• Otázky a odpovede

     • Otázky a odpovede

     • Čo je potrebné na zápis?

      Aktuálne bude prebiehať zápis podaním prihlášky:

                  1.  elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,

                  2.  poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou


      Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

      Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

      • Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do základnej školy na Slovensku.
      • Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom.
      • Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať:
      1. meno, priezvisko dieťaťa
      2. bydlisko dieťaťa
      3. rodné číslo dieťaťa
      4. názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí  navštevovať

       

      V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.

      • Riaditeľ školy, vydá rozhodnutie o plnení povinnej školskej dochádzky žiaka mimo Slovenskej republiky.
      • Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) školského zákona, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Žiadosť je možné zaslať (aj  mailom na adresu školy). 
      • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
      • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dokladovať návštevu školy v zahraničí.

       

      Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?
      V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

      Ako je to z odkladom školskej dochádzky?

      Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Súčasťou žiadosti je:

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
      • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

       

      Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom informovať budúcich učiteľov.

      Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?
      Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa.

      Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

      No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

      Dôvody na odklad školskej dochádzky:

      1. dieťa sa narodilo v júni až auguste pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
      2. má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
      3. nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
      4. nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu, nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
      5. nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
      6. nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
      7. je neposedné, netrpezlivé
      8. má oneskorenie v kognitívnych funkciách či grafomotorike

       

      Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. 

      Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?
      Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      Želáme deťom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy. 

      Pracovné listy pre predškolákov na trénovanie jemnej motoriky
      https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/pracovne-listy-pre-predskolakov

      V prípade ďalších otázok volajte na č. t.: 054/472 23 83