• Sláva Rusnáková

     • 4. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 15. 12.                                                                  

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=3fKzvQjYSMg

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

      vyrob si:

      https://www.etsy.com/listing/885510224/advent-christmas-mobile-decoration-with?epik=dj0yJnU9bEdLQ2J5NTdTNF9NMmZhajVtWkx6a1NVdzdOaDVFUTcmcD0wJm49MEoxcHNkNTZLeWxkblpUYWI5cmdMUSZ0PUFBQUFBR0hBVUxB

                                                                                   

      zaspievaj si:

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

       

       

      21. 04.

      Sviatky Ježiša Krista

      - ktoré majú stály dátum

      -

      Narodenie Ježiša Krista

      25. december

       

      Obrezanie Pána

      1. január

       

      Zjavenie Pána

      6. január

       

      Stretnutie Pána

      2. február

       

      Premenenie Pána

      6. august

       

      Povýšenie svätého Kríža

      14. september

       

      sviatky Ježiša Krista, ktoré majú pohyblivý dátum:

       

      Slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema

       

      Veľký piatok

       

      Vzkriesenie Ježiša Krista

       

      Nanebovstúpenie Pána

       

      Zoslanie Svätého Ducha

       


       

      14. 04.

      Liturgický týždeň

       

      Jednotlivé dni týždňa v našom byzantskom obrade sú zasvätené:

       

      Pondelok - pamiatke anjelov

       

      Utorok - pamiatke svätého Jána Krstiteľa

       

       

      Streda - úcte svätého Kríža - Panne Márii

       

            

       

      Štvrtok - pamiatke svätého Mikuláša - svätých apoštolov

       

            

       

      Piatok - úcte svätého Kríža

       

       

      Sobota - pamiatke všetkých svätých a zosnulých

       

       

      Nedeľa - vzkriesenie Ježiša Krista

       


       

      07. 04.

      Christos voskrese! Voistinu voskrese!

      Liturgický rok

       

      „Pán všetkého stvorenia, zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok. Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu (našej obci). Ochraňuj nás na príhovor Matky Božej.“

       

      (tropar z 1.septembra )

       

       

      Liturgický (cirkevný) rok ustanovila Cirkev. Začína 1. septembra a končí 31. augusta. To ustanovili otcovia na sneme v Nicei v roku 325 a trvá to dodnes. Tam kde sa uskutočnila Posledná večera, je i začiatok liturgického roku. Vývoj liturgického roka trval celé jedno tisícročie, kým nedostal dnešnú podobu.

       

      Liturgický rok našej Cirkvi je bohatý.  Počas celého roka si pripomíname život, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Spasiteľa, velebíme Božie materstvo Prečistej Panny Márie i jej mocnú ochranu, ukazuje nám skutky svätých mužov a žien, ktorí svojimi hrdinskými skutkami v nasledovaní Krista oslávili Boha v celom ľudskom pokolení. Učí nás ako máme milovať Boha, slúžiť mu, oslavovať ho a tak spasiť svoju dušu. Každého z nás vyzýva denne k modlitbe, k obete a pokániu.

       

      Čas pôstu a zdržovania sa hlučných zábav nám majú pomôcť stať sa viac pánmi nad svojimi náklonosťami a tak sa pripraviť na stretnutie s Kristom v Najsvätejšej Eucharistii v pozemskom živote a aj v deň jeho druhého príchodu na konci sveta.

       

      Základným a ústredným bodom liturgického roku je opakovaná nekrvavá obeta Nového zákona – Sv. liturgia. V najsvätejšej Eucharistii je všetko duchovné dobro Cirkvi, sám Ježiš Kristus, ktorý práve skrze svoje telo, Duchom Svätým oživené a oživujúce dáva život ľuďom, a tak ich pozýva a podnecuje.

       

      Najstarším kresťanským sviatkom Pána je nedeľa. Dejiny nedele začínajú udalosťou zmŕtvychvstania Pána – Paschy. Je najvýznamnejším sviatkom celého liturgického roka. Nedeľa so svojou eucharistickou slávnosťou sa stáva jadrom, okolo ktorého sa začínajú tvoriť sviatky Pánove.

       

      Postupne sa pridávali ďalšie Pánove sviatky a teraz je ich 12. Pribudli aj sviatky Bohorodičky a sviatky svätých.

       

      Prikázané sviatky:

      • Všetky nedele v roku
      • Obrezanie Pána 1. 1.

       

                   

       

      • Zjavenie Pána 6. 1.

       

                  

       

      • Zvestovanie Pána 25. 3.

       

                 

       

      • Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 29. 6.

       

                

       

      • Zosnutie Bohorodičky 15. 8.

       

                

       

      • Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8. 12.

       

                

       

      • Narodenie Ježiša Krista 25. 12.

       

                

       

      • Zbor Bohorodičky 26. 12.

       

      • Veľký piatok

       

                 

       

      • Veľkonočný pondelok

       

      • Nanebovstúpenie Pána

       

                

       

      Liturgický rok nás má čím viac priblížiť ku Kristovi, ba premieňať nás v Krista. Ako Kristus je centrom liturgického roka, tak ten istý Kristus má byť aj stredobodom nášho osobného života.


       

      31. 03.

