• Jarmila Gubová

     • SJL 9.r (2020/2021)

     • Vitajte, deviataci, na hodinách slovenčiny a literatúry opäť v "zatvorenej škole" !!! laugh

      Dvadsiaty siedmy týždeň: 12.4. - 16.4.2021

      16.4.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Základné vetné členy hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravá slovenčina str. 31 - 32/ úlohy 4, 5, 6, 7, 8.

      Učebnica SJ str. 72/ úlohy 4, 5 - písomne vypracovať odľa pokynov vyučujúceho.

       

      15.4.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Príprava na Testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí (čítanie s porozumením)

      Cvičné testovanie T9 poslané na bezkriedy.

       

      14.4.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Skladba hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Klikni: Syntax_(skladba)_-_prezentacia.pptx

      Učebnica SJ str. 70 - 71. Prezentovať a opakovať vedomosti o skladbe - veta, vetné člen, sklady. Prezentácia vedomostí.

       

      13.4.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Charlotte Bronteová Jana Eyrová (úryvok) - čítanie s porozumením

      Klikni: Charlotte_Bronteova_-_Jana_Eyrova.pptx

      Učebnica LV str. 73 -76. Prečítať text ukážky dievčenského románu a preštudovať prezentáciu, urobiť si z nej poznámky o autorke a o diele.

      DÚ: Vypracovať písomne odpovede na úlohy z poslednej snímky prezentácie Pracujeme s textom - poslať na kontrolu 13.4.2021 do 18:00!!!

       

      12.4.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Umelecký štýl hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 66 - 69. Práca s textom - str. 66 a 68/Zapamätajte si - poučky, úlohy. PZ Hravá slovenčina str. 30 - 31/úlohy 1, 2, 3. 

       

      Dvadsiaty šiesty týždeň: 5.4. - 9.4.2021

      9.4.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Neohybné slovné druhy - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Vypracovať online test - neohybné slovné druhy poslaný na bezkriedy v časovom intervale 1. vyučovacej hodiny (max. 45 minút.).

       

      8.4.2021 LIT.: 1. hodina - samostatná práca žiakov

                             2. hodina - Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc  

      Príprava na Testovanie 9 - rozbor a analýza správneho riešenia  T9 (monitor č.3)

       

      7.4.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Neohybné slovné druhy hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Príprava na previerku vedomostí. Cvičný online test II. poslaný na bezkriedy - opakovanie vedomostí o neohybných slovných druhoch.

       

      Dvadsiaty piaty týždeň: 29.3. - 2.4.2021

      Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! smiley

      31.3.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Príprava na Testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí (čítanie s porozumením)

      Cvičné testovanie T9 poslané na bezkriedy.

       

      30. 3. 2021 LIT.:  Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Príprava na Testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí (čítanie s porozumením)

      Kontrola správneho riešenia online testu - neohybné slovné druhy - robor a analýza úloh.

       

      29.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Neohybné slovné druhy hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravá slovenčina str. 28 - 29/Opakovanie.

      Príprava na previerku vedomostí. Cvičný online test I. poslaný na bezkriedy - opakovanie vedomostí o neohybných slovných druhoch.

       

      Dvadsiaty štvrtý týždeň: 22.3. - 26.3.2021

      26.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Neohybné slovné druhy hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh z PZ Hravá slovenčina str. str. 27/úlohy 29, 30, 31.

      Klikni: PL_neohybne_slovne_druhy_opakovanie.docx

      Písomne vypracovať PL  - neohybné slovné druhy do zošitov SJ. 

       

      25.3.2021 LIT/SJ: 1. hodina - samostatná práca žiakov

                                     2. hodina - Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc  

      Vypracovať online test T9 poslaný na bezkriedy.

      Rozbor a analýza testu T9.

                           

       24.3.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Častice a citoslovcia hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Klikni: Castice_PL.doc 

      Kontrola správneho riešenia úlohy z predchádzajúcej hodiny. Vypracovať odpovede v PL - častice. PZ Hravá slovenčina str. 27/úlohy 29, 30, 31.

       

      23.3.2021 LIT.: samostatná  práca žiakov

      Príprava na Testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí (čítanie s porozumením)

      Cvičné testovanie T9 poslané na bezkriedy.

       

      22.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola úloh v PZ Hravá slovenčina str. 26 - 27/úlohy 26, 27, 28.

      Častice hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Klikni: Castice_prezentacia.pptx

      Prezentovať a upevňovať vedomosti o časticiach z nižších ročníkov podľa prezentácie.

       

      Dvadsiaty tretí týždeň: 15.3. - 19.3.2021

      19.3.2021 SJ:  Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Spojky hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 61 - 62. Písomne vypracovať do zošitov úlohy str. 62/9 a), 10 a).

