• Jarmila Gubová: Web stránka

     • SJL 6.D (2020/2021)

     • Vitajte, milí šiestaci, na hodinách slovenčiny a literatúry opäť  v "zatvorenej škole"! laugh

      Šestnásty týždeň: 18.1. - 22.1.2021

      19.1.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Bájky hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (test)

      Prosím, aby sa žiaci prihlásili na online hodinu do mojej virtuálnej miestnosti: link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

       

      18.1.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 45 - 47. Vysvetliť a prepísať do zošitov poučku na str. 46/Zapamätajte si - druhové privlastňovacie prídavné mená a prepísať zároveň tabuľku na str. 47/vzor páví. Precvičte si písomne tvorenie druhových prídavných mien a vypracujte z učebnice na str. 45/ úlohu 8.

       

      Pätnásty týždeň: 11.1. - 15.1.2021

      15.1.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 45 - 46. Vysvetliť nové učivo a prepísať do zošitov charakteristiku privlastňovacích prídavných mien - individuálnych a druhových zo str. 45/ Zapamätajte si a zo str. 46/Zapamätajte prepísať skloňovací vzor individuálnych prídavných mien - otcov/matkin a tabuľku vyskloňovania vzor otcov. Písomne vypracovať do zošitov  zo str. 45/úlohu 7.

       

      14.1.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Opakovanie bájok hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Príprava na písomnú previerku vedomostí. Zopakujte si vedomosti z učiva o bájkach - charakteristika bájky, autorov bájok, názvy bájok, postavy, ponaučenia/posolstvá bájok, alegória/inotaj, satira.

       

      13.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Vzťahové prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 43 - 44. Zopakovať základné poznatky o prídavných menách a o rozlišovaní prídavných mien na akostné a vzťahové prídavné mená. Písomne vypracovať do zošita SJ úlohu na str. 44/4. úloha a), b).  Prečítať a prepísať poučku na str. 44/Zapamätajte si.

       

      12.1.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Daniel Naborowski, Ivan Andrejevič Krylov, Peter Petiška - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 60 - 62. Prečítať veršované texty bájok od jednotlivých autorov (Líška a lasica, Vrana a líška, Havran a líška) a porovnať obsah, formu a ponaučenie s prozaickým textom Ezopovej bájky. Vypísať do zošitov názov bájky, hlavnú myšlienku/ponaučenie z bájky a umelecké jazykové prostriedky - epiteton, zdrobnenina, personifikácia, metafora. Naučiť sa nový literárny pojem - satira z učebnice LV str. 62/Budeme si pamätať

       

      11.1.2021 SJ: samostatná práca žiakov  (dôvod - online porada učiteľov II. stupeň)

      Statický opis hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 42. Napíšte do zošitov statický opis rastliny (kvet či rastlina podľa vášho ľubovoľného výberu) a postupujte podľa osnovy (úvod - jadro - záver) na str. 42/úloha 4.a). Max. rozsah - 1 strana v zošite SJ. 

       

      12. - 14. týždeň: 21.12.2020 - 8.1.2021

      Milí šiestaci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité zimné prázdniny! wink

      Jedenásty týždeň: 14.12. - 18.12.2020

      18.12.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia úloh z PZ Hravá slovenčina str. 25 - 26/ úlohy 10, 11, 12, 13.

      Podstatné mená - oslovenie (vokatív) hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 41. Prečítať a prepísať do zošitov poučku Zapamätajte si - oslovenie - osobitný pád podstatných mien vokatív. Písomne vypracovať do zošitov na str. 41/ úlohy 12b), 13b) a 14a).

       

       17.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jonáš Záborský Tulipán a fialka; Netopieri hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 58 - 60. Predstaviť spisovateľa Jonáša Záborského z Galérie spisovateľov str. 161 - urobiť zápis poznámok do zošitov. Prečítať veršované texty obidvoch bájok. Z každej bájky vypísať do zošitov názov bájky a hlavnú myšlienku/ponaučenie zo záveru bájky. Prečítať z učebnice na str. 59/ Zistili ste, a zo str. 60/Budeme si pamätať - prepísať do zošitov a naučiť sa nový literárny pojem - alegória/inotaj.

       

      16.12.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Podstatné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh z učebnice SJ str. 39/ úlohy 3c), 4c), 5c) a zo str. 40/ úlohu 10b)

      PZ Hravá slovenčina str. 24 - 25. Písomne vypracovať úlohy na str. 24 - 25/ úlohy 5, 6, 7, 8.

