• Školský poriadok

     • Školský poriadok - Platný

     • Základná škola , Komenského 23, 085 01 Bardejov

       

       

      ŠKOLSKÝ  PORIADOK

       

       

       

      Školský poriadok základnej školy vydáva riaditeľ ZŠ Komenského 23, 085 01 Bardejov v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní .

       

       

      Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiaka školy ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce  z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Školský poriadok definuje práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka a pravidlá a správanie sa žiakov v škole i mimo nej. Školský poriadok upevňuje podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy a podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany pred sociálno –     patologickými javmi , diskrimináciou a násilím.

      Dodržiavanie školského poriadku je základná povinnosť každého žiaka a zamestnanca školy.

      Práva žiaka:

      o   má právo na bezplatné vzdelávanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností,

      o   má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva,

      o   má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,

      o   má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie a tiež právo poznať v primeranej časovej lehote výsledok hodnotenia,

      o   má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov,

      o   má právo v primeranom čase , priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek,

      o   má právo na prestávku, tak ako ju stanovuje časový rozpis vyučovania,

      o   má právo na výber budúceho povolania, štúdia,

      o   má právo zapájať sa do mimoškolských aktivít ,ktoré organizuje škola,

      o   má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa , výchovného poradcu a koordinátora prevencie,

      o   má právo využívať školské zariadenia, učebne , pomôcky, knižnicu.

      Žiak má právo na  úctu k svojej osobe  a na zabezpečenie ochrany proti každej forme násilia. Jeho  sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných  a končí tam, kde začína sloboda iných.

      Povinnosti žiaka:

      o   je povinný osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky  poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a na ďalšie štúdium na strednej škole, je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia,

      o   je povinný osvojovať si zásady humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť  pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo nej tak, aby  robil česť škole  i sebe,

      o   je povinný chrániť si vlastné zdravie , zdravie iných , dbať o čistotu a poriadok, a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí, dodržiavať vnútorný poriadok školy v odborných učebniach, dielňach, telocvični , na ihrisku a v ostatných priestoroch  školy,

      o   je povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý ,aj drobný úraz  alebo zdravotnú indispozíciu,

      o   je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelaní,

      o   je povinný chrániť pred poškodením učebnice , pomôcky a ostatný majetok školy,

      o   je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy a rešpektovať ich pokyny, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, predpismi školy a dobrými mravmi.

      o   je povinný dodržiavať nariadenia ÚVZ SR a nariadenia ministra školstva a ich nedodržiavanie bude považované za porušenie školského poriadku a v tomto zmysle aj sankcionované (zápis, napomenutie a pokarhanie).

      Práva  rodičov /zákonných zástupcov/:

      o   žiadať , aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným pozeraním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

      o   oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom,

      o   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

      o   zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

      o   vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej samosprávy,

      o   byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      Povinnosti  rodičov /zákonných zástupcov/:

      o   vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelanie v škole a na plnenie školských povinností,

      o   dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

      o   dbať na sociálne a kultúrne  zázemie dieťaťa a rešpektovať  jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

      o   informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelanie ,

      o   nahradiť škodu , ktorú žiak úmyselne alebo neúmyselne porušením  školského poriadku zavinil,

      o   prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to , aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne  a včas , písomne oznámi vedeniu školy  prípadnú zmenu  školského zariadenia,

      o   rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov tried, školy a rušiť  výchovno-vzdelávací proces, pokiaľ to nebude vopred dohodnuté  alebo povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom,

         Je zakázaný vjazd motorovými vozidlami na školský dvor 

      o   z hygienických dôvodov rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať do školskej jedálne v čase vydávania obedov,

      o   rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

      o   rodičia sú povinní dodržiavať nariadenia ÚVZ a ministra školstva 

      I. Príchod žiaka do školy:

      o   žiak prichádza do školy  15 minút pred začiatkom vyučovania a 5 minút pred začiatkom prvej hodiny musí byť v triede,

      o   pred vchodom do budovy si očistí obuv , pred vstupom do triedy sa prezuje do zdravotne vhodných prezuviek. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách  mimo hlavnú budovu školy,

      o   budova školy sa ráno uzavrie o 7.50 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase, budú evídovaní v ETK ako žiaci s neskorým príchodom.  Neospravedlnený  čas meškania sa im bude započítavať do neospravedlnených hodín,

      o   z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule a kolieskovú obuv, jazdiť na bicykloch  a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch ( ak to nie je pod dozorom pedagogického pracovníka),

      o   počas celého vyučovania a cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z budovy školy,

      o   na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky prichádza 5 minút pred začiatkom hodiny.

