• Poruchy učenia

          • Špecifické vývinové poruchy učenia

          • Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

             

            DYSLEXIA  /F 81.0/ - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu 

             

            DYSORTOGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

             

            DYSGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

             

            DYSKALKÚLIA  /F 81.3/ - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

             

            DYSPRAXIA  /F 81.8/ - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou

             

             /F 81.3/ - ZMIEŠANÁ PORUCHA ŠKOLKÝCH SCHOPNOSTÍ- kombinácia vyššie uvedených porúch.

             

            Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

             

            Sú to:

            - žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou    komunikačnou schopnosťou alebo autizmom

            - žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení

            - žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia

            - žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

            - žiaci s poruchami správania

            - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

            - žiaci s nadaním

             

            Pár rád pre učiteľov:

             

            Zaujímavá publikácia

            http://www.orbispictus.sk/…diky/83.php3?…

             

            Niečo o dyskalkúlii

            http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy

             

            Množstvo pracovných listov a didaktických hier

            http://projekty.zsmieru.sk/…rhlasok.html

             

            Niekoľko odkazov na zaujímavé hry a aktivity pre žiakov

             Zaujímavé nápady ako riešiť aktuálne problémy triedy, návody na upokojujúce aktivity a hry, tiež mnoho zaujímavých metód  osobnostnej a sociálnej výchovy.

            http://www.odyssea.cz/…e_hodiny.pdf

             

            Tento odkaz ponúka ďalšie hry na zvládanie agresivity a nepokoja:

            http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/…listy/Ar.asp?…

             

            Niečo o psychohygiene pre učiteľov:

            http://www.prevko.cz/…0ucitele.pdf

             

            Ako zlepšiť vzťahy v triede

            http://www.odyssea.cz/…tupen_zs.pdfUčiteľom

            Zaujímavá publikácia

            http://www.orbispictus.sk/metodiky/83.php3?f=fff09e

            www.ako-spravne-pisat.sk