      DÚ: Vypracovať písomne v PZ Hravá slovenčina na str. 25 - 26/ úlohy 10, 11, 12, 13.

       

      15.12.2020 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      III. Rozprávanie vo veršoch i v próze. Človeče, poznáš sa v bájkach?

      Ezopove bájky hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Bajky_-_Ezop__La_Fontaine__Krylov.pptx

      Učebnica LV str. 55 - 58. Prezrieť  si prezentáciu o Ezopovi - napísať si základné životopisné údaje. Prečítať prozaické (neveršované) texty troch Ezopových bájok. Z každej bájky vypísať do zošitov názov bájky a hlavnú myšlienku/ponaučenie zo záveru bájky. Prečítať z učebnice na str. 57/ Zistili ste, a prepísať do zošitov zo str. 58/ Budeme si pamätať - bájka.

       

      14.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Podstatné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 38 - 41. Prečítajte  na str. 40/ Zapamätajte si - charakteristika podstatných mien - ohybný slovný druh, konkrétne a abstraktné podstatné mená. Písomne vypracujte do zošitov zo str. 39/ úlohy 3c), 4c), 5c) a zo str. 40/ úlohu 10b).

       

       

      Desiaty týždeň: 7.12. - 11.12.2020

      11.12.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia testov a úloh (statický opis) - rozbor a analýza chýb v teste a statického opisu

      DÚ: Hravá slovenčina str. 23 - 24/ úlohy 1, 2, 3, 4 - písomne vypracovať !!!

       

      10.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Populárne piesne a ľudová, umelá a sociálna balada - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (písomná previerka)

       

      9.12.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Ako tvoríme slová. Expresívne slová, Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (písomná previerka)

       

      8.12.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Opakovanie - populárne piesne a ľudová, umelá a sociálna balada hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností - príprava na písomnú previerku

       

      7.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Statický opis hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 36 - 37. Prečítajte si na str. 36/ Zopakujte si - opis. Prepíšte si do zošitov nové poznatky z poučky str.37/ Zapamätajte si statický opis predmetu. Napíšte do zošitov statický opis (Vami zvolenej ľubovoľnej) zeleniny podľa osnovy z učebnice SJ str. 37/ úloha 5b).

       

       

       

      Deviaty týždeň: 30.11. - 4.12.2020

      4.12.2020 LIT.: Online hodina (9:40- 10:25) Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Opakovanie hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností - príprava na písomnú previerku (streda 9.12.2020)

      Kontrola správneho riešenia úloh: PZ Hravá slovenčina na str. 21/úlohy 23 a na str. 22/ Opakovanie - test.

      Učebnica SJ str. 35/ 5. Diktát - písomne do zošita vypísať z diktátvého textu všetky zložené a  odvodené slová. 

       

       

      3.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35- 11:20)  

      P. O. Hviezdoslav Zuzanka Hraškovie (sociálna balada) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Zuzanka_Hraskovie_socialna_balada.ppt

      Učebnica LV str. 48 - 52. Prečítať text umelej sociálnej balady Zuzanka Hraškovie a urobiť si do zošitov poznámky o autorovi P. O. Hviezdoslavovi a o balade podľa prezentácie a pokynov vyučujúceho. Naučiť sa nový literárny pojem sociálna balada - str. 52/Zistili ste,... .

       

      2.12.2020 SJ: Online hodina (10:35- 11:20) 

      Opakovanie hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravá slovenčina na str. 19 - 20/ úlohy 15, 16, 17, 18.  

      Učebnica SJ str. 34 - 35/Opakovanie. Písomne vypracovať zo str. 34/úlohu 2 a v PZ Hravá slovenčina str. 20 - 21/úlohy 20,21,22,23. 

       

      1.12.2020 SJ:  Online hodina (9:40 - 10:25)  

      Ľudmila Podjavorinská Čakanka (umelá balada) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 45 - 47. Prečítať text umelej balady Čakanka a pracovať s textom podľa zadania úloh na str. 47 a podľa pokynov vyučujúceho. Naučiť sa nové pojmy - str. 48/Budeme si pamätať - združený rým a slabičný veršový systém.

       

      30.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Tvorenie slov skladaním hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      PZ Hravá slovenčina str. 19 - 20/ písomne vypracovať úlohy 15, 16, 17, 18. 

       

       

      Ôsmy týždeň: 23.11. - 27.11.2020

      27.11.2020 SJ:  Online hodina (9:40- 10:25)  

      Tvorenie slov skladaním hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 33 - 34. Prečítať poučku  Zapamätajte si/ str. 33 a písomne vypracovať zo str. 34/ úlohy 4, 5, 6. 