      II. Správanie žiaka počas vyučovania:

      o   žiak prichádza do školy včas, v slušnom oblečení. Na cvičenie telesnej výchovy a športovej prípravy používa  oblečenie a obuv slúžiace len na tento účel, v ktorom nie je vhodné byť na vyučovaní,

      o   k zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví pozdravom „Dobrý deň, dobre ráno...“.  Oslovenie je: „pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka, pani upratovačka, pán školník, pani vedúca, pani kuchárka...“ a aj v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania,

      o   na vyučovaní sedí na mieste,  ktoré  určil triedny učiteľ , prípadne vyučujúci. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu,

      o   počas vyučovania aktívne spolupracuje  s učiteľmi , nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov,

      o   ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho , prihlási sa zdvihnutím ruky,

      o   je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynu učiteľa,

      o   ak má mobilný telefón, alebo iné komunikačné zariadenia, počas  vyučovania ich nesmie používať. Prikazuje to vyhláška MŠVVŠ SR 320/2008 z 23.júla 2008 o základnej škole § 20.odsek 7. V mimoriadnych situáciách  si vyžiada súhlas vyučujúceho alebo dozor konajúceho učiteľa. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie, spíše o tom záznam do žiackej knižky  a vráti rodičom, ktorých upozorní na porušenie  školského poriadku ich dieťaťom,

      o   nenosí do školy predmety, ktoré rozptyľujú  jeho  pozornosť a pozornosť spolužiakov alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenosí do školy väčšie sumy  peňazí a cenné predmety a výstredné oblečenie,

      o   ak  sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže cvičiť na hodine  telesnej výchovy /TSV, TEV/a športovej prípravy /SRL/ odovzdá písomné ospravedlnenie od rodiča alebo lekára  vyučujúcemu. Ospravedlnenie od rodiča je platné na jednu vyučovaciu hodinu,

      o   pred hodinou telesnej výchovy /TSV/a športovej prípravy /SRL/ sa prezlečie do cvičebného úboru,

      o   šetrí učebnice , učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti  poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní  škodu v stanovenom rozsahu nahradiť,

      o   je úprimný a pravdovravný, keď sa ho dospelí opýtajú na čokoľvek,

      o   žiacku knižku musí mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine,

      o   keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a písaní kontrolných prác  žiaci nezdravia,

      o   má právo zúčastňovať sa súťaží a iných aktivít aj mimo školy,  musí ale preukázať informatívny súhlas rodiča./  zákon 245/2008Z.z., §2, písmeno y, §30 ods. 7 .Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.

       

      III.  Správanie sa žiaka  cez prestávku:

      o   malé prestávky využíva na prípravu na nasledujúcu hodinu, desiatuje medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede, nedesiatuje na chodbe,

      o   spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily a priateľsky,

      o   netoleruje  šikanovanie , neprizerá sa tomu, ale zasiahne alebo zavolá dozor konajúceho učiteľa alebo triedneho učiteľa,

      o   neponižuje, neumlčuje nikoho, uznáva druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie,

      o   zákaz fajčenia ,požívania drog, omamných látok je v celom areáli školy a upozorní na to aj ostatných , ktorí by chceli tento zákaz porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Povinnosťou každého je okamžite to ohlásiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Zabráni  tým väčším škodám na zdraví spolužiakov,

      o   do zborovne, riaditeľne a kancelárií chodí len v nevyhnutných prípadoch. Potrebné písomnosti si vybavuje cez triedneho učiteľa,

      o   do odborných učební, dielní, telocvične vchádza  len v sprievode učiteľa,

      o   ak je týždenník alebo určený žiak , počas prestávky utrie tabuľu a ide po učebné pomôcky,

