• Školský klub detí

     • Poplatok za ŠKD

      • Za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zaplatia rodičia mesačne 7,-€.
      • Ak školský klub navštevujú viacerí súrodenci, títo zaplatia po 3,-€ mesačne.
      • Na základe žiadosti zákonného zástupcu sa pre dieťa v hmotnej núdzi môže čiastočná úhrada za ŠKD na základe rozhodnutia riaditeľky školy znížiť na 1,-€ mesačne.
      • Poplatok je potrebné zaplatiť mesiac vopred (najneskôr do 8. dňa predchádzajúceho mesiaca).
      • Vychovávateľka odovzdá zákonnému zástupcovi potvrdenku o prijatí platby.
      • Poplatok za ŠKD sa neplatí len v prípade dlhodobej choroby (celý mesiac).
      • Platba za mesiac sa vtedy presunie do nasledujúceho mesiaca