• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 8.D geografia

     • 16.12.2021

      Prikladám poznámky k novej látke:Obyvatelstvo__Slovenska_-_poznamky(1).docx

      Vypracujte priložený pracovný list: PL_-_vodstvo_SR.docx  a pošlite mi dnes 16.12. do 18,00 

      9.12.2021

      V tomto súbore máte mapu s vyznačenými povrchovými celkami SR:Povrch_SR_-_slepa_mapa.docx

      Pomenuj tieto povrchové celky :

      Nížiny a kotliny - 1,2, 3, 4,9,10,11, 12 

      Pohoria - A,B,E,G,H,K,R,P,T,V,U,N,Z, S

      Vyriešenú úlohu mi zašlite mailom na: glittova@zskombj.sk     do 11.12.2021

       

      25.11.2021

      Opakovanie:  na následujúcu hodinu

      1. Rozloha Slovenska.

      2. Vypíš susedné štáty.

      3. Napíš: a) najzápadnejší bod SR

                     b) najvýchodnejší bod

                     c) najjužnejší bod

                     d) najsevernejší bod

      4. Napíš najnižšie položené miesto  aj nadmorskú výšku (m)

      5. Ktoré je najbližšie more k Slovensku?

      6. Ako delíme Karpaty?

      7. Napíš 2 sopečné horniny.

      8. Napíš 2 flyšové horniny.

      9. Vypíš nížiny na Slovensku.

      10. Napíš 5 kotlín .

      11. Čo je podnebie a čo je počasie?

      12. V akom podnebnom pásme leží Slovensko?

      13. Napíš podnebné oblasti na Slovensku.

      14. Kde bola nameraná najvyššia a najnižšia teplota na Slovensku?

      15. Do akých morí sa vlievajú rieky Slovenska?

      16. Vymenuj plesá na Slovensku (4)

      17. Vodné nádrže (5)

      18. Kúpele (5)

      19. Vymenuj vegetačné stupne na Slovensku (5)

      20. Vymenuj národné parky(9)

       

       

      21.10.2021

      Pracovný list s vyznačenými riekami : rieky_SR.docx

      Téma : VODSTVO 

      Vysoké pohoria Karpát, ktoré vypĺňajú veľkú časť Slovenska spôsobujú, že väčšina riek u nás iba pramení a odteká do susedných štátov.

      Rieky Slovenska patria k úmoriam Čierneho a Baltského mora.

      K úmoriu Baltského mora patria rieky: Dunajec a Poprad. Tieto rieky sú iba na severe SR.

      Väčšina riek SR patrí k úmoriu Čierneho mora. Sú to rieky:

      Morava, Váh, Kysuca, Hron, Hornád, Dunaj, Orava , Nitra, Laborec, Topľa, Bodrog, Slaná, Turiec, Torysa, Ondava, Latorica, Ipeľ

      Väčšina našich riek má najvyšší stav vody na jar, keď sa topí sneh. Dunaj má najviac vody až začiatkom leta.Zásobujú ho prítoky z Álp, kde sa sneh topí neskôr.

       

      Domáca úloha z  hodiny:

      1. Napíš rozlohu Slovenska.

      2. Vypíš susedné štáty.

      3. Napíš: a) najzápadnejší bod SR

                     b) najvýchodnejší bod

                     c) najjužnejší bod

                     d) najsevernejší bod

      4. Napíš najnižšie položené miesto  aj nadmorskú výšku (m)

      5. Ktoré je najbližšie more k Slovensku?

      6. Ako delíme Karpaty?

      7. Napíš 2 sopečné horniny.

      8. Napíš 2 flyšové horniny.

      9. Vypíš nížiny na Slovensku.

      10. Napíš 5 kotlín .

      11. Čo je podnebie?

      12. V akom podnebnom pásme leží Slovensko?

      13. Napíš podnebné oblasti na Slovensku.

      14. Kde bola nameraná najvyššia teplota na Slovensku?

      15. Do akých morí sa vlievajú rieky Slovenska?

      Tieto otázky vypracujte a pošlite mi mailom na glittova@zskombj.sk do 24.10. 2021