• Poruchy učenia

     • Špecifické vývinové poruchy učenia

     • Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

       

      DYSLEXIA  /F 81.0/ - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu 

       

      DYSORTOGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

       

      DYSGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

       

      DYSKALKÚLIA  /F 81.3/ - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

       

      DYSPRAXIA  /F 81.8/ - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou

       

       /F 81.3/ - ZMIEŠANÁ PORUCHA ŠKOLKÝCH SCHOPNOSTÍ- kombinácia vyššie uvedených porúch.

       

      Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

       

      Sú to:

      - žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou    komunikačnou schopnosťou alebo autizmom

      - žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení

      - žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia

      - žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

      - žiaci s poruchami správania

      - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

      - žiaci s nadaním

       

      Pár rád pre učiteľov:

       

      Zaujímavá publikácia

      http://www.orbispictus.sk/…diky/83.php3?…

       

      Niečo o dyskalkúlii

      http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy

       

      Množstvo pracovných listov a didaktických hier

      http://projekty.zsmieru.sk/…rhlasok.html

       

      Niekoľko odkazov na zaujímavé hry a aktivity pre žiakov

       Zaujímavé nápady ako riešiť aktuálne problémy triedy, návody na upokojujúce aktivity a hry, tiež mnoho zaujímavých metód  osobnostnej a sociálnej výchovy.

      http://www.odyssea.cz/…e_hodiny.pdf

       

      Tento odkaz ponúka ďalšie hry na zvládanie agresivity a nepokoja:

      http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/…listy/Ar.asp?…

       

      Niečo o psychohygiene pre učiteľov:

      http://www.prevko.cz/…0ucitele.pdf

       

      Ako zlepšiť vzťahy v triede

      http://www.odyssea.cz/…tupen_zs.pdfUčiteľom

      Zaujímavá publikácia

      http://www.orbispictus.sk/metodiky/83.php3?f=fff09e

      www.ako-spravne-pisat.sk