• Sláva Rusnáková

     • 1. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 13. 12.

                                                                                          

                                                                                     Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Pozrite si tento biblický príbeh

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo nech ti niekto prečíta príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

      DÚ: pozri si v učebnici s. 38 - 41 prečítaj si, doplň a vymaľuj.

       

      Môžeš si vyrobiť vlastný belehem. 

                                                               

      http://lacrecheencarton.blogspot.com/2011/09/

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

      18. 10.

      Sláva Isusu Christu!                                             

      Boh stvoril svet, človeka , teda i mňa. Dal nám život skrze našich rodičov. Nie sme na svete sami, patríme do rodiny. Rodičia sa o teba starajú, lebo ťa milujú. Ty by si sa im mal za to poďakovať, byť k ním úctivý, milovať ich, neodvrávať, pomáhať im, poslúchať a modliť sa za nich a s nimi.

       

      V pracovnom zošite máš na s. 14 obrázky, porozprávaj rodičom čo vidíš na tejto strane.

       

      Pomáhaš aj ty svojim rodičom? Napíš do pracovného zošita na s. 15 pod obrázky, ako im pomáhaš.

       

      Nie vždy sa  k sebe správame pekne, niekedy nás niekto nahnevá, ublíži alebo urobíme niečo zlé my. Nezabudni vtedy na slovíčko „prepáč“, odpusť mi. Ak niečo dostaneš, nezabudni poďakovať. A ak niečo chceš, tak pekne popros.

      Aby si si to ľahšie zapamätal, nech ti pri tom pomôže táto pesnička,  možno ju aj poznáš. Tak si spoločne doma zaspievajte.

      https://www.youtube.com/watch?v=dgUSBI-joec&ab_channel=GalganMusic

       

      Nezabudni sa spolu s rodičmi pomodliť. Nezabudni sa na začiatku a na konci modlitby prežehnať. Môžeš sa Pánu Bohu poďakovať vlastnými slovami a ak nevieš ako, na s. 15 máš dole 2 modlitby za rodičov a starých rodičov. Môžeš sa ich naučiť naspamäť.

       

      Tvoja domáca úloha bude, každý deň urobiť aspoň 1 dobrý skutok (niekomu pomôcť doma,  v rodine, na ulici, kamarátovi. Napr. vysypať z koša, pozametať, umyť riad, pomôcť kamarátovi s domácou úlohou, podeliť sa so sladkosťou). Ak sa ti to podarí tak si nakresli  za každý dobrý skutok srdiečko na papier, ktorý pripneš na chladničku. Prajem ti veľa síl a radosti      do konania dobrých skutkov.

      A nezabudni, že Boh ťa miluje. Tu je pesnička, ktorú sme sa učili, môžeš si doma zaspievať a zopakovať.

      https://www.youtube.com/watch?v=6M7qygft2Ak&ab_channel=DanielTvaro%C5%BEek

      Nech ťa Boh žehná a chráni aj celú tvoju rodinu.

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

       

      23. 04.

      Zoslanie Svätého ducha

      Po Ježišovom návrate k Otcovi do neba sa učeníci zišli z Jeruzalema. Zostávali pospolu a čakali na príchod sľúbeného Ducha Svätého. Keď nadišiel deň Turíc, náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor. V dome, kde boli učeníci, sa im zjavili akoby ohnivé jazyky. Rozdelili sa a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť rozličnými jazykmi.

      V Jeruzaleme sa vtedy nachádzali nábožní Židia zo všetkých národov. Všetci sa zmätení zbehli, lebo každý počul učeníkov hovoriť svojim jazykom. Udivení vraveli: „Nie sú to Galilejčania? Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku hovoriť o veľkých Božích skutkoch?“ Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať“

      https://www.youtube.com/watch?v=3XLe-g6ve1w&ab_channel=HopeTVCzech


       

      16. 04.

      Nanebovstúpenie Pána

      Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní ukázal učeníkom mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. Kázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Božie prisľúbenie: “O ktorom, už od Ježiša počuli, že Ján krstil vodou, ale oni budú o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.  Keď zostúpi na nich Duch Svätý dostanú silu a budú hovoriť o Bohu po celom svete a krstiť  ľudí.  Na štyridsiaty deň išiel Ježiš so svojimi učeníkmi na Olivovú horu a tam sa pred ich očami  vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja muži v bielom odeve a povedali: Čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=6iBhymtHkIs&ab_channel=SSPM


       

      09. 04.

      Ježiš vstal z mŕtvych

      Keď Ježiš zomrel, uložili jeho telo do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly a privalili k otvoru kameň. Pilát kázal vojakom, aby išli strážiť hrob, lebo sa báli, že učeníci ukradnú Ježišovo telo a povedia, že vstal z mŕtvych. Tak vojaci išli strážiť hrob.