       

      26.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35- 11:20)  

      Kontrola riešenia PL - Išli hudci horou

      Ján Botto Lucijný stolček hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 42 - 45. Čítať text balady a pracovať s textom - rozbor diela- umelecké jazykové prostreidky, rozprávkové prvky a znaky ľudovej slovesnosti. Prepísať do zošitov str. 45/Zistili ste, ... .

       

       25.11.2020 SJ: Online hodina (10:35- 11:20)  

      Tvorenie slov odvodzovaním - príponami hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravá slovenčina str. 17/ úlohy 7 a 8.

      Učebnica SJ str. 31 - 32. Prečítať si poučku Zapamätajte si na str. 32. Naučiť sa postup pri tvorení nových odvodených slov pomocou prípon. Všimnite si - prečítať a naučiť sa slovotvorné prípony, pomocou ktorých tvoríme zdrobneniny a zveličujúce slová.

      DÚ: Písomne vypracovať v PZ Hravá slovenčina str. 17, 18/úlohy 9, 10, 11, 12.

       

       24.11.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Išli hudci horou - ľudová balada  - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Isli_hudci_horou.pptx

      Učebnica LV str. 39 - 42. Prečítať text balady na str. 39/40 a vypracovať úlohy v PL - Išli hudci horou. Pomôž si aj prezentáciou. Klikni: Isli_hudci_horou_6.doc

       

       23.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Tvorenie slov odvodzovaním - predponami hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 30 - 31. Prečítať si obidve poučky Zapamätajte si na str. 30 a 31. Naučiť sa nové pojmy - odvodzovanie - odvodené slovo - slovotvorná predpona a slovotvorný základ. Písomne vypracovať z učebnice SJ na str. 30/ 3 úlohu a 5. úlohu. PZ Hravá slovenčina str. 17 - písomne vypracovať úlohy 7 a 8.

       

       

      Siedmy týždeň: 16.11. - 20.11.2020

      20.11.2020 SJ: Online hodina (9:40- 10:25)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správnych riešení úloh z testu - Zhovárame sa a diskutujeme

      Neutrálne a citovo zafarbené slová hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 28 - 29. Prečítať na str. 29/ Zapamätajte si  a vysvetliť pojmy neutrálne slová a citovo zafarbené (expresívne) slová. Vedieť nájsť a vytvoriť kladné a záporné expresívne slová. PZ Hravá slovenčina - písomne vypracovať str. 16 - 17/ úlohy 3, 4, 5.

       

      19.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Balady - Kačička divoká - ľudová balada hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 37 - 38. Vysvetliť literárny pojem balada - ľudová balada. Prečítať text najstaršej slovenskej ľudovej balady Kačička divoká. Vyhľadať v texte umelecké jazykové postriedky - zdrobneniny a epitetá. Všímať si rým a rytmus. Napíš tému a hlavnú myšlienku balady.

       

      18.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      2. tematický celok - Zhovárame sa a diskutujeme - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Písomná previerka vedomostí žiakov. 

      .

      16.11.2020 SJ:   Opakovanie  samostatná práca žiakov

      Učebnica SJ str. 26 - 27. Písomne vypracovať na str. 27/4. úloha. PZ Hravá slovenčina str. 15/Opakovanie.

      Zopakovať pojmy - slovná a neslovná komunikácia, dialóg, repliky, mimika, gestá, postoj a držanie tela, vzdialenosť, osobné zámená, argument a protiargument, väzba s pádom, vokalizácia.

       

       Šiesty týždeň: 9.11. - 13.11.2020

      13.11.202 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25)  

      Väzba s pádom, vokalizácia - hodina opakovania a upevňovania vedomostí z nižších ročníkov

      Vypracovať písomne v PZ Hravá slovenčina str. 14/úlohy 10,11,12,13,14. Upevňovanie vedomostí a príprava na previerku. 

       12.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Kamil Peteraj Horehronie - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Kamil_Peteraj_-_Horehronie.pptx

      Učebnica LV str. 36 - 37. Predstaviť osobnosť známeho slovenského textára populárnych piesní kamia Peteraja. Rozbor básne/piesne Horehronie - práca s textom. Vyhľadať umelecké jazykové prostriedky. Budeme si pamätať/str. 37 - populárna pieseň a evergreen.

       11.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Väzba s pádom, vokalizácia - hodina opakovania a upevňovania vedomostí z nižších ročníkov

      Učebnica SJ str. 24 - 26. Zopakujte si/str. 25. - predložky. Písomne vypracovať do zošitov úlohy z učebnice SJ str. 25/3. úloha  a str. 26/ 7. úloha. Zapamätajte si/str. 26.

