• Školský vzdelávací program

     • Školský vzdelávací program 2018/19

     • Školský vzdelávací program na šk. rok 2018-19
      si môžte stiahnuť vo formáte PDF
      V TOMTO ODKAZE

       

      Základná škola Komenského 23, 085 01   B a r d e j o v

       

                      

       

                  

       

       

       

       

       

      Inovovaný školský vzdelávací program

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

             MOTTO:

           „Nech sa stane naša škola dielňou ľudskosti,

           kde  sa formujú pravé ľudské city, cvičiskom

           práce, ustavičnej, ale príjemnej, výrobňou svetla

           s cieľom osvietiť mysle, aby to bola škola hrou,

           kde štúdium je späté s potešením.“

       

       

                                                                 J.A.Komenský

       

       

       

      Šk. rok 2018/2019

      Základná škola – 1. a 2. stupeň

       

      Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

      Dĺžka štúdia: 9 ročná

      Študijná forma : denná

      Vyučovací jazyk: slovenský

      Riaditeľ školy: PhDr. Ján Mika

      Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: PhDr. Ján Mika

      Ďalšie kontakty: Mgr. Ľudmila Frančáková, zástupkyňa riaditeľa školy

                                   Mgr. Mária Peláková, zástupkyňa riaditeľa školy

                                   Mgr. Viera Packová, výchovná poradkyňa

      Druh školy: štátna

       

       

      Predkladateľ: Základná škola

      Názov školy: Základná škola Komenského 23

      Adresa: Komenského 23, 085 01 Bardejov

      IČO:    37873539

      Kontakty: 054/ 472 23 83, skola@zskombj.edu.sk

       

       

      Zriaďovateľ: Mesto Bardejov

      Adresa: Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

       

       

      Platnosť dokumentu od 01.09.2015          

            

      PhDr. Ján Mika

      riaditeľ školy

      OBSAH

            

      Názov školského vzdelávacieho programu a jeho predkladateľ

       

      1. Všeobecná charakteristika školy
       1.  Veľkosť školy
       2.  Charakteristika žiakov
       3.  Charakteristika pedagogického zboru
       4.  Organizácia prijímacieho konania
       5.  Dlhodobé projekty
       6.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
       7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
       8.  Škola ako životný priestor
       9.  Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove a   vzdelávaní

           2     Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu

      2.1  Pedagogický princíp školy

      2.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania, SWOT analýza

      2.3  Profil absolventa

      2.4  Pedagogické stratégie

      2.5  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      2.6  Prierezové témy

          3     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

             3.1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

             3.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

             3.3  Hodnotenie školy

          4     Školský učebný plán

          5     ISCED 1

                  ISCED 2

       

       

       

       

       

      I  VŠEOBECNÁ   CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

       

      1. Veľkosť školy

       

             Škola je situovaná v prekrásnom prírodnom prostredí na sídlisku. Bola postavená a daná do užívania v roku 1977 ako 22 triedna. Dnes po rôznych stavebných úpravách evidujeme 36 tried. Je štruktúrovaná ako škola s ročníkmi 1.-9. Počet žiakov k 1.IX.2018 je 791.

      Počty tried v ročníkoch:          1. ročník – 3 triedy

                                                      2. ročník – 4 triedy

                                                      3. ročník – 4 triedy

                                                      4. ročník – 4 triedy

                                                      5. ročník – 3 triedy

                                                      6. ročník – 4 triedy

                                                      7. ročník – 5 tried

                                                      8. ročník – 4 triedy

                                                      9. ročník – 5 tried

       

       

      2. Charakteristika žiakov

       

           Obvod školy pozostáva  zo sídliska, na ktorom je škola umiestnená a spádových obcí Lukavica, Nižná Voľa, Vyšná Voľa a Kľušov. V zmysle zákona, ktorý dovoľuje rodičom vybrať si pre svoje dieťa školu a aj preto, že škola za posledné roky dosahuje výborné výchovno-vyučovacie výsledky a má dobrý kredit na verejnosti, navštevujú našu školu detí z rôznych obcí ako aj z rôznych časti samotného mesta.

           Veľmi dobré skúsenosti máme na škole so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci sú zaradení v bežných triedach a veľa z nich postupuje podľa IVVP.  Škola eviduje aj triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v 3, 7. a 8. ročníku.

       

       

      3. Charakteristika pedagogického zboru

       

            Počet vštetkých zamestnancov školy je 93, počet učiteľov 57, vychovávateliek v ŠKD 9 a asistentov učiteľov 9.  Odborná  a pedagogická spôsobilosť, čiže kvalifikovanosť je 100 %. V škole pôsobí aj školský špeciálnz pedagóg a raz týždenne pracuje na škole školský psychológ a logopéd. Z dôvodu väčšieho počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pracujú na škole traja asistenti učiteľa z rozpočtových prostriedkov a šesť asistentov z projektu Zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ Komenského 23 v Bardejove.     

       

       

       

       

       

      4. Organizácia prijímacieho konania

       

           Dlhé roky má škola triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku a na prvom stupni so všeobecným zameraním. Priebežne otvárame aj triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

            Pri výbere do športových tried sledujeme testovaním jeho fyzické a telesné predpoklady, ktoré musia byť doložené lekárskym osvedčením. Nezatracujeme ani žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú prijímaciu skúšku upravenú a počas absolvovania športovej triedy sledujeme zlepšovanie jeho zdravotného stavu, čím napomáhame napĺňať atribúty „ZDRAVEJ ŠKOLY“, ktorej náplň škola realizuje už niekoľko rokov.

       

       

      5. Dlhodobé projekty

       

           Aj z dôvodu, že škola dosahuje vynikajúce výsledky, hlavne v oblasti športovej, pričom nás športový areál je zastaraný /vybudovaný v r. 1990/ a nespĺňa hygienické a zdravotné normy súčasnosti, podávame už niekoľko rokov „PROJEKT REKONŠTRUKCIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU ŠKOLY“, žiaľ stále bezvýsledne.

           Každým rokom realizujeme projekt „OTVORENÁ ŠKOLA - OBLASŤ ŠPORTU“, kde počas roka žiaci školy, rodičia ako aj široká verejnosť v plnej miere sa realizujú v uvedenej oblasti.

          Na poli medzinárodnej spolupráce má škola veľmi dobré kontakty so školami a športovými organizáciami hlavne v Poľsku /Zamošč, Krakow, Senkowa, atď/. Zúčastňujeme sa pravidelných podujatí organizovaných v uvedených mestách, kde naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky.

       

       

      6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

       

           Spolupráca v uvedenej oblasti je už dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Schôdze ZRPŠ sú pravidelne organizované v mesiaci september a január alebo v priebehu školského roku, keď si to situácia vyžaduje. Triedne ZRŠ sú zvolávané na podnet triedneho učiteľa, resp. rodičov triedy. Okrem toho organizujeme konzultačné dni pre rodičov.

           Do Rady školy deleguje celoškolské ZRPŠ štyroch rodičov. Rada školy má pravidelné zasadnutia raz štvrťročne.

           Celkové je spolupráca s rodičmi veľmi dobrá, čo sa prejavuje aj záujmom rodičov o školu, rôznorodú pomoc, ale aj propagáciu školy na verejnosti.

       

       

       

       

       

      7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

       

           Okrem miestnosti, ktoré sú využívané ako bežné triedy, využívame odborné učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, učebne informatiky, multimediálne učebne, dve telocvične, dielňu, cvičnú kuchynku a veľký športový areál.

           Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty

           Vybavenie kabinetov je málo postačujúce v mnohých prípadoch pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Každým rokom v rámci finančných možností doplňujeme modernými pomôckami, ktoré sú však finančne veľmi drahé. Veľa pomôcok nakupujeme aj z rodičovských príspevkov.

           Športový areál je zdravotne nevyhovujúci, napriek tomu je sústavne využívaný. Počas vyučovania je využívané aj multifunkčné ihrisko pred školou. Máme prekrásny park a ovocný sad. Aj pomocou nich pestujeme u našich žiakov vzťah k práci a zároveň zveľaďujeme životné prostredie areálu školy.

           Máme zabezpečený bezbariérový prístup a upravené triedy pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami.

       

       

      8. Škola ako životný priestor

       

           Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na estetickú úpravu interiéru a exteriéru školy. Prejavuje sa to výmenou nábytku, osvetlenia, dlažby na chodbách, podlahovej krytiny v triedach, montážou žalúzií v triedach a kabinetoch, vyasfaltovanie školského dvora, maľbou stien, rekonštrukciou sociálnych zariadení, atď.

            Aktualizujeme informácie pre žiakov na informačných tabuliach a nástenkách.

           Tak ako je to uvedené v motte školy naďalej chceme realizovať vo výchove a vzdelávaní princíp ľudskosti, tolerancie, vytvárať ovzdušie tvorivej a pokojnej  pracovnej atmosféry. Len dobré vzťahy medzi ľuďmi dávajú životu cestu.

       

       

      9. Podmienky na zaistenie BOZ pri výchove a vzdelávaní

       

            Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie zabezpečujeme pravidelne, čomu tak bolo aj cez tieto letné prázdniny. Pred začiatkom školského roka prevedieme za pomoci profesionálnych pracovníkov školenia všetkých zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Uvedení technici budú prevádzať pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj protipožiarne kontroly. Zistené nedostatky musíme odstraňovať podľa výsledkov revízií.

           Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia je súčasťou učebných osnov konkrétnych predmetov a učitelia z nich zaznamenajú písomný doklad.

       

       

       

      II  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO

            PROGRAMU

       

       

      1. Pedagogický princíp školy

       

           Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

           Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

           Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

       

       

      2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

       

           Dlhodobo sa škola orientuje a úspešne praktizuje rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku ako aj matematiky a prírodovedných predmetov. Aj preto, že škola dosahuje so žiakmi uvedených tried vynikajúce výsledky, budeme pokračovať s uvedeným zameraním aj v budúcnosti.

          Škola je zaradená do siete špeciálnych škôl. Žiaci so špeciálnymi potrebami postupujú podľa IVVP v bežných triedach. V tomto školskom roku sú v 3., 7. a 8 ročníku triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Podrobnejšie o žiakoch so špeciálnymi potrebami v kapitole č. 5 o zabezpečení výučby pre uvedených žiakov.

           Pre uvedené typy zameraní je škola personálne dobré vybavená, kvalifikovanosť je 100 %, máme dostatok špeciálnych pedagógov a v budúcnosti uvažujeme aj so školským psychológom na plný úväzok.

       

       

      3. Profil absolventa

       

            Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied /hypotéza, experiment, analýza/ a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

       

       

      4. Pedagogické stratégie

       

           V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacím výsledkami a podporou individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

           Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.  Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

          Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládania učiva. Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcim, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

       

       

      5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

       

           Prostredie školy je vytvorené pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /špeciálne postupy, organizačné formy, personálne, materiálne podmienky a priestorové úpravy/ t.j. žiakov:

      • so zdravotným znevýhodnením
      • zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • s nadaním

       

       

           Naša škola  sa venuje  žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami už 15 rokov. Ako  na jednej z prvých  začal pracovať školský špeciálny pedagóg. V jeho starostlivosti  sú žiaci s poruchami učenia v ZŠ, ako aj žiaci s poruchami správania či zdravotne oslabení.

           Starostlivosť venuje predovšetkým žiakom 1.- 4. ročníka, pretože  práve tu majú deti najväčšie ťažkosti a problémy v čítaní, písaní, počítaní a podobne, v súvislosti s plnením náročných školských povinností a zručností.

           V našej škole sú integrovaní žiaci s poruchami učenia, správania, sluchovo, telesne a zdravotne znevýhodnení v bežných triedach. Deti tak majú šancu vzdelávať sa spolu so všetkými žiakmi.

           Týmto žiakom je zabezpečený špeciálno-pedagogický servis odbornými pedagógmi, ktorí sa starajú o ich začlenenie do sociálneho prostredia, vzájomnú toleranciu, rešpektovanie a spoluprácu.

           Talentovaným žiakom poskytujeme priestor na ich rozvoj nadpriemerných schopností. Pripravujeme množstvo potrebných úloh, kde môžu uplatňovať svoje nadanie a nadmernú zvedavosť.

       

      V našej práci sa osvedčilo:

       

      -so žiakmi pracovať jednotlivo a pravidelne

      -voliť vhodné metódy , pri ktorých  sa zapájajú viaceré zmysly(zrak, hmat, sluch). Poskytujeme deťom viac možností, aby si osvojili spoje medzi zvukovou, písomnou a obsahovou stránkou slov.

      -vyberáme také činnosti, aby zažili úspech , tak potrebný k ďalšej motivácii pri práci

      -oceňujeme  pri ich práci aj tie najmenšie pokroky, posilňujeme  ich sebavedomie

      -zaraďujeme cvičenia na rozvoj motoriky, relaxačné cvičenia

      -poskytujeme konzultačné služby pre zákonných zástupcom.

