, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností talentovou skúškou a dve prihlášky na klasické stredné školy, bez overenia si špeciálnych schopností talentovou skúškou. Prihlášky na stredné školy budú vytlačené výchovnou poradkyňou našej školy. Po prevzatí prihlášky je potrebné navštíviť  ošetrujúceho lekára dieťaťa. Lekár potvrdí  prihlášku či je dieťa spôsobilé a schopné z hľadiska zdravotného zvládnuť štúdium na zvolenej strednej škole. Lekárom potvrdenú prihlášku, podpíše aj zákonný zástupca.  Rodič alebo žiak prinesie prihlášky výchovnej poradkyni a tá ich hromadne odošle na príslušné stredné školy do určeného termínu.

      Zápisný lístok slúži dieťaťu na zápis na strednú školu. Po prevzatí zápisného lístka u výchovnej poradkyne si zápisný lístok rodič doma dobre uschová. Na základe písomného rozhodnutia (zaslaného príslušnou strednou školou poštou) o prijatí dieťaťa na strednú školu, rodič v deň zápisu, ktorý určí stredná škola na ktorú bol žiak prijatý, vezme zápisný lístok a dostaví sa s ním  na zápis.

      Pokiaľ bolo dieťa prijaté na obidve školy na ktoré si podalo prihlášky  musí sa rozhodnúť a zapísať sa iba na jednu.

       

      Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

      Gymnázium Leonarda Stöckela - http://www.gymlsbj.sk/
      Spojená škola J. Henischa - http://www.ssjh.sk/
      Cirkevná spojená škola v Bardejove https://cssbj.sk/
      Súkromné gymnázium v Bardejovehttp://www.sgbj.sk/
      Súkromná stredná odborná škola Bardejov - http://ssosbj.edupage.org/
      Stredná priemyselná škola Bardejov - http://www.spsbj.edu.sk/
      Hotelová akadémia Jána Andraščíka -  http://www.habj.sk/
      Spojená školahttp://www.spojenabj.sk/

       

      Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
      www.svsmi.sk; www.stredneskoly.eu