      DÚ: PZ Hravá slovenčina str. 13/ 8. a 9. úloha. Poslať na kontrolu v stredu 11.11.2020 do 20:00!!! 

       10.11.2020 LIT.: Jana Kirschner Pokoj v duši /populárna pieseň/ samostatná práca žiakov

      Klikni: Jana_Kirschner_-_Pokoj_v_dusi.pptx

      Učebnica LV str. 34 - 35. Práca s textom a zápis poznámok do zošita podľa prezentácie. Pozri na portál Bezkriedy a stiahni si prezentáciu.

       

      Piaty týždeň: 2.11. - 6.11.2020

      5.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Ľuboš Zeman V dolinách - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 32 - 34. Rozbor textu populárnej piesne. Básnický prívlastok - epiteton. Vyhľadať v texte jazykové prostriedky - epiteton, metafora, personifikácia, prirovnanie. Určiť tému a hlavnú myšlienku básne/piesne. Zápis poznámok do zošita. Na portál Bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o piesni, o textárovi Ľubošovi Zemanovi a interpretoch/spevákoch piesne.

       

      4.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Osobné zámená - previerka - kontrola a overovanie vedomostí žiakov

       

      3.11.2020 LIT.: Online hodina (09:40 - 10:25)  

      Ľudová slovesnosť, básne - hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiakov

      Daniel Hevier - Pieseň pre tvoje uši práca s textom 

      Rozbor a vyhodotenie správnych odpovedí z testu Ľudová slovesosť, básne. 

      Učebnica LV str. 30 - 31. Osvojenie nového literárneho pojmu detská populárna pieseň. Daniel Hevier - charakteristika osobnosti textára populárnych piesní. Pieseň pre tvoje uši - rozbor textu.  

       

       Štvrtý týždeň: 26.10. - 29.10.2020

      29.10.2020  LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Ľudová slovesnosť, básne - kontrola a preverovanie vedomostí žiakov

      Žiaci na hodine píšu do zošitov odpovede na otázky z dvoch tematických celkov - ľudová slovesnosť (príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky a epické a lyrické básne, ktoré sme rozoberali na hodinách literatúry. Svoje odpovede na konci hodiny posielajú ako prílohu v mail-e na kontrolu na pracovný mail: marusinova@zskombj.sk.

       

      28.10.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Osobné zámená - kontrola správneho riešenia úloh z PL - osobné zámená

      Argument a protiargument - opakovanie a upevňovanie pojmov

      Učebnica SJ str. 22 - 24 a zošit SJ. Zopakujte si - argument - tri časti 1. vyhlásenie, 2. dôvody, 3. dôkazy. Zapamätajte si - protiargument. 

      DÚ - pracovný zošit Hravá slovenčina str. 12-13/7. úloha - napísať 5 argumentov na jednotlivé témy diskusie.

       

      27.10.2020 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25)

      Ján Smrek - Oči - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str.28 - 29.  Osobnosť básnika Jána Smreka. Práca s textom - rozbor básne. Vyhľadať umelecké jazykové prostriedky.

       

      26.10.2020 SJ: Osobné zámená - opakovanie a upevňovanie vedomostí žiakov  - samostatná práca žiakov 

      Klikni: Zamena_-_PL.docx

      Posielam PL - osobné zámená. Je potrebné vypracovať jednotlivé úlohy písomne. Odpovede a riešenia si napíšte do svojich zošitov SJ, aby ste mohli kontrolovať správne riešenie úloh na nasledujúcej hodine slovenského jazyka. 

       

       Tretí týždeň: 19.10. - 23.10.2020

      23. 10.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25)      link:  http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Osobné zámená  - kontrola riešenia úloh a upevňovanie vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 21/6. a), b) a zošit. Pracovný zošit Hravá slovenčina str. 11 - 12/úlohy 4, 5, 6.

       

      22.10.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Milan Rúfus: Popoluškine šaty  - práca s textom (rozbor básne)

      Práca s textom - učebnica LV str. 26 - 28. Predstaviť osobnosť básnika Milana Rúfusa. Čítanie textu básne Popoluškine šaty - rozbor básne. Vyhľadať obrazné pomenovania - pojem metafora -  poznámky do zošita.

      21. 10. 20202 SJ: Precvičovanie a upevňovanie osobných zámen  samostatná práca žiakov

      Precvičujete a opakujete si vedomosti o osobných zámenách. Pomáhajte si poznámkami a informáciami z prezentácie o osobných zámenách, ktorú som Vám poslala na portál Bezkriedy. 