      PZ Hravá slovenčina str. 26 - 27/úlohy 26, 27, 28.

       

      18.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakov/ Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Cvičný online test T9 (literárne pojmy)  poslaný na bezkriedy.

      Opravný online test - zámená a číslovky.

       

      17.3.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Rozbor a analýza správneho riešenia online testu T9

      Predložky hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Klikni: SJL8_PREDLOZKY.docx

      Učebnica SJ str. 61 - 62. Písomne vypracovať do zošitov str. 62/úlohy 6, 7.

      Vypracovať úlohy z  PL - Predložky.

       

      16.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Príprava na testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Na bezkriedy vypracovať online test T9 - práca s textom.

       

       15.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Rozbor a analýza správnych odpovedí testu - zámená a číslovky

      Príslovky hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Klikni: SJL_9_PRISLOVKY.docx

      Vypracovať PL - príslovky do zošitov.

       

      Dvadsiaty druhý týždeň: 8.3. - 12.3.2021

      12.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Zámená a číslovky hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Test.

       

      11.3.2021 LIT.: 1. hodina: samostatná práca žiakov - Na bezkriedy vypracovať online test T9 - marcová príprava.

                              2. hodina: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Rozbor a analýza správnych odpovedí  T9.

       

      10.3.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Slovesá a príslovky hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      PZ Hravá slovenčina str. 23 - 24 - kontrola správneho riešenia úloh 20, 21, 22, 23.

      PZ Hravá slovenčina str. 25/ úlohy 24, 25.

      Príprava na písomnú previerku zámená, číslovky.

       

      9.3.2021 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Príprava na testovanie 9 hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Vypracovať odpovede a vyhodnotiť správne riešenie úloh v online teste - monitor 9. 

       

      8.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Slovesá hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 56 - 59/ úlohy 4, 6, 7, 8, 13 - kontrola úloh a riešenie úloh. 

      PZ Hravá slovenčina str. 23 - 24/ úlohy 20, 21, 22, 23.

       

       

      Dvadsiaty prvý týždeň: 1.3. - 5.3.2021

      5.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Číslovky a slovesá hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola riešenia PL - číslovky.

      Učebnica SJ str. 56 - 59/ úlohy 4, 6, 7, 8, 13.

       

      4.3.2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Literárna teória - rozbor správneho riešenia testu

      Roman Brat Mordovisko - čítanie s porozumením (práca s textom)

      PL - Mordovisko - vypracovať odpovede.

       

      3.3.2021 SJ:  Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Číslovky hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      PZ Hravá slovenčina str. 22 - 23 /kontrola riešenia úloh 15 - 19.

      Učebnica SJ str. 55/úlohy 4 b), 5 b). 

       

      2.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Roman Brat Mordovisko - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 70 - 72. Z Galérie spisovateľov str. 120 urobte do zošitov stručný zápis poznámok o autorovi, prečítajte si text ukážky a zopakujte si vedomosti o metonýmii zo str. 73/Rozširujeme si vedomosti.

       

      1.3.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Zámená hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

       

      Dvadsiaty týždeň: 15.2. - 19.2.2021

      19.2.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Zámená hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      DÚ: PZ Hravá slovenčina str. 22 - 23/ úlohy 15, 16, 17, 18 - písomne vypracovať a poslať na kontrolu do 18:00 !!!

       

      18.2.2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35) 

      Literárna teória - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Test.

       

      17.2.2021 SJ:  Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Prídavné mená hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Online test.

       

      16.2.2021 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  

      Literárna teória - hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Cvičný test - opakovanie literárnych pojmov

       

      15.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Kontrola riešenia cvičného online testu - prídavné mená.

      Zámená hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Klikni: Zamena__-_urcenie_druhu_a_zakladneho_tvaru.docx   

      Vypracovať písomne PL - zámená. 

       

      Devätnásty týždeň: 8.2. - 12.2.2021

      12.2.2021 SJ: samostatná práca žiakov 

      Prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      PZ Hravá slovenčina str. 21/ úlohy 11, 12, 13, 14 (15).

      Vypracujte na bezkriedy cvičný online test na prídavné mená počas vyučovace hodiny.

       

      11.2.2021 LIT.: (1. hodina) samostatná práca žiakov 

      Opakovanie literárnych pojmov 5. - 9. ročník hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

                                (2. hodina)  Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola úloh z predchádzajúcej hodiny PL - Dušan Dušek Dvere do kľúčovej dierky 

      PL - Literárna teória.

       

      10.2.2021 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 52 - 54. Písomne vypracovať nasledujúce úlohy str. 53/úloha 3 a na str. 54/úlohy 7, 9. 

