• Pandemický plán školy

     • Pandemický plán školy

     • ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 23,  BARDEJOV

       

       

      PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD VÝSKYTU PANDEMICKÝCH OCHORENÍ

      (ďalej Pandemický plán školy)

       

       

      Čl. 1

      Úvodné ustanovenia

       

       

      Zakladná škola Komenského 23 v Bardejove vydáva Pandemický plán školy za účelom predchádzania a zmiernenia zdravotných, sociálnych a ekonomických následkov výskytu pandemických ochorení. Plán obsahuje záväzné postupy pre všetkých zamestnancov a pre všetky osoby, ktoré prichádzajú s materskou školou do kontaktu na elimináciu šírenia ochorenia COVID-19, ďalej obsahuje postupy pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a stanovuje podmienky a pokyny týkajúce sa prípravy a výdaja pokrmov v čase pandémie.

       

      Čl. 2

      Rozsah pôsobnosti

       

      Plán sa vzťahuje na:

      1. zamestnancov
      2. zákonných zástupcov detí
      3. žiakov navštevujúcich základnú školu
      4. osoby zabezpečujúce doprovod detí do základnej školy
      5. akékoľvek iné osoby navštevujúce ZŠ                                                                                                                                                                                        

       

      Čl. 3

      Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

       

      1. Do priestorov ZŠ nesmie vstúpiť NIKTO s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby.
      2. U každého zamestnanca ZŠ bude pri vstupe na pracovisko vykonané meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom a ak bude nameraná teplota vyššia ako 37,5º C bude zamestnanec poslaný do domácej izolácie. Preto odporúčam zamestnancom, aby si pred odchodom do zamestnania merali teplotu a v prípade zvýšenej teploty alebo v prípade respiračného ochorenia informovali vedúceho zamestnanca o danej situácii a do práce nenastupovali.
      3. Zamestnanec ZŠ pri vstupe do budovy nosí rúško na ochranu horných dýchacích ciest a dezinfikuje si ruky antivirálnym prostriedkom.
      4. Dieťa a zákonný zástupca dieťaťa pri vstupe do areálu ZŠ majú rúško na ochranu dýchacích ciest a dezinfikujú si ruky antivirálnym prostriedkom. Dieťaťu sa pri vstupe do budovy školy meria aj telesná teplota.
      5. Potrebné je často a dôkladne si umývať ruky dezinfekčným tekutým mydlom a oplachovať ruky pod tečúcou teplou vodou.
      6. V ZŠ sa nepoužívajú textilné uteráky, ale využívajú sa jednorazové papierové obrúsky.
      7. Ak bol zamestnanec v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo s osobou, ktorá je v karanténe, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi a nenastúpiť do práce. Po uplynutí 10-dňovej karantény môže opätovne nastúpiť do práce, ak neprejavuje žiadne príznaky respiračného ochorenia a v prípade testovania na COVID-19, musí byť výsledok testu negatívny.
      8. Pri návšteve rizikovej krajiny, je zamestnanec povinný informovať svojho zamestnávateľa a dodržať karanténne opatrenia súvisiace s ochorením.
      9. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne informovať ZŠ o podozrení alebo potvrdení ochorenia na COVID-19 u svojho dieťaťa a tiež o karanténe, ak bola dieťaťu nariadená. Ďalej je povinný pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      10. Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v ZŠ, dieťa bude izolované od ostatných detí a o situácii bude informovaný zákonný zástupca, ktorý je povinný si dieťa nechať doma najmenej 48 hodín.
      11. V prípade zatvorenia prevádzky ZŠ a pri opätovnom spustení, každý zamestnanec je povinný podpísať dotazník na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19.
      12. V miestnostiach ZŠ sa pravidelne, intenzívne a krátko vetrá.
      13. 2x denne sa dezinfikujú povrchy, vrátane pracovných povrchov, kľučiek, zábradlia, pomôcok, hrových prvkov na školskom dvore a hračiek. Textílie je potrebné prať pri teplote 60º C a následne ich ožehliť.
      14. Potrebné je dodržiavať vzdialenosť 2m medzi zamestnancami, a ak to nie je možné, potrebné je nosiť rúško na ochranu horných dýchacích ciest.
      15. Nepedagogický zamestnanec je povinný pri styku s inými osobami nosiť rúško a pri meraní teploty aj rukavice.
      16. Pedagogickému zamestnancovi sa odporúča pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť ochranný štít alebo rúško.
      17. Žiaci majú povinnosť nosiť rúško, či už v interiéri alebo exteriéri podľa pokynov a nariadení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR
      18. Zakázané je zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy školy.
      19. Zákaz vstupu do budovy školy s výnimkou sprevádzajúcej osoby žiaka 1. roč.
      20. V budove školy  minimalizovať čas pobytu sprevádzajúcej osoby žiaka 1. roč.

       

       

      Čl. 4

      Príprava a výdaj pokrmov

       

       

      1. Podľa podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu je stravovanie organizované obvyklým spôsobom, tak aby sa triedy nepremiešavali. Dbať na to, aby sa spolu stravovali deti, ktoré spolu trávili výučbu, aby sa nepremiešavali.
      2. Obmedzuje sa stravovanie len na žiakov a zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov.
      3. Jedlo sa musí vydať najneskôr do troch hodín od jeho prípravy.
      4. Pokrmy vrátane čistých príborov vydáva personál, ktorý je chránený rúškom a rukavicami. Žiaci si jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      5. Prísne dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a systému HACCP pri výrobe a manipulovaní s potravinami. Dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel.

       

       

      Čl. 5

      Dištančná výučba a upevňovanie kľúčových kompetencií

       

      1. Ak pôjde o prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu priamo na škole z dôvodu výskytu pandémie, tento proces u žiakov sa bude vykonávať dištančnou formou.
      2. Pedagogický zamestnanec je preto povinný denne sledovať rozhodnutia a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandemickým ochorením a stránke www.ucimenadialku.sk, prinášajúcej usmernenia a príp. nástroje vzdelávania žiakov na diaľku.
      3. Výchovno-vzdelávací proces sa bude zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole a upevňovanie už získaných návykov (hlavne hygienické návyky).
      4. Pedagogický zamestnanec bude zabezpečovať výchovu a vzdelávanie formou elektronickej komunikácie. Preto je povinný udržiavať kontakt so žiakmi prostredníctvom webových sietí, sociálnych sietí alebo elektronických správ. Pri žiakoch 1. stupňa aj so zákonnými zástupcami žiakov.
      5. Povinnosťou pedagogického zamestnanca bude vytvoriť si systém vyučovania, denný plán a časový harmonogram zadania úloh a aktivít určených deťom s účinnosťou na 2 týždne.

       

       

       

       

       

       

       

      v Bardejove: 28. 8. 2020                                                                      PhDr. Ján Mika

                                                                                                            riad. školy