• Vzdelávanie rómov

     • Vzdelávanie rómov

     •  

      Vzdelávanie rómskych žiakov

       

      Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je príliš široká a je veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a zastaraným a nefunkčným systémom vzdelávania na Slovensku.

       

      Nie je to len problém slovenský, ale aj celosvetový, no najmä európsky. I v zahraničí hľadajú cesty prístupu k tomuto etniku.

       

      Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie Rómov. Dôležitá je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie sa do spoločnosti.

       

      Ďalšie informácie:

      MPC PO, Prešov, T.Ševčenka 11,

      PaedDr. Viera Šándorová

      učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov +421 51 756 51 33, mobil: 0917 912 631. Email.: viera.sandorova@mpc-edu.sk