• Int. nadané deti

     • Intelektovo nadané deti

     • Prečo dať dieťa do triedy pre nadané deti?

       

      Na Základnej škole  na Komenského ul. 23 v Bardejove  máme dve triedy pre intelektovo nadané deti – jednu vo štvrtom ročníku, ktorú navštevuje 12 žiakov a jednu v ôsmom ročníku, kde je 15 žiakov. Po dobrých  skúsenostiach práce s týmito deťmi vedenie školy  všemožne vytvára podmienky aby boli ich triedy dobre vybavené modernými technológiami, v edukačnom procese využívajú interaktívne tabule, počítače, notebooky, žiakov vyučujú vybraní zanietení pedagógovia (Ako to vyzerá v takejto triede sa môže pozrieť kliknutím na tento odkaz).

      Vyučovanie prebieha podľa platných učebných osnov, ktoré sú doplnené o rozširujúce učivo hlavne z predmetov matematika a slovenský jazyk. Novým predmetom je obohatenie. Ten vytvára základný prvok, zohľadňujúci nadštandardnú úroveň vzdelávania nadaných detí. V jeho rámci sa výučba rozširuje, prehlbuje a obohacuje o také témy, činnosti a aktivity, ktoré zodpovedajú kognitívnej úrovni intelektovo nadaných žiakov a zároveň nadväzujú na ich špecifické záujmy. Zameriava sa na ďalšie oblasti života človeka, histórie ľudstva,  živočíšneho  sveta,  podmorského  sveta,  vesmíru,  svetadielov  a ich zvláštností, objavov, vynálezcov. Žiaci vypracovávajú projekty, informácie získavajú z encyklopédií, internetu, časopisov, náučnej literatúry, riešia problémové úlohy. Na konci školského roka sa prezentujú ročníkovou prácou vo forme prezentácie či priestorových prác vo forme modelov, zbierok a podobne.  

      Tieto hodiny sú veľmi obľúbené pre ich rôznorodosť, množstvo tvorivých aktivít a objaviteľskej práce.

      Učebný plán sa líši nie v obsahu, ale rozsahu učiva. Žiaci sa učia to isté ako v bežnej triede, no v danej problematike idú viac do hĺbky.

      Metódy a formy školskej práce podporujú tvorivosť a iniciatívu žiakov, vedú ich k  samostatnému riešeniu  problémových úloh, rozvíjajú ich individualitu, objektívne sebahodnotenie, poskytujú možnosť sebarealizácie. Pedagógovia využívajú, vzhľadom na nižší počet žiakov v triede, individuálny prístup pri plnení úloh, ktoré sú na žiakov kladené.

      Nezanedbateľným detailom je aj fakt, že do týchto tried môžu byť zaradené  deti v ktoromkoľvek ročníku. Nemusia s triedou postupovať od prvej triedy. Je však potrebné, aby splnili požadované podmienky pre prijatie. ( Pokiaľ sú v triede ešte voľné miesta).

      Úspechy v rôznych súťažiach, zaujímavé projekty a aktivity svedčia o opodstatnenosti zriaďovania takýchto tried pre deti, ktoré vďaka svojmu nadaniu vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť a starostlivosť zo strany školy a jej pedagógov. Snažíme sa im vytvárať adekvátne podmienky na ich individuálny rozvoj, sebarealizáciu a napredovanie po všetkých stránkach

      Možno aj vy máte doma dieťa, ktoré sa vymyká  „normám správania“  šesťročných. Je zvedavé, často sa pýta na otázky, ktoré  patria skôr do sveta dospelých. Zaskočí vás svojou potrebou čítať, zaujíma ich svet čísel, či vesmírne svety, pochytilo mnoho  poznatkov o prírode, živočíchoch a samých vás prekvapuje, odkiaľ to všetko vie. Niektoré deti to vedia z televízie, časopisov, od starších súrodencov, kamarátov. Možno ste práve vy tým žriedlom poznania, keď im trpezlivo odpovedáte na ich všetečné otázky.

      Znakov, podľa ktorých sa môže rodič domnievať, že má mimoriadne nadané dieťa, je mnoho. Najčastejšie ide o živé a neposedné deti. Nezaujímajú ich hry a rovesníci, skôr sa zaujímajú o dospelých, prípadne o dospelácke veci, ktorým nerozumejú a chcú im porozumieť. (Ako sa prejavujú intelektovo nadané deti sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz).

       

      Prečo práve trieda pre mimoriadne nadané deti?

      • Odborníci z oblasti nadaných zastávajú názor, že ak je nadané dieťa v bežnej triede, nevyužíva sa jeho potenciál.
      • V bežnej triede je klasický spôsob výučby.  
      • Učebné osnovy a celková klíma – môže viesť  ku výkonovému spriemerovaniu  osobnostnej konformite a nútenému prispôsobovaniu sa a z toho plynúcim poruchám správania.
      • V triede pre nadané deti je menší počet žiakov.
      • Vzdelávanie je na základe akcelerácie s prvkami rozširujúceho, prehlbujúceho vyučovania – samostatný predmet „Obohatenie" 
      • Vyučovanie angličtiny a informatiky od 1. ročníka.
      • Každý ročník sa končí obhajobou ročníkových prác.
      • Dôraz sa kladie na kreativitu, projektové vyučovanie.
      • Prvoradý je individuálny, nedirektívny prístup k žiakom.
      • Deti sú motivované k používaniu vyšších foriem myslenia a tvorivosti.
      • V triede je špecifická atmosféra výučby vyznačujúca sa empatiou a toleranciou.

       

      Čo je potrebné urobiť aby aj Vaše dieťa mohlo navštevovať takúto triedu?

      Prijatiu predchádza niekoľko krokov.

      Informovať vedenie ZŠ na Komenského ul.23  v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr v čase zápisu detí do prvého ročníka ZŠ) o záujme rodičov aby ich dieťa navštevovalo triedu intelektovo nadaných.

      Rodičia  so svojimi deťmi  absolvujú návštevou psychológa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove. To vykoná testovanie dieťaťa a určí, či sa jeho intelekt vymyká bežnému populačnému štandardu a rozhodne o jeho zaradení do takejto triedy. 

      Prijímanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa realizuje na základe týchto požiadaviek:

      1. žiadosť zákonného zástupcu žiaka,
      2. absolvovanie vedomostných testov z čítania, písania a počítania,
      3. absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
      4. informovaného súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej CPPPaP.

       

      Ďalšie informácie  získate priamo v škole, prípadne sa môžete osobne presvedčiť a terajšie triedy pre intelektovo nadané deti  navštíviť v čase Týždňa otvorených dverí, o ktorom budete informovaní na stránke našej školy.

      Telefonicky sa môžete informovať denne od 8,00 – 15, 00 hod. na  tel.č. 474 2383

       

      Mgr. Mária Peláková