      V nedeľu ráno išli Mária Magdaléna a Mária pomazať Ježišovo telo, ale nevedeli ako odvalia kameň, lebo bol veľký. Keď prišli k hrobu nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.” Hľa, povedal som vám to." 

      Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

      Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: "Tak vravte: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.” A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

      https://www.youtube.com/watch?v=gpuAGqn04AI&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej


       

      2. 4.

      Ježiš zomiera na kríži

      Ježiš po večeri išiel so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady, tam sa modlil. V záhrade ho zajali a vzali pred Piláta. Pilát ho dal zbičovať a ukrižovať. Vojaci sa mu posmievali, bili ho, urobili mu tŕňovú korunu a dali mu ju  na hlavu.  Počas krížovej cesty stretol Ježiš svoju mamku; plačúce ženy; Veroniku, ktorá mu utrela šatkou tvár a Šimona, ktorý mu pomohol niesť kríž. Na hore Golgote ho vyzliekli zo šiat, pribili na kríž. Ježiša ukrižovali spolu s dvoma zločincami. Jeden sa z Ježiša vysmieval, ale druhý oľutoval čo zlé urobil, Ježiš mu odpustil a povedal mu, že príde do neba. Ešte tu Ježiša ľudia urážali, vysmievali sa mu. Ježiš im nenadával, ale prosil Boha, aby im odpustil. Pod krížom bola jeho mamka Mária, ženy aj učeník Ján. Keď Ježiš zomrel, vojak mu prebodol kopijou bok. Potom ho dali dole z kríža, zavinuli do plachty a uložili do hrobu. Ku hrobu privalili veľký kameň.  Vojaci strážili Ježišov hrob, lebo sa báli, že učeníci Ježiša ukradnú a povedia, že z mŕtvych vstal.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.

       

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing


       

      26. 03.

      Posledná večera

      Pred veľkonočnými sviatkami Ježiš povedal svojim učeníkom, aby pripravili veľkonočnú večeru.  Pri poslednej večeri  s učeníkmi, vzal Ježiš kalich, vzdával vďaky a povedal:  Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“   Potom vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte toto je moje telo. Toto robte na moju pamiatku.“

       V tento deň ustanovil Ježiš dve sviatosti: sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. Kňazi slúžia svätú liturgiu a robia to čo Ježiš povedal pri večeri.  Eucharistia je telo a krv Ježiša Krista, ktorú prijímame na svätej liturgii pod spôsobom chleba a vína.

      Ježiš nás má veľmi rád, chcel s nami ostať navždy, skryl sa do kúska chleba, aby bol stále blízko nás a mohol prebývať v našich srdciach.


       

      19. 03.

      SLÁVNOSTNÝ VSTUP DO JERUZALEMA

      Ježiš sa vybral do mesta Jeruzalem. Keď sa dopočuli ľudia, že Ježiš prichádza do mesta, chceli si ho uctiť, nazbierali palmové vetvičky išli mu oproti a volali: „Hosana!“ Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Ježiš sedel na osliatku, niektorí ľudia  dávali na zem svoje plášte, alebo palmové vetvičky, aby mohol po nich Ježiš prejsť. Potom Ježiš išiel do chrámu modliť sa.

      Pozri si tento príbeh:

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing

       


       

      12. 03.

      Boh ku mne hovorí skrze svoje Slovo

      Ak niekto ďaleko odcestuje a nevráti sa tak skoro domov, tak po čase mu chýba jeho rodina, kamaráti, príbuzní... Chce sa s nimi stretnúť alebo sa aspoň porozprávať. V dnešnej dobe je veľa možností ako byť s druhými aj keď sú ďaleko. Môžeme im zatelefonovať, vidieť ich na skype alebo si s nimi písať.

      Aj Boh chce byť stále s nami. Aj keď ho nevidíme, lebo je neviditeľný a čistý Duch, ale zanechal nám niečo pre nás. Sú to listy, ktoré sú zapísané v knihe, ktorá sa volá Biblia alebo ju voláme aj Sväté písmo.  V Biblii sa píše o láske Boha k nám ľuďom.  Cez čítanie Biblie sa stretávame s Bohom, poznávame Pána Ježiša a to, ako žil a čo učil. Môžeme si prečítať o zázrakoch, ktoré robil, a zamyslieť sa nad jeho životom.

       

      DÚ: Skús si každý deň prečítať alebo pozrieť nejaký príbeh z Biblie.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      05. 03.

      Náš Boh je všemohúci

      Ježiš urobil mnoho zázrakov, nepremenil iba vodu na víno, ale uzdravoval chorých, vzkriesil mŕtvych, rozmnožil chleby, utíšil búrku... Toto všetko Ježiš urobil pretože je Boh.  Náš Boh dokáže všetko hovoríme, že je všemohúci. Je všemohúci na nebi i na zemi. Boh, ktorý všetko stvoril , všetko riadi, všetko môže. Jemu nič nie je nemožné. Boh sa o nás stará, dáva nám všetko čo potrebujeme.

