• Emília Popjak Petková

     • Servis

      Kto je školský špeciálny pedagóg?

       

                  Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením.

       

      Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

       

                  Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na hodine u školského špeciálneho pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

                  Každý žiak zaradený do špeciálno-pedagogickej starostlivosti absolvuje u školského špeciálneho pedagóga jednu hodinu týždenne podľa vopred stanoveného rozvrhu.

       

      Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

      so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/

      žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/žiakom s intelektovým nadaním

       

      Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

       

                  Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi prvého a druhého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

       

                  Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

      Práca so žiakmi - individuálne špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.

      Spolupráca s rodičmi - individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno - vzdelávacích programov.

      Spolupráca s učiteľmi – systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov , kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

      Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

                  individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

                  spolupráca s výchovnou poradkyňou a odbornými poradenskými zariadeniami (Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie Bardejov, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bardejov, Prešov, Košice, iné)