      OBRADY PO ANAFORE

       Modlitby a prosby nás veriacich majú pripraviť k svätému prijímaniu Tela a Krvi Ježiša Krista. Máme si uvedomiť svoju nedôstojnosť a byť Bohu vďačný za dar spásy, svätosť a vznešenosť Eucharistie. Prosíme o posvätenie, Božiu milosť a dary Svätého Ducha. Aby Boh odstránil z ľudskej duše všetko to, čo by mohlo byť prekážkou blahodárneho pôsobenia Eucharistie v ľudských životoch.
       

           
       

      OTČE NÁŠ
      V modlibe „Otče náš“ prosíme Boha, aby nám dal "nebeský chlieb" a s týmto chlebom aj všetky potrebné milosti pre náš duchovný život.


      MODLITBA PRIKLONENIA HLÁV

      Je výrazom jednak našej pokory a oddanosti Bohu, ale zároveň je aj prejavom našej vďačnosti za dar Eucharistie. Cieľom tejto modlitby je teda rozdelenie svätých Darov pre dobro všetkých ľudí, aby Boh dal každému to, čo najviac potrebuje.


      MODLITBA POZDVIHOVANIA

      Kňaz prosí Ježiša Krista, Božieho Baránka, aby od Neho obdržal požehnanie na začatie eucharistickej večere. Aby prišiel a podal mu Eucharistiu a skrze neho aj všetkým prijímajúcim. Cieľom tohto príchodu Ježiša Krista je tiež samotné posvätenie každého človeka. Ním sa završuje očistenie duší od hriešnych návykov a svetských starostí. Veď iba naozaj "svätí" môžu prijímať sväté Dary, lebo "sväté svätým" náleží.
            

      SVÄTÉ PRIJÍMANIE            - dvíhanie eucharistického chleba - Kňaz berie do obidvoch rúk svätý chlieb, dvíha ho a hovorí: "Vnímajme! Sväté svätým!" Samotné sväté prijímanie je totiž zjednotením veriacich s mystickým Telom Cirkvi.

           -  lámanie eucharistického chleba - U židov začínala každá večera, každé stolovanie modlitbou požehnania a lámaním chleba. Tento zvyk zachoval aj Ježiš Kristus pri Poslednej večeri, keď ako otec rodiny "lámal chlieb" a rozdeľoval ho medzi svojich učeníkov.
      Kňaz láme svätý chlieb na štyri časti, ktoré v tvare kríža ukladá na diskos. Ježiš Kristus sa celý podáva veriacim aj v tej najmenšej čiastočke eucharistického chleba.

       


           -  vloženie eucharistického chleba do čaše (spojenie darov)  - Po rozdelení svätého chleba na štyri časti, jednu z nich

      vkladá kňaz do čaše, vyslovujúc slová "Plnosť Svätého Ducha."

      Spojenie Tela Ježiša Krista s Jeho Presvätou Krvou v čaši symbolizuje Vzkriesenie Ježiša Krista, nakoľko v tomto momente sa spája Telo Kristovo so svojou dušou. 

          

          -  prijímanie kňaza  

      Obrad sv. prijímania, ako jedného z najvážnejších momentov celej liturgie, kedy sa naplno završuje a napĺňa podstata tajomstva Eucharistie.
            
      MODLITBA "VERÍM, PANE, A VYZNÁVAM..."

            Modlitba pred svätým prijímaním "Verím, Pane, a vyznávam..." Veriaci v nej vyznáva svoju vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa sám človeku ponúka pod spôsobmi chleba a vína. Uvedomujeme si svoju nehodnosť a zároveň prosíme Boha, aby nám ukázal svoju lásku a samotné sväté prijímanie nech je pre nás prostriedkom odpustenia hriechov a zárukou večného života. 


        Spievame Pričasten - verš žalmu niekedy tropár napr. na Veľký štvrtok.


      PRIJÍMANIE VERIACICH

            kňaz rozdrobí zostávajúce časti eucharistického chleba na menšie čiastky a potom ich vloží do čaše. Po výzve k veriacim na pristúpenie k svätému prijímaniu, veriaci po jednom pristupujú, klaňajú sa s pokorou a bázňou, pričom ruky majú zložené na prsiach a takto prijímajú božské tajomstvá.

            Po sv. prijímaní kňaz prenesenie sväté Dary z oltára na žertveník.
         
            ĎAKOVNÉ MODLITBY
       Vyjadruje sa v nich vďaka za prijatie Svätého Ducha a  aby Boh zachoval veriacich vo svojej svätosti: v duchovnej čistote, v konaní skutkov pravdy, spravodlivosti a Božej svätosti v týchto modlitbách prosíme Boha, aby plody svätého prijímania mali v nás trvalú hodnotu a pomáhali veriacim posväcovať každý deň ich pozemského života.
      Boh má byť totiž vždy blahoslavený a oslavovaný v živote človeka.

      MODLITBA ZA AMBÓNOM

          Kňaz sa nachádza v lodi chrámu, uprostred veriacich. Po tejto modlitbe veriaci spievajú Nech je požehnané Pánovo meno... Ž 112,2


      Nasleduje požehnanie veriacich.

      PREPUSTENIE 

            Veriaci po tomto obrade v "pokoji" a "v mene Pánovom" odchádzajú z chrámu, aby okolitému svetu vydalo svedectvo o svojom kresťanskom povolaní, slúžiac Bohu i blížnym.

       


       

      24. 03.

