• Moderné vzdelávanie

     • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

     • Tento projekt je pokračovaním projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorým prešli 7 učitelia našej školy pre jednotlivé všeobecno-vzdelávacie predmety čím sa snažíme, aby  vzdelávanie odrážalo spoločenské potreby a požiadavky trhu. Medzi hlavné ciele modernizácie patrí:

      • premena tradičného vzdelávania s dôrazom na encyklopedické znalosti a memorovacie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov
      • zmena obsahu vzdelávania (zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život)
      • zmena prípravy učiteľov (tvorba podmienok pre motiváciu a neustále vzdelávanie učiteľov)
      • zmena metód výchovy (budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom)
      • rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov
      • budovanie hardvérovej infraštruktúry
      • prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu
      •  vybudovanie Centrálneho informačného portálu rezortu školstva iEDU (rezortná komunikačná infraštruktúra pre komunikáciu a sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami)
      • intenzívna digitalizácia učebného obsahu (multimediálne spracované poznatky k témam všeobecno-vzdelávacích predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa vzťahujú na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému základných a stredných škôl, vrátane gymnázií)
      • z tohto projektu boli na školu dodané noteboky v hodnote 5000,-Eur

       

      V súčasnosti si žiaci môžu nájsť vzdelávacie materiály na týchto stránkach: http://planetavedomosti.iedu.sk/ http://www.naucteviac.sk/

      Z projektu Moderné vzdelávanie sme v školskom roku dostali 2 notebooky s ozvučením, ktoré majú byť v ďalšom šk. roku doplnené o interaktívne tabule. 

      Koordinátor projektu: Ing. Mária Onuščáková

      Správa dodanej techniky: Ing. Ľubomír Kuča