       

      Hlavné úlohy:

       

           Pri plnení jednotlivých úloh je dôležité dodržiavať individuálny prístup ku každému žiakovi, podľa druhu znevýhodnenia:

       

      -individuálna práca so žiakmi 1.-4. ročníka

      -pozorovanie žiakov jednotlivých ročníkov pri práci v triede

      -tvorba pracovných listov pre  reedukačné cvičenia

      -osobné pohovory so zákonnými zástupcami žiakov

      -zabezpečenie školského psychológa, ktorý spolupracuje  s našou školou v reedukačnej činnosti

      -žiak s poruchami správania v ZŠ – t.j. metodicko – informačný materiál (hlavné odporúčania, organizácia vyučovania a práca so žiakmi, špecifické postupy učiteľa na vyučovaní a špecifické výchovné postupy)pre pegagógov

      -zapájanie sa do súťaží

      -zasadnutia špeciálnych pedagógov, prehodnocovanie výchovno vyučovacích výsledkov, cieľov, obsahu vyučovania u integrovaných žiakov

      -prehodnocovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov pri klasifikačných poradách vo všetkých ročníkoch z ktorých sú žiaci zaradení do špeciálno –pedagogickej starostlivosti

      -pracovné stretnutia a odborné konzultácie s CPP, SCŠPP

      -priebežné doplňovanie kompenzačných pomôcok pre žiakov, ktoré zodpovedajú osobnostným predpokladom a potrebám, taktiež ktoré  umožňujú optimálny rozvoj osobnosti a pomáhajú žiakovi byť úspešným pri riešení školských úloh a cieľov

      -depistáž u žiakov

      -úprava harmonogramu práce na základe zaradenia žiakov jednotlivých ročníkov do individuálnej špec. pedagogickej starostlivosti

      -diagnostický rozbor na základe záveru z vyšetrení CPP, SCŠPP, klinické prejavy porúch u žiakov zaradených do individuálnej starostlivosti

      -osvetová práca zameraná na informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania a výchovy pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      -kompletizácia dokumentov integrovaných žiakov, vedenie záznamov o vykonaní individuálnej výchovno-vzdelávacej činnosti, žiadosti o integráciu, vypracovanie auditov, vyplňovanie osobných listov žiakov so ŠVVP

      -spolupráca s inštitúciami v rôznych oblastiach pedagogiky, zdravotníctva, sociálnych zariadení

      -pomoc pri formovaní zmien v postojoch zdravej populácie ku zdravotne znevýhodneným žiakom.

       

       

      6. Začlenenie prierezových tém

       

          Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

      Sú realizované vzdelávacími stratégiami, ktoré sú použité pre naplnenie očakávaných výstupov jednotlivých vzdelávacích odborov, ku ktorým sú priradené.  Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza vzdelávací program prierezové témy:

      • Osobnostný a sociálny rozvoj
      • enviromentálna výchova
      • mediálna výchova
      • multikultúrna výchova
      • ochrana života a zdravia
      • tvorba projektu a prezentačné zručnosti
      • regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

      Zvyšujú ucelenosť žiakovho vzdelávania a rozvíjajú jeho kľúčové kompetencie. Začlenenie prierezových tém prebieha v niekoľkých rovinách:

      1. Prvú rovinu predstavuje začlenenie prierezových tém do vyučovania jednotlivých predmetov a možno ju nájsť v popise charakteristiky predmetu. V tejto úrovni prejdú prierezovými témami všetci žiaci dvakrát na prvom i druhom stupni.
      2. Druhú rovinu predstavuje zahrnutie prierezových tém do celoškolských projektov.

       

       

       

       

       

       

      III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

       

       

           Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

      1. Hodnotenie žiakov
      2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
      3. Hodnotenie školy

       

       

      1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

       

          Cieľom  hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakov a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

           Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenie výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

       

      Zásady hodnotenia

       

           Hodnotenie žiakov v 1. – 9. ročníku je vo všetkých predmetoch kombinované – klasifikácia je doplňovaná slovným hodnotením.

           Jedná sa o tieto typy hodnotenia:   

      • Hodnotenie jednotlivých výkonov denne počas vyučovania je klasifikované a zároveň ústne komentované.
      • Informácia podávaná rodičom na triednych schôdzach alebo pri individuálnych konzultáciách je slovná – ústna.
      • Sebahodnotenie a hodnotenie ostatných pri kooperatívnych formách vyučovania má slovnú resp. ústnu formu.
      • Hodnotenie na vysvedčení je kombináciou klasifikácie a slovného – písomného hodnotenia.

       

      Pravidlá hodnotenia

       

           Pri hodnotení uplatňuje učiteľ objektívny prístup, primeranú náročnosť a pedagogický takt. Na začiatku hodnotiaceho obdobia zoznámi učiteľ žiakov s pravidlami hodnotenia, vysvetlí im svoje požiadavky, pričom vychádza z očakávaných výstupov vedúcich k dosiahnutiu kľúčových kompetencií a porovnávania jeho výsledkov s ostatnými.

           O hodnotení si vedie učiteľ presné záznamy, táto evidencia je uložená najmenej do začiatku budúceho školského roka.

           Hodnotenia žiaka má dve formy – písomnú a ústnu. Písomne je informovaný žiak a jeho zákonný zástupca prostredníctvom žiackej knižky, ústne je žiak hodnotený v priebehu vyučovania a zákonný zástupca je o tomto hodnotení informovaný na konzultáciách či triednych schôdzkach, v prípade problémov bezodkladne. O výsledkoch hodnotenia priebežne informuje učiteľ tiež triedneho učiteľa, vedenie školy je informované na pedagogickej rade štvrťročne.

                Žiakov hodnotíme na základe Metodických pokynov č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základných škôl (platná od 1.5.2009), Prílohy k MP č. 7/2009-R Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a MP č.1/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom MP ISCED-1.

           Podklady  pre hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ hlavne sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho výkonu a pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok, kontrolnými prácami, analýzou výsledkov činnosti žiaka, konzultáciami s inými učiteľmi, rozhovory so žiakom a jeho zákonným zástupcom.

           Žiak musí byť z vyučovacieho predmetu skúšaný najmenej dvakrát za polrok, z toho aspoň raz ústne. Termín písomnej práce učiteľ prerokuje s triednym učiteľom a zapíše vopred do triednej knihy. Takúto písomnú skúšku smie žiak vykonať v jednom dni iba jednu. V ostatných predmetoch sa odporúča len kratšie previerky v dĺžke maximálne 20 min, s prihliadnutím na vek žiaka. O termíne a obsahu štvrťročných prác sú žiaci informovaní vopred, ďalšie písomné práce a ďalšie druhy skúšok učiteľ rozvrhne rovnomerne do celého hodnotiaceho obdobia. Výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní  oznámi učiteľ žiakovi okamžite, výsledky písomných skúšok a praktických činností oznámi učiteľ žiakom najneskôr do 10 dní. 

           Ak má zákonný zástupca  žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia žiaka na vysvedčení, môže do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa preukázateľným spôsobom dozvedel o klasifikácii, podať písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie žiaka, ktoré sa uskutoční do 14 dní.

                Všetky výchovné opatrenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka, žiak a jeho zákonný zástupca sú s nimi priebežne oboznámení. Týka sa to týchto výchovných opatrení:

      Pochvala – za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia, sa prerokuje v pedagogickej rade. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo zástupca spoločenskej organizácie. V osobitne odôvodnených prípadoch (napr. statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty) udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie zástupcovia štátnej správy alebo minister školstva SR.

      Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.

       

       

       

       

       

       

      2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

       

          Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

      • pozorovania /hospitácie/
      • rozhovoru
      • výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod./
      • sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
      • hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
      • hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy
      • vzájomného hodnotenia učiteľov /čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“
      • hodnotenia učiteľov žiakmi.

       

       

      3. Hodnotenie školy

       

      Cieľom hodnotenie je:

      • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené
      • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP

      Dôraz je kladený na:

      • konštatovanie úrovne stavu
      • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú

      Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

      • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
      • posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
      • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení

       

       

       

      1. ŠKOLSKÝ  UČEBNÝ PLÁN

       

       

      Stupeň vzdelávania

      ISCED 1

      ISCED 2

      Ročník

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

      8.

      9.

       

      B

      V

      Š

      B

      B

      V

      Š

      N

      B

      B

      Š

      B

      Š

      B

      N

      Š

      B

      N

      Š1

      Š2

      B

      Š

      Slovenský jazyk a literatúra

      9

      9

      9

      9

      8

      8

      8

      8

      8

      5

      5

      5

      5

      4

      4

      4

      5

      5

      5

      5

      5

      5

      Anglický jazyk

      1

      1

      1

      1

      3

      3

      3

      3

      3

      4

      4

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      Cudzí jazyk 2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      2

      2

      2

      2

      2

       

      2

      2

      Matematika

      5

      4

      4

      4

      5

      4

      4

      5

      4

      5

      5

      4

      4

      5

      5

      5

      5

      5

      5

      5

      5

      5

      Informatika

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

       

       

       

       

      1

       

      Prvouka / Prírodoveda

      1

      1

      1

      2

      1

      1

      1

      1

      2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Fyzika

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2,5

      2

      2

      2

      2

      Chémia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      1

      2

      2,5

      2

      2

      2

      2

      Biológia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      Vlastiveda

       

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Dejepis

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      2

      2

      2

      2

      2

      1

      1

      1

      1

      3

      3

      Geografia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      1

      1

      Občianska náuka

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      0,5

      0,5

      Etická / náboženská výchova

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      0,5

      0,5

      Pracovné vyučovanie

       

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Technika

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      2

      2

       

      1

       

      1

      1

      1

      1

      1

       

      Hudobná výchova

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

       

       

      Výtvarná výchova

      2

      3

      2

      2

      1

      2

      1

      1

      1

      2

      2

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

       

       

      Výchova umením

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      Telesná a športová výchova

      2

      2

      3

      2

      2

      2

      3

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      Športová príprava

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3

       

      3

       

       

      3

       

       

      3

      5

       

      5

      Voliteľné predmety

       

       

       

       

       

       

       

      1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Počet hodín v ročníku

      22

      22

      22

      23

      25

      25

      25

      26

      26

      27

      30

      29

      32

      30

      31

      33

      30

      31

      33

      33

      30

      33

       

      Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  ISCED 1 – primárne vzdelávanie

       

            Na prvom stupni v treťom ročníku máme zriadenú triedu pre intelektovo nadanné deti.  Žiaci s nadaním získajú pomocou modifikovaných edukačných metód, ktoré zodpovedajú ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, detailnejšie poznatky a hlbšie porozumenie vzťahom medzi nimi. Kľúčové kompetencie, ktoré si osvojujú, sú však tie isté, aké si osvojujú ostatní žiaci.  Vo výchovno-vzdelávacom procese treba zohľadňovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nadaných žiakov. Prispôsobia sa im formy, metódy a techniky pedagogickej práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa budú zohľadňovať ich špecifiká a odlišnosti vo vývin ako nadaných detí, a to tak vo výkonovej oblasti, ako i v oblasti osobnostnej, emocionálnej a sociálnej.

           Vzhľadom na uvedené vývinové osobitosti treba v práci s intelektovo nadanými žiakmi aplikovať psychologické prístupy, ktoré zohľadňujú celé spektrum ich charakteristických prejavov a niekedy aj protichodných osobnostných vlastností. Patria k nim komunikatívnosť, sociabilita, adaptabilita, senzitivita, afektivita, individualizmus, ambicióznosť, perfekcionizmus, nekonformnosť. Je preto potrebné  adekvátne formovať ich osobnosť.

       

      1. Ciele primárneho vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

            Všeobecným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je snaha o harmonický rozvoj ich osobnosti tak, aby sa naučili čo najefektívnejšie zhodnocovať svoje nadanie, pracovať samostatne, tvorivo a so záujmom a aby sa optimálne adaptovali na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu. Ich vedomosti a záujmy sa budú rozvíjať v súlade s ich individuálnymi možnosťami tak, aby sa dosiahol pevný základ pre ich budúci akademický a sociálny úspech.

           Osobitne významné bude rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa prostredníctvom slov, ale aj pohybov, piesní a obrazov, a tak rozširovať základ pre rozvoj gramotnosti. Dôležitá je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, dorozumievaniu sa, uplatňovaniu vzájomného ohľadu, uznania a úcty a tiež k hodnoteniu a sebahodnoteniu.

           Hodnotenie nadaných žiakov bude  pozitívne, aby žiakov motivovalo k ďalšej práci. Každý nadaný žiak musí mať možnosť zažívať úspech, no musí tiež vedieť, že aj poznanie vlastných chýb a ich odstraňovanie pomáha jeho rozvoju. Preto má byť hodnotenie objektívne, individuálne (vzhľadom na schopnosti každého žiaka) a diskrétne (vzhľadom na citlivé až precitlivelé reakcie nadaných detí na svoje výkony, ich častý perfekcionizmus a vysokú sebakritičnosť).