      ANAFORA


      V tejto časti liturgie, po modlitbe Verím, ďakujeme Bohu za všetky prijaté Božie dobrodenia.       v  Serafínskej piesni - "Svätý, svätý, svätý...", oslavujeme najsvätejšiu Trojicu.   V druhej časti piesne oslavujeme Ježiša Krista ako Kráľa.

       

      Premenenie            V modlitbe premenenia je opísané všetko to, čo pre našu spásu vykonal Ježiš Kristus. Ustanovil Eucharistiu ako veľké a vznešené tajomstvo svojej nekonečnej Lásky, jednoty a zmierenia Boha s človekom a človeka s Bohom.

            Kňaz v modlitbe pripomína odkaz Ježiša Krista, aby sa na jeho pamiatku opakovala eucharistická obeta. Eucharistia je tou istou obetou, ktorú raz a navždy priniesol za nás všetkých Spasiteľ sveta Ježiš Kristus.

       


          Kňaz  sa modlí k  Svätému Duchu, aby  zostúpil na premenené Dary a na všetkých, ktorí sú účastní Liturgie.
       

      Po premenení prosíme o príhovor svätých, ďakujeme Bohu za ich svätosť a za Božie skutky, ktoré sa v nich a cez nich zjavili.

      Modlíme sa aj za zosnulých, aby mohli uzrieť Boha a prišli do nebeského kráľovstva.

      Myslíme vo svojich modlitbách aj na živých (cirkevných predstaviteľov, celú Cirkev, vlasť a tých, ktorým bola zverená vláda a zodpovednosť za krajinu. Nakoniec sa spomínajú potreby rôznych ľudí -cestujúcich, plaviacich sa...)

      Zakončenie anafory            Na konci Anafory oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Prosíme Boha, aby všetci spoločne jednými ústami a jedným srdcom oslavovali nášho nebeského Otca. Odpovedáme Amen.
      Potom kňaz žehná ľud,  pred blížiacim sa prijímaním, ku ktorému sa pripravujú.

       


       

      17. 03.

      Liturgia Eucharistie

      3. časť svätej liturgie

            Liturgia Eucharistie je najvážnejšou časťou liturgie, počas nej sa tajomne premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista. Sám Ježiš Kristus prichádza, aby sa obetoval za nás. Prijíma spôsoby chleba a vína, aby sa pre nás stal pokrmom a posilou v duchovnom živote. Účelom liturgie teda nie je iba samotné premenenie chleba a vína, ale hlavne premena mňa samotného pre Ježiša Krista.

                                 

      Veľký vchod

            Je to slávnostné prenesenie čestných darov zo žertveníka na hlavný oltár. Predstavuje slávnostný vchod Ježiša do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu, berie kríž a vystupuje na Golgotu, kde smrťou na kríži vstupuje do svojho Kráľovstva. Je to pohrebný sprievod už osláveného Krista.


                                        


      CHERUBÍNSKY HYMNUS

            Tento hymnus sa spieva počas Veľkého vchodu. Počas spevu prvej časti cherubínskeho hymnu kňaz v modlitbe prosí o očistenie duše a pomoc Svätého Ducha, aby mohol obetovať nekrvavú obetu darov chleba a vína. Po Cherubínskej piesni ide kňaz  s predloženými darmi a spomína cirkevnú a svetskú hierarchiu, zakladateľov a dobrodincov svätého chrámu, ako aj všetkých prítomných kresťanov.
            .      PRIKRYTIE DAROV 

            Uloženie darov na oltári, znamenajú pohreb Ježiša Krista.

       

            
          
      BOZK POKOJA

            - je to výzva na naše zjednotenie sa v Bohu a tiež navzájom v láske.
            - náväznosť na to, že ak prinášaš dar na oltár, tak sa choď najprv zmieriť so svojím bratom.

        

      DVERE, DVERE PREMÚDROSŤ VNÍMAJME  a SYMBOL VIERY                  - kedysi diakon upozornil na dvere chrámu, aby cez ne nevošiel nik, kto by narušil posvätnosť liturgickej chvíle, tajomstva, ktoré sa odohráva v chráme;


            - je to výzva, aby sme strážili dvere svojej duše, kde má vstúpiť Ježiš Kristus, aby dnu nevnikol žiadny nepriateľ
            

      Počas modlitby Verím, kňaz máva nad darmi vozduchom (prikrývkou). Symbolizuje to  Svätého Ducha, ktorý prichádza na predložené dary i zemetrasenie pri Vzkriesení Ježiša Krista.

        

       


       

      10. 03.

      Liturgia Slova

      2. časť svätej liturgie

      Liturgia slova začína od „Požehnané kráľovstvo“ po cherubínsku pieseň. Táto časť je o Božom slove. Ježiš Kristus k nám hovorí skrze Sväté písmo a kázeň.

      Liturgia slova nás ma pripraviť na najdôležitejšiu časť liturgie a to na Liturgiu Eucharistie.

        


      V liturgii Slova sú ekténie.  Sú to vážne, naliehavé modlitby zložené z viacerých prosieb. Sú to prosby, ktoré predkladá kňaz a ľud odpovedá - Pane zmiluj sa, Tebe Pane, Daruj nám Pane...

       


      V tejto časti liturgie sa nachádzajú aj Antifóny. Sú to žalmy a hymny. Sú to predpovede prorokov, predpovedajú príchod Božieho Syna na zem z Panny Márie. Najprv oslavujeme Presvätú Bohorodičku a prosíme ju o príhovor – modlitbami Bohorodičky spas nás. Potom spomíname svätých a tiež prosíme o modlitbu. Nakoniec ospevujeme Krista – spas nás Synu Boží.

       

       

      Ďalej sa v liturgii Slova nacházda hymnus "Jednorodený" -  oslavuje Kristovu Božskú i ľudskú prirodzenosť a Najsvätejšiu Trojicu. 

       

       

      Počas tretej antifóny sa koná "malý vchod". Malý vchod symbolizuje verejné vystúpenie Spasiteľa ako zvestovateľa Božieho kráľovstva. Ešte Kristus nekáže, ale ukazuje sa svetu. 

       

      Horiaca svieca pred kňazom predstavuje sv. Jána Krstiteľa - predchodcu Pána. Pred cárskymi dverami ikonostasu kňaz v rukách drží Evanjelium a prosí Boha o pripojenie anjelov k nášmu vchodu, aby sme spolu s nimi Bohu slúžili.

       


      Počas liturgie Slova spievame tropár a kondák. Sú to krátke oslavné modlitby; piesne, ktoré vystihujú v krátkosti hlavnú myšlienku daného sviatku.


        TROJSVÄTÁ PIESEŇ - Svätý Bože

       


            História tohto spevu sa viaže k zemetraseniu v Konštantinopole v 5. storočí. Počas celonočného bdenia, bol jeden malý chlapec na istý čas vyzdvihnutý do vzduchu, kde mal videnie. Počul spievať anjelov "Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami" s príkazom, aby sa táto pieseň spievala aj na zemi. Po vypočutí tohto chlapcovho videnia, začal ľud spievať spomínaný hymnus a zemetrasenie prestalo. Už o niekoľko rokov po tejto udalosti, bol tento hymnus zaradený do každodenných bohoslužieb.

       


      Počas Liturgie Slova je hlavný kňaz prítomný na hornom mieste za oltárom. Simeon Solúnsky k tomuto poznamenáva, že biskup sediaci na hornom mieste, zobrazujúc Krista, hovorí "Pokoj všetkým" a tým ukazuje zjednotenie neba a zeme. Slovo " pokoj ", vlastné Kristovi, je dedičstvo, ktoré On nám nechal, ktoré biskup cez tento pozdrav dáva ľuďom skrze Božie požehnanie.

      V tejto časti liturgie sa číta Apoštol. Je to bohoslužobná kniha, ktorá obsahuje Skutky apoštolov, listy sv. apoštola Petra, Pavla, Jakuba. 


      EVANJELIUM - Bohoslužobná kniha, ktorá obsahuje text štyroch evanjelií. Táto kniha sa nachádza na oltári a symbolizuje Ježiša Krista, nakoľko obsahuje jeho náuku a hlavné črty jeho života na zemi. 


      Simeon Solúnsky píše:" Samotné čítanie sv. evanjelia označuje zvestovanie posolstva sv. apoštolmi na celom svete. Preto sa najprv čítajú apoštolské listy alebo ich skutky, potom sv. evanjelium, lebo najprv boli učeníci poslaní a potom obišli celý svet, ohlasujúc blahozvesť.


      Kňaz pred čítaním Evanjelia prosí Boha v modlitbe, aby sme sa stali múdrymi v poznaní evanjeliových tajomstiev, mali nábožnosť k zákonu, žili duchovne, mysliac a konajúc iba skutky milé Bohu.

       


       

      03. 03.

      Proskomídia

      1. časť svätej liturgie

       

      V tejto prvej časti sv. liturgie sa pripravujú dary – chlieb a víno k posväteniu na sv. liturgii.  

       V proskomídii sa zobrazuje narodenie Ježiša Krista, ktorý prijal telo, aby priniesol obetu za spásu sveta.

       

        

      Prosfora (chlieb), označuje Presvätú Pannu,

       žertvenik (stôl na ktorom sa pripravujú dary),zobrazuje jaskyňu a Golgotu,

      diskos predstavuje jasle, do ktorých bol položený chlapček Ježiš Kristus,

      hviezdica označuje tú hviezdu, ktorá viedla mudrcov do Betlehemu,

      pokrovce zobrazujú plienky.

        

      Čaša, kadidelnica a tymián v nej horiaci zobrazujú dary prinesené mudrcami - zlato, kadidlo a myrhu.

      Modlitby a chválospevy predstavujú poklonu a oslavu Boha, ktoré vzdávali Spasiteľovi pastieri a mudrci.

       S týmto sa na proskomidii spomína, s vyrieknutím prorockých slov, utrpenie a smrť Pána. Tým sa naznačuje to, pre čo sa narodil, prišiel na zem - t.j. aby trpel a zomrel za hriechy ľudí.
            

       

      Kňaz pripravuje dary chleba a vína. Kopijou krája prosfory (chleby) a usporadúva častice tak, že znázorňujú cirkev na čele s Kristom. Bohorodička, anjeli, svätí, žijúci aj zosnutí,nakoniec dáva kňaz častičku za seba. Všetci obklopujú „Baránka” , ktorý predstavuje Ježiša (najväčšia častica tohoto chleba).

      Chlieb, ktorý sa stane pravým telom Krista obetovaného „za všetkých a pre všetko” .

      Väčšinou chránime to, čo si ceníme, a preto sa aj dary zakrývajú osobitnými prikrývkami. Potom sa kňaz modlí za ich prijatie. Po okiadzaní týchto darov sa slúžiaci presunú k svätému prestolu (oltáru).

       


       

      17. 02. 

      Svätá liturgia

                                                                  

       

           Liturgia je  najsvätejšia bohoslužba, v ktorej sa premieňa chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Pôvod Svätej liturgie je v Poslednej večeri, na ktorej Ježiš Kristus premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Apoštolom zároveň prikázal, aby oni konali to isté. účelom liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, ale hlavne premeniť mňa osobne pre Ježiša Krista.
            Charakteristickým znakom celej liturgie je neustály dialóg. Dialóg kňaza a prítomných cez výzvy, modlitby, odpovede a spevy.

            Na liturgii sa nepoužíva žiaden umelý nástroj na oslavu Boha iba prirodzený hudobný nástroj, ktorý má každý človek,      a to ľudský hlas.


            Ďalšou významnou charakteristikou pre východný obrad je slúženie kňaza chrbtom k ľudu. Tento spôsob slúženia má svoju symboliku, vyjadruje postoj kňaza, ktorý je na čele zástupu ľudí, vedie ich k Bohu a je sprostredkovateľom Božích výziev k ľudu. 

      Medzi najznámejšie liturgie na území Slovenska patria:

      Liturgia sv. Jána Zlatoústeho / slúži sa najčastejšie /

      Liturgia sv. Bazila Veľkého / slúži sa 10 kráž do roka /

      Liturgia sv. Jakuba  /Slúži sa na sviatok sv. Jakuba /

      Liturgia vopred posvätených darov / slúži sa vo Veľkom pôste v stredy a piatky /

       

      Časti Svätej liturgie :

      - proskomídia

      - liturgia slova

      - liturgia Eucharistie


       

      10. 02.

      Veľkopôstne obdobie

      Je  pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní - je to príprava na Veľkú noc ( Paschu ). Začína sa pondelkom po Syropôstnej nedeli (v nasledujúci pondelok – 15. 02.).

       

           V prvý deň Veľkého pôstu a na Veľký piatok je prísny pôst - zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom – teda je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a pripúšťa sa najviac dvakrát malé občerstvenie. V stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.

           Okrem telesného pôstu má každý kresťan konať aj duchovný pôst

           Máme sa viac pripodobniť Bohu, a to  cez modlitbu, skutky pokory a milosrdenstva. Cirkev odporúča veriacim, aby sa v pôstnom čase viac venovali modlitbe, pôstu a dávali almužnu.

      Prví kresťania prežívali Veľký pôst v spomienke na Kristove utrpenie, snažili sa prehĺbiť svoju lásku k svojmu Spasiteľovi a zároveň sa pripraviť k oslave Jeho slávneho Vzkriesenia.

       

      Skús počas tohto obdobia Veľkého pôstu si dať nejaké predsavzatie – (zrieknuť sa niečoho čo máš rád – sladkosti, filmu, počítačovej hry,  nejakého hriechu ...). urob to pre Ježiša. Veď on toľko pretrpel pre teba. Neskúsiš to? Pomocou pre prekonanie samého seba je čítanie sv. písma, modlitba (stíšenie sa – rozhovor s Bohom), sv. spoveď, eucharistia, sv. liturgia.

      Ak ti to nepôjde, nevadí, Boh vidí tvoju snahu polepšiť sa a dá ti aj silu, len ty musíš chcieť. Prajem ti veľa síl, trpezlivosti a odhodlania.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa  nado mnou hriešnym.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84

       

       


       

      03. 02.

      Liturgické farby

      Liturgické rúcha boli väčšinou biele ( znak čistého srdca ).  V 9. storočí sa začínajú objavovať i iné rôzne farby.

       

      Symbolika  farieb bohoslužobných rúch

      Biela farba – je symbolom radosti, čistoty a osvietenosti. Používa sa bežne počas roka a na paschalné obdobie.

      Zlatá farba - na sviatky Kristovho narodenia a na veľké sviatky.

      Červená farba – je znamením krvi, ktorú prelial Ježiš Kristus a jeho učeníci i všetci svätí. Používa sa počas pôstnych dní a sviatkov mučeníkov.

      Zelená farba – je symbolom nádeje večnej blaženosti, ktorú sme dosiahli zásluhami Ježiša Krista a darmi Svätého Ducha. Používa sa na sviatok Zoslania Svätého Ducha a sviatok Najsvätejšej Trojice.

      Čierna a tmavočervená farba – je znamením pokánia a ľútosti. Používa sa na pôstne dni a na sviatky mučeníkov.

      Modrá farba - používa sa na sviatky Presvätej Bohorodičky.

       


       

      27. 01.

      Bohoslužobné rúcha

      Ak ideme na nejakú slávnosť, svadbu, oslavu, do chrámu primerane sa k tomu oblečieme. Nedáme si tepláky, potrhané tričko, deravé topánky, ale prideme slušne oblečený.

      Podobne je to aj pri slávení bohoslužobných obradov – všetkým je predpísaný primeraný odev.

      Výrazný rozdiel medzi svetským a cirkevným bohoslužobným oblečením nastal v 9. storočí. Od tohto času sa aj traduje požehnávanie bohoslužobných rúch. Každý stupeň ku kňazstvu, ako aj samotné stupne kňazstva, majú svoj charakteristický bohoslužobný odev.

       

      Bohoslužobné rúcha pre jednotlivé kňazské stupne:

       

            diakonske rúcha:                        

       

       

      Kňazské rúcha:           

       

       

      Biskupské rúcho:     


       

      20. 01.

      Liturgické predmety

      Liturgické predmety, sú predmety, ktoré sa používajú počas liturgie. Každý predmet má svoj posvätný charakter. Cirkev všetky bohoslužobné predmety požehnáva.

       

                                                                                      

      Čaša - kalich

      symbolizuje utrpenie Ježiša Krista i čašu, ktorú dával Ježiš Kristus apoštolom pri poslednej večeri.

       

                     

      Diskos

      Je pozlatený tanierik, podnos pre chlieb pri sv. liturgii. Diskos pri proskomídii znamená jasle Ježiša Krista.

      Na prislušných miestach liturgie znamená Golgotu aj hrob Spasiteľa.

       

      Hviezda

      V čase proskomídie symbolizuje hviezdu, ktorá priviedla mudrcov do Betlehema.

       

      Lyžička

      symbolicky znamená kliešte, ktorými z nebeského oltára vzal cherubín žeravý uhlík a dotkol sa úst proroka Izaiáša.

       

      Kopija

      symbolizuje kopiu, ktorou stotník prebodol bok Ježiša Krista na kríži.

      Evanjeliár

      Obsahuje text 4 evanjelií od 4 evanjelistov. Evanjelium na oltári symbolizuje Ježiša Krista.

      Kadideľnica -kadidlo

      Krúžok na vrchu symbolizuje Boha, ktorý je hlavou Cirkvi. 4 reztiazky symbolizujú 4 evanjelistov. 12 roľničiek symbolizuje 12 apoštolov. Na každej retiazke sú 3 roľničky, ktoré symbolizujú Svätú Trojicu.

      Loďka

      Je nádobka na tymián. Tymián sa dáva do kadidla na horúci uhlík čo spôsobí voňavý dym. Symbolizuje to našu modlitbu, ktorá sa vznáša do neba ako tento dym.

        

      Liturgických predmetov je viac, predstavili sme si ich len zopár na zapamätanie.

       

      Kristus medzi nami!

      Je a bude!


       

      13. 01.

      Ikonostas

       

      Ikonostas oddeľuje loď od svätyne. Pripomína záves zo Starého Zákona medzi svätyňou a svätyňou svätých. Ikonostas - stena s ikonami.

      V strede ikonostasu sa nachádza troje dverí. 

      Stredné – kráľovské sa nazývajú preto, lebo cezeň prechádza Kráľ slávy, Pán neba. Dostali pomenovanie aj svätými, lebo cez ne sa prenášajú sväté dary a nie je dovolené cez ne prechádzať prostým ľuďom, iba posväteným (kňazom a pod.) Sú dvojkrídlové, pripomínajúce Starý a Nový Zákon. Je na nich vyobrazené Zvestovanie Presvätej Bohorodičke ako počiatok nášho vykúpenia a kvôli spomienke, že vtelením Božieho Slova otvorili sa nám nebesá. Po oboch stranách tejto ikony sa zobrazujú štyria evanjelisti. 

      Na ostatných dverách ikonostasu – nazývajú sa aj diakonské, lebo cez ne vchádzajú diakoni do svätyne. Na dverách južnej strany sa obvykle nachádza ikona archanjela Michala, ako strážcu vchodu do raja. Na severných dverách  je ikona svätého prvomučeníka Štefana alebo archanjela Rafaela. Otvorenie dverí symbolizuje otvorenie raja.

       

      Celý ikonostas je pokrytý ikonami a to v nasledujúcom radoch:

      Prvý rad ikonostasu  tvoria ikony s výjavmi zo Starého Zákona, napríklad služba Zachariáša v Božom chráme, vyhnanie z raja... (nie každý ikonostas má tento rad)

       

                                                                  

      Druhý - základný rad ikonostasu.

      Na ľavo od kráľovských dverí je obraz Presvätej Bohorodičky s Ježišom Kristom na rukách.

      Na pravej strane od kráľovských dverí je ikona Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý v ruke drží otvorené evanjelium.

      Na ľavo od Bohorodičky je ikona svätého Mikuláša.

      Na pravo od Ježiša je ikona sviatku alebo svätého, ktorému je chrám zasvätený.

       

                                                                

      Tretí rad ikonostasu je vytvorený z ikon dvanástich sviatkov Pána a Bohorodičky.

      Nad kráľovskými dverami je ikona Poslednej večere. V niektorých chrámoch pod touto ikonou je obraz Spasiteľa, aby kresťania mali vždy pred očami rysy Kristovej tváre.

       

      Štvrtý rad ikonostasu tvoria ikony svätých apoštolov. Znázorňujú sa so symbolmi typickými pre toho ktorého apoštola (Peter – kľúče, Pavol – meč, Andrej – kríž v tvare x, ...)

      V rade nad ikonou Poslednej večere je obraz Krista Kráľa a veľkňaza (Christos Pantokrator).

      Piaty rad ikonostasu tvoria proroci Starého Zákona. 

      Na vrchole ikonostasu je kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Z jednej strany kríža je Presvätá Bohorodička a z druhej strany svätý apoštol Ján.

      Ikonostas je biblický katechizmus, kde je obrazmi (ikonami) vysvetlené učenie Sv. Písma – Starého i Nového zákona – o vykúpení človeka.

       

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      16. 12.

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!


       

      9. 12.

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      25. 11.

      Chrám

      Z gréckeho prekladu to znamená -  dom kráľa. V minulosti sa chrámy stavali na hroboch mučeníkov alebo svätých čiže na kostiach asi od toho vznikol názov kostol.

      Chrám má 3 hlavné časti:

      •   Predsieň
      •   Loď
      •   Svätyňa

       

      Keď prichádzame do chrámu, vstupujeme najprv do predsiene.

      Z predsiene vstupujeme do lode. Je to miesto, kde sa veriaci zhromažďujú k bohoslužbe.

      Loď od svätyne oddeľuje stena s ikonami nazývaná ikonostas.

      Svätyňa symbolizuje nebo, miesto prebývania Pána Boha. Vo svätyni sa nachádza oltár s bohostánkom.


       

      18. 11.

      Moja farnosť

      Farnosť je spoločenstvo veriacich ľudí, na nejakom území,  ktorých vedie  kňaz (otec duchovný ), ktorého poslal do farnosti otec biskup. Farnosť, keď je väčšia tak tam patrí iba jedna obec, mesto. Ale ak je menšia obec, tak do farnosti patrí viac obcí – filiálok.

      Farnosť má žiť ako rodina. Spoločne prežívať radosti a aj starosti každého jedného človeka vo farnosti. Aj ty patríš do farnosti, napr. farnosť Bardejov – mesto, alebo farnosť Beloveža...

      Farnosť sa schádza vo svojom chráme, ktorý je zasvätený nejakému svätému alebo cirkevnému sviatku. Ako zistíš, kto je patrón chrámu, keď v chráme je veľa ikon (obrazov)?  Keď vojdeš do chrámu, tak uvidíš veľkú obrazovú stenu, ktorá sa volá ikonostas. V dolnom rade v pravo je ikona patróna chrámu, napr. sv. Juraja, tak patrón chrámu a farnosti je sv. Juraj.  Na jeho sviatok máte aj odpustovú slávnosť. Vtedy môžeš získať plnomocné odpustky.

      Kňaz vo farnosti má pomocníkov, ktorí mu pomáhajú, volajú sa kurátori. To sú veriaci, ktorí zložili prísahu pred Bohom, že budú nápomocní vo farnosti. Sú zástupcami veriacich, ak je nejaký problém vo farnosti, tak oni predkladajú daný problém kňazovi.

      Ďalší pomocníci vo farnosti sú: kantor, miništranti, cerkovník, animátori...

      Aj ty sa môžeš zapojiť do života vo farnosti, nečakaj, že niekto druhý to urobí. Môžeš spievať v zbore, miništrovať, upratovať chrám, čítať apoštolár, niesť krížik alebo zástavu počas procesie, chodiť na stretká  atď.

       


       

      11. 11. 

      Patrím do Cirkvi

      Každý z nás sa stal členom Cirkvi pri krste. Zmyl sa nám dedičný hriech  a my sme sa stali Božími deťmi. Sme kresťania, patríme do katolíckej Cirkvi východného obradu čiže sme gréckokatolíci.

      Minule sme si hovorili, že na čele Cirkvi je pápež, ktorý sídli vo Vatikáne. Terajší pápež sa volá František. Má pod sebou kardinálov, metropolitu, arcibiskupov, biskupov, kňazov, diakonov. 

                                                                              

      My, gréckokatolíci, máme na Slovensku - arcibiskupa, ktorý riadi gréckokatolícku Cirkev.  Vladyka Ján Babjak SJ ( je rehoľník v spoločnosti Ježišovej – čiže jezuita ako pápež) sídli v Prešove. Riadi prešovskú archieparchiu (arcibiskupstvo) - tam patrí: prešovská, košická a bratislavská eparchia.

       

                                                                                                      

      Košickú eparchiu ( košický kraj ) riadi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

                                                                                                      

       

      Bratislavskú eparchiu riadi vladyka (biskup ) Peter Rusnák.

           

                                                                                              

      Každý biskup má svojich pomocníkov, to sú dekani – kňazi, ktorí majú na starosti daný dekanát (okres). My máme v bardejovskom dekanáte o. Michala Onderka.

                                                                            

      V každej farnosti (dedine, alebo môže byť aj viac dedín) je kňaz, ktorý má na starosti danú farnosť. Vo väčších farnostiach je viac kňazov, tí novo vysvätení sa volajú kapláni. Neskôr majú pridelené svoje farnosti.

       

      Kňazovi pomáha aj diakon, to je nižšie svätenie kňaza.

                                                                              

      Naši gréckokatolícki kňazi sa môžu aj ženiť, prichádzajú do farnosti so svojimi rodinami. Nezabúdajme sa za nich modliť, veď aj oni sa modlia za nás. Buďme im nápomocní, nemajú poblízku svojich príbuzných, tak ako my, ktorí by im pomohli. Ďakujme Bohu za kňazov, biskupov, pápeža, modlime sa za nich aj za nové kňazské a rehoľné povolania. Ak Pán Boh dá možno aj ty raz budeš kňaz alebo rehoľník / rehoľníčka.

        

       

       

      DÚ: Napísať poznámky do zošita:  Cirkev založil Ježiš Kristus. Jeho nástupcom sa stal sv. Peter. Terajší pápež je František. Náš arcibiskup je Ján Babjak SJ, košický arcibiskup je Cyril Vasiľ SJ, bratislavský biskup je Peter Rusnák.

       

      Trochu zábavy:

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého...urobme radosť svojmu Bohu a pomôžeme aj sebe.

