• Rady rodičom

     • Ako zvládnuť dyslexiu

     • Ako zvládnuť dyslexiu

      Vaše dieťa má poruchu čítania, oznámili mi nedávno. A čo teraz? Pýtala som sa. Nič, proste ho integrujeme, a budeme s ním postupovať podľa individuálneho plánu. Ja som však chcela vedieť viac.

      Ako sa dá deťom s poruchou čítania pomôcť? Čo s nimi robiť a čo naopak radšej nie?

      Dyslexia alebo porucha čítania ľudovo povedané znamená, že dieťa si nevie správne priradiť tvary písmen k zvukovej podobe slova. Vidí písmeno, ale nevie ho „povedať“, nevie si spomenúť, ktoré to je. Často si zamieňa zvukovo i obrazovo podobné písmená (b, d, p, t).

      Má problémy rozdeľovať slová na slabiky a hlásky, alebo určiť prvé a posledné písmeno v slove. Mnohé písmená často píše obrátene. Je tiež veľmi pravdepodobné, že ak má vaše dieťa dyslexiu, má problémy aj s rečou – nevie dobre vysloviť niektoré slová, prípadne hlásky. Môže mať aj problémy s pamäťou, má problém napríklad sa naučiť násobilku.

      Deti s dyslexiou majú normálne IQ, niekedy dokonca ešte vyššie ako zdravé deti, ale tým, že sa nevedia naučiť čítať, vyzerajú ako „hlúpe“. Kým ostatné deti už súvisle čítajú celé texty, im robí problémy vyhláskovať jedno slovo. Kým ostatné sa predháňajú v tom, kto si skôr urobí úlohu, dyslektikovi robí problémy napísať ju, lebo má problém vôbec rozlúšiť zadanie. Môže mu robiť problémy aj matematika, lebo nevie „prečítať“ príklad. Nevie sa dobre učiť z kníh, lebo čítanie učebného textu je pre neho tak náročné, ako keby ste vy chceli čítať s okuliarmi, ktoré vám rozmazávajú text.

      Čítanie je pritom pre dieťa a jeho ďalšie učenie veľmi dôležité - je to najdôležitejší kanál, ktorým sa dostáva k vedomostiam. Ak ho má „zanesený“, nevie sa k vedomostiam dostať a v škole neprospieva. Príčiny, ktoré vyvolávajú dyslexiu, nie sú ešte príliš známe, ide však pravdepodobne o poruchu vo vývoji mozgu. Poruchu čítania nie je možné odstrániť, je však možné jej príznaky

      Prispôsobovanie domácich úloh

      • Vysvetlite rodičom všetko, čo považujete za potrebné v súvislosti s domácimi úlohami.
      • Špecifikujte modifikácie, ktoré budú v domácich úlohách.
      • Používajte zápisník domácich úloh ako prostriedok na sprostredkovanie inštrukcií a časového plánu.
      • Určite čas, ktorý má žiak stráviť nad domácimi úlohami.
      • Zabezpečte súbor textov či materiálov, ktoré možno použiť doma ako prehľad /kontrolu.
      • Znížte množstvo domácich úloh.
      • Dovoľte žiakom napísať domácu úlohu na stroji alebo nadiktovať ju niekomu inému.
      • Dajte žiakom začať domácu úlohu už v škole.
      • Zadajte domácu úlohu vyžadujúcu také zručnosti, ktoré už žiaci majú.

       

      Prispôsobenie úloh na čítanie & písanie        

      • Príbehy ponúkajte aj na magnetofónovej nahrávke.
      • Overte si úlohy na čítanie s malou skupinou alebo s dôveryhodným rovesníkom.
      • Dovoľte žiakom pracovať pri čítaní vo dvojiciach.
      • Uvedomujte si význam porozumenia počúvaním.
      • Požiadajte rodičov o precvičovania čítania doma.
      • Zjednodušujte písomné inštrukcie tak, že obmedzíte počet slov a očíslujete kroky.
      • Vyzdvihujte úlohu čítania materiálov a učebníc.
      • Zredukujte dĺžku a/alebo zložitosť písomných zadaní.
      • Pridajte čas na písanie.
      • Netrestajte za gramatické chyby a krasopis.
      • Ukážte deťom príklad poznámok z triedy detí rovnakého veku.
      • Vyznačujte v práci to, čo je správne, nie nesprávne.
      • Hodnoťte aj čiastočne splnené úlohy.
      • Dovoľte žiakom diktovať odpovede rovesníkom, do magnetofónu, rodičom.
      • Pri plnení písomného zadania nechajte žiakov pracovať v o dvojiciach.
      • Používajte kooperatívne skupinové činnosti, pri ktorých je vopred určená zodpovednosť  jednotlivých členov ohľadne čítania a/alebo písania.