      Program pre intelektovo nadaných žiakov je  založený predovšetkým na obohacovaní a rozširovaní učiva.

      Konkrétnym cieľom primárneho vzdelávania bude postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií, a to  sociálno-komunikačné spôsobilosti.

      Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú  aj v ostatných predmetoch.

      Čiastkové ciele vzdelávania: 

      - poskytnúť žiakom bohaté možnosti vyhľadávania informácií, rozvoj predstavivosti a tvorivosti,  podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov osvojovať si poznatky, kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom porovnávania a triedenia faktov, samostatné odvodzovanie pravidiel zo známych faktov, aktívne riešenie problémov, umožniť žiakom spoznávať vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti poznávať seba samého, vytvárať si správny sebaobraz, sebahodnotenie a primerané sebavedomie,

      - podporovať rozvoj pozitívnych vôľových vlastností, vytrvalosti, dôslednosti, systematickosti a cieľavedomosti a optimalizovať možný perfekcionizmus žiakov,

      - umožniť žiakom osvojené spôsobilosti využívať vo vlastnej aktívnej činnosti, tvorbe a prezentácii jej výsledkov,

      - vyvážene rozvíjať spôsobilosti žiakov dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť, vyberať, rozhodovať a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

      - podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä spôsobilosti otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať svoju sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom.

       

      2. Profil absolventa primárneho vzdelávania intelektovo nadaných žiakov

           Žiaci si v  programe primárneho vzdelávania osvoja základy čitateľskej a pisateľskej gramotnosti. Získajú predpoklady pre to, aby si vážili sami seba, i druhých ľudí, aby vedeli ústretovo komunikovať a spolupracovať. Majú osvojené základy používania materinského, štátneho a jedného cudzieho jazyka. Dosiahnutá úroveň kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ich ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. Budú mať osvojené tie isté kľúčové kompetencie ako ostatní žiaci.

      Rozvoj kompetencií:

      a) Sociálno-komunikačné kompetencie:

      - vyjadruje sa súvisle a výstižne ústnou aj písomnou formou,

      - dokáže sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

      - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,  rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

      - rozumie rôznym bežne používaným typom textov a prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

      - v cudzom jazyku je schopný na veku primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu.

      b) Kompetencia efektívne sa učiť:

      - má osvojené základy sebareflexie pri poznávaní vlastných myšlienkových postupov,

      - uplatňuje rôzne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov,

      - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva pri učení aj pri iných činnostiach,

      - pri získavaní a spracúvaní poznatkov je vytrvalý a iniciatívny.

      c) Kompetencia riešiť problémy:

      - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch.

      d) Osobné, sociálne a občianske kompetencie:

      - má osvojené základy pozitívneho sebaobrazu a sebadôvery,

      - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

      - vie zhodnotiť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

      - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,

      - dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

      - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

      - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine.

      Kompetencie v oblasti matematického, prírodovedného myslenia, v informačných   komunikačných technológiách, kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej prostriedkami bude primerane veku rozvíjať triedna učiteľka a školská špec. pedagogička.

       

      3. Podmienky prijímania žiakov

           Podmienky prijatia žiakov do škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním stanovuje § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

       

      4. Vzdelávacie štandardy

           Vzdelávacie štandardy sú podľa § 6 ods. 4 pís. g) školského zákona súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

       

      5. Rámcové učebné plány

           Časová dotácia vyučovacích predmetov je rovnaká ako pre všetkých žiakov v danom ročníku a triede.

       

      6. Vyučovací jazyk

           Vyučovacím jazykom v školách pre deti so všeobecným intelektovým nadaním je štátny jazyk.

       

      7. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

           Výchova a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním bude prispôsobené individuálnym  schopnostiam  a záujmom žiakov.

       

      8. Personálne zabezpečenie

           Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov bude realizovať triedna učiteľka v rámci vyučovania s uplatnením individuálneho prístupu a školská špeciálna pedagogička v rámci špecializačných cvičení.

       

      9. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

          Dôležitou podmienkou uskutočňovania vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú priestorové podmienky a materiálno-technické zabezpečenie školy, ktoré umožní plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v súlade s týmto vzdelávacím programom a učebným plánom.

       

      10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

           Tieto podmienky sú rovnaké ako v každej škole, ktorú navštevujú žiaci príslušného veku.

       

       

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV S INTELEKTOVÝM NADANÍM ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

       

           Našu školu v školskom roku 2010/2011 navštevujú na II. stupni 4 intelektovo nadanní žiaci ( 2 v piatom ročníku a 2 v šiestom ročníku). Vo vyučovacích predmetoch  žiaci postupujú podľa Doplnkov k učebným osnovám pre daný ročník.

           Žiaci s nadaním získajú pomocou modifikovaných edukačných metód, ktoré zodpovedajú ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, detailnejšie poznatky a hlbšie porozumenie vzťahom medzi nimi. Kľúčové kompetencie, ktoré si osvojujú, sú však tie isté, aké si osvojujú ostatní žiaci podľa školského vzdelávacieho programu ZŠ. 

           Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zohľadňujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nadaných žiakov, ich špecifiká a odlišnosti vo vývin ako nadaných detí, a to tak vo výkonovej oblasti, ako i v oblasti osobnostnej, emocionálnej a sociálnej.  Prispôsobujú sa im formy, metódy a techniky pedagogickej práce. Vzhľadom na uvedené vývinové osobitosti je potrebné v práci s intelektovo nadanými žiakmi aplikovať psychologické prístupy, ktoré zohľadňujú celé spektrum ich charakteristických prejavov a niekedy aj protichodných osobnostných vlastností. Patria k nim komunikatívnosť, sociabilita, adaptabilita, senzitivita, afektivita, individualizmus, ambicióznosť, perfekcionizmus, nekonformnosť. Je preto potrebné  adekvátne formovať ich osobnosť.

       

      1. Ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania žiakov s intelektovým nadaním 

           Všeobecným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je podnietiť harmonický rozvoj ich osobnosti, aby sa naučili čo najefektívnejšie zhodnocovať a ďalej rozvíjať svoje nadanie, aby pracovali samostatne, tvorivo a so záujmom a aby sa optimálne adaptovali na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu. Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Ich vedomosti a záujmy sa budú rozvíjať v súlade s ich individuálnymi možnosťami tak, aby sa dosiahol pevný základ pre ich budúci akademický a sociálny úspech.

           Hodnotenie žiakov je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom rozvoji a  musí byť objektívne, spravodlivé, so zohľadnením individuality nadaného žiaka, aby napomáhalo jeho výkonový i osobnostný rozvoj.

          Konkrétnym cieľom nižšieho sekundárneho vzdelávania je príslušnej vývinovej etape primerané rozvinutie týchto kompetencií: spôsobilosť celoživotne sa vzdelávať, sociálno-komunikačné spôsobilosti, spôsobilosti v oblasti matematického myslenia, vedeckého a technického poznávania, kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií, spôsobilosť tvorivo riešiť problémy, ďalej občianske, sociálne a personálne kompetencie, pracovné spôsobilosti, spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikaniu, ako aj spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej prostriedkami.

           Čiastkové ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno sformulovať nasledovne: - osvojiť si a využívať efektívne stratégie nadobúdania poznatkov vrátane tvorivého učenia sa, nadobudnúť základné všeobecné vzdelanie prostredníctvom vyhľadávania, osvojovania i samostatného spracúvania a vytvárania informácií a poznatkov, primerane rozvinúť vôľové a motivačné vlastnosti, vrátane záujmu a potreby učiť sa aj mimo školy, aktívne tvoriť v oblasti svojich záujmov a prezentovať výsledky tejto činnosti, nadobudnúť adekvátnu úroveň komunikačných spôsobilostí,  naučiť sa pracovať samostatne, ale i spolupracovať v tíme, vedieť na primeranej úrovni prezentovať svoje poznatky a názory a vedieť ich obhájiť, rešpektovať druhých, akceptovať ich duchovno-kultúrne hodnoty, byť tolerantný, byť si vedomý svojich práv, ale aj práv tých druhých a rešpektovať vzájomnú súvislosť práv a povinností.

       

      2. Dosiahnutý stupeň vzdelania a doklad o jeho získaní

           Úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy získa žiak nižšie sekundárne vzdelanie; dokladom o tomto vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.

       

      3. Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania

           Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí, schopností, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich mu poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa s inými a porozumieť sám sebe, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.

      a) Kompetencia celoživotne sa vzdelávať:

      - vie reflektovať proces vlastného učenia a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, vie kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.

      b) Sociálno-komunikačné kompetencie:

      - pri získavaní, spracúvaní a odovzdávaní informácií rôzneho typu používa všetky dostupné formy komunikácie, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, primerane používa odborný jazyk,  komunikuje v materinskom jazyku a vie sa dorozumieť v dvoch cudzích jazykoch, chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.

      c) Kompetencia uplatňovať matematické myslenie a základné poznávacie schopnosti v oblasti vedy a techniky:

      - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie,  získal základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožňujú robiť vedecky podložené   úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.

      d) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií:

      - má osvojené základné zručnosti pre prácu s počítačom ako predpoklad ďalšieho rozvoja

      spôsobilostí v tejto oblasti, používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou pomocou IKT, na PC vie vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, využíva IKT pri vlastnom vzdelávaní, uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom a riziká, ktoré sú spojené s používaním internetu a IKT.

      e) Kompetencia riešiť problémy:

      - pri riešení problémov uplatňuje vhodné metódy založené na analyticko-kritickom

      a tvorivom myslení, je pripravený získavať a využívať rôzne, aj inovatívne postupy, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich riešení, má predpoklady riešiť konflikty konštruktívne a kooperatívne.

      f) Občianske kompetencie

      - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

      g) Sociálne a personálne kompetencie:

      - ciele a priority si stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami

      a potrebami, vie odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch.

      h) Pracovné kompetencie

      - vie si stanoviť ciele, je flexibilný a schopný prijať a zvládať zmeny, vie získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.

      i) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti:

      - je schopný inovovať zaužívané postupy riešenia úloh, plánovať a riadiť nové projekty so

      zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v pracovných činnostiach, ale aj v každodennom živote.

      j) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej prostriedkami:

      - cení si a rešpektuje umenie a kultúrno-historické tradície, pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) a uplatňuje ich, správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám.

       

      4. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie:

           Intelektovo nadaní žiaci šiesteho ročníka sa vzdelávajú vo svojej triede. Žiak z 8. ročníka má vypracovaný plán z predmetu MAT, v ktorom sú zaradené tematické celky z 8. a 9. ročníka,  a taktiež sa bude zúčastňovať výučby matematiky paralelne v 8. a 9. ročníku.

      Pravidelne sa budú zúčastňovať stretnutí so škol. špec. ped. pri riešení zaujímavých logických úloh, s využitím počítačových programov, internetových stránok  a literatúry pre intelektovo-nadaných žiakov.

       

      5. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie:

           Intelektovo nadaní žiaci môžu využívať všeobecné učebne (triedy), jazykové učebne, špeciálne učebne, učebne informatiky, školskú knižnicu a iné.

             Pri výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním pedagogickí zamestnanci uplatňujú využitie takých špecifických metód, postupov a prístupov vo výučbe, aby  čo v najširšej miere prispeli k harmonickému rozvoju osobnosti intelektovo nadaného žiaka.

       

      Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím

      ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

       

           Na našej škole sa v školskom roku 2010/2011 vzdelávajú formou školskej integrácie ale aj v špeciálnej triede  žiaci s mentálnym postihnutím.

           Žiaci vzdelávaní formou školskej integrácie sú vzdelávaný v predmetoch SJL, MAT podľa Učebných osnov ŠZŠ. V ostatných predmetoch žiaci postupujú podľa modifikovaných Učebných osnov ZŠ, ktoré vypracujú vyučujúcich jednotlivých predmetov.

      U jednotlivých žiakov sa pristupuje aj k uvoľneniu z vyučovania z prvých a posledných hodín, s písomným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

           Vzdelávanie a výchova žiakov v špeciálnej triede pre žiakov s MP prebieha podľa Učebných osnov špeciálnej ZŠ.

      Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa pravidelne zúčastňujú reedukačných cvičení u škol. špec. ped., s cieľom posilňovania oslabených špecifických funkcií žiakov.

          Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      1. Ciele výchovy a vzdelávania

           Hlavnými cieľmi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie, ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

           Nižšie sekundárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

      - poskytnúť žiakovi primerané možnosti skúmania najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získal záujem o poznávanie nového,

      - rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

      - viesť žiaka k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

      - rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

      - podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiaka kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

      - umožniť žiakovi získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

      - vyvážene rozvíjať u žiaka kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

      - podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

      - viesť žiaka k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

      - naučiť žiaka uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

       

      2. Stupeň vzdelania

           Nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 2).

