• Adriana Hudáková: Web stránka

     • Matematika 5.B

     • Štvrtok - 18.11.2021

      Kolmice, rovnobežky a rôznobežky - prezentácia: Kolmice__rovnobezky__roznobezky.pptx

      Domáca úloha: Pracovný zošit - cvičenia 1, 3 / str. 35. Domácu úlohu  mi pošlite na kontrolu na môj mail: hudakova@zskombj.sk

       

      Utorok - 28.9.2021

      Opakovanie na vstupný test:

      1. Zapíšte rozvinutý zápis čísla 24 058.

      2. Je dané číslo 4 780. Napíšte: a) Koľkociferné je dané číslo? b) Aká číslica je na mieste stoviek?  c) Je to párne číslo?

      3. Doplňte správne číslice namiesto hviezdičiek, aby platila nerovnosť:   2* 45 je viac ako * 751.

      4. Vypočítajte s výhodou: 78 + 46 + 122 + 56 + 9 = 

      5. Doplňte chýbajúce čísla: a) 452 - * = 239     b) *  - 78 = 324

      6. Zapíšte a vypočítajte: a) súčin čísel 8 a 4,  b) podiel čísel 40 a 5, c) rozdiel čísel 122 a 14

      7. Premeňte: a) 48 m =...........cm, b) 12 km = ..........m,  c) 32000 mm = .......dm

      8. Narysujte úsečku AB dlhú 8 cm. Vyznačte bod X, ktorý patrí úsečke AB a bod Y, ktorý jej nepatrí. Narysujte priamku m, ktorá prechádza bodom Y a nepretína úsečku AB.

      9. Zaokrúhlite číslo 3 402: a ) na tisícky, b) na desiatky, c) na stovky, d) desaťtisícky.

      10. Na športový krúžok chodí 15 chlapcov, Dievčat chodí trikrát menej ako chlapcov. Dnes chýbali traja chlapci. Koľko bolo dnes žiakov na športovom krúžku?  

       

      Piatok - 24.9.2021

      Pracovný zošit: PZ_str.1.pdf     PZ_str._2.pdf     PZ_str._3.pdf      PZ_str._4(1).pdf