• Sláva Rusnáková

     • 6. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 13. 12.

                                                                                         

                                                                                         Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=3fKzvQjYSMg


      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu za  niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Matúš (Mt) 1,18 - 2,23

      https://biblia.sk/citanie/ssv/mt/1

       

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

      narodenie_Jezisa_Krista.docx 

      zaspievaj si:

      https://www.youtube.com/watch?v=8NYM3t5wKok

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

      20. 04.

      Neveriaci Tomáš

      Učeníci sa báli vodcov Izraela. Nechceli byť potrestaní ako Ježiš. Zo strachu pred Židmi sa zhromaždili za zatvorenými dverami. Vtedy prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Zmätení a naľakaní učeníci si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja!“ A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. Ježiš vzal rybu a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

      Tomáš, jeden z Dvanástich učeníkov, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Osem dní boli Ježišovi učeníci zasa spolu zhromaždení a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

      Potom Pán Ježiš povedal Tomášovi: „Vlož sem  prst a pozri na moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!  Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci!“ Tomáš mu odpovedal:  „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn.


       

      13. 04.

      CHRISTOS VOSKRESE! – KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH!

      VOISTINU VOSKRESE! – NAOZAJ VSTAL Z MŔTVYCH!

       

      Prežívame Paschálne obdobie - obdobie Kristovho vzkriesenia. Aby sme si pripomenuli ako to bolo s Ježišovým zmŕtvychvstaním, prečítame si ako je to zaznamenané vo Svätom Písme.

       

      STRÁŽ PRI HROBE

      Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: “Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.” Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: “Vstal z mŕtvych,” a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé." Pilát im povedal: "Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!" Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.

      PRÁZDNY HROB. ZVESŤ ANJELA

      Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.” Hľa, povedal som vám to." Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

      JEŽIŠ SA ZJAVUJE NÁBOŽNÝM ŽENÁM

      A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

      PODPLATENIE STRÁŽE

      Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: "Tak vravte: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.” A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

      ZJAVENIE V GALILEI A MISIJNÝ ROZKAZ

      Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

      Mt 27, 62 – 28,20

       

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka


       

      30. 03., 31. 03.

      Ježišovo utrpenie a smrť

      Ježiš povedal učeníkom, aby pripravili veľkonočnú večeru. V štvrtok pred Veľkou nocou sa všetci zišli, aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pred večerou im Ježiš umyl nohy a potom zasadli k stolu. Ježiš vzal chlieb lámal ho a povedal: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. Potom vzal čašu a povedal: „Vezmite a pite, toto je moja krv. Toto robte na moju pamiatku.“ Judáš šiel k veľkňazom, aby Ježiša predal za 30 strieborných. Po večeri vzal Ježiš učeníkov do Getsemanskej záhrady, kde im povedal, aby sa s ním pomodlili, ale oni od únavy zaspali. Potom prišiel Judáš s vojakmi. Judáš im dal znamenie kto je Ježiš – pobozkal ho na líce. A oni Ježiša zajali a odviedli pred veľradu. Tam ho odsúdili, a odviedli pred Piláta, potom ku kráľovi Herodesovi . Pilát ho dal zbičovať, nechcel ho dať ukrižovať. Vojaci mu uplietli z tŕnia korunu, bili ho palicou po hlave, vysmievali sa mu, pľuli naňho. Keď sa spýtal Pilát ľudí koho si chcú vybrať vraha Barabáša alebo Ježiša, vybrali si Barabáša, a Ježiša chceli ukrižovať. Pilát sa ich bál, preto ho dal ukrižovať. Na krížovej ceste Ježiš stretol svoju matku, plačúce ženy, keď už nevládal zavolali Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž, lebo Ježiš by zomrel na ceste, taký bol zničený. Keď vyšiel na horu Golgota, vyzliekli ho zo šiat a pribili na kríž. S ním boli ukrižovaní ešte dvaja zločinci, Jeden z prava druhý z ľava. Posmievali sa mu, ale druhý si uvedomil čo zlé urobil a prosil Ježiša, aby si naňho spomenul keď príde do svojho kráľovstva. Ježiš mu povedal, že ešte dnes bude s ním v raji. Ježiša ukrižovali v piatok o 9.00 hodine ráno. O 12.00 nastala tma po celej zemi až do 15.00. Ježiša stále urážali, vysmievali sa z neho, ale Ježiš nenadával, ale prosil Otca, aby im odpustil.  Pod krížom stala Ježišova matka, sestra jeho matky, Mária Magdaléna, Mária a učeník Ján. Ježiš povedal matke: Hľa tvoj syn. Jánovi: Hľa tvoja matka. O 15.00 Ježiš zomrel. Nastalo zemetrasenie, skaly pukali, niektorí mŕtvi vstali z hrobu. Keď Ježiš zomrel, vojak mu kopijou prebodol bok a vyšla z neho krv a voda. Potom Jozef z Arimatey sňal s Nikodémom Ježiša z kríža, zavinuli ho do plachty a uložili do hrobu zo skaly. Ku hrobu privalili veľký kameň. Vojaci strážili hrob, lebo sa báli, že Ježišovo telo učeníci ukradnú a povedia, že vstal z mŕtvych.