      Poď si pozrieť ďalší príbeh o Ježišovi.

      https://www.youtube.com/watch?v=v3Aai5tLjYU&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

       

      DÚ: pozri si v učebnici na s. 46 - 47,vymaľuj a doplň.


       

      19. 02.

      Prvý Ježišov zázrak

      V Káne Galilejskej bola svadba. Pozvali na ňu Pannu Máriu, Ježiša a jeho učeníkov. Panna Mária si všimla, že sa minulo víno a povedala to Ježišovi. A obsluhujúcim povedala, aby urobili všetko čo im Ježiš povie. Ježiš im kázal, aby naplnili nádoby vodou, načreli do nich a zaniesli starejšiemu. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, povedal ženíchovi, že najprv sa ma dať dobré víno až potom horšie a nie naopak. Ale starejší nevedel, že skade je to víno.                                                  Toto bol prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, premenil vodu na víno a jeho učeníci uverili v neho.

      Boh nám pomôže vždy, v každej situácii, stačí len počúvať a urobiť všetko  čo nám povie. Boh nám dá viac ako potrebujeme.

      https://www.youtube.com/watch?v=t_LPcuj6Uaw&ab_channel=SSPM


       

      12. 02.

      Ježiš si vyberá učeníkov

      Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

       

      Ježiš si vybral 12 mužov, aby sa stali jeho učeníkmi. Učil ich 3 roky ako majú žiť, hovoril im o svojom Otcovi, ako sa majú modliť, robil zázraky, uzdravoval chorých, vzkriesil mrtvých. Bol pre nich učiteľom, svojim životom im ukázal  ako sa majú správať jeden k druhému.

      Aj ty môžeš byť Ježišovým učeníkom, ak budeš robiť čo Ježiš hovorí. Mať rád druhých ľudí, odpúšťať im, pomáhať druhým, modliť sa nielen za seba ale aj za ostatných, čítať Bibliu – Božie Slovo.

       

      V pondelok 15. 02. Začína Veľký pôst – je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Skús aj ty niečo pre Ježiša urobiť, veď on toľko vytrpel pre nás. Daj si nejaké predsavzatie – nap. 2 dobré skutky denne.

      DÚ: nakresli do zošita alebo na papier kríž, a ak sa ti podarí urobiť dobrý skutok nakresli srdiečko ku krížu. Daj si tento papier na viditeľné miesto, aby si to nezabudol nap. na chladničku, alebo do svojej izby.


       

      05. 02.

      Krst Ježiša

      Keď mal Ježiš 30 rokov prišiel k rieke Jordán a dal sa tam pokrstiť. Pokrstil ho Ján Krstiteľ a z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie." 

      Pozri si viac v tomto videu:

      https://www.youtube.com/watch?v=pKD4yoVUnik&list=PLevq2hMelV0JYl6Kn_4c6VEqDOv2nKz_G&index=25&ab_channel=DarinkaMare%C4%8Dkov%C3%A1

      Aj my sme boli pokrstení. Krstí sa preto, aby sa nám zmyli všetky hriechy. Aj keď sme boli malé deti, neurobili sme žiaden hriech, ale zmyl sa nám dedičný hriech, ktorý sme zdedili po Adamovi a Eve. Snažme sa nehrešiť, neurážať Boha, robiť radosť nielen Bohu ale aj svojim rodičom. Nech vám Pán pri tom pomáha.

      DÚ: pozri si v učebnici na s. 43 a doplň.


       

      22. 01.

      Stretnutie Pána so Simeonom

      Ježiš keď mal 40 dní, keď bol ešte bábätkom priniesli ho Jozef s Mariou do chrámu v Jeruzaleme. Keďže boli chudobní doniesli Pánu Bohu dar - 2 hrdličky. V tomto chráme stretli starca Simeona, ktorému Boh sľúbil, že nezomrie kým neuvidí Spasiteľa. Keď ich Simeon uvidel, bol šťastný, lebo v Ježišovi spoznal Spasiteľa. Zobral Ježiša do náručia a povedal, že už môže zomrieť, lebo videl toho koho mu Boh prisľúbil. 

      Aj my buďme šťastní, lebo môžeme Ježiša _ Boha stretnúť v modlitbe, vo svojich blížnych, vo svätom Písme i v Eucharistii. Buďme za to Bohu vďační a ďakujme mu za každé jedno stretnutie s ním.

      DÚ: pozri si v učebnici na s. 42.


       

      15. 01.