      Vypracujte písomne do zošitov z učebnice str. 21/6. cvičenie a), b). V prepísanom texte farebnou ceruzou podčiarknite alebo zakrúžkujte doplnené tvary zámen. V 6. úlohe po b) vypíšte z textu tri neohybné zámená osobitne.

      Neposielajte mi na kontrolu vypracované cvičenie, správne riešenie budeme kontrolovať na online hodine!

       

       Druhý týždeň: 12.10. - 16.10.2020

      SJ: Osobné zámená - základné a privlastňovacie

      Na portáli bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o osobných zámenách, z ktorej si zopakujete a naučíte sa dôsledne - delenie, skloňovanie a pravopis osobných zámen. Robte si do svojich zošitov postupne poznámky o zámenách, pretože toto učivo nie je vysvetlené v učebnici SJ. 

      SJ: Rozhovor nie sú iba slová. Učebnica str.  18 - 20. 

      Prečítajte si v poučke Zapamätajte si/str. 19 - pojmy: dialóg, replika, slovna a neslovná komunikácia - mimika, gestikuácia, postoj a vzdialenosť. Naučte sa tieto pojmy, aby ste ich vedeli vysvetliť a rozlíšiť. Posielam Vám aj prezentáciu o neverbálnej (neslovnej) komunikácii ako doplnkový materiál - slúži na dôkladnejší výklad nového učiva. Klikni: Neverbalna_komunikacia_(1).ppt

      V pracovnom zošite Hravá slovenčina vypracujte na str. 10/ 1. úloha.

      LIT: II. Poézia - Básne

      Samo Chalupka Turčín Poničan - učebnica LV str. 22 - 25.  Posielam Vám o autorovi Samovi Chalupkovi prezentáciu, v ktorej máte bližšie predstaveného autora a jeho tvorbu. Klikni:  Samo_Chalupka.ppt

      Prečítajte si text básne Turčín Poničan  na str. 22 - 23.  Ide o báseň, ktorá má dej, vystupujú v nej postavy, takže je to epická báseň s protitureckou tematikou. Prepíšte si do zošitov literatúry poznámky o autorovi a o básni. Klikni: Turcin_Ponican__poznamky_do_zosita_(rozbor).docx  

      DÚ: Zostavte  a napíšte do zošitov dejovú osnovu básne Turčín Poničan ( min. 7 bodov - max. 10 bodov) cez kľúčové slová. Nepíšte dlhé rozvité vety! Pošlite na kontrolu do štvrtka 15. 10. do 18:00 na môj pracovný mail !!!

      Online hodina SJ: 14.10. o 11:00 (streda) link na miestnosť:    http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Správne riešenie úlohy zo SJ:  VSTUPNY_DIKTaT_c._1_riesenie.pdf

      Prvý týždeň: 5.10 - 9.10. 

      SJ: Opakovanie vedomostí z 5. ročníka - pracovný zošit Hravá slovenčina str. 6 - 9. Vypracujte zvyšné úlohy v pracovnom zošite Hravá slovenčina str. 6,7 / úlohy 11, 12, 13, 14, 15, 16. Otestujte sa v opakovaní vedomostí na str. 8 - 9. 

      Poslala som Vám na stredu 7. 10.  zverejnený o 9:00 online vstupný test na bezkriedy, prosím, otvorte si ho a vypracujte ho.  Zároveň budem mať okamžitú spätnú väzbu a vyhodnotenie vašich odpovedí v percentách. 

      SJ: Precvičovanie pravopisu z 5. ročníka. Posielam doplňovačku - vstupný diktát. Prepíšte text diktátu do zošita s doplnenými hláskami y/ý, i/í, pozor aj na spodobovanie písmen/hlások. Klikni: VSTUPNY_DIKTaT_c._1.pdf

      Pošlite na kontrolu prepísaný text diktátu do štvrtka 8.10. do 18:00 na môj pracovný mail gubova@zskombj.sk !!!

      Literatúra: Anekdoty - Slávne výroky - učebnica LV str. 17 - 19.

      Prečítajte si krátke a vtipné príbehy - anekdoty v učebnici na str. 17 a na str. 18/Zistili ste,  že... . Prepíšte si do zošitov pojem anekdota str. 18/Budeme si pamätať .  Na strane 19 sú vtipné slávne výroky, prečítajte si ich a dva najvtipnejšie výroky  si  prepíšte do svojich zošitov. DÚ: Vymyslite takýto vtipný výrok aj  vy a zapíšte si ho do zošita.