       

      9.2.2021 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Dušan Dušek Dvere do kľúčovej dierky - čítanie s porozumením

      Klikni: Dusan_Dusek__Dvere_do_klucovej_dierky_-_pracovny_list(1).doc

      Učebnica LV str. 74 - 77. Prečítať  text ukážky a písomne vypracovať úlohy a urobiť zápis poznámok do zošitov podľa PL. 

       

      8.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Podstatné mená  hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Podstatné mená - test/písomná previerka.

       

      Osemnásty týždeň: 1.2. - 5.2.2021

      5.2.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Opakovanie podstatných mien hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh z predchádzajúcich hodín.

      Učebnica SJ str. 51 -52. Písomne vypracovať úlohy 4c),5, 6 - skloňovanie podstatných mien stredného rodu - opakovanie skloňovacích vzorov. 

       

       

      4.2.2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Román v próze (historický, dobrodružný, vedecko-fantastický a generačný román) - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Test. 

       

      3.2.2021 SJ. Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Opakovanie podstatných mien hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 51. Písomne vypracovať úlohu 4a),b), c) - skloňovanie podstatných mien mužského, ženského a stredného rodu - opakovanie skloňovacích vzorov. 

       

      2.2.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Román v próze (historický, dobrodružný, vedecko-fantastický a generačný román) hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Opakovanie prózy - epika (románová tvorba). Zopakovať si vedomosti o autoroch, o ich dielach, o témach a hlavných myšlienkach/posolstvách jednotlivých literárnych ukážok a o nových literárnych pojmoch.

       

      1.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh z predchádzajúcich hodín - učebnica SJ str. 49 - 50/úlohy 5, 6.

      Učebnica SJ str. 50. Písomne vypracovať úlohy 7, 8, 9.

      DÚ: PZ Hravá slovenčina str. 19 - 20/úlohy 8, 9, 10 a poslať na kontrolu. 

       

      Sedemnásty týždeň: 25.1. - 29.1.2021

      28.1.2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

                                samostatná práca žiakov (8:40 - 9:25)

      František Hečko Červené víno - čítanie s porozumením

      Kontrola úloh z predchádzajúcej hodiny - PL - Červené víno. Opakovanie literárnych pojmov z prózy - románová tvorba.

       

      27.1.2021 SJ: samostatná práca žiakov (dôvod - klasifikačná porada II. časť)

      Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov 

      Učebnica SJ str. 48 - 50. Prečítať poučku na str. 49/Zapamätajte si a podľa pravidla o nepravidelnom skloňovaní neživotných podstatných mien mužského rodu písomne vypracujte úlohu - str. 49/5. 

      Všimnite si - výnimky z pravidla o skloňovaní slová zakončené na -ír. Písomne vypracujte úlohu - str. 50/6. 

       

      26.1.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      František Hečko Červené víno - hodina získavania nových vedomostí a čítanie s porozumením

      Klikni: PL_Cervene_vino.doc

      Učebnica LV str. 71 - 74. Prečítať úryvok diela a vypracovať úlohy v PL - práca s textom a napísať do zošita poznámky o diele.

       

      25.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -ál hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov 

      Učebnica SJ str. 47 - 48. Prečítať a zopakovať učivo o neživotných podstatných menách mužského rodu zakončených na -ál str. 47/Zapamätajte si a písomne vypracovať do zošitov SJ zo str. 48/úlohy 4, 5, 6.  PZ Hravá slovenčina str. 18 - 19/úlohy 6, 7.

       

       

      Šestnásty týždeň: 18.1. - 22.1.2021

      22.1.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Oprava kontrolného diktátu č. 2 - rozbor a analýza pravopisných javov

      Kontrola správnych riešení: PZ Hravá slovenčina str. 16 - 17 

      Úvaha hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 44 - 46. Poznámkový aparát - úvaha. PZ Hravá slovenčina str. 18/úloha 5. 

       

      21.1. 2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola správnych riešení: PL - Stratený robot a poznámkový aparát z úryvku  Hľadanie Červeného draka

      Victor Hugo Bedári - hodina získavania nových vedomostí a čítanie s porozumením

      Klikni: Victor_Hugo_-_Bedari_PL_2(1).docx

      Učebnica LV str. 67 - 71. Prečítať úryvok diela a vypracovať úlohy v PL - práca s textom. 

       

      20.1.2021 SJ:  samostatná práca žiakov 

      Klikni: Spravne_riesenie_Kontrolny_diktat_c.2.docx

      Výkladový slohový postup. Výklad hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov 

      Učebnica SJ str. 42 - 44. Prečítať a urobiť výstižný zápis poznámok do zošitov SJ z poučiek str. 42 a 43/Zapamätajte sivýklad (induktívny, deduktívny, populárny a vedecký), prednáška, výkladový slohový postup. Zo str. 44/Všimnite si - porovnávanie dvoch slohových  útvarov: úvaha a výklad.