      Boh nemá rád hriech

      Boh na teba stále myslí. Záleží mu na tom, ako žiješ. Boh je láska, nekonečne nás miluje a chce nás mať pri sebe. Dal nám rozum a slobodnú vôľu, do ničoho nás nenúti. Chce len aby sme ho milovali nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Nepáči sa mu keď robíme zlé veci, keď neposlúchame, nepomôžeme druhému, keď si ubližujeme. Chce, aby sme sa mali radi navzájom.

      Pred mnohými rokmi žili ľudia zle, hrešili, urážali Boha a Bohu sa to nepáčilo, ale vtedy žil aj Noe, ktorý Boha mal rád, robil tak ako Boh káže. Boh mu povedal, aby postavil veľkú loď - koráb, lebo príde potopa a všetko bude zničené. Noe na túto loď mal zobrať svoju rodinu a zo všetkých zvierat po dvoch. 

      Ľudia sa Noemovi vysmievali čo robí, ale keď prišla potopa Noe so svojou rodinou sa zachránil.

      pozri si video:

      https://www.youtube.com/watch?v=rjdnE5zdkBU&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

       

      Majme aj my radi svojho Boha, neurážajme ho, dobre robme druhým, odpúšťajme si navzájom, aby Boh mal  z nás radosť.

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      18. 12.

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo nech ti niekto prečíta príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

      DÚ: pozri si v učebnici s. 38 - 41 prečítaj si, doplň a vymaľuj.

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       


       

      11. 12.

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

      DÚ: Pozri si obrázky na s. 30 a 31 a doplň.


       

      27. 11.

      Boh dodrží slovo

      Dnes si povieme niečo o Abrahámovi. Boh povedal Abrahámovi, aby odišiel z domu do neznámej krajiny. Hoci už bol Abrahám starý, Boh mu sľúbil veľké potomstvo ako hviezd na nebi. Abrahám Boha poslúchol a odišiel preč so svojou ženou Sárou a synovcom Lótom do krajiny, ktorú mu pripravil Boh. Nevedel kde ide, ale dôveroval Bohu a vedel, že čo Boh povie, to aj splní. Naozaj sa mu narodil syn Izák. Pozri si o ňom príbeh:

      https://www.youtube.com/watch?v=M15FHKH_9Ts&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Naučme sa aj my Bohu dôverovať a počúvať čo nám hovorí.

      DÚ: Nakresli si do zošita Abraháma. Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      20. 11.

      Boh mi dáva pomocníkov

      Učili sme sa, že Boh stvoril svet. Stvoril svet viditeľný – to je to čo vidíme ( stromy, rastliny, zvieratá, ľudí, dážď...), ale aj svet neviditeľný – a tam patria aj anjeli.

      Vieš kto je anjel?  Anjel je bytosť, ktorú stvoril Boh. Líši sa od nás ľudí iba tým, že nemá telo, preto ho nevidíme. Každému z nás Boh dal strážneho anjela, aby nás ochraňoval.  Aj ty máš anjela strážcu, ktorý je vždy s tebou, pomáha ti. Nezabúdaj sa k nemu modliť, aby ti bol vždy nablízku. Ak nevieš modlitbu, ktorá sa k nemu modlí, tak tu je jedna:

      Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen.

      Môžeš si vyrobiť anjela:

      https://www.etsy.com/es/listing/493945461/5-christmas-angels-made-of-paper-for?ref=reviews

                                                               


       

      13. 11.

      Sláva Isusu Christu!

      Boh mi dáva nebeskú matku

      Tak ako my máme svojich rodičov, aj Ježiš Kristus ich má. Jeho ocko je Boh a mamka Panna Mária. Ale poďme od začiatku. Prečítajme si ako to bolo, vo Svätom písme ( Biblii ) ak máš doma, ak nie, tu je úryvok (Lk 1, 26 – 38):

       

      V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

      pozri si toto video:


      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      Panna Mária súhlasila čo jej Boh povedal skrze anjela a stala sa Ježišovou matkou. Starala sa o neho s Jozefom, tak ako sa starajú o vás vaši rodičia. Dávajú vám všetko čo potrebujete.

      A tak ako máme nebeského ocka Pána Boha, máme aj nebeskú mamku a ňou je Panna Mária. Ona nás miluje, ochraňuje a vyprosuje za nás u Boha mnoho milostí.

       Každá mamka je rada, keď ju deti počúvajú, keď sa k nej pritúlia, povedia jej čo ich nazlostilo alebo potešilo. Aj Panna Mária je rada, keď sa s ňou porozprávame, povieme jej ako sa máme. Ako? No predsa v modlitbe vlastnými slovami.

      Najznámejšia modlitba k Panne Márii je táto:

      Raduj sa Bohorodička Panna Mária, milostiplná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

       

      Ak sa ju budeš každý deň modliť, tak sa ju naučíš aj naspamäť.

      V učebnici na s. 32 – 33 si prečítaj s rodičmi čo je tam napísané a potom si vymaľuj obrázok.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.