       

      Podrobnejšie si to môžeš prečítať vo Svätom písme Mt 26, 17 - 27, 66.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.

       

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing


       

      23. 03., 24. 03.

      Slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema

      Po vzkriesení Lazára mnohí Židia uverili v Ježiša Krista. Keď sa o tom dozvedeli veľkňazi a farizeji chceli Ježiša zabiť. Blížili sa veľkonočné sviatky a čakali či príde Ježiš do chrámu, aby ho mohli chytiť.  Keď sa ľudia dozvedeli, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabrali si palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: "Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!" Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: "Neboj sa dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice."  Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili: "Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa celý svet ide za ním!"

       

      Pozri si tento príbeh:

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing


       

      16. 03., 17. 03.

      Vzkriesenie Lazára

      Náš Boh je všemohúci. Dokáže urobiť všetko, rozmnožiť chleby, premeniť vodu na víno, uzdraviť chorých, utíšiť búrku, chodiť po vode a dokáže aj mŕtvych vzkriesiť.

      Dnešný príbeh je o Ježišovom priateľovi Lazárovi. Bol chorý a sestry poslali list Ježišovi, aby ho prišiel uzdraviť. Ježiš vedel, že Lazár zomrie  a chcel učeníkom aj ľuďom ukázať, že Boh dokáže aj mŕtvych vzkriesiť, a že On je Boží Syn. Preto prišiel za Lazárom, keď už bol v hrobe.

      Nie každý má tú možnosť dvakrát sa „narodiť“ ako Lazár, Jairova dcéra a naimský mládenec. Buďme vďační, za svoj život, veď len jeden ho máme. Ďakujme Bohu, že sme zdraví. A ak príde choroba, prosme Boha o posilu a zdravie.

      Nech vás Boh žehná a chráni.

      https://www.youtube.com/watch?v=BnRD_501n9c&ab_channel=VladimirMajersky

       


      09. 03., 10. 03.

      Podobenstvo o rozsievačovi

      Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!" 

                                                                                         Mt 13, 3 - 9

       

      Ježiš je tým rozsievačom, ktorý rozsieva Božie slovo, seje ho do našich sŕdc. Hovorí čo máme robiť a ako máme žiť, aby sme dosiahli nebo. Stačí len počúvať a robiť ako káže Ježiš. Lenže to nie je také jednoduché. 

      Srdcia niektorých sú tvrdé ako pôda na kraji cesty, nechcú poslúchať čo im Ježiš chce povedať. Nedajú si poradiť od druhého, ani  rozkazovať. Niektorí sú ako skalnaté miesta, aj prijímajú Božie slovo s nadšením ,ale je to iba na chvíľu. Tŕnie to sú problémy, starosti, veci ,ktoré nám bránia byť s Bohom.  Radšej budeme robiť iné veci ako čítať Bibliu, modliť sa, alebo ísť do chrámu. Dobrá pôda – to sú srdcia ľudí, ktorí počúvajú Božie slovo a aj robia ako Boh káže, pretože Boha majú na 1. mieste v živote, milujú ho.

      Do ktorej skupiny ľudí patrím ja? Skús si viac času nájsť na Boha. Aspoň 10 minút denne. Prečítaj si nejaký úryvok z písma a rozmýšľaj čo ti ním Boh chce povedať.

      https://www.youtube.com/watch?v=NTakYPhc4eI&list=PLpZ2hrw14AxYbqse4CQbcz_EtDB4DlkfN&index=14&ab_channel=nicsamot1


       

      02. 03., 03. 03.

      Ježiš hovoril v podobenstách

      Ježiš mnohokrát hovoril ľuďom podobenstvá. Podobenstvá to sú príbehy, cez ktoré chce Ježiš vysvetliť ako máme žiť a aká je veľká láska Boha k nám. Poznáme podobenstvo o márnotratnom synovi,  o perle, horčičnom zrnku, rozsievačovi, stratenej ovečke a rôzne iné. Skúsme si ich popočúvať, zamyslieť sa nad nimi a porozmýšľať  čo nám ním chce Boh povedať.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=zns85Sd6dC4&ab_channel=MiroslavFarkas

       


       

      16. 02. 17. 02.

      Pane verím

      Mnohí ľudia skrze Ježišove zázraky uverili v Boha. Stačilo, že uvideli ako Ježiš uzdravil človeka, ktorý bol ochrnutý, alebo od narodenia slepý, alebo mrtvý a Ježiš ho vzkriesil a stali sa veriacimi. Začali veriť, že Ježiš je Boží Syn, ktorý prišiel na túto zem, aby nám povedal o Bohu, aký je dobrý a že nás miluje. A keď budeme mať vieru aspoň ako horčičné zrnko tak dokážeme aj nemožné.

      video:

      https://www.youtube.com/watch?v=PZFZdt6T7nI&ab_channel=MiroslavFarkas

       

      Skúsme aj my veriť Bohu, nemusíme vidieť zázrak. Veď zázrak je že sme sa ráno zobudili, že vidíme, že sme zdravý. Ďakujme Bohu za všetko čo máme.

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&t=162s&ab_channel=palinno84


       

      09. 02., 10. 02.

      Ježiš koná zázraky

      Ježiš Kristus keď mal 30 rokov, dal sa pokrstiť Jánovi Krstiteľovi. Potom odišiel na púšť kde sa 40 dní a nocí postil. Pripravoval sa na verejne účinkovanie. Vybral si 12 učeníkov, ktorých učil, aby odovzdali jeho učenie ďalej. Hovoril im o Bohu, o jeho láske k nám, ako sa modliť, ako sa správať. Počas svojho života Ježiš vykonal aj mnoho zázrakov. Pozrite si aspoň niektoré z nich.

      https://www.youtube.com/watch?v=tKZdojU3VGo&ab_channel=MiroslavFarkas

      DÚ: pozri video a napíš aké zázraky Ježiš urobil. pošli mi na rusnakova@zskombj.sk

       

      V pondelok 15. 02. Začína Veľký pôst – je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Skús aj ty niečo pre Ježiša urobiť, veď on toľko vytrpel pre nás. Daj si nejaké predsavzatie – nap. 3 dobré skutky denne.


       

      02. 02.,   03. 02.

      Pokúšanie na púšti

       

      Ježiša,tak ako aj nás diabol pokúšal. Nie je deň bez pokúšenia, diabol chce získať našu dušu, chce aby sme skončili v pekle, boli zatratení. Ale Ježiš prišiel na tento svet, aby nás spasil, aby sme boli v nebi. Dáva nám aj návod ako odolať pokúšeniu: čítaním Božieho  slova, pôstom, modlitbou, milovať Boha nadovšetko.

      Pozri si video od 14. minúty:

      https://www.youtube.com/watch?v=MHV8Gt59V3U&list=PLewocsTyiUivQuZ1qLOR1h2h-2JQOB3ah&index=8&ab_channel=MiroslavFarkas

       

      môžeš si prečítať aj vo Svätom písme: Mt 4,1 - 17

      https://biblia.sk/citanie/ssv/mt/4

      Snaž sa odolávať pokúšeniu, zamestnaj svoju myseľ niečim iným: čítaním Božieho slova, rozhovorom s priateľmi, záľubami, robením dobrých skutkov, čítaním dobrej knihy. Ak aj padneš - zhrešíš, nevadí. Oľutuj hriech, vyspovedaj sa a snaž sa ďalej. Nevzdávaj sa Boh ti dá silu, pomôže ti, len ho o to popros, on ťa nikdy neopustí, je vždy s tebou. Nezabúdaj na to. Nech ťa Boh žehná a chráni.

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.


       

      26. 01., 27. 01.

      Ježišovo detstvo a  mladosť

       

      Pozri si video do 14.00 minúty.

      https://www.youtube.com/watch?v=MHV8Gt59V3U&list=PLewocsTyiUivQuZ1qLOR1h2h-2JQOB3ah&index=8&ab_channel=MiroslavFarkas

      a ak máš chuť, tak si môžeš prečítať v Biblii: Lk 2, 41 - 52

      https://biblia.sk/citanie/ssv/lk/2

      DÚ: napíš obsah do zošita, odfoť a pošli mi na email. rusnakova@zskombj.sk. nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      19. 01., 20. 01.

      Stretnutie Pána so Simeonom

       

      Dnes si prečítate časť zo svätého písma z nového zákona o stretnutí Ježiša so starcom Simeonom a prorokyňou Annou. nájdete si to vo sv. písme Lk 2,22 - 40. Ak nemáš doma sv. písmo tak si daj biblia.sk, katolícky preklad, Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 22 až 40 verš. prečítaj si, napíš obsah do zošita, odfoť a pošli mi na email. rusnakova@zskombj.sk. nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      12. 01., 13. 01.

      Ján Krstiteľ

      Doteraz sme mali starý zákon a dnes začneme s novým zákonom. Povieme si o Jánovi Krstiteľovi, predchodcovi Ježiša Krista. Narodil sa starším ľuďom Zachariášovi a Alžbete, žil na púšti, jedol lesný med a kobylky, postil sa. Pripravoval cestu Pánovi - Ježišovi Kristovi tak, že hovoril ľuďom, aby robili pokánie, zlepšili svoj život. Krstiteľ sa volá preto, lebo ľudí krstil a pokrstil aj Ježiša  v rieke Jordán. Bol pravdovravný, povedal aj kráľovi Herodesovi, že žije v hriechu, aby tak nežil a nakoniec ho dal Herodes sťať. Čo si môžeme zobrať z jeho života za príklad? napíšte mi do emailu: rusnakova@zskombj.sk.                   a nezabudnite na obsah tohto príbehu

      pozri si video:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=pKD4yoVUnik&list=PLevq2hMelV0JYl6Kn_4c6VEqDOv2nKz_G&index=25&ab_channel=DarinkaMare%C4%8Dkov%C3%A1

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      15. 12., 16. 12.

                                                                                      

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       


       

      8. 12., 9. 12.

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      24. 11. 25. 11

      Prorok Eliáš

      Eliáš bol najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael. Pôsobil v 9. storočí pred Kristom v čase kráľov Achaba (875-854) a Achazijáša (854-853). Počas obdobia sucha, ktoré obrazne trvalo 3 roky a 6 mesiacov, Eliáš zázračne dostáva stravu. Prorok zistil, že Boh nie je Bohom násilia a zničenia, ale že sa zjavuje v tichom vánku: teda v trpezlivosti a v tichom pôsobení svojej prozreteľnosti. Eliáš bol vzatý do neba živý na ohnivom voze. Pozri si o ňom príbeh. A napíš mi čo sa ti najviac páčilo na tomto príbehu.

      pribeh o Eliášovi

       


       

      10. 11., 11.11.

      Prorok Jonáš

      Prečítaj si v Biblii príbeh o Jonášovi. (Neboj sa, nie je to dlhé). Potom napíš obsah a nakresli obrázok do zošita a pošli mi to na email: rusnakova@zskombj.sk

      Ak nemáš Bibliu, nájdi si na internete: http://biblia.sk/ dáš si katolícky preklad, kniha proroka Jonáša.

      Ak by si chcel pozrieť tento príbeh, ale je v angličtine. (najprv si ho prečítaj až potom pozri, aby si ho lepšie pochopil).

      https://www.youtube.com/watch?v=YkC2MKfI5Gk&ab_channel=Superbook

      Ak budeš mať chuť niečo majstrovať tak tu je typ pre teba:

      https://www.youtube.com/watch?v=Mm_4DPuMkdo&app=desktop&ab_channel=SimpleHomeArtDecorIdeas

      a vlož tam aj Jonáša

       

                                 

      Ak sa ti to podarí pošli mi obrázok tvojho výtvoru na: rusnakova@zskombj.sk

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého, zrieknuť sa sladkostí... A ešte stále môžeme pomôcť dušiam v očistci, tak do toho.Nech sa ti darí, ak sa ti nebude dariť, nezúfaj, bojuj, dokážeš to.

       


       

      3. 11., 4. 11.

      Sláva Isusu Christu!

      Dávid a Goliáš

       

                                                                           

      Tento biblický príbeh je o odvahe, viere a smelosti. Určite ste o ňom už počuli. Dávid, mladý pastierik, ktorý má rád hudbu a poéziu, vôbec nevyzerá ako záchranca národa. Ale keď sa obor Goliáš, vysoký takmer tri metre, rúha Bohu, mladý Dávid ani chvíľu neváha a vo viere sa postaví obrovi zoči-voči. Napínavý príbeh vás prenesie na bojové pole, kde uvidíte, ako prostredníctvom pokorného chlapca Boh vybojuje veľké víťazstvo. Dávid sa navždy stal súčasťou slávnych dejín Izraela.

      https://www.youtube.com/watch?v=Wwqn68oE_Fg&ab_channel=FilmyCZSK 

      KVÍZ 

      1. Filištínska armáda mala tajnú zbraň:
      a) stroj, ktorý dokázal vrhnúť tisíc oštepov naraz
      b) 10 000 bojovníkov zo sekerami
      c) obrovský katapult
      d) obra Goliáša

      2. Keď Saul a Izraeliti videli Goliáša
      a) vôbec sa ho nebáli
      b) báli sa ho
      c) vyzeral ako trpaslík
      d) všetci omdleli

      3. Predtým ako Dávid bojoval s Goliášom, Boh mu dal silu
      a) zabiť leva
      b) preplávať Červené more
      c) zabiť ešte väčšieho obra ako bol Goliáš
      d) vyhrať konské dostihy

      4. Goliáš vyzýval Izraelcov do boja
      a) 14 dní
      b) 12 dní
      c) 21 dní
      d) 40 dní

      5. Dávid prišiel do vojenského tábora, pretože
      a) ho o to poprosil kráľ Saul
      b) priniesol jedlo pre svojich bratov
      c) tam mal hrať na harfe
      d) priniesol nové kopije

      6. Dávid bol ochotný bojovať s Goliášom, ale
      a) vedel, že zomrie
      b) sa bál
      c) chcel, aby mu kráľ dal jeho brnenie
      d) ani jedna z možností

      7. Predtým ako sa Dávid pustil do boja s Goliášom, kráľ Saul
      a) mu dal svoju prilbu a brnenie
      b) sa s ním pomodlil
      c) poprosil Dávida, aby mu zahral na harfe
      d) mu vysvetlil ako poraziť obra

      8. Dávid sa postavil proti Goliášovi s
      a) bičom a sieťou
      b) piatimi kameňmi a prakom
      c) krátkym mečom
      d) harfou

      9. Keď Goliáš videl Dávida, smial sa a pokrikoval na neho, pretože
      a) Dávid sa triasol od strachu
      b) Dávid bol len mládenec
      c) Dávid utiekol
      d) Saulove brnenie mu bolo veľmi veľké

      10. Dávid vrhol jediný kameň, ktorý trafil Goliáša
      a) do srdca
      b) do čela
      c) do členku
      d) do žalúdka
       

      Goliáš je zlo, nepriateľ, ktorý nás chce zničiť, ale ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám. S Božou pomocou vždy zvíťazíme nad diablom, hriechom. Aj keď si myslíme, že sme maličký a máme veľký problém, kríž, že to nezvládneme, zložme všetku starosť, problém na Pána a On sa už postará. Nebojme sa! Nech vám Boh v boji so zlom vždy pomáha.

      DÚ: napíš si do zošita názov príbehu, obsah a doplň  aj obrázok. Ak máš chuť môžeš si aj túto knihu nájsť v Biblii a prečítať. 1, kniha Samuelova 17. kapitola. (1 Sam 17, 1- 58 ). Odpovede z kvízu a fotku zošita s obsahom, mi pošli na email: rusnakova@zskombj.sk

       


       

      27. 10. , 28. 10.

      Sláva Isusu Christu!

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

      Úplné odpustky pre duše v očistci môžeš získať aj keď sa duchovne spojiš s ostatnými veriacimi, zriekneš sa akéhokoľvek hriechu  s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - Otče náš, Raduj sa a Verím), pred ikonou Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky sa pomodliš zbožne modlitby za zosnulých, napríklad svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby          za zosnulých, alebo si prečítaš úryvok z Biblie nad ktorým budeš rozmýšľať, alebo vykonáš skutok milosrdenstva, obetuješ Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.