• Projekt ZŠ odborne

     • Projekt ZŠ Odborne 2

     • Základná škola Komenského Bardejov  pre svojich žiakov vytvára, čo najlepšie podmienky pre vyučovanie.  Podporuje aj rozvoj  prírodovedných predmetov a technických predmetov. V  týchto predmetoch je vyučovanie zamerané   nielen  na vedomosti, ale aj na praktické zručnosti.  Pri práci v dielni, na hodinách chémie, fyziky a biológie  majú žiaci k dispozícií nové pomôcky, ktoré škola získala v rámci projektu  EÚ pod názvom „ZS Odborne“ pod záštitou ŠIOV.  Žiaci majú k dispozícií sústruhy na drevo, na kov, dielenské náradie, rôzne meracie prístroje, pomôcky k pokusom, mikroskopy, demonštračné pomôcky, laboratórne sklo a knižný fond. Pomocou týchto pomôcok sa vo vyučovacom procese   rozvíja schopnosť aplikovať získané poznatky v praktickej  zručnosti. Zároveň prostredníctvom tohto národného projektu podporujeme aj   rozvoj  práce s talentovanými žiakmi,  ktorá   je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov  aj o ďalšie odborné vzdelávanie, čím prispievame k lepšej orientácii žiakov pri výbere budúceho povolania.

      Projekt sa orientuje aj na prípravu pedagogických zamestnancov,   na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej školy na modernú.