       

      3. Profil absolventa

           Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.

      Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

      (a) sociálne komunikačné kompetencie:

      vyjadruje sa súvisle ústnou formou, rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie), dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností, na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,

      (b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

      dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

      (c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií:

      prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a internetu, vie používať vyučovacie programy, chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom.

      (d) kompetencia učiť sa učiť sa:

      dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,

      (e) kompetencia riešiť problémy:

      rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

      (f) osobné, sociálne a občianske kompetencie:

      uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

      (g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

      dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať základné druhy umenia, pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje vkus iných ľudí, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

       

      4. Vzdelávacie oblasti

      Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

      Žiak sa vzdeláva podľa:

      -  UO ŠZŠ – pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - variant A. 

       

      5. Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania

      Špecifiká výchovy a vzdelávania

      Žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vzdelávaný v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.).

      Dĺžka výchovy a vzdelávania

      Základná škola má deväť ročníkov.

      Podmienky prijímania

      Podmienky prijatia žiaka s MP do ZŠ a vzdelávaného formou školskej integrácie sú rovnaké ako pri prijímaní iných žiakov so zdravotným postihnutím a znevýhodnením.

       

      6. Vzdelávacie štandardy

      Vzdelávacie štandardy pre žiakov s mentálnym postihnutím – variant A nie sú. Žiak sa rozvíja v rámci svojich individuálnych možností.

       

      7. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

      Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:

      „Žiak získal primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku.“.

       

      8. Povinné personálne zabezpečenie

      Pedagogickí zamestnanci a odborný zamestnanec:

      spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy, riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.

       

      9. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

      trieda je  vybavená primeraným nábytkom, s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,

      učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,

      špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami,

      priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,

      priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,

      knižnica pre žiakov a učiteľov,

      priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (záujmové krúžky a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie  s pomôckami pre relaxáciu,

      priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy,

      priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),

      spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi pre jednorazové utierky,

      ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.

       

      10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      - vyučovacia hodina trvá 45 minút.

      Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní

      - zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

      - výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

      - lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

      - zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,

      - dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

       

      11. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

      Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2).

       

      Pedagogickí zamestnanci pri výchove a vzdelávaní  žiakov  s ľahkým mentálnym postihnutím rešpektujú osobitostí žiakov a snažia sa rozvíjať, primeraným spôsobom, osobnosť každého  žiaka.

       

      Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

      ISCED 1 – primárne vzdelávanie

      ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

      Na našej škole sa vzdelávajú žiaci, ktorým bola na základe špeciálno-pedagogického vyšetrenia stanovená diagnóza vývinové poruchy učenia. Všetci žiaci vzdelávaní školskou integráciou postupujú vo výchovno-vzdelávacom procese podľa vypracovaných IVVP, s rešpektovaním osobitostí žiakov. Žiakom je poskytnutý, zo strany vyučujúcich individuálny prístup s využívaním špecifických postupov, ktoré vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia jednotlivých žiakov. Učitelia uplatňujú pri hodnotení a klasifikácii žiakov Prílohu č. 4 k MP 7/2009-R na hodnotenie  a klasifikáciu žiakov so zdravotným znevýhodnením. U žiakov, ktorým ich zdravotné znevýhodnenie neumožňuje dosahovanie optimálnych výsledkov vyučujúci,, na základe odporúčaní poradenského zariadenia umožnia redukciu učiva alebo vypracujú Úpravu učebných osnov z jednotlivých predmetov.

      Vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje podľa § 94 ods. 2 písmeno i) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej len „VPU“).

            Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s VPU.

           V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskutočňuje formou školskej integrácie, t. j. v triede s intaktnými žiakmi školy.

           Vzdelávací program pre žiakov s VPU charakterizuje výchovu a vzdelávanie a vymedzuje

      špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich. Škola žiakom zabezpečuje potrebné úpravy podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní žiaka a pedagogickí odborní zamestnanci rešpektujú úpravy vyplývajúce z prítomných porúch učenia nielen vo vzdelávaní, ale i v hodnotení a klasifikácii.  

       Rozvíjanie schopností, ktoré sú narušené v dôsledku diagnostikovanej VPU, sa prelína celým vyučovacím procesom, t.j. používajú sa špecifické postupy pri výučbe všetkých predmetov a pôsobí sa cielene a komplexne na celú komunikačnú schopnosť žiaka.

           Cieľom vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

       

      1. Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

      ISCED 1 – primárne vzdelávanie

      a ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

      1.1 Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s VPU

      Žiaci základnej školy plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základnej školy na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

      1.2 Stupeň vzdelania

      Primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie

      1.3 Profil absolventa

      Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s VPU zodpovedajú profilu absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa školského vzdelávania.

      1.4 Vzdelávacie oblasti

      Obsah školského vzdelávania žiakov s VPU v školskej integrácii v základnej škole je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základnej školy. Žiaci s VPU nemajú zaradený predmet individuálna logopedická intervencia (ďalej len „ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len „RŠF“). Žiaci majú v rámci vyučovania zabezpečené reedukačné cvičenia, ktorých poslaním je zlepšovať  oslabené špecifické funkcie, s individuálnym prihliadnutím na každého žiaka. Tieto reedukačné cvičenia prevádza odborný zamestnanec školy – školský špeciálny pedagóg.

      Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s VPU sú zhodné s predmetmi vyšpecifikovanými v ISCED 1 a ISCED 2. Prierezové témy v Štátnom vzdelávacom programe sa vzťahujú aj na žiakov s VPU.

      1.5 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU, špecifiká výchovy a vzdelávania, dĺžka, formy výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania

       

      1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU

      Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia (VPU). Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností (F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (u nás označovanú termínom dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (doslovný preklad z angl. spelling disorder, u nás ju nazývame dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (uvádza sa dysgrafia) a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu alebo ochorenie. V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky súčasne vidíme zriedka):

      - deficity v poznávacích schopnostiach,

      - deficity v jazykových schopnostiach,

      - deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej

      aktivity,

      - percepčno-motorické deficity,

      - deficity v jemnej motorike a koordinácii,

      - ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,

      - hyperaktivita, impulzivita. (Mikulajová In:Kerekrétiová a kol., 2009)

      1.5.2 Špecifiká výchovy a vzdelávania

      V zmysle § 94 ods. 1) písmeno a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. a § 2 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskutočňuje v školskej integrácii, t. j. v triede spolu s ostatnými žiakmi školy. Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP má vyplnený Návrh na prijatie. Pre takého žiaka riaditeľ školy zabezpečí

      odbornú špeciálno-pedagogickú. Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVPP“) . Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu pre žiakov s VPU. IVP je súčasťou Návrhu na prijatie. Školský  špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracuje na tvorbe IVP. Metódy a postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov psychologickej, logopedickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

      Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích procesov žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré môžu byť prítomné, napr.:

      - ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách,

      - pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti,

      - motorická instabilita,

      - nedostatky vo vývine psychomotorických zručností,

      - znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti,

      - neadekvátne emocionálne reakcie,

      - zvýšená unaviteľnosť,

      - znížená sebadôvera,

      - nerovnomerné výkony a i.

      K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na vzdelávanie v triede zabezpečí učiteľ žiakovi nasledujúce podmienky:

      - umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami,

      - do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade potreby pomôcť,

      - k práci so žiakom prizve  špeciálneho pedagóga,

      - pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje a so špeciálnym pedagógom,

      - pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym pedagógom) a učí ho s nimi pracovať aj samostatne,

      - a ďalšie podmienky podľa konkrétnych odborných odporúčaní (zo školského poradenského zariadenia a školského špeciálneho pedagóga).

      Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ:

      - používa efektívne stratégie učenia,

      - pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka,

      - pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne,

      - nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach,

      - využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním,

      - nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu,

      - systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo,

      - poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva,

      - priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe,

      - pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – uprednostňuje tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny druh úloh odporúča školské poradenské zariadenie,

      - otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne,

      - pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí či žiak porozumel zadanej úlohe,

      - umožní, aby školský špeciálny pedagóg mohol pracovať na vyučovacej hodine individuálne so žiakom, paralelne s vyučujúcim učiteľom.

      Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.

      V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu.

      1.5.3 Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU

      Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.

      1.5.4  Dĺžka výchovy a vzdelávania

      Dĺžka vzdelávania žiakov s VPU, ktorí sú vzdelávaní v školskej integrácii, môže byť predĺžená až o dva roky (§ 97 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.) nasledujúcim spôsobom:

      - v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

      1.5.5 Formy výchovy a vzdelávania

      Škola uplatní pri vzdelávaní žiaka s VPU formu organizácie jeho výchovy a vzdelávania podľa § 54 zákona č. 245/2008 Z. z., prostredníctvom ktorej mu pre neho prijateľným spôsobom zabezpečí získanie príslušného stupňa vzdelania.

      1.5.6 Podmienky prijímania

      Do základnej školy sa žiak s VPU prijme na základe psychologickej a špeciálno-pedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy, vyžadovať aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.).

      O prijatí dieťaťa s VPU rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      1.6 Vzdelávacie štandardy

      Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho alebo nižšieho stredného stupňa. Vzdelávacie štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie. Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU.

      1.7 Rámcový učebný plán

      Rámcový učebný plán pre žiakov s VPU vzdelávaných formou školskej integrácie je zhodný s vzdelávaním intaktných žiakov ZŠ: ISCED 1 a ISCED 2.

      1.8 Vyučovací jazyk

      Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.

      1.9 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania

      Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálno-pedagogickej diagnostiky a v spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami), školským logopédom alebo školským špeciálnym pedagógom a príslušným poradenským zariadením.

      1.10 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

      V zmysle § 16, ods.3 písmeno a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z.

      1.11 Povinné personálne zabezpečenie

      Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu schváleného v júni 2008 v škole pôsobí aj školský špeciálny pedagóg, školský logopéd a psychológ. Učiteľ, školský logopéd, školský špeciálny pedagóg a psychológ tvoria tím rovnocenných odborníkov.

      1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

      Okrem vybavenia školy uvedeného v štátnom vzdelávacom programe sú v škole vytvorená:

      - učebňa pre rozvoj poznávacích procesov a rozvoj psychomotorických, zmyslových, rytmicko-pohybových schopností,

      - triedy s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,

      - učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,

      - učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým vybavením a prídavnými zariadeniami,

      - priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,

      - priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,

      - knižnica pre žiakov a učiteľov,

      - priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie, s pomôckami pre relaxáciu,

      - hygienické zabezpečenie (umývadlo priamo v miestnosti).

      1.13 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké ako v štátnom vzdelávacom programe pre primárny a nižší stredný stupeň vzdelávania. Okrem toho pri vzdelávaní žiakov s VPU postihnutím je potrebné vytvoriť vhodnú štruktúru práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a postihnutie žiakov.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ISCED 1

       

      SLOVENSKÝ JAZYK  A  LITERATÚRA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra je  základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti.

                Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • myslia  v súvislostiach, komunikujú (ústne a písomne) na primeranej úrovni a rozumejú  jazykovým prejavom z obsahovej stránky,
      • zoznamujú sa s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah,
      • si osvoja  základy písanej reči (čítania a písania), získajú  bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči,
      • ovládajú  elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej

                  a štylistickej,

      • používajú základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
      • využívajú základné poznatky o zvukovej stránke jazyka a osvojujú  si návyky správnej výslovnosti, prehlbujú si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
      • využívajú  jazykové prostriedky v jazykovom systéme, vzájomne ich prepájajú,
      • interpretujú sa presným myslením  a jeho využitím v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).