       


       

      4. 11.

      Sláva Isusu Christu!

      Hovorili sme si, že Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktorí sú pokrstení, veria v Krista a žijú podľa jeho učenia.

      Hierarchia Cirkvi

      Cirkev založil Kristus, je neviditeľnou hlavou Cirkvi.

                                                                           

      Za svojho nástupcu si zvolil apoštola Petra. On bol prvým pápežom.  

       

      Terajším pápežom je...vieš kto? Tu je jeho fotka. Sídli vo Vatikáne. Riadi Cirkev.

       

                                                   

      Ako sa volá terajší pápež a ktorý je v poradí. Skús si najprv tipnúť,  ktorý v poradí môže byť za 2000 rokov. Potom si to nájdi na internete. 

       

      Máme aj emeritného pápeža (pápež, ktorý už neriadi Cirkev ). Volá sa Benedikt XVI.

                                                                    

      Sám pápež by nedokázal riadiť celú Cirkev, tak má svojich pomocníkov. ( Tak ako riaditeľ v škole, on by nemohol učiť všetkých žiakov v škole, má svojich pomocníkov – učiteľov ). Z každej krajiny má zástupcov za Cirkev, volajú sa kardináli. Slovenský kardinál je Jozef Tomko.

                                                               

       

      Hierarchia Cirkvi

      • pápež
      • Kardinál
      • Metropolita  
      • Arcibiskup
      • Biskup
      • Kňaz
      • Diakon

       

      Metropolita  - riadi metropoliu. Našim metropolitom je Ján Babjak. 

                                                  

       

      Arcibiskup na Slovensku je napr. Cyril Vasiľ. 

                                                                         

       

      Biskup na Slovensku napr. Milan Chautur.

       

                                                                

       

      Kňaz

                     

       

      Diakon

       

       

                                    

      Ďakujme Bohu za Cirkev, kňazov, biskupov, pápeža, modlime sa za nich aj za nové kňazské a rehoľné povolania. Možno aj ty raz budeš kňaz alebo rehoľníčka.

      DÚ:   Prepíš do zošita z náboženstva hierarchiu Cirkvi /tabuľku/ do pyramídy, mi to nešlo v tomto programe, napíš meno terajšieho pápeža, ktorý je v poradí a môžeš nakresliť k nemu aj jeho erb, odfoť a pošli mi na môj email: rusnakova@zskombj.sk


       

      28. 10.

      Sláva Isusu Christu!

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

      Pane pomôž mi, aby som nezabúdal (nezabúdala) na zosnulých vo svojich modlitbách: Odpočinutie večné daj dušiam zosnulých, Pane, a svetlo večné nech im svieti , nech odpočívajú v pokoji. Amen.

      Pomodli sa za duše v očistci Otče náš, Raduj sa a Verím.

      Môžeš si vyrobiť lampášik - zoberieš si sklíčko zo zaváraniny a nakresliš naň obrázok nejakého svätého s farbami na sklo alebo obyčajnými farbami a vložiš do sklíčka sviečku. a máš hotový lampáš. posielam ti link na stránku kde sú obrázky svätých, môžeš si vybrať svätca s tvojim menom alebo, ktorý sa ti páči. môžeš si prečítať jeho životopis, dozvieš sa o ňom niečo nové. Bude to tvoj patrón - svätý, ktorí ti bude pomáhať, ak sa budeš k nemu modliť a prosiť ho o pomoc.

       

      https://deti.vira.cz/kalendar/svatky-svatych

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      21. 10.

      Sláva Isusu Christu! Pozdravujem vás. Dúfam, že sa máte dobre a že ste všetci zdraví.

      Už sme si hovorili o Cirkvi, ako vznikla, kto ju riadi. A ako sa začalo šíriť kresťanstvo na našom území to si povieme dnes.

       

      Svätí Cyril a Metod

      Vo Veľkomoravskej ríši šírili kresťanstvo franskí kňazi. Hovorili po nemecky a latinsky. Ľud im nerozumel. Preto knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III., aby im poslal nejakého biskupa a učiteľa, ktorý by vysvetlil v našom jazyku pravú kresťanskú vieru.

      Michal III. poslal roku 863 na Veľkú Moravu bratov Konštantína  (Cyrila) a Metoda, ktorí pochádzali zo Solúna v Severnom Grécku. Voláme ich vierozvestci.  Zvestovali našim predkom vieru v Boha v jazyku, ktorému rozumeli. Svojou horlivosťou a príkladom priviedli Slovanov bližšie k Bohu.

      Konštantín zostavil z malých písmen gréckej abecedy nové písmo – hlaholiku.  Spolu s Metodom preložil do staroslovienskej reči mnohé knihy Svätého písma.

      Konštantín s Metodom založili cirkevnú školu, kde vzdelávali svojich pomocníkov v gramatike, hudbe a kresťanskom učení. Sú spolupatrónmi Európy. Ich sviatok si pripomíname 5. júla. 

      Svätí Cyril a Metod proste Boha za nás.

       

      Ak budeš mať chuť, môžeš si tento obrázok svätého Cyrila nakresliť, vymaľovať alebo ho môžeš zaplniť rôznymi prírodnými materiálmi a vyjde ti pekný obrázok. Budem sa tešiť, ak mi pošleš fotku ako sa ti to podarilo. Prajem ti veľa trpezlivosti a hlavne veľa zdravička. Nech ťa Boh žehná a chráni.