• Školský klub detí

     • Školský rok 2021/22

     • Rozdelenie oddelení ŠKD na školský rok 2021/22

       

      1. oddelenie Bc. D. Kostárová
      2. oddelenie Mgr. K. Grocká
      3. oddelenie Mgr. M. Klimeková
      4. oddelenie J. Petričová
      5. oddelenie Ľ. Brejníková
      6. oddelenie Mgr. E. Pergerová
      7. oddelenie Bc. Z. Kendrová
      8. oddelenie Mgr. M. Škvareková

       

      Aktivity na jednotlivé mesiace v školskom roku 2021/2022

       

      MESIAC

      AKTIVITY

      ZODPOVEDNÝ

       

      SEPTEMBER

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Pošli drakov do oblakov zábavné popoludnie

      Bc. M. Škvareková

      Jesenná výzdoba oddelení

       Vychovávateľky

      Retro pohybové hry na školskom dvore, ihrisku – športová súťaž medzi oddeleniami

      Vychovávateľky

      OKTÓBER

      Plody jesene – beseda a aktivity v oddeleniach (ovocná misa)

      Vychovávateľky

      Tekvičkovo tvorivé dielne vo všetkých oddeleniach ŠKD

      Vychovávateľky

      Pasovanie prvákov

      vychovávateľky I. ročníkov

      Tekvicová párty – zábavno- súťažné popoludnie vo všetkých oddeleniach ŠKD

      Vychovávateľky

      NOVEMBER

      Prevencia pred infekčnými chorobami – beseda pre detí všetkých oddelení

      Mgr. K. Grocká

      Aranžovanie jesenných plodov – tvorivé dielne

      Vychovávateľky

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      DECEMBER

      Vianočné pečenie so starými mamkami

      Bc. D. Kostárová

      Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií

      Vychovávateľky

      Vianočná výstavka na školskej chodbe

      Vychovávateľky

      Vianočná oblátka – spoločné posedenie s deťmi pri vianočnom stromčeku

      vychovávateľky

       

       

      JANUÁR

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Kŕmidla pre vtáčikovvýroba kŕmidiel pre vtáčikov a spoločne rozvešanie kŕmidiel v okolí školy

      Ľ. Brejníková

      ZUMBA – pre dievčatá

      Bc. D. Kostárová

       

      Novoročné priania – vytvoriť strom priania z papiera

      Vychovávateľky

      FEBRUÁR

      Srdiečko mánia - vystrihovanie srdiečok, zliepanie ozdobných reťazí

      J. Petričová

      Karneval – aktívna účasť na karnevale a výroba karnevalových masiek

      vychovávateľky

      Čaro odpadu – obrázky, dekoračné predmety z odpadového materiálu – recyklácia – lepenie, navliekanie, zošívanie.

       

      vychovávateľky

      MAREC

      Zasadnutie MZ – ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Malý spisovateľ- súťaž v tvorbe básničiek (3.-4. ročník)

      Mgr. E. Pergerová

      Jarná výzdoba školskej chodby, átrií

      vychovávateľky

      Jarná výstavka na školskej chodbe

      vychovávateľky

      Príprava darčekov pre budúcich prvákov

      vychovávateľky

      Maľujem rozprávku – výtvarná súťaž

      Mgr. M. Klimeková

      APRÍL

      Nakresli svoje mesto, obecvýtvarná súťaž

      Bc. Z. Kendrová

      Jarné kvety – tvorivé dielne vo všetkých oddeleniach ŠKD, využitie netradičných techník a materiálov

      vychovávateľky

      Deň Zeme – kreslenie na chodník

      J. Petričová

      MÁJ

      Bežecký maratón pre deti- súťaž

      J. Petričová

      Bc. