• Ľudmila Glittová

     • 9.C matematika 2023/24

     • 15.1.2023 Domáca  úloha:

      1. Z dvoch miest A,B vzdialených 36km vyrazia oproti sebe chodec a cyklista ( z A - chodec , z B - cyklista). Za aký čas sa stretnú, ak rýchlosť chodca je 4km/h a cyklistu 12km/h ?

      2. Z Bratislavy do Popradu je 340km. V tom istom čase vyrazil rýchlik z Popradu rýchlosťou 80km/h a z Bratislavy rýchlik išiel priemernou rýchlosťou 90km/h. Ako ďaleko od Popradu sa stretnú?

       

       

       

       

      4.10.2023        Pracovný list na mocniny:  PL2_-_mocniny.docx

       

       

      PL – opakovanie :                                         9.C             14.9.2023

      1. Na úpätí hory je teplota 37,5 °C. Na jej vrchole namerali teplotu – 12,7 °C. Aký teplotný rozdiel prekonajú horolezci pri zdolávaní vrcholu?

      2. Markus Valentinus vládol od roku – 25 do roku 56. Koľko rokov trvala jeho vláda?

      3. Vypočítaj hodnotu výrazov s premennými:

             a) 4a – 3b -1, ak a = - 2, b = 6        b)  (2x – 7) . 3x , ak x = - 1        

      4. Zjednoduš výrazy:

          a) – 3m – 4n + 5m – 6n =    d) 3 . ( 6x - 7y + 10 ) =            g)  ( 2a + 9b + 7 ) . ( 8 ) =

          b) 5x + (- 3x + 6x) =           e) 0,4 . ( 7x + 1,5y + 6 ) =       h) (24x – 16y + 6) : (- 2) =

          c) (3x – 4y) – (-2x + 5y) + y =   f)   ( 7m - 5n + 6 ) . (- 2,5 ) =     i) 25c – 30d : (- 5) =

      5. Vyjmi pred zátvorku najväčšieho spoločného deliteľa:

          a) 25y + 35z – 10 =           b) 51a + 34b + 68 =          c) 121y – 99z + 33 =    

      6. Rozhodni, či sú dané tvrdenia pravdivé alebo nie:

             a) Uhlopriečky v kosoštvorci nie sú na seba kolmé.

             b) Kosodĺžnik má všetky strany zhodné.

             c) Lichobežník patrí medzi rovnobežníky.
             d) Uhlopriečky v kosoštvorci majú rovnakú dĺžku.
             e) Ak uhol pri vrchole A v kosodĺžniku je 45°, tak uhol pri vrchole B je 135°.

       7. Vypočítaj obvod a obsah kosodĺžnika, ak je dané: a = 5,2 dm; b = 28 cm; vb = 2,5 dm.

      8. Doplňte tabuľku:

       

      Počet vrcholov

      Počet hrán 

      Počet stien

      3-boký hranol

       

       

       

      5-boký hranol

       

       

       

       

       

       

       

      9. Vypočítaj výšku päťbokého hranola, ktorého objem je 151,2 dm3  a obsah podstavy je 36 dm2 .

      10. Stĺp vysoký 4 m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4 dm3 ?

      11. Akú plochu zavlaží kruhový zavlažovač s dostrekom 2,8 m?