      PZ Hravá slovenčina str. 16 - 17/ úlohy 1, 2, 3 - písomne vypracovať.

       

      19.1.2021 LIT.:  samostatná práca žiakov 

      James A. Owen Hľadanie Červeného draka  (úryvok z dobrodružného románu) - čítanie s porozumením

      Učebnica LV str. 58 - 62. Prečítať úryvok z diela Hľadanie Červeného draka - práca s textom. Sformulovať a napísať do zošita hlavnú myšlienku úryvku, vypísať postavy z úryvku, 10 kľúčových slov/slovných spojení z textu a zostaviť podľa nich dejovú osnovu (max. 10 bodov). Prepísať si do zošitov z učebnice str. 62/Budeme si pamätať literárne pojmy: román, dobrodružný román (poviedka).

       

      18.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrolný diktát č. 2 - Pravopis a interpunkčné znamienka - hodina kontroly a preverovania vedomostí  

       

      Pätnásty týždeň: 11.1. - 15.1.2021

      Klikni: Spravne_riesenie_nacvicny_diktat_interpunkcia.doc

      15.1.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Interpunkčné znamienka - hodina kontroly úloh a nácvičného diktátu 

      PZ Hravá slovenčina str. 13 - 15 - kontrola správnych riešení úloh 14, 15, 16, 17 a vypracovať test/Opakovanie. Kontrola a oprava nácvičného diktátu. 

       

       14.1.2021 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

                                 samostatná práca žiakov (8:40 - 9:25)

      Isaac Asimov Stratený robot - čítanie s porozumením

      Klikni: Isaac_Asimov_prezentacia.ppt

      Klikni: PL_Strateny_robot.docx

      Učebnica LV str. 49 - 55. Predstaviť autora Issaca Asimova - autora zákonov robotiky. Zápis poznámok do zošitov. Zopakovať hlavné znaky vedecko-fantastickej literatúry. Prečítať 3 základné zákony robotiky a vysvetliť ich. Prečítať úryvky z románu Ja, robot. Písomne vypracovať odpovede na otázky z PL - Stratený robot a poslať na kontrolu. 

       

      13.1.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Interpunkčné znamienka (nácvičný diktát) hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov 

      Klikni: Nacvicny_diktat_interpunkcia.doc

      Prepísať text nácvičného diktátu do zošita a doplniť do textu správne interpunkčné znamienka, ktoré v texte zámerne chýbajú. Poslať na kontrolu do štvrtka 14.1.2021 do 18:00 !!! 

       

      12.1.2021 LIT.:  samostatná práca žiakov 

      Vladimír Ferko, Andrej Ferko: Ako divé husi (úryvky z historického románu) - čítanie s porozumením

      Učebnica LV str. 44 - 48. Prečítať úryvky z románu o pamäti Ako divé husi.

      Urobiť zápis poznámok do zošitov podľa osnovy: LF, LD, LŽ, téma románu, dejové obdobie, prostredie deja. 

      Vypísať z textu úryvkov: postavy, 3 nárečové slová, 2 metafory, 2  epitetá, 2 zdrobneniny.

        

      11.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Zvukové vlastnosti reči. Zvuková stránka jazyka a pravopis. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu - kontrola správneho riešenia (písomná previerka)

      Interpunkčné znamienka hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 36 - 38 - poučky Zopakujte si - pomlčka, spojovník, úvodzovky, lomka, a iné.

      PZ Hravá slovenčina str. 13 - 14/ úlohy 14, 15, 16.

       

      12. - 14. týždeň: 21.12.2020 - 8.1.2021

      Milí deviataci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité vianočné prázdniny! wink

      11. týždeň dištančného vzdelávania: 14.12. - 18.12.2020

      18.12.2020 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Zvukové vlastnosti reči. Zvuková stránka jazyka a pravopis. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (písomná previerka)

       

      17.12.2020 LIT.:  samostatná práca žiakov (1. - 2. hodina)

      Ľudo Zúbek Jar Adely Ostrolúckej (úryvok z historického románu) - hodina získavania vedomostí a zručností 

      Učebnica LV str. 39 - 43. Klikni: Jar_Adely_Ostroluckej_citatelska_gramotnost.docx (pozri na bezkriedy)

      DÚ: Vypracovať odpovede na testové úlohy Čitateľská gramotnosť a poslať na kontrolu 17.12.2020 do 18:00 !!!

       

      16.12.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu 

      Kontrola správnych riešení úloh v PZ Hravá slovenčina str. 12 - 13/ úlohy 9, 10. 12 a 13.

      Učebnica SJ str. 34 - 36. Prečítať na str. 36/Zopakujte si - pôvodná výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu. Písomne vypracovať do zošitov z učebnice SJ zo str. 35 - 36/ úlohy 5, 6, 7, 8.

       

      15.12.2020 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  

      Kontrola správneho riešenia PL - Priamov poklad - čítanie  s porozumením

      Ľudo Zúbek Jar Adely Ostrolúckej (úryvok z historického románu) - hodina získavania vedomostí a zručností 

      Klikni: Ludo_Zubek_-_Jar_Adely_Ostroluckej.pptx

      Učebnica LV str. 39 - 43. Predstaviť osobnosť spisovateľa Ľuda Zúbka.- zápis poznámok do zošitov podľa prezentácie. Prečítať text ukážky a rozdeliť ho na dve časti. 

       

      14.12.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Zvukové vlastnosti reči. Zvuková stránka jazyka a pravopis hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola správnych riešení úloh v PZ Hravá slovenčina str. 11 - 12/ úlohy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

      Vypracovať písomne v PZ Hravá slovenčina na str. 12/ úlohy 9 a 10.

       

      10. týždeň dištančného vzdelávania: 7.12. - 11.12.2020

      11.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Zvukové vlastnosti reči. Zvuková stránka jazyka a pravopis hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      PZ Hravá slovenčina str. 11 - 12/ úlohy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 - písomne vypracovať.

       

      10.12.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Heinrich Stoll Priamov poklad (úryvok z historického románu) - čítanie s porozumením (práca s textom)

      Klikni: PL_Priamov_poklad_HEINRICH_STOLL.docx

      Učebnica str. 36 - 39. Prečítať úryvok diela a hľadať správne odpovede na jednotlivé zadania v PL.

      DÚ: Vypracovať odpovede na otázky v PL - Priamov poklad Heinrich Stoll do zošita a poslať na kontrolu (10.12.2020) do 18:00 !!!

       

       9.12.2020 SJ:  samostatná práca žiakov

      Zvuková stránka jazyka a pravopis hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 30 - 32. Prečítať a zopakovať si vedomosti zo str. 31 - 32/Zhrnutie - delenie hlások - spodobovanie - - pravidlo o rytmickom krátení. Pozrite a naštudujte si výnimky z pravidla rytmického krátenia !!! 

      Písomne vypracovať úlohy zamerané na pravopis str. 31/úlohy 4, 6a), 7a), b).

       

      8.12.2020 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola správneho riešenia PL - Ramzes Syn Svetla - čítanie  s porozumením

      Heinrich Stoll Priamov poklad (úryvok z historického románu) - hodina získavania vedomostí a zručností 

      Klikni: Heinrich_Stoll_-_Priamov_poklad_(1).ppt

      Učebnica LV str. 36 - 39. Predstaviť osobnosť spisovateľa Heinricha Stolla - poznámky o autorovi. Predstaviť hlavnú postavu diela archeológa a obchodníka Heinricha Schliemanna/Bude vás zaujímať . 

       

      7.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      PZ Hravá slovenčina str. 10/ úlohy 1, 2 - písomne vypracovať

      Zvukové vlastnosti reči hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 28 - 29. Prečítať a prepísať si z poučky Zapamätajte si pojmy - rečnícky štýl, vsuvka. Zopakovať si  na str. 29/ Zopakujte si prozodické (zvukové) vlastnosti reči - prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo reči a sila hlasu

       

       

      9. týždeň dištančného vzdelávania: 30.11. - 4.12.2020

      4.12.2020 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola správnych riešení úloh v PZ Hravá slovenčina

      Rečnícky štýl. Slohové postupy hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica str. 26 - 28. Prečítať text slávnostného príhovoru na str. 26/ úloha 1 - vyhľadať znaky rečníckého štýlu. Prečítať poučky Zapamätajte si na str. 26 - 28. Zopakovať a upevniť si slohové pojmy: prívet, slávnostný prejav, rečníck štýl, rétorika, slohové postupy - opisný, informačný, rozprávací a výkladový

       

       

      3.12.2020 LIT.: samostatná práca žiakov (1. - 2. hodina)

      Christian Jacq Ramzes Syn Svetla (historický román) - čítanie s porozumením (práca s textom) 

      Učebnica LV str. 32 - 35. 

      Klikni: PL_RAMZES_SYN_SVETLA_citanie_s_porozumenim.docx              

      DÚ: Vypracovať odpovede na otázky v PL  Ramzes Syn Svetla a poslať na kontrolu (3.12.2020) do 18:00 !!!

       

      2.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Opakovanie slovnej zásoby hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 24 - 25. Prečítať Zhrnutie  a písomne vypracovať do zošitov odpovede na otázky z testu č. 1 str. 24 - 25.

       

       

      1.12.2020 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Christian Jacq Ramzes Syn Svetla (historický román) - práca s textom (rozbor ukážky diela)

      Učebnica LV str. 32 - 35. Zopakovať znaky románu a vysvetliť nový pojem historický román. Predstaviť osobnosť autora Christiana Jacqa. Prečítať text ukážky a vypísať z textu kľúčové slová, štylistické a jazykové prostriedky, ktorými autor vytvára stupňovanie napätia v deji.

       

      30.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Obohacovanie slovnej zásoby II. časť hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh z učebnice SJ str. 22/ úlohy 3 a 4 b). Písomne vypracovať str. 23/ úlohu 5.

      PZ Hravá slovenčina str.7/ písomne vypracovať úlohy 15 a 16. 

      DÚ: PZ Hravá slovenčina - vypracovať test na str. 8 - 9/ Opakovanie. Poslať na kontrolu 30.11.2020 (pondelok) do 18:00 !!!

       

       

      8. týždeň dištančného vzdelávania: 23.11. - 27.11.2020

      27.11.2020 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  

      Obohacovanie slovnej zásoby II. časť hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh v PZ Hravá slovenčina str. 6/úlohy 11,12,13 a 14 a z učebnice SJ str. 21/ úloh 8 a),b), c),d).

      Učebnica SJ str. 22 - 23. Zopakujte si / str. 22 - písomne vypracovať úlohy 3 a 4 b).

       

      26.11.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Pavol Országh Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský (epos - román vo veršoch)

      Klikni: P._O._Hviezdoslav_-_epika.pptx

      Učebnica LV str. 30 - 32. Prečítajte si v učebnici úryvky z diela Ežo Vlkolinský a vypracujte si poznámky o texte podľa poznámok z prezentácie. 

       

      25.11.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Obohacovanie slovnej zásoby I. časť hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh v PZ Hravá slovenčina str. 6/úlohy 11 a 12 a písomne vypracovať ďalšie úlohy 13 a 14. Učebnica SJ str. 21/písomne vypracovať úlohu 8 a),b), c),d).

       

      24.11.2020 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Poézia - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Testové úlohy a odpovede z tematického celku poézia.

       

      23.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Kontrola správnych riešení úloh v teste - Slovná zásoba

      Obohacovanie slovnej zásoby I. časť hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 19 - 21. Prečítať Zopakujte si  - odvodzovanie predponami a príponami, skladanie - zložené slová a skracovanie slov - skratky, značky, ininciálové skratky  a skratkové slová. Písomne vypracovať do zošitov zo str. 20/úlohy 3 a 4, zo str. 21/ úlohy 6 a 8

      DÚ: PZ Hravá slovenčina str. 6/úlohy 11 a 12 - písomne vypracovať a poslať v pondelok 23.11.2020 na kontrolu do 18:00!!!

       

       7. týždeň dištančného vzdelávania: 16.11. -20.11.2020

      20.11.2020 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)  link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Slovná zásoba - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      19.11.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      1. hodina: Rudolf Dilong - Staroba radí - práca s textom (rozbor básne)

      Klikni: Rudolf_Dilong_-_Staroba_radi_(1).pptx 

      2. hodina: Tristian Corbière - Epitaf - práca s textom (rozbor básne)

      Klikni: Tristan_Corbi__re_(2).pps

      Učebnica LV str. 24 - 25. Pozrieť si doplnkovú prezentáciu o Rudolfovi Dilongovi a urobiť stručné poznámky o autorovi. Prečítať text básne Staroba radí a prepísať do zošitov zo str. 25/Zistili ste,... a naučiť sa nový pojem epigram. Prečítať si rozširujúce informácie o epigrame Bude vás zaujímať.

      Učebnica LV str. 26 - 28. Pozrieť si doplnkovú prezentáciu o živote a tvorbe Tristana Corbièra. Prečítať text básne Epitaf. Vypísať z básne do zošitov umelecké jazykové prostriedky: 2 metafory a 2 epitetá a 1 štylistickú figúru - anaforu. Prepísať zo str. 28/Zistili ste, ... a Budeme si pamätať - epitaf

      18.11.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)   

      Slovná zásoba hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 18 - 19 a PZ Hravá slovenčina. Kontrola riešenia úloh a zhrnutie učiva. Opakovanie vedomostí žiakov - príprava na písomnú previerku.

      16.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Slová podľa spisovnosti hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 17/ Zopakujte si prečítať poučku a písomne vypracovať do zošita zo str. 18/ úlohy 3 a 4.  PZ Hravá slovenčina str. 5/ písomne vypracovať úlohy 9 a 10. 

       

      6. týždeň dištančného vzdelávania: 9.11. - 13.11.2020

      13.11.2020 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35)   link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Slová podľa pôvodu hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 15 - 17. Prečítať na str. 15/Zopakujte si a Všimnite siPísomne vypracovať do zošitov z učebnice SJ - str. 16/ úlohy 3, 4 a 5. 

      DÚ: Písomne vypracujte do zošitov z učebnice SJ str. 16/6. úlohu. Vyhľadajte a napíšte významy jednotlivých slov cudzieho pôvodu. Pošlite na kontrolu v piatok 13.11.2020 do 18:00 !!!

      12.11.2020 LIT.: Múdre výroky, výroky múdrych - samostatná práca žiakov

      Učebnica LV str. 23 - 24. Prečítajte si vtipné výroky múdrych ľudí a 3 najvtipnejšie si zapíšte do zošitov. Na str. 24. si prečítajte poučku Budeme si pamätať - Aforizmus a prepíšte si ju do zošitov. Naučte sa tento nový literárny pojem. Prečítajte si ešte informácie Povedali iní,...

      11.11.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Slová podľa citového zafarbenie hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 14 - 15. Prečítať Zopakujte si/str. 14. Písomne vypracovať do zošita zo str. 14/ 2. úlohu a zo str. 15/ 4. úlohu. PZ Hravá slovenčina str. 5/8. úloha - písomne vypracovať. 

      DÚ: Písomne vypracovať do zošita z učebnice SJ str. 15/5. úloha. Poslať na kontrolu v stredu 11.11.2020 do 18:00!!!

      10.11.2020 LIT.: Online hodina (11:25 - 12:10)   

      Ivan Krasko Otcova roľa - práca s textom (rozbor básne)

      Klikni: Ivan_Krasko_-_Otcova_rola.pptx

      Učebnica LV str. 22 - 23. Osobnosť Ivan Krasko. Rozbor básne - téma, hl. myšlienka, umelecké jazykové prostriedky - symbol. Pozri aj na portál Bezkriedy.

       

      5. týždeň dištančného vzdelávania: 2.11. - 6.11.2020

      5.11.2020 SJ:

      1. hodina (7:50 - 8:35)  Pavol Országh Hviezdoslav samostatná práca žiakov

      Spoznámkujte si podľa prezentácie osobnosť P. O. Hviezdoslava. Klikni: P._O._Hviezdoslav__Krvave_sonety.ppt

      2. Online hodina (8:40 - 9:25)   Pavol Országh Hviezdoslav Krvavé sonety - práca s textom (rozbor básne)

      Učebnica LV str. 20 - 22. Čítanie textu a rozbor básne. Určiť tému a hl. myšlienku lyrickej skladby. Vyhľadať umelecké jazykové prostriedky. Sonet. Obkročný rým. Veršový presah.

       

      4.11.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Slová podľa dobového výskytu hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Kontrola úloh z PZ Hravá slovenčina. Učebnica SJ str. 12 - 13/Zopakujte si, PZ Hravá slovenčina str. 4/ úloha 7.

       

      3.11.2020 LIT.:  (11:25 - 12:10) -  samostatná práca žiakov

      Ján Botto K mladosti  - hodina získavania nových vedomostí a zručností 

      Klikni: Jan_Botto-_K_mladosti.ppt - poslané aj na portál Bezkriedy

      Učebnica str. 18 - 19. Prezentácia - učebný materiál o osobnosti Jána Bottu - zápis poznámok do zošita. Prečítať text básne K mladosti - rozbor básne - poznámky do zošita.

       

       

       

       

      4. týždeň dištančného vzdelávania: 26.10. - 29.10.2020

      29.10.2020 LIT.: Online hodina (7:50 - 8:35)    

      Ján Hollý Na Umku hodina získavania nových vedomostí a zručností 

      Učebnica str. 15 - 17. Prezentácia - učebný materiál o osobnosti Jána Hollého - zápis poznámok do zošita. Práca s textom - rozbor básne - poznámky. Óda - vysvetlenie literárneho pojmu str. 17/Budeme si pamätať.

       

      28.10.2020 SJ: Online hodina (8:40 - 9:25)    

      Slovná zásoba. Vzťahy medzi slovami - hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 10 - 12/ úlohy 2, 5. PZ Hravá slovenčina str. 4/ úlohy 4, 5, 6.

       

      27.10.2020 LIT.: Friedrich Schiller Na radosť - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Fridrich_Schiller.ppt

      Učebnica str. 14 - 15. Prezentácia - učebný materiál o osobnosti Friedricha Schillera - urobiť poznámky do zošita. Práca s textom - rozbor básne - prepísať poznámky.

      26.10.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Slovná zásoba. Slová podľa vecného významu - hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 8 - 9/úlohy 1, 3. Pracovný zošit Hravá slovenčina str. 4/úlohy 3, 4. 

       

       

       

      3. týždeň dištančného vzdelávania: 19.10. - 23.10.2020

      23.10.2020 SJ: Onine hodina  (7:50 - 8:35) 

      Jazykové štýly - kontrola úloh a upevňovanie vedomostí žiakov

      Pracovný zošit Hravá slovenčina str. 2 - 3. Učebnica SJ str. 5 - 7 a zošit SJ. PL - Jazykové štýly.

       

      22.10.2020 LIT.: Online hodina (8:40 - 9:25) 

      Adam Mickiewicz: Óda na mladosť  práca s textom

      Učebnica LV str. 13 - 14. Osobnosť básnika Adama Mickiewicza - poznámky. Práca s textom básne Óda na mladosť - rozbor básne. Pojem óda - oslavná báseň. Umelecké jazykové prostriedky - poznámky do zošita.

       

      21.10.2020 SJ: Jazykové štýly samostatná práca žiakov

      Precvičujete a opakujete si vedomosti o jazykových štýloch hravou a tvorivou činnosťou. V pracovnom zošite Hravá slovenčina vypracujte písomne str. 2,3 / úlohy 1, 2. 

      Napíšte do svojich zošitov vysvetlenie významu dvoch prísloví (2 - 3 vetami) z učebnice  SJ na str. 7/9. úloha. Svoje odpovede sfoťte a pošlite na kontrolu na môj pracovný mail v stredu 21.10. do 18:00! 

       

       

       

      2. týždeň dištančného vzdelávania: 12.10. - 16.10.2020

      SJ:  Jazykové štýly - kontrola a overovanie vedomostí

      Na bezkriedy som Vám poslala krátky online test z jazykových štýlov - znaky, uplatnenie a slohové útvary. Stiahnite si test, vypracujte ho  a zistíte svoju úspešnosť. Držím Vám palce!!! 

      SJ: Jazykové štýly - upevňovanie vedomostí

      Precvičte si určovanie jazykových štýlov jednotlivých textov na bezkriedy, kde som Vám poslala online cvičenie v Hot Pot programe. Skúste si to stiahnuť, musíte byť po celý čas online pripojení a po dokončení 12 úloh/otázok Vám hneď vyhodnotí aj Vašu úspešnosť. 

      Lit.: Janko Kráľ - Orol učebnica LV str. 11 - 12.

      Na portál bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o autorovi a z nej si prepíšte do zošitov literatúry poznámky o básni Orol. Zamerajte sa najmä na symbolickú rovinu básne. 

       

      1. týždeň dištančného vzdelávania: 5.10. - 9.10. 

      SJ: Skladba -  určovania hlavných a vedľajších vetných členov

      DÚ: Na bezkriedy som Vám poslala online test, ktorý bude zverejnený 7. 10. o 9:00. Prosím, vypracujte ho, po jeho ukončení budete vedieť vyhodnotenie testu a vašu úspešnosť.

      Literatúra:  Andrej Sládkovič - osobnosť; Nehaňte ľud môj. Učebnica LV str. 8 - 10. 

      Posielam Vám prezentáciu o Andrejovi Sládkovičovi, z ktorej si môžete urobiť zápis poznámok o tejto osobnosti do zošita alebo využijete text v učebnici na str. 10. Klikni: Andrej_Sladkovic.ppt

      DÚ: Prečítajte si  text básne Nehaňte ľud môj a vypracujte si do zošita poznámky podľa osnovy:  LF - poézia, LD - spoločenská lyrika, LŽ - lyrická báseň, téma: národná a spoločenská, hlavná myšlienka - obrana slovenského národa pred jej maďarskými neprajníkmi.  

      Práca s textom: napíšte odpovede do zošita 

      a) Kto je žalobca slovenského národa?

      b) Kto je obhajca slovenského národa?  

      c) vypíš z textu 2 epitetá, ktoré vystihujú žalobcov slovenského národa - 

      d) vypíš z textu 2 epitetá, ktoré charakterizujú/obraňujú slovenský národ -

      e) vypíš jednu metaforu -

      f) vypíš 2 básnické otázky - 

      Vypracované poznámky s odpoveďami na úlohy z práce s textom ​​​pošlite na kontrolu do piatka 9.10. do 18:00 na môj pracovný mail !!!