• Projekt ZŠ odborne

     • Projekt ZŠ Odborne 1

     • Projekt  ZSODBORNE  bol vytvorený na podporu profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami. Je zastrešený Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a má zvýšiť  polytechnické vzdelávanie na základných školách vytváraním dostatočným počtom praktických hodín a inovačným vzdelávaním v predmetoch Technika, Fyzika, Biológia a Chémia, čím sa predpokladá zvýšený  záujem o tieto predmety a sa  zabezpečia sa potreby našej spoločnosti a   absolventi škôl sa budú orientovať na technické profesie a po skončení  vzdelávania sa nepridajú k radom nezamestnaných, ale  sa plnohodnotne uplatnia na trhu práce.

      V rámci tohto projektu ZŠ Komenského v Bardejove  bola vybratá ako jedna zo 49. pilotných škôl na Slovensku. Úlohou pilotnej školy je pomocou prieskumov medzi žiakmi, inovatívnymi metódami a usilovnou prácou učiteľov zistiť, ako získať žiakov na  štúdium polytechnických škôl.  Odborným garantom pre oblasť fyziky  v projekte a hlavným koordinátorom projektu na škole je Ing.  Mária Onuščáková.  V  školskom roku 2013/2014   žiaci  vyplnili dva elektronických dotazníky zamerané na záujmy žiakov a prispeli do súťaže o najkrajšiu „Múdru sovu“, za čo patrí vďaka p. uč Vavrekovej.  Uskutočnili sa riadené rozhovory s pedagógmi daných predmetov  a vzorové hodiny odučili  p. uč. Niemašíková, p. uč Ellerová, p.uč. Onuščáková a p. uč Sabol. Zapojením sa do tohto projektu škola získala zariadenie učební a veľmi veľa moderných interaktívnych učebných pomôcok napríklad: senzorové meracie prístroje na teplotu, tlak, osvetlenie, radioaktivitu, Ph metre, prepáráty a elektronický mikroskop a množstvo preparátov, rôzne modely na biológiu, zoológiu, geológiu, kostru človeka a jednotlivé časti tela, figurína pre cvičenie prvej pomoci, stavebnice a demonštračné súpravy pre elektrinu a magnetizmus, termiku a mechaniku, modely pre obnoviteľné druhy energie,  žiacke sústruhy pre obrábanie kovov a dreva, vŕtačky, spájkovačky, rôzne pílky a ďalšie obrábacie náradia, 22 druhov rôznych meradiel a laserové vodováhy, obrazové a knižné materiály. IKT /informačno-komunikačné zariadenia/: - 2 interaktívne tabule, keramickú tabuľu  a dataprojektor do dielne a 24 notebookov. Všetko v  sume približne 42 000,- Eur.  Pre výchovného  poradcu bude vypracovaný profesijný program - špeciálny softvér, ktorý bude identifikovať  potenciál orientácie žiakov v oblasti odborného vzdelávania a ich prípravu na vzdelávanie a katalóg pracovných pozícií očami detí. Aby sa táto dotácia odborne využívala v školskom roku 2014/2015 budú učitelia pre dané predmety preškolení v školiacich strediskách.

      Stránka projektu  http://www.zsodborne.sk/

      Mgr.  Štefan Kuča