• Kritéria výberu žiakov do šp. tried

    • Kritéria výberu žiakov do športovej triedy so zameraním na atletiku

      

     Termín výberu: 29. apríla 2020

     Náhradný termín: 13. mája 2020 /v prípade ochorenia dieťaťa/

      

     Riaditeľstvo základnej školy Komenského 23 v Bardejove po prerokovaní

     s pedagogickou radou určilo a prijalo tieto kritéria pre výber žiakov do 5. ročníka športovej triedy.

     Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Prijímacích pohovorov, resp.  testovania do športových tried sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 4. ročník základnej školy.

     Kritéria výberu:

     a/ motorické testy základných pohybových schopností:

     - skok do diaľky z miesta znožmo – testovanie odrazovej výbušnosti (od 130 cm)

     - hod plnou loptou 1kg obojručne spoza hlavy – testovanie sily a výbušnosti horných končatín (od 400cm)

     - beh na 50m z polovysokého štartu – testovanie rýchlostných schopností (10s a lepší)

     - beh na 500m – testovanie všeobecnej vytrvalosti (do 2:40,0min) 

     Žiak/žiačka nemusí splniť všetky limity. Pri výbere sa berie do úvahy zdravotný stav, chuť športovať a prospech v 4. ročníku.

     b/ potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

     c/ súhlas rodičov o zaradení žiaka do športovej triedy

      

      

      

     Doplňujúce informácie:

     Vyhodnotením jednotlivých kritérií určená komisia stanoví poradie uchádzačov.

     Úspešní uchádzači o prijatie do športovej triedy obdržia návratky pre rodičov na súhlas so zaradením do športovej triedy.

     Termín odovzdania návratiek je 22.05.2020. Minimálny počet žiakov v športovej triede je 24 a maximálny 28.

     Žiak so zníženou známkou zo správania nemôže byť prijatý do športovej triedy.

     O kritériách a podmienkach zaradenia do športovej triedy informujú učitelia TSV na stretnutí rodičov a priateľov školy v 4. ročníkoch v mesiacoch marec – apríl.

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov z nasledovných dôvodov:

     a/ zo zdravotných dôvodov na návrh lekára

     b/ pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

     c/ hrubé porušenie školského poriadku /znížená známka zo správania/

     d/ neúčasť na tréningoch v popoludňajších hodinách

     e/ na žiadosť zákonného zástupcu

      

     Pozn.: Viac informácii u učiteľov TSV

      

      

      

     V Bardejove 31.1.2020                                         PhDr. Ján Mika

                                                                                    riaditeľ školy