      o   ak by  cítil, že je ohrozená  jeho bezpečnosť,  zdravie alebo by bol vystavený násiliu a diskriminácii obráti sa s dôverou na svojich pedagógov, prípadne  na  vedenie školy,

      o   je prísne zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie seba aj druhých (ostré predmety – nože...),

      o   v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 427/2002 Z. z. v platnom znení), Občianskeho  zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a na základe písomného súhlasu zákonných zástupcov žiakov  a vyučujúcich,  v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia osôb (vyučujúcich a žiakov), ochrany školského a súkromného majetku pred jeho poškodením resp. odcudzením, prípadne v záujme odhaľovania  konania osôb proti  pravidlám školského poriadku môže škola monitorovať časť priestorov školy vrátane tried a učební  kamerovým systémom s vyhotovením obrazového záznamu.

      IV. Odchod žiaka zo školy:

      o   po skončení poslednej vyučovacej hodiny dá  svoje miesto do poriadku, odstráni nečistoty, vyloží stoličku na stôl,

      o   ak je týždenník, skontroluje  čistotu triedy , zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotrie  tabuľu a uloží pomôcky,

      o   na pokyn učiteľa opusti triedu, prípadne ide na obed, prezuje sa  a disciplinovane opustí budovu. Je zakázané zdržiavať sa bezdôvodne v budove a areáli školy po skončení vyučovania,

      o   ak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy.

      V. Dochádzka žiakov do školy:

      o   na vyučovanie dochádza pravidelne a včas,

      o   vyučovanie môže žiak vynechať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine,

      o   ak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodičov o uvoľnenie z vyučovania,

      o   rodič  môže požiadať o uvoľnenie žiaka najviac  na 5 dní  ( jednotlivo) počas školského roka,

      o   ospravedlnenie  z vyučovania prinesie žiak v prvý deň po neprítomnosti. Dva po sebe nasledujúce dni môže žiakovi ospravedlniť triedny učiteľ. Na viac ako dva dni, na základe písomnej žiadosti rodičov, uvoľňuje žiaka z vyučovania riaditeľ školy,

      o   každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť, ak neúčasť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, musia doložiť aj potvrdenie od lekára,

      o   počas vyučovania môže žiak opustiť školu len v sprievode  zákonného zástupcu,

      o   vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery,

      o   ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu vopred známu, rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka požiadajú minimálne 24 hodín vopred o voľno triedneho učiteľa,

      o   ak žiak vymešká 50%  počtu vyučovacích hodín v danom predmete bude navrhnuté komisionálne preskúšanie,

      o   v prípade, ak sa žiak z dôvodu choroby alebo inej neprítomnosti na vyučovaní nemôže stravovať v školskej jedálni, kde má stravu vopred zabezpečenú, je povinný včas sa zo stravovania odhlásiť - najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa, v nutných prípadoch v aktuálny deň ráno do 8:00hod.,

      o   ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú (infekčnú) chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodičia bezodkladne vedeniu školy,

      o   za tri bezdôvodné oneskorené príchody na vyučovanie  má  1 neospravedlnenú hodinu,

      o   ak  žiak vymešká viac ako 15 vyučovacích hodín neospravedlnene za mesiac, oznámi sa táto skutočnosť aj sociálnemu úradu.

      VI. Systém udeľovania disciplinárnych opatrení

      Systém odmien a trestov v škole:

      o   pochvalu a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu, za úspešnú reprezentáciu,

      o    ústnu  alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca mestského alebo okresného úradu, prípadne zástupca inej organizácie.

       Žiak , ktorý sa správa v škole i mimo školy príkladne môže byť odmenený:

      o   pochvalou triedneho učiteľa,

      o   pochvalou riaditeľa školy.

      Žiak, ktorý  porušuje školský poriadok môže dostať disciplinárne opatrenie:

      o   napomenutie triednym učiteľom,

      o   pokarhanie triednym učiteľom,

      o   pokarhanie riaditeľom školy,

      o   znížená známka zo správania.

      Pochvala triednym učiteľom:

      -          za reprezentáciu triedy v školskom kole súťaže,

      -          za účasť na obvodnom, okresnom kole súťaže,

      -          za príkladnú dochádzku v danom školskom  roku,

      -          za príkladné správanie a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky,

      -          za mimoriadny výkon v určitej oblasti v rámci triedy.