      Obsah predmetu

      1.ročník

      • Prípravné obdobie
      • Šlabikárové obdobie  
      • Čítankové obdobie                                                                                                                    

      2. – 4.ročník

      Ročník

      Jazyková zložka

      Slohová zložka

      Čítanie a literárna výchova

      2.ročník

       

      Slovenčina okolo nás

      Tvary písmen

      Hláska a písmeno

      Rozlišovacie znamienka

      Samohlásky

      Spoluhlásky

      Dvojhlásky

      Veta, slovo, slabika, hláska

       

      Komunikačné činnosti

       

      Súkromný list

       

      Rozprávanie a opis

      Škola volá

      Prichádza jeseň

      Ľudia a ich zvieratá

      Ide zima

      Keď je noc

      Koľko dní je do Vianoc Fúka do komína

      Fašiangové časy

      Stopy v snehu

      Z rozprávky do rozprávky

      Keď slnce svieti

      Kopem, kopem v záhradke

      Moja mama, mamička Svet je hore nohami

      Kde je moje miesto

      Svet je pestrý ako dúha

      3.ročník

       

      Abeceda

      Delenie slov na slabiky

      Obojaké spoluhlásky

      Vybrané slová

      Slovné druhy

       

      Rozprávanie príbehu Správa

      Oznámenie

      Inzerát

      Pozvánka

      Reklama

      Opis predmetu

      Rozprávanie príbehu podľa osnovy

      Vizitka

      Opis ilustrácie

      Škola

      Jeseň

      Rodina

      Zima

      Autorská rozprávka

      Príslovia a porekadlá

      Povesť

      4.ročník

       

      Tvorenie slov predponami

      Vybrané slová

      Spodobovanie

      Priama reč

      Slovné druhy

       

      Reprodukcia rozprávania Kľúčové slová

      Umelecký a vecný text Diskusia, názor

      Opis prírody

      Rozhovor, interview

      Opis literárnej postavy  Vymýšľanie príbehu  Plagát

      O knihách a čítaní

      O hre so slovami a písmenami

      O prísloviach a porekadlách

      O bájkach

      O autorských rozprávkach

      O divadle

      O rozhlase

      O filmoch

      O televízii

      O hudbe, obrazoch a komixe Z každého rožka troška

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      1. - 4. ročník : Čítanie s porozumením

                              Mimo čítanková literatúra  

                              Práca s detským časopisom               

       

      ANGLICKÝ JAZYK

       

      Charakteristika predmetu

       

      Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.

      Ciele predmetu

      Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:

      • efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
      • využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer vymedzeným spôsobom,
      • v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,
      • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
      • používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

      Obsah predmetu

      1. ročník
      • Farby
      • Čísla
      • Školské potreby
      • Hračky
      • Rodina
      1. ročník
      • Pocity
      • Zvieratá zo ZOO
      • Zamestnanie
      • Oblečenie
      • Jedlo

       

      MATEMATIKA

       

       Charakteristika predmetu

       

      Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).

      Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.

      . Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov sa realizuje s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.

      Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny          v rámci ročníkov.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • osvojujú si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde,
      • pracujú s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací štandard,
      • používajú zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,
      • identifikujú a správne pomenúvajú  funkčné vzťahy medzi číslami, zisťujú pravidlá vytvorených postupností a dopĺňajú ich,
      • orientujú sa v tabuľkách, grafoch a vytvárajú ich,
      • identifikujú, pomenovávajú, rysujú a správne označujú geometrické útvary, odhadujú a presne merajú dĺžku útvaru, vedia premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km)
      • používajú matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),
      • rozvíjajú zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, poznávacie procesy a myšlienkové operácie,
      • upevňujú kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte).

       

      Obsah predmetu

      1.ročník

       

      • Prirodzené čísla 1 až 20 a 0
      • Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
      • Geometria a meranie
      • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

      2.ročník

      • Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10
      • Vytváranie  prirodzených čísel v číselnom obore do 100
      • Sčítanie a odčítanie  prirodzených čísel v číselnom obore do 100
      • Geometria a meranie
      • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

      3.ročník

      • Násobenie a delenie v obore násobilky
      • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
      • Geometria a meranie
      • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

      4.ročník

      • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
      • Násobenie a delenie prirodzených čísel
      • Geometria a meranie
      • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      1.ročník – Geometria a meranie

      3.ročník – Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

                       Geometria a meranie

       

      INFORMATIKA

       

      Charakteristika predmetu

       

      V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky,hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,
      • uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,
      • logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,
      • poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov, komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,
      • poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
      • rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú.

       

      Obsah predmetu

      2.ročník – 4.ročník

      • Softvér a hardvér
      • Komunikácia a spolupráca
      • Algoritmické riešenie problémov
      • Informačná spoločnosť
      • Reprezentácie a nástroje

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      PRVOUKA

       

      Charakteristika predmetu

       

                Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

       

      Ciele predmetu

       

      Žiaci

      • rozvíjajú svoje predstavy o prírodných a spoločenských javoch, rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti
      • sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a

      javov podľa identifikovaných znakov, zovšeobecňujú na základe porovnávania,

      • vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok, argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti,
      • spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru,
      • rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej, uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí, vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote, rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu,
      • poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských aktivitách, poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru.

      Obsah predmetu

      1.ročník a 2.ročník

      • Človek a spoločnosť
      • Človek
      • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
      • Živočíchy
      • Rastliny

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      PRÍRODOVEDA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov.

      Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,
      • vyjadrujú svoje predstavy a vysvetlenia o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych predstavách,
      • argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie  alebo vlastného bádania,
      • samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných prírodovedných témach, vedú veku primeranú a  diskusiu,
      • pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje aktuálne poznanie,
      • kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, identifikujú faktory , ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií a javov,
      • experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,
      • vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,
      • majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú vysvetlenia,
      • odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,
      • chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie.

       

      Obsah predmetu

      3.ročník

      • Rastliny a huby
      • Živočíchy
      • Človek
      • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

       

      4.ročník

      • Prírodné spoločenstvá
      • Človek
      • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      VLASTIVEDA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam   v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov  a historickom období, v ktorom žijú. Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov na rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať heuristický rozhovor a zážitkové učenie.

      Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. Ročníku(Objavné cesty po Slovensku).

      Vlastiveda v 3. ročníku  je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy)v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť a zdravie).Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.

                     Vo 4. ročníku žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

       

      • skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,
      • porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti svojej obce,
      • orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
      • rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma i v škole,
      • použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,
      • identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,
      • rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),
      • ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné,
      • opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia,
      • prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,
      • porozprávajú o významných historických udalostiach,
      • vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií
      • vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
      • porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.

       

      Obsah predmetu

      3.ročník

       

      • Škola a jej okolie
      • Naša obec
      • Slovensko, moja vlasť

       

      4.ročník

       

      • Slovensko na mape
      • Slovensko v minulosti a dnes
      • Od Tatier k Dunaju
      • Od Dunaja po Hornád
      • Od Hornádu po Dunajec
      • Pamiatky UNESCO

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      PRACOVNÉ VYUČOVANIE

       

      Charakteristika predmetu

       

      Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

       

      • rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka, pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,
      • spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,
      • získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,
      • spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,
      • upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,
      • pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,
      • narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú hygienu práce,
      • navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,
      • poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.

      Obsah predmetu

      3.ročník

       

      • Človek a práca
      • Tvorivé využitie technických materiálov
      • Základy konštruovania
      • Stravovanie a príprava pokrmov
      • Ľudové tradície a remeslá

       

      4.ročník

      • Človek a práca
      • Technické materiály

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia, maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu.

      Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho predstavivosti a fantázie. Výtvarná výchova je založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti (ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu až po realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh.

      Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar).

      Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

       

      • rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,
      • rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,
      • spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,
      • rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, 
      • osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,
      • poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú, 
      • osvojujú si základné kultúrne postoje.

       

       

      Obsah predmetu

      1.ročník

      • Výtvarné vyjadrovacie prostriedky
      • Rozvoj fantázie a syntetické podnety
      • Podnety moderného výtvarného umenia
      • Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
      • Škola v galérii
      • Podnety architektúry
      • Podnety fotografie
      • Podnety videa a filmu
      • Podnety dizajnu a remesiel
      • Podnety poznávania sveta

       

      2.ročník - 4.ročník

       

      • Výtvarné vyjadrovacie prostriedky
      • Rozvoj fantázie a syntetické podnety
      • Podnety moderného výtvarného umenia
      • Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
      • Škola v galérii
      • Podnety architektúry
      • Podnety fotografie
      • Podnety videa a filmu
      • Elektronické média
      • Podnety dizajnu a remesiel
      • Podnety poznávania sveta

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu program.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu :

      3.ročník – Materiálový reliéf

                        3D objekty

                        Atributy ikonografie

                        Tradície a identita

                        Copy- art

                        Dekorácie

       

      HUDOBNÁ VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.

      Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady detí, ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností.

      Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí hudby a prácu s hudobným  materiálom.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • si rozvíjajú  hudobné kompetencie, kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou, učia sa orientovať sa vo svete hudobného umenia, rozvíjajú emocionálny svet a hudobný vkus,
      • získajú  základné spevácke zručnosti a návyky,
      • poznajú a správne  hodnoty nôt,  zaspievajú dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas, jednoduchú pieseň na solmizačné slabiky, brumendo,
      • poznajú  slovenské  ľudové  piesne podľa tematiky a folklórnych oblastí, slovenské zvykoslovie, poznajú hudbu rôzneho typu, domácu regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách z hľadiska spoločenského, historického
      • poznajú jednoduché rytmické nástroje a ovládajú techniku hrania na nich, rozoznajú ich sluchom, zvládnu  tvoriť a realizovať jednoduché sprievody,
      • sluchom rozoznajú kontrast v hudbe, totožné, podobné a odlišné motívy a hudobné myšlienky a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základné sláčikové, dychové, bicie hudobné nástroje, klavír, druhy speváckych zborov, melódiu a sprievod,
      • ovládajú chôdzu a pochod podľa hudby, reagujú na zmeny tempa a dynamiky, taktujú v 2/4 a 3/4 takte. Ovládajú  kroky čardáša, valčíka, mazúrky.

      Obsah predmetu

      1.- 4. ročník

      • Hlasové  činnosti
      • Inštrumentálne  činnosti
      • Percepčné činnosti – aktívne počúvanie
      • Hudobno-pohybové  činnosti
      • Hudobno-dramatické  činnosti
      • Hudobno-vizuálne  činnosti

       

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

       

      TELESNÁ VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravo orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesvýchova poskytuje elemenrne teoretické     a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva psychickému,soclnemu a morálnemu vývinu žiakov,  prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plaj významnú kompenzačfunkciu v procese edukácie.

              Svom zameraním má telesná výchova výnimočné a špecificpostavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemmotoriku. Prostredctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

      Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktozvyšujú príťažlivosť vyučovacích hodín.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

       

      • získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok upevňovania zdravia,
      • nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu,
      • uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti,
      • majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
      • osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov,
      • prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti,
      • chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o úrovni vlastnej telesnej zdatnosti.

       

      Obsah predmetu

      1.ročník - 4.ročník

      • Zdravie a zdravotný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu:
      • Základné pohybové zručnosti
      • Manipulačné, prípravné a športové hry
      • Hudobno-pohybové a tanečné činnosti
      • Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry
      • Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

       

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu :

      1.ročník a 3.ročník: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

                                       Pohybové a manipulačné hry

                                       Kreatívne a estetické pohybové činnosti

                                       Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

       

      ISCED 2

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

       

      Charakteristika predmetu

      Slovenský jazyk a literatúra je ako materinský jazyk východiskovým nástrojom na komunikáciu , na poznávanie – získavanie a spracovanie informácií v ostatných odborných predmetoch. Je to úradný jazyk, preto je nevyhnutné spisovné vyjadrovanie, získanie a využívanie informácií zo všetkých rovín jazyka: hláskoslovia, z roviny lexikálnej i gramatickej, rozvíjanie čítania s porozumením, reprodukcie, analýzy a interpretácie  vecného i umeleckého textu, ako východisko pre čitateľskú gramotnosť.

       

      Ciele predmetu

      • Spisovné vyjadrovanie, primeraná aktívna i pasívna lexika, eliminovania dialektu, sústavné zámerné i mimovoľné obohacovanie slovnej zásoby, využívanie neologizmov, základnej terminológie i cudzích slov. Integrovanie historickej lexiky do pasívnej slovnej zásoby žiaka. Schopnosť komunikácie i argumentácie.
      • Zručne pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami – PSP, MFS, SS, materiál z internetu, encyklopédia.Vyhľadávanie a spracovanie informácií. Spracovanie a prezentovanie projektov Archaizmy, historizmy a neologizmy v slovnej zásobe, Môj slovník cudzích slov, Rétorika...
      • V súlade s osvojovaním lexikálnych jednotiek  určených  na produktívne a receptívne osvojenie a základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získavať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy.
      • V oblasti práce s literárnym textom čítanie s porozumením, reprodukcia, analýza a interpretácia. Dramatizácia textu, aplikovanie základných vedomostí zo všetkých rovín.
      • Samostatnosť, autokorekcia, spolupráca, zodpovednosť, rozvoj štylistických zručností, tvorivosť: tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva; pretváranie textov, dialógov, fantázia pri tvorbe situácií, replík, dokončovaní a dotváraní textov, vymýšľaní rozličných hier, zapájanie sa do jazykových hier.

      Obsah predmetu

      Slovenský jazyk

      5.ročník

      • Zhovárame sa a diskutujeme
      • Píšeme si so známymi
      • Chceme byť informovaní
      • Informujeme včas a správne
      • Opisujeme svet vôkol nás
      • Tvoríme jednoduché príbehy
      • Príbeh a opis patria k sebe
      • Zhotovujeme podľa návodu

      6.ročník

      • Zhovárame sa a diskutujeme
      • Ako tvoríme slová
      • Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov
      • Svet v pohybe
      • Nielen ľudia, ale aj vety tvoria príbehy
      • Informujeme presne a pútavo

      7.ročník

      • Komunikačné situácie
      • Komunikácia v spoločnosti
      • Slovné druhy
      • Skladba

      8.ročník

      • Debatujeme na úrovni
      • Buďte asertívni
      • Kto prednesie prejav?
      • Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach
      • Uvažujeme nielen o bežných veciach
      • Nezabudnite sa prihlásiť včas
      • Úspešnú plavbu v mori informácií
      • Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov

      9.ročník

      • Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj
      • Staň sa dobrým rečníkom
      • Uvažujme spolu
      • Drieme v tebe umelec?
      • Hľadáme odborníkov
      • Každý deň povedať dobré slovo

       

      Literárna výchova

      5.ročník

      • V ríši rozprávok
      • Pozrime si rozprávku
      • Čo opriadli povesti
      • Príbehy spred tisícročí
      • Príbehy na rýchle čítanie
      • Vedomosti z každej oblasti

      6.ročník

      • Ľudová slovesnosť
      • Poézia
      • Rozprávanie vo veršoch i v próze

      7.ročník

      • Umelecká literatúra v poézii
      • Umelecká literatúra v próze
      • Dramatické umenie

      8.ročník

      • Lyrická poézia
      • Epická poézia
      • Próza

      9.ročník

      • Poézia
      • Epika a epické žánre
      • Dramatické umenie

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      CUDZÍ JAZYK

       

      Charakteristika predmetu

       

      Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Predmet anglický jazyk je zameraný na osvojenie potrebných jazykových znalostí a schopností k aktívnemu využitiu účinnej komunikácie v cudzom  jazyku, na získanie schopnosti čítať s porozumením primerané texty, ako aj na pochopenie dôležitosti ovládania cudzieho jazyka pre osobný život a formovanie rešpektu a tolerancie k odlišným kultúrnym hodnotám iných národov.

      Ciele predmetu

       

      Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblast smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

      • podpore sebadôvery každého žiaka;
      • k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
      • príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti;
      • vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
      • zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie;
      • pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.

       

       

      Obsah predmetu Anglický jazyk

       

      5.ročník

      Neurčitý člen, rozkazovací spôsob, množné číslo podst. mien, číslovky, hláskovanie, väzba “there is” “there are”, sloveso “to be” , privlastňovací pád , opytovacie zámená, sloveso “have got”, predložky ON,AT, prítomný jednoduchý čas, sloveso “can”, priebehový prítomný čas

      6.ročník

      Frekvenčné príslovky, radové číslovky, prítomný čas jednoduchý porovnaný s priebehovým, predmetové zámená, minulý čas, počítatelné a nepočítatelné podstatné  mená, neurčité zámena, určitý/neurčitý člen, stupňovanie prídavných mien, vyjadrenie budúcnosti pomocou “going to”,  prídavné mená a príslovky,  “have to”

      7.ročník

      Budúci čas „WILL“, minulý priebehový čas, porovnanie s minulým jednoduchým časom, používanie členov “the” s miestami,  “the” a “a/an, predprítomný čas, modálne slovesá “should, must”

      8.ročník

      Statické slovesá, použitie „used to“, použitie „too, enough“, vzťažné súvetia, modálne slovesá „should, might“, slovesné tvary – sloveso+gerundium alebo neurčitok, trpný rod

      9.ročník

      Prvá podmienková veta, druhá podmienková veta, reflexné zámená, gerundium, frázové slovesá, nepriama reč

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      5. ročník – matematické operácie, adresy, časti tela ľudí a zvierat, hudobné nástroje, čítanie s porozumením, práca s textom

       

       

       

      Obsah predmetu Francúzsky jazyk

      7.ročník

      Abeceda, pravidlá výslovnosti, pozdravy a oslovenia, predložky, členy, slovosled, sloveso „byť“, dni v týždni, prídavné mená, členy, tvorenie otázok, množné číslo podstatných mien, privlastňovacie zámená, sloveso mať, číslovky

      8.ročník

      Opis počasia, blízka budúcnosť, časovanie slovies, ukazovacie zámená, minulý čas, nepravidelné slovesá, zložený minul čas, zámená

      9.ročník

      Minulý čas, nepravidelné slovesá, navigácia v meste, príslovky miesta, časovanie slovies, súslednosť časov, radové číslovky

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      Obsah predmetu Ruský jazyk

      7. ročník

      Prízvukové schémy, tlačené a písané písmená azbuky, pravidlá výslovnosti, intonácia opytovacej vety, abeceda, neurčitok slovies, určovanie času, základné číslovky, časovanie slovies- l. os. Sg. a Pl.

      8. ročník

      Časovanie slovies – 2. a 3. os. Sg. a Pl., zložené číslovky, budúci a minulý čas, zvratné slovesá, predložky o, ob s lokálom, názvy národov a národností, modálny výraz musieť s neurčitkom, predložky pred, o v časovom význame, nepravidelné slovesá, slovesá pohybu, prídavné mená mäkkého zakončenia

      9. ročník

      Časovanie slovies, skloňovanie podstatných mien, väzba čísloviek s podstatným menom rok, skloňovanie osobných zámen, slovesá pohybu, vyjadrenie potreby pomocou slova nužen, slovesá dať- dávať, obliekať, obliekať sa, intonácia zvolacích viet, vyjadrenie dátumu, podstatné mená na –ija, názvy obyvateľov miest, prídavné mená velikij, boľšoj, rozkazovací spôsob, rozdiel v písaní adries do Ruska, skloňovanie prídavných mien tvrdého a mäkkého  zakončenia

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      Obsah predmetu Nemecký jazyk

      7.ročník

      Podstatné mená s určitým  a neurčitým členom v nominatíve a akuzatíve; časovanie slovies spielen, kommen,heiβen, sein, klettern, singen, finden, sprechen, haben, möchten, modálnych slovies – müssen, können; predložka aus + mesto; predložka in + mesto/krajina; predložka am + deň/ časť dňa; predložka um + čas; slovosled: podmet a prísudok v oznamovacích vetách, doplňovacích a zisťovacích otázkach, vety s modálnym slovesom;  zápor nicht; odpoveď s doch; slovesá s akuzatívom.

      8. ročník

      Privlastňovacie zámená mein, dein, sein, ihr; genitív vlastných mien; záporný člen kein v nominatíve a akuzatíve; tvorenie slov: koncovka –in; časovanie slovies mögen, essen, schlafen, sammeln, basteln, lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen; vykanie Sie; plurál podstatných mien; slovesá s odlučiteľnou predponou aufstehen, aufräumen, einkaufen; predložka aus + krajina; predložky von...bis; predložka in + akuzatív; predložka mit + datív; predložka zu + datív (miesto); rozkazovací spôsob 2. os. sg.; osobné zámená v nominatíve; osobné zámená v datíve mir, dir; osobné zámená v akuzatíve mich, dich, ihn/es/sie; préteritum slovies haben a sein; spojka deshalb.

      9.ročník

      Predložka zu + datív (osoby); predložky nach, in + mesto/krajina; predložka für + akuzatív, predložky in, an, auf + datív, datív/akuzatív; predložky vor, nach + datív; predložka bei + datív; im + mesiace/ročné obdobia; prídavné meno nächst-; privlastňovacie zámeno Ihr/Ihre; sloveso gefallen + datív; es gibt + akuzatív; neosobné zámeno man; perfektum s pomocným slovesom haben; príčastie minulé s koncovkou –(e)t u pravidelných slovies, slovies s predponou be-,ver-,er-, slovies s príponou –ieren, slovies s odlučiteľnou predponou; príčastie minulé s koncovkou –en u nepravidelných slovies, slovies s predponou ver-, slovies s odlučiteľnou predponou;  modálne slovesá können, wollen; zámeno jed-; perfektum s pomocným slovesom sein; opytovacie zámeno welch-; radové číslovky (dátum); perfektum slovies sein, bleiben, passieren.

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

       

       

       

      Matematika

       

      Charakteristika predmetu

                    

      Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie. Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).

      Je dôležité, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote a mohol rozvíjať svoje logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému.

       

      Ciele predmetu

      Žiak:

       

      • chápe prirodzené, desatinné a racionálne  čísla ako súčasť života, hľadá využitie  počtových výkonov v jednoduchých reálnych situáciách.
      • Upevňuje algoritmy písomného sčítania, odčítania, násobenia a delenia
      • Precvičuje počítanie spamäti pri všetkých matematických operáciách
      • Žiak používa matematické myslenie na riešenie slovných úloh, učí sa prepájať reálne situácie s matematickým zápisom
      • Ako spätnú väzbu používa odhady a kalkulačku.
      • Chápe pojmy obsah a obvod, používa jednotky dĺžky, obsahu, objemu,
      • Pozná  a používa jednotky hmotnosti a času
      • Vie určiť druh uhla, zmerať ho a pozná vlastnosti susedných, striedavých uhlov
      • Pozná vlastnosti geometrických útvarov a používa ich pri riešení konštrukčných úloh
      • dokáže určiť všetky možné usporiadania daného počtu prvkov a vybrať prvky podľa daného kritéria

       

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Počtové výkony s prirodzenými číslami
      • Geometria a meranie, rovinné útvary, kolmice a rovnobežky
      • Telesá z kociek
      • Súmernosť v rovine
      • Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou, jednotky dĺžky
      • Aplikačné úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, diagramy a grafy

      6.ročník

      • Násobok a deliteľ
      • Uhly, meranie, rozdelenie a vlastnosti uhlov
      • Počtové výkony s desatinnými číslami, spamäti, písomne, aj na kalkulačke Trojuholník, vlastnosti, konštrukcie
      • Obvod a obsah rovinných útvarov, jednotky obsahu
      • Stavby z kociek, kocka kváder a ich objem, jednotky objemu
      • Kombinatorika v úlohách

      7.ročník

      • Percentá
      • Objem a povrch kvádra a kocky
      • Pomer, mierka 
      • Priama a nepriama úmernosť
      • Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky

      8.ročník

      • Počtové výkony s kladnými a zápornými číslami
      • Obvod, obsah a vlastnosti rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 
      • Premenná, výraz rovnica
      • Kružnica, kruh
      • Hranol
      • Pravdepodobnosť a štatistka

      9.ročník

      • Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
      • Pytagorova veta
      • Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou
      • Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch
      • Grafické znázorňovanie závislostí
      • Podobnosť trojuholníkov
      • Štatistika

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      • 5. ročník: stavby z kociek, kódovanie stavieb, jednotky hmotnosti a času a ich premena
      • 6. ročník: striedavé a súhlasné uhly, sčítanie a odčítanie uhlov a minút, kritériá deliteľnosti 7, 11, 15, zápis konštrukcie symbolmi, teória grafov, úlohy s podmienkou
      • 7. ročník: zložený zlomok, zložená trojčlenka, aplikačné úlohy na rozvoj kritického a matematického myslenia, zložitejšie finančné výpočty, zložené úrokovanie, zložitejšie konštrukčné úlohy s viacerými riešeniami
      • 8. ročník: logické aplikačné úlohy, projekt bankový produkt
      • 9. ročník: rovnice s viacnásobným výskytom neznámej v menovateli, jednoduché sústavy rovníc – sčítacia a substitučná metóda, goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku.

       

       

      Informatika

       

      Charakteristika predmetu

       

      V predmete informatika sa zameriavame na získanie skúseností a zručností pri práci s počítačom i s aplikáciami. Taktiež na riešenie problémov pomocou počítačov.

      Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie riešenia problémov, ktoré má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

       

      Ciele predmetu

      Žiak

      • uvažuje o informáciách a rôznych reprezentáciách, používa vhodné nástroje na ich spracovanie,
      • uvažuje o algoritmoch, hľadá a nachádza algoritmické riešenia problémov, vytvára návody, programy podľa daných pravidiel,
      • logicky uvažuje, argumentuje, hodnotí, koná zdôvodnené rozhodnutia,
      • pozná princípy softvéru a hardvéru a využíva ich pri riešení informatických problémov,
      • komunikuje a spolupracuje prostredníctvom digitálnych technológií, získava informácie na webe,
      • pozná, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
      • rozumie rizikám na internete, dokáže sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú
      • rešpektuje intelektuálneho vlastníctvo.

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Počítač, hardvér, softvér, usporiadanie súborov
      • Práca s grafikou- rastrová grafika
      • Práca s textom, vkladanie, kopírovanie, špeciálne znaky
      • Prezentácia vlastnej tvorby
      • Tabuľky v textovom editore
      • Informácie, štruktúry a kódovanie
      • Práca s internetom

       

      6.ročník

      • Práca so súbormi
      • Práca s grafikou- vektorová grafika
      • Práca s textom, stĺpce, odrážky, tabulátor
      • Prezentácia vlastnej tvorby
      • Tabuľky v tabuľkovom procesore
      • Informácie, štruktúry a kódovanie
      • Práca s internetom, vyhľadávanie a mail

      7.ročník

      • Formát súborov a ich prípony
      • Práca s grafikou- animácia
      • Práca s textom, zložitejšie symboly
      • Prezentačný softvér
      • Tabuľkový procesor, filtrovanie, typy grafov
      • Informácie, štruktúry a kódovanie
      • Práca s internetom, škodlivý softvér autorské práva

      9.ročník

      • Informácie – zvuk a video
      • Práca s textom, vyhľadávanie, register, obsah
      • Práca s grafikou- myšlienkové mapy
      • Tabuľkový procesor - projekt financie
      • Kódovanie
      • Škodlivý softvér
      • Autorské práva

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      FYZIKA

       

      Charakteristika predmetu

      Vzdelávací štandard  pre predmet Fyzika je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale vytváral im primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. Vytvára priestor, ktorý umožňuje žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, experimentovať, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Žiacke bádanie a skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. Postupne sa žiak  dopracuje k formalizácii poznávaného obsahu, matematickým vzťahom a k zovšeobecneniu  teoretických pojmov. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.

      K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov.

      Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky.

       

      Ciele predmetu

                 

      Žiaci

      • aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov,
      • vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich vysvetlení,
      • prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
      • komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú komunikáciu,
      • aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych vhodných informačných zdrojov,
      • rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslia,
      • riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne humanitných predmetov,
      • rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na rozvoj poznania a spoločnosti,
      • posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie,
      • pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce a zverené pomôcky,
      • získavajú záujem o prírodu a svet techniky,
      • nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike,
      • získavajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia.

       

      Obsah predmetu

       

      6. ročník -  2 vyučovacie hodiny

      • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies 
      • Fyzikálne veličiny, dĺžka, hmotnosť, objem, čas, teplota, hustota
      • Meradlá fyzikálnych veličín
      • Výpočet hustoty
      • Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
      • Základy magnetických a elektrických vlastností látok

       

      7. ročník - 2 vyučovacie hodiny

      • Skúmanie sily
      • Pohybové účinky sily
      • Rovnomerný pohyb
      • Pascalov zákon
      • Archimedov zákon
      • Zmeny skupenstva
      • Teplo
      • Meteorológia

       

       8. ročník - 2 vyučovacie hodiny + 0.5 hod. pre intelektovo nadané triedy

      • Skúmanie vlastností svetla
      • Odraz a lom svetla
      • Mechanická práca
      • Trenie. Trecia sila
      • Teplo
      • Tradičné a netradičné zdroje energie
      • Zákon zachovania energie

       

      Rozšírený obsah učiva pre intelektovo nadaných žiakov:

      • Meranie tlaku v rôznych kvapalinách
      • Kalibrovanie silomeru
      • Meranie atmosférického tlaku
      • Práca na naklonenej rovine
      • Nerovnomerný pohyb
      • Historické aspekty zákona zachovania energie
      • Využitie slnečnej energie (praktický návrh aj s modelom)
      • Výhrevnosť paliva
      • Netradičné zdroje energie

                      

      9. ročník - 2 vyučovacie hodiny

      • Magnetické vlastnosti telies.
      • Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole.
      • Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok
      • Základné elektrické veličiny
      • Ohmov zákon
      • Sériové zapojenie a paralelné zapojenie rezistorov
      • Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách
      • Elektrická energia a jej premeny
      • Základy astronómie
      • Základy akustiky

       

       

      BIOLÓGIA

       

      Charakteristika predmetu

       

                Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
      • Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
      • Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov.
      • Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
      • Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Príroda a život                                                                                        
      • Život v lese                                                                                                                    
      • Život vo vode  a na brehu .                                                                                 
      • Život na poliach a lúkach                                                                       
      • Praktické aktivity

       

      6.ročník

      • Život s človekom a v ľudských sídlach                                                                         
      • Základná štruktúra života                                                                      
      • Živé organizmy a ich stavba                                                                    
      • Stavba tela rastlín a húb
      • Stavba tela bezstavovcov

      7.ročník

      • Stavba tela stavovcov                                                                                                    
      • Človek a jeho telo                                                                                 
      • Zdravie a život človeka 
      • Praktické aktivity

       

      8.ročník

      • Základné znaky a životné procesy organizmov                                                                
      • Základná stavba organizmov                                                                 
      • Dedičnosť a jej podstata                                                                          
      • Životné prostredie organizmov a človeka 

       

      9.ročník

      • Neživá príroda a jej poznávanie.                                                                                                 
      • Zem a jej stavba.                                                                                                   
      • Stavebné jednotky zemskej kôry                                                              
      • Geologické procesy a dejiny Zeme                                                                     
      • Podmienky života a vzťahy organizmov

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      1. ročník:
      • Okrasné rastliny
      • Chránené a invázne živočíchy v blízkosti človeka
      • Praktické aktivity- Rast a vývin semena,  Pozorovanie krídel hmyzu,  Pozorovanie životných prejavov a stavby tela slimáka

       

      CHÉMIA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.

      Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály.

      Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

      Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia
      • Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v každodennom živote
      • Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry
      • Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus)
      • Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemických reakciách
      • Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky a naopak
      • Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci
      • Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh

      7.ročník

      • Pozorovanie vlastností látok
      • Chemicky čisté látky
      • Voda a vzduch
      • Chemické reakcie
      • Energetické zmeny pri chemických reakciách
      • Rýchlosť chemickej reakcie a jej ovplyvňovanie

       

      8.ročník

      • Zloženie látok
      • Chemické prvky
      • Chemické zlúčeniny
      • Chemické reakcie

       

      9.ročník

      • Chemické výpočty
      • Vlastnosti jednoduchých organických látok
      • Uhľovodíky
      • Deriváty uhľovodíkov
      • Organické látky v živých organizmoch
      • Organické látky v bežnom živote

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      DEJEPIS

       

      Charakteristika predmetu

      Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.

      V procese výučby dejepisu  na základnej  škole sa kladie osobitný dôraz  na dejiny 19. a 20. storočia preto,  lebo v nich môžeme nájsť      z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti  ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má  tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

       

      Ciele predmetu

       

      Žiaci

      • nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,
      • nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,
      • naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,
      • získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, procesov z národných a svetových dejín,
      • nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,
      • získajú  schopnosti  poznávať  históriu  na  základe  analýzy  primeraných  školských  historických  písomných,  obrazových,  hmotných  a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky,
      • rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.
      • osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou.

       

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Od blízkeho k vzdialenému
      • Človek v premenách času a priestoru
      • Človek a komunikácia

       

      6.ročník

      • Obrazy pravekej spoločnosti
      • Obrazy starovekej spoločnosti
      • Obrazy stredovekého sveta

       

      7.ročník

      • Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
      • Slováci v Uhorskom kráľovstve
      • Európska novoveká spoločnosť
      • Habsburská monarchia v novoveku

       

      8.ročník

      • Na ceste k moderným národom
      • Moderný slovenský národ
      • Rakúsko – Uhorsko

       

      9.ročník

      • Prvá svetová vojna
      • Medzivojnová Európa
      • Druhá svetová vojna
      • Svet po druhej svetovej vojne
      • Dejiny súčasnosti

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      6. ročník: Civilizácie starého orientu/ kultúra, vzdelanie, prínos...,7 divov sveta, grécke báje a povesti/čítanie , ilustrácia, olympijské hry/minulosť a súčasnosť

      7. ročník: Osobnosti Veľkej Moravy, dejepisné čítanie: M. Kučera, Slovensko v dobách stredovekých, Významní moreplavci a významní osvietenci

       

      GEOGRAFIA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a  prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.

      Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ geografického myslenia a vzdelávania.

      Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

       

      • vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov,
      • prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.),
      • interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,
      • zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,
      • zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,
      • pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických zložiek.

       

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Planéta Zem
      • Zobrazovanie Zeme
      • Cestujeme po Zemi
      • Geografické exkurzie a vychádzky

      6.ročník

      • Afrika
      • Ázia

      7.ročník

      • Európa

      8.ročník

      • Slovensko

      9.ročník

      • Austrália a Oceánia
      • Polárne oblasti
      • Amerika – Nový svet

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      Rozšírenie obsahového a výkonového štandardu:

      6. ročník

      • Prírodné podmienky Afriky
      • Prírodné podmienky Ázie
      • Štáty Afriky a Ázie

      7. ročník

      • Prírodné podmienky Európy
      • Štáty Európy

      8. ročník

      • Prírodné podmienky Slovenska
      • Cestovný ruch

       

      OBČIANSKA NÁUKA

       

      Charakteristika predmetu

      Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom, školskom a spoločenskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, vlasti, Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti, obhajovať práva druhých, obhajovať svoj názor a postoj. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, vedie ich k základnej občianskej angažovanosti, umožňuje im pochopiť ekonomické fungovanie štátu a ekonomický život spoločnosti.

       

      Ciele predmetu

      Predmet sa svojimi cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:

      • podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
      • utváraniu vedomia vlastnej identity druhých ľudí,
      • realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
      • akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých,
      • aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
      • vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
      • rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
      • získavaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
      • uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných názorov, myšlienok, citov, postojov,
      • obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu vlastných práv,
      • vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
      • rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

       

      Obsah predmetu

      6. ročník 

      • Moja rodina
      • Moja škola
      • Moja obec, región, vlasť, Európska únia

      7. ročník 

      • Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
      • Sociálne vzťahy v spoločnosti

      8. ročník  

      • Štát a právo

      9. ročník  

      • Ekonomický život v spoločnosti

       

      NÁBOŽENSKÁ    VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Predmet náboženská výchova v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

       

      Ciele predmetu

      Žiaci

      • získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť človeka ako originálneho Božieho stvorenia,
      • prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,
      • získajú vedomosti o dôležitosti Panny Márie v dejinách spásy,
      • naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich,
      • získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
      • nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku kresťanskému životnému štýlu,
      • zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči nim,
      • uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
      • objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi,
      • získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii,
      • nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu jeho kráľovstva,
      • získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa,
      • uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať Jeho posolstvo vo svojom okolí.

       

      Obsah predmetu

      1. ročník – Cesta lásky
      2. ročník – Cesta dôvery
      3. ročník – Cesta viery
      4. ročník – Poznanie nádeje
      5. ročník – Poznávanie cez dialóg
      6. ročník – Poznávanie pravdy
      7. ročník – Sloboda človeka
      8. ročník – Dôstojnosť človeka
      9. ročník – Zodpovednosť človeka

      ETICKÁ  VÝCHOVA

       

      Charakteristika  predmetu

       

           Poslaním predmetu etická výchova je napomôcť vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácii o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.

      Pripravuje mladých ľudí pre život v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe. Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch  i v regulácii správania.

      Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.

       

      Ciele predmetu

       

      Je výchova osobnosti, ktorá:

      • má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť
      • má pozitívny vzťah k životu, má zdravú kritickosť a jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami vyplývajúce z univerzálnej solidarity a spravodlivosti a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti
      • má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných, zložitých situáciách
      • charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
      • koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami a chcením, nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
      • prijíma iných a ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu
      • je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu

       

      Obsah predmetu

       

      1. ročník – otvorená komunikácia
      2. ročník – dôstojnosť ľudskej osoby, pozitívne hodnotenie seba a iných
      3. ročník – tvorivosť a iniciatíva
      4. ročník – empatia a asertivita
      5. ročník – reálne a zobrazené vzory
      6. ročník – prosociálne správanie
      7. ročník – etika a ekonomické hodnoty
      8. ročník – etika a náboženstvá, tolerancia a úcta
      9. ročník – rodina a význam rodiny v spoločnosti

       

      TECHNIKA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách.

      Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.

      Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote.

       

      Ciele  predmetu

       

      Ciele predmetu  sú v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet geografia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.

       

      Žiaci

      • osvoja si dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a pracovné podmienky;
      • experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;
      • vytvoria si vhodné návyky pre rodinný život;
      • pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;
      • rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;
      • cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;
      •  osvoja si základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote;
      •  vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;
      • vytvoria si nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;
      • chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu

            a rozvíjajú  podnikateľské  myslenie;

      • orientujú sa sa v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné pre možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.

       

      Obsah predmetu

       

      5. ročník  (1h týždenne)

      Technika:      Človek a technika

      Človek a výroba v praxi

      Úžitkové a darčekové predmety

      Ekonomika domácnosti:    Domáce práce a údržba domácnosti

       

      6. ročník (2h týždenne pre štandardné triedy posilnená hodina zo 7. roč. )

      Technika:      Človek a technika

      Grafická komunikácia v technike

      Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

      Elektrická energia, elektrické obvody

      Jednoduché stroje a mechanizmy  v domácnosti

      Ekonomika domácnosti:   Plánovanie a vedenie domácnosti

               Rodinná príprava

               Pestovateľské práce a chovateľstvo

       

      7. ročník (1h týždenne triedy intelektovo nadané)

      Technika:    Grafická komunikácia v technike

               Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

      Stroje a zariadenia v domácnosti

      Svet práce

      Ekonomika domácnosti:  Plánovanie a vedenie domácnosti

              Ručné práce

              Pestovateľské práce a chovateľstvo

       

      8. ročník (1h týždenne)

      Technika:   Elektrické spotrebiče v domácnosti

              Technická elektronika

              Technická tvorba

              Svet práce

      Ekonomika domácnosti:   Rodinná príprava

                                                   Príprava jedál a výživa

                                                   Pestovateľské práce a chovateľstvo

       

      9. ročník (1h týždenne)

      Technika:   Bytové inštalácie

              Strojové opracovanie materiálov

              Tvorivá činnosť

                          Svet práce

      Ekonomika domácnosti:  Plánovanie a vedenie domácnosti

       

       

      HUDOBNÁ VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

      Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdávaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.

      Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ a hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít.

      Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, na nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti.

       

      Ciele predmetu

      Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele.

      Špecifické hudobné ciele:

      Žiaci:

      • získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,
      • realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,
      • na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie,

      Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:

      Žiaci pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia.

      Sekundárne ciele:

      Žiaci nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia.

       

      Obsah predmetu

      5. – 8. ročník

      • Ako sa nám prihovára hudba
      • Hudba spojená s inými druhmi umenia
      • Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov
      • Hudba minulosti a súčasnosť, hudobné prechádzky storočiami
      • Pestrá paleta populárnej hudby
      • Hudba na pomedzí – prieniky rôznych druhov a žánrov hudby
      • Sústava hudobných činností: vokálno – intonačné, inštrumentálne, hudobno – pohybové, percepčné činnosti, hudobno – dramatické činnosti

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

       

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA

       

      Charakteristika predmetu

       

      Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarnej činnosti spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, plastiky, maľby, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu .Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo ukážok, diskusií.

      Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po fotoaparát a počítač. Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť, cez nachádzanie formy (ako to vyjadriť, až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky. Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov - schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu, videu, dizajnu, architektúre, fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich "obraz sveta".

       

      Ciele predmetu

       

      Žiaci

      • spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vo vizuálnom umení - výtvarné umenia, fotografie, dizajnu architektúry, videa, filmu, rozumejú im a získavajú zákl. gramotnosť v ich používaní
      • rozvíjajú pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich spracovať
      • rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich realizáciu
      • spoznajú a slovne pomenujú formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretujú
      • poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy
      • osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá, cez zážitky aktív. vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry - vo vzťahu k tradícii a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie.

       

      Obsah predmetu

      5. ročník

      • kreslenie, modelovanie, maľovanie podľa skutočnosti
      • -výtvarný dejepis, zemepis
      • -podnety z dejín umenia – tradície
      • erb, logo, značka
      • -ilustrácia

      6. ročník

      • mierka, proporcie človeka
      • dizajn – odev, doplnky
      • podnety z moderného výtvarného umenia – kinetické umenie, op-art
      • podnety iných predmetov – biológia, hud. vých.
      • tradícia, identita

      7. ročník

      • perspektíva , aj krajiny
      • remeslá a odevy
      • výtvarné spracovanie legendy, histórie obce, regiónu
      • stavby – architektúra
      • historické slohy – románsky,  gotický,  renesančný...
      • moderné umenie – pop – art, dadaizmus, akčné umenie...

      8. ročník

      • estetika
      • ľud. tradície
      • komiks
      • portrét
      • tangram
      • rytmus
      • maska, kostým
      • impresionizmus, surrealizmus
      • téma láska

      9. ročník

      • príroda
      • morfing – premeny
      • tetovanie
      • vlasy
      • ja som hviezda
      • reklama na vyuč. predmet – propagácia
      • model školy a okolia
      • triedne tablo

                                                 

      TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

      Charakteristika predmetu

       

      Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností. 

      Vzdelávací štandard má štyri základné časti: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia atletika (15 %), základy gymnastických športov (15 %), športové hry (25 %), sezónne pohybové činnosti (15 %) a povinne voliteľný tematický celok (30 %).

      V každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC. Voliteľné TC rozširujú základné TC o pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie voliteľných TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa využíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy. Učiteľ môže zaradiť do plánu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako povinne voliteľný tematický celok je možné zaradiť menej známe športové hry ako bejzbal, softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a iné športy, a pohybové aktivity ako korčuľovanie, in–line korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, ľadový hokej a iné pohybové aktivity.

      Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov.

       

      Ciele predmetu

       

      Žiaci:

      • vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime,
      • získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami, 
      • získajú informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnú prvú pomoc na veku primeranej úrovni,
      • osvoja si zásady správnej výživy,
      • vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase,
      • vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,
      • rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň  pohybovej výkonnosti,
      • osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín,
      • sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu.

       

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Zdravie a jeho poruchy
      • Zdravý životný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu

      - TC: Atletika

      - TC: Základy gymnastických športov

      - TC: Športové hry (basketbal, futbal, hádzaná)

      - TC: Sezónne pohybové hry (cvičenia v prírode)

      - TC: Povinne voliteľný tematický celok

       

      6.ročník

      • Zdravie a jeho poruchy
      • Zdravý životný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu

      - TC: Atletika

      - TC: Základy gymnastických športov

      - TC: Športové hry (basketbal, futbal, hádzaná)

      - TC: Sezónne pohybové hry (cvičenia v prírode)

      - TC: Povinne voliteľný tematický celok

       

      7.ročník

      • Zdravie a jeho poruchy
      • Zdravý životný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu

      - TC: Atletika

      - TC: Základy gymnastických športov

      - TC: Športové hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal)

      - TC: Sezónne pohybové hry (cvičenia v prírode, lyžovanie)

      - TC: Povinne voliteľný tematický celok

       

      8.ročník

      • Zdravie a jeho poruchy
      • Zdravý životný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu

      - TC: Atletika

      - TC: Základy gymnastických športov

      - TC: Športové hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal)

      - TC: Sezónne pohybové hry (cvičenia v prírode, plávanie)

      - TC: Povinne voliteľný tematický celok

       

      9.ročník

      • Zdravie a jeho poruchy
      • Zdravý životný štýl
      • Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      • Športové činnosti pohybového režimu

      - TC: Atletika

      - TC: Základy gymnastických športov

      - TC: Športové hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal)

      - TC: Sezónne pohybové hry (cvičenia v prírode)

      - TC: Povinne voliteľný tematický celok

       

       

      Obsahový a výkonový štandard zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu.

      ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA - ATLETIKA

      Charakteristika predmetu

       

      Učebný predmet umožňuje získať deti pre pravidelnú športovú prípravu a upevniť ich záujem o šport. Všestranná športová príprava podporuje zdravý rozvoj organizmu, získavajú a upevňujú s a základné hygienické návyky ,ako aj základné návyky správnej životosprávy. Vedie deti a mládež k plnohodnotnému využívaniu voľného času.

       

       Ciele predmetu

      Cieľom prípravy vo veku 11 rokov je získať deti pre pravidelnú športovú prípravu, vytvoriť ich kladný vzťah k pohybovej aktivite ,upevniť ich ujem o šport s perspektívnym zameraním na atletiku a umniť im prejaviť svoje predpoklady. Príprava je zameraná na všestranný rozvoj organizmu, z čoho vyplýva aj súťaženie v rôznych športových odvetviach a v jednoduchých atletických disciplínach. Strategickým cieľom športovania10-13roč.detí ešte nie je dosahovanie maximálnej športovej výkonnosti ,ale budovanie funkčného základu nato ,aby sa maximálne výkony dosahovali v zrelosti.

      Cieľom prípravy vo veku 14-15 rokov je vytvoriť predpoklady pre prechod do  dorasteneckej kategórie. Všeobecne -špeciálna športová príprava podporuje dospievanie a rozvoj organizmu, funných systémov a vnútorných ornov . Žiaci súťažia v rôznych športových odvetviach a vo väčšom počte atletických disciplín. Ešte stále predovšetkým vo viacbojoch.

       

      Obsah predmetu

      5.ročník

      • Kondičná príprava
      • Technická príprava

       

      6. – 7. ročník

      • Kondičná príprava
      • Technická príprava
      • Teoretická príprava
      • Psychologická príprava

       

      8. – 9. ročník

      • Kondičná príprava
      • Technická príprava
      • Teoretická príprava
      • Psychologická príprava

       

       

      Rozšírenie obsahového štandardu v jednotlivých predmetoch pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  5. – 9. ročník

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      • Mediálna výchova – redakčná činnosť pri tvorbe školského časopisu Ámosáčik.
      • Morfológia – Poznávanie všetkých slovných druhov a práca s nimi.
      • Syntax – všetky vetné členy
      • Lexikológia – práca so slovníkmi, prenikanie cudzích slov do slovenčiny

       

      ANGLICKÝ JAZYK / CUDZIE JAZYKY

      • Lexikológia – práca s výkladovými slovníkmi,
      • Práca s anglickými časopismi, čítanie anglických kníh, obsah
      • Ústne prerozprávanie obsahu textov

       

      MATEMATIKA

                 

      5. ročník: stavby z kociek, kódovanie stavieb, jednotky hmotnosti a času a ich premena

      6. ročník: striedavé a súhlasné uhly, sčítanie a odčítanie uhlov a minút

      7. ročník: zložený zlomok, zložená trojčlenka, aplikačné úlohy, finančné výpočty

      8. ročník: logické aplikačné úlohy, projekt bankový produkt

      9. ročník: rovnice s viacnásobným výskytom neznámej v menovateli, sústavy rovníc

       

      TECHNIKA 

      • Grafická komunikácia v technika, elektrické spotrebiče v domácnosti
      • Bytové inštalácie, plánovanie a vedenie domácnosti

       

      GEOGRAFIA 

      Témy: dni rovnodennosti, dni slnovratov, litosféra, atmosféra, biosféra, hydrosféra, pedosféra, ľadovce, moréna, kolónie v Afrike, Kanárske ostrovy, Kapverdské ostrovy, Seychely, Suezský prieplav, Mozambický prieliv, púšť Kalahari, Etiópska vysočina, Dračie vrchy, Tibesti, Ahaggar, Zambezi, Viktóriie jazero, Tanganika, Nairobi, Kapské Mesto, Tripolis, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Líbya, náboženstvá, Čukotský polostrov, Malajský polostrov, Bengálsky záliv, Arabské more, Perzský záliv, Lena, Indus, Amur, Amudarja, Syrdarja, Karakoram, Hindúkuš, Altaj, Ťanšan, Mezopotámska nížina, púšte Rub al – Khálí, Nafúd, Gobi, najpočetnejšie národy a ľudské rasy v Ázii, Saudská Arábia, Irán, Irak, Sýria, SAE, Afganistan, Rusko, Mongolsko, Kórejská republika, Kazachstan, Vietnam, Thajsko,

       

      FYZIKA

      • Meranie tlaku v rôznych kvapalinách
      • Kalibrovanie silomeru
      • Meranie atmosférického tlaku
      • Práca na naklonenej rovine
      • Nerovnomerný pohyb

       

      OBČIANSKA NÁUKA

      • Práca s Ústavou SR, rozbor všetkých hláv, všeobecná deklarácia ľudských práv.
      • Predstavujeme práva dieťaťa spolužiakom - projekt 

       

      DEJEPIS

      • Miniprojekt:  Aké predmety vyrábali naši predkovia z medi a z bronzu?
      • Napísať krátky príbeh o Alexandrovi Veľkom / Júliusovi Caesarovi
      • Projekt Veľká Morava

       

      CHÉMIA

      • slovenské minerálne vody ich pramene a liečivé účinky, skúmanie vlastností pitnej, minerálnej a destilovanej vody
      • kryštalizácia modrej skalice a kuchynskej soli, meranie objemu kvapalných látok, príprava zmesí, hasenie plameňa oxidom uhličitým, kyslík- jeho príprava a dôkaz, vodík – jeho príprava a dôkaz, odfarbovacie účinky chlóru

      BIOLÓGIA  

      • rast a rozmnožovanie plesne hlavičkatej a kvasiniek, dráždivosť rastlín / svetlo, voda, vzduch /, pozorovanie životných procesov buniek,
      • povrch tela stavovcov,  poznávanie kostí – prvá pomoc pri zlomenine a vykĺbení,
      • zložky potravy človeka – zostavenie jedálneho lístka, 
      • prejavy dýchania, vonkajšie prejavy činnosti srdca – masáž srdca, umelé dýchanie

       

      INFORMATIKA

      • logomotion, tvorba zložitejších animácii, imagine - efektivita algoritmov, zložitejšie algoritmy, internet - kritické myslenie, konšpirácie, hoaxy