      Pochvala riaditeľom školy:

      -          za reprezentáciu školy,

      -          za mimoriadny výkon v rámci školy /prezentácie projektových, ročníkových prác/,

      -          za  vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky počas celého štúdia,

      -          za  vrátenie  nájdených vecí väčšej hodnoty,

      -          za  iný mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.

      Napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom:

      -          za drobné , menej závažné  priestupky voči školskému poriadku,

      -          nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách , narúšanie činnosti triedy,

      -          nevhodné správanie počas prestávok, prvé zistené  vulgárne vyjadrovanie,

      -          nevhodné správanie po skončení vyučovania  /zdržiavanie sa v priestoroch  chodieb a učební,

      -          oneskorené príchody na vyučovanie,

      -          nenosenie si pomôcok na vyučovanie,

      -          za tri zápisy v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku,

      -          za  1-2 neospravedlnené hodiny.

      Pokarhanie riaditeľom školy:

      -          za viacnásobné opakované priestupky voči školskému poriadku,

      -          za menej závažné netolerantné prejavy voči spolužiakom,

      -          za svojvoľné opustenie areálu školy počas vyučovania,

      -          za zdržiavanie sa v areáli školy vo večerných a nočných hodinách (mimo školských aktivít),

      -          za tretie opakované napomenutie triednym učiteľom,

      -          za štyri až šesť zápisov v Evidencii opatrení alebo klasifikačnom hárku,

      -          za 3 - 6 neospravedlnených hodín.

      Znížená známka zo správania 2:

      -          za 7 až 12 neospravedlnených hodín,

      -          agresívne, vulgárne správanie sa voči spolužiakom, prejavy šikanovania,

      -           úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka , diskrimináciu a xenofóbiu,

      -          poškodzovanie školského majetku a majetku spolužiakov,

      -          používanie alkoholu, fajčenie a používanie omamných látok v priestoroch školy a na školských akciách  /jednorazový výskyt/,

      -          za krádež väčšieho rozsahu  (peniaze, veci trvalej hodnoty),

      -          za úmyselné poškodenie inventára, aj keď žiak škodu uhradí,

      -          za 7  a viac zápisov v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku.

      Znížená známka zo správania 3:

      -          za  13 – 20 neospravedlnených hodín,

      -          opakované agresívne, vulgárne správanie voči spolužiakom, šikanovanie spojené s fyzickým napadnutím  spolužiaka, vyhrážky.

      Znížená známka zo správania 4:

      -          21 a viac neospravedlnených hodín,

      -          iné hrubé a opakované porušovania školského poriadku.

      VII. Starostlivosť o zovňajšok a hygienu:

      o   žiak do školy  prichádza vhodne, čisto a bez  výstrednosti oblečený a upravený. Počas vyučovania nesmie mať na hlave čiapku, šatku, šiltovku, či inú pokrývku hlavy, pokiaľ to nie je zo zdravotných dôvodov,

      o   je odporučené označiť si všetky vrchné časti odevu a prezuvky menom alebo značkou,

      o   zo zdravotných  a bezpečnostných dôvodov  neodporúčame používať obuv bez pevnej päty a pogumovanú obuv s čiernou podrážkou /na TSV/.

      VIII. Starostlivosť o učebnice, pomôcky a školské zariadenie:

      o   povinnosťou žiaka je šetriť učebnice  a učebné pomôcky,

      o   ak žiak poškodí alebo znehodnotí  učebnice, školské zariadenie  alebo pomôcky,  rodičia musia škodu v plnom rozsahu nahradiť,

      o   učebnice a zošity majú byť obalené a podpísané,

      o   ak žiak prejde na inú školu, učebnice si ponechá a odovzdá ich tej škole , kde ukončí školský rok.

      IX. Povinnosti týždenníkov:

      o   týždenníkov určuje triedny učiteľ,

      o   týždenníci  pred vyučovaním skontrolujú  poriadok v triede. Pred vyučovaním a počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Vyvetrajú triedu a na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov,

      o   po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, skontrolujú zatvorenie okien,  vodovodných kohútikov , zdvihnú stoličky,

      o   oznámia po 5 minútach riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine.

      X. Povinnosti žiaka mimo školy:

      o   na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak môže zúčastňovať len na základe informatívneho súhlasu rodiča, správa sa tak , aby  robil česť  sebe a aj našej škole,

      o    úctivo sa správa k svojim priateľom, spolužiakom, pomáha im  a slušne sa vyjadruje, je  pozorný a ochotný k starším ľuďom,

      o   chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje  dopravné predpisy,

      o   ako žiak základnej školy môže navštevovať len podujatia vhodné pre mládež svojej vekovej kategórie,

      o   vo večerných a nočných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov,

      o   žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania,

      o   nepoškodzuje súkromný a verejný majetok,

      o   žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky.

       

      * XI. Režim vyučovania

      V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.

      Popoludňajšia činnosť ŠKD  je 11.20 hod . do 16.30 hod.

      Vyučovací režim:              nultá hodina:     7.00 hod. – 7.45 hod.

                                                     prvá hodina:      7.50 hod. – 8.35 hod.

                                                   druhá hodina:    8.40 hod. – 9.25 hod.

                                                     tretia hodina:    9.40 hod. – 10.25 hod. 

                                                     štvrtá hodina:   10.35 hod. – 11.20 hod.

                                                     piata hodina:     11.25 hod. – 12.10 hod. 

                                                     šiesta hodina:    12.20 hod. – 13.05 hod. 

                                                     siedma hodina: 14.00 hod.- 14.40 hod.

                                                     ôsma hodina:    14.50 hod. – 15.30 hod. 

                                                  deviata hodina: 15.40 hod. – 16.20 hod. 

      Na vyučovanie žiaci vchádzajú do učební a  telocvične len v sprievode vyučujúceho.

      XII. Povinnosti žiakov športových tried a členov športových stredísk:

      o   triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy  sú výberové. Správanie Žiakov týchto tried musí byť v súlade so školským poriadkom  nielen v škole, ale aj mimo nej.

      o   Porušenie disciplíny v škole alebo na verejnosti sa rieši v spolupráci s príslušným  oddielom. Závažné porušenie disciplíny má za následok vylúčenie žiaka z triedy s RVŠP a zníženou známkou zo správania.

      o   Žiaci sa povinne zúčastňujú športovej prípravy a tréningov. Po ich ukončení načas prichádzajú do tried na vyučovanie.

      o   V priestoroch šatne sa správajú disciplinovane.

      o   Športovej výstroji venujú maximálnu pozornosť a zabezpečujú si jej drobné opravy.

      o   V záujme svojho zdravia sa maximálne snažia dodržiavať všetky hygienické pravidlá.

      o   Slušným správaním na verejnosti a účasťou na súťažiach robia dobré meno sebe, rodine, škole aj klubu.

      XIII. Školský klub detí:

      o   ak je žiak prihlásený do ŠKD, prechod z triedy do oddelenia klubu zabezpečuje vychovávateľka alebo učiteľka podľa rozvrhu týždennej činnosti,

      o   žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku, ktorý je nutné uhradiť vždy do ôsmeho dňa v mesiaci,

      o   ak pokračuje v poludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo inej záujmovej činnosti v škole , v klube  žiaka vyzdvihne  príslušný vyučujúci záujmového útvaru,

      o   z klubu žiak môže byť uvoľnený len na základe predchádzajúceho písomného  oznámenia rodiča alebo zákonného zástupcu,

      o   na žiaka ŠKD  sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.

      XIV. Osobitné opatrenia pri vyučovaní

      1.      Telesná výchova

      ·         Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,

      ·         na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.

      2.      Technická výchova

      ·         Vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi  (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.),

      ·         do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,

      ·         žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko,

      ·         na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,

      ·         žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím,

      ·         počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami,

      ·         žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené,

      ·         žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom,

      ·         žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej výchovy,

      ·         úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten, kto škodu zapríčinil,

      ·         žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia,

      ·         na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.

      3. Vyučovanie v učebni kuchynka

      ·         Žiaci musia byť vopred oboznámení  s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov a zariadení,

      ·         elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci,

      ·         znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť,

      ·         žiaci sú povinní s ostrými predmetmi  (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.) zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou,

      ·         pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať , či sú všetky spotrebiče vypnuté.

       

      4. Vyučovanie v učebni chémie, fyziky, biológie a informatiky

      ·         Vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho,

      ·         vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v laboratóriách,

      ·         žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok,

      ·         každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce,

      ·         žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,

      ·         pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,

      ·         v učebni je zakázané jesť a piť.

      XV. Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

      1. Plavecký výcvik

      ·         Plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ  (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou,

      ·         pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy,

      ·         cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov,

      ·         žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia.

      2.  Lyžiarsky výcvik

      ·         Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazd,

      ·         lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor,

      ·         pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou.

      3. Škola v prírode

      ·         Vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy,

      ·         výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia,

      ·         v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.

      4. Školské výlety a exkurzie

      ·         Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd  alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravené a zabezpečené,

      ·         plán organizačných opatrení  pripraví triedny učiteľ  alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný dať ho na schválenie riaditeľovi školy,

      ·         na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie,

      ·         pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji,

      ·         žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozor konajúcej osoby.

      XVI. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

           Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy čl.8 , pedagogický zamestnanci špecialisti/zákon 317/2009 Z.z. § 33,ods.2,pism.a,/majú aj tieto práva a povinnosti:

      o   viesť ,kontrolovať , aktualizovať osobné údaje žiaka , pri ich spracovávaní dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.,

      o   sledovať školskú dochádzku , správanie a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Ak zistí náhle zmeny správania žiaka  a má podozrenie na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo zistí, že žiak má pri sebe látku neznámeho pôvodu , oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy , koordinátorovi prevencie a výchovnému poradcovi,

      o   vykonať na začiatku školského roka preukázateľne školenie žiakov o predpisoch o ochrane zdravia pri práci a oboznámiť ich so školským poriadkom,

      o   viesť pedagogickú dokumentáciu triedy a viesť evidenciu o učebných pomôckach zapožičaných žiakom svojej triedy,

      o   informovať žiakov o úlohách , opatreniach , pokynoch a akciách  týkajúcich sa školy alebo triedy a o aktuálnych problémoch žiakov svojej triedy vo výchovno-vzdelávacom procese a to na triednických hodinách,

      o   spolupracovať s vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, na konzultáciu so zákonnými zástupcami žiakov určiť vo svojom pracovnom čase konzultačné hodiny, prípadne si dohodnúť s rodičmi iný termín  na konzultácie alebo iný spôsob informovania o žiakovi,

      o   navrhovať riaditeľovi školy a pedagogickej rade  opatrenia na zlepšovanie úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu a byť informovaný o tom , ako sa s jeho návrhom naložilo,

      o   v prípade závažného porušenia školského poriadku žiakom spíše podrobný zápis o udalosti, v prípade svedkov zabezpečí ich podpis v zápise,

      o   organizovať školské akcie ,výlety, exkurzie v termínoch odsúhlasených riaditeľom školy,

      o   denne kontrolovať dodržiavanie poriadku vo svojej triede,

      o   sledovať zmenu rozvrhu zverejnenú  na tabuli  v zborovni školy na nasledujúci deň ,

      o   každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov a prebrané učivo do triednej knihy pred  začiatkom vyučovacej hodiny, zápisy  v triednej knihe chránia učiteľa v tom , že dokladuje prítomnosť učiteľa, hovorí o tom, čo odučil a kto zo žiakov bol prítomný na hodine, sú to dôležité fakty, ktoré v prípade sťažnosti , kontroly či akejkoľvek inej udalosti slúžia ako dôkazový materiál pre učiteľa ,  aj pre riaditeľa školy,

      o   každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu, zabezpečí prostredníctvom týždenníkov poriadok (stoličky, tabuľa, čistota), dohliadne na to, aby žiaci opustili po vyučovaní  triedu.

      XVII. Práva a povinnosti výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov

      Výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno –patologických javov- pedagogický zamestnanec  špecialista/zákon 317/2009 Z. z. §33, ods.2,pismb,g,/má popri všeobecných právach a povinnostiach PZ uvedených v pracovnom poriadku čl.8,  tieto práva a povinnosti:

      o   poskytovať rodičom a iným zákonným zástupcom žiaka  ako aj pedagogickým zamestnancom školy poradenstvo v otázkach výchovy,  vzdelania a profesijnej orientácie žiakov ako aj v oblasti prevencie drogových  závislostí a iných sociálno - patologických javov ,

      o   vypracovať  svoje plány na školský rok, program aktivít zameraných na prevenciu  koordinovať a metodicky ich riadiť ,

      o   sprostredkovať kontakt žiaka, jeho rodiča s odborným zariadením pre príslušnú oblasť sociálno- patologického javu,

      o   viesť o výsledkoch a vykonaných opatreniach evidenciu,

      o   informovať vedenie školy a ostatných zamestnancov o svojej  činnosti na pedagogických radách alebo pracovných poradách v rozsahu určenom riaditeľom školy,

      o   podávať informácie o možnostiach štúdia na strednej škole vrátane poskytovania prihlášok a poradenstvo pri ich vypĺňaní a odoslaní.

      XVIII. Práva a povinnosti vedúceho predmetovej  komisie a metodického združenia

           Vedúci PK a MZ –pedagogický zamestnanec špecialista/zákon 317/2009Z.z, § 33, ods. 8/ má popri všeobecných právach a povinnostiach pedagogických zamestnancov uvedených v pracovnom poriadku čl.8, tieto práva a povinnosti:

      o   riadiť a zabezpečovať rozvoj a prehlbovanie odborno- metodickej prípravy členov predmetovej komisie,

      o   sledovať učebný proces v jednotlivých predmetoch a hodnotiť v ňom dosahované výsledky,

      o   zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností členov PK a MZ na zasadnutiach PK a MZ informáciami z odborných metodických podujatí,

      o   vypracovať plán PK a MZ a rámcový plán exkurzií a podujatí a predložiť ho riaditeľovi školy na schválenie,

      o   zvolávať zasadnutia najmenej 4- krát ročne , viesť zasadnutie a predkladať  riaditeľovi školy  informácie a výsledky zasadnutí,

      o   zabezpečovať rozpracovanie učebných plánov do tematických  výchovno-vzdelávacích plánov pre všetky predmety predmetovej komisie a predkladať riaditeľovi školy na schválenie do 7 dní od začiatku školského roka.

      XIX. Práva a povinnosti pedagogického dozoru

           Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť  žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia. Dozor sa vykonáva podľa vopred schváleného rozpisu, ktorý je zverejnený v priestoroch školy.

      o   Dozor nad žiakmi v škole sa vykonáva pred vyučovaním , počas prestávky, po vyučovaní, počas školského stravovania v jedálni školy,

      o   pred vyučovaním začína dozor 15 minút pred začiatkom prvej hodiny a končí odchodom žiakov z vyučovania ( do skončenia prestávky),

      o   dozor   kontroluje  ráno príchod žiakov do budovy a prezúvanie , počas prestávok správanie sa žiakov  na chodbách , dbá o bezpečnosť žiakov na chodbách a v triedach, zabezpečuje pokojný a nerušených chod  výchovno-vzdelávacieho procesu,

      o   pedagogický dozor v školskej jedálni  zabezpečuje v stanovenom čase  organizovaný a  nerušený odber  stravy žiakmi ,slušné správanie žiakov ako v jedálni, tak aj v šatni , dozor konajúci učiteľ nemôže odísť bez vystriedania nasledujúcim  dozorom. Učitelia si rozdelia služby – jeden je  pri vstupe do jedálne, ďalší sú pri odbere  použitého riadu, výdaji jedla,  pomáhajú  vychovávateľkám  v ŠKD pri obsluhe detí.

      XX. Záverečné ustanovenia

      ·         Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy,

      ·         triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom školy žiakov triedy a ich zákonných zástupcov,

      ·         Školský poriadok  Základnej školy  na Komenského ul.23 v Bardejove  je zverejnený na webovej stránke školy  //www.zskombj.edupage.sk//,

      ·         pravidlá školského poriadku školy sú aj pravidlami správania žiakov v ŠKD,

      ·         školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2020.

       

       

       

      V Bardejove,  31. augusta  2023                                                                                PhDr. Ján Mika

                        riaditeľ školy 

       

      * zmena schválená Pedagogickou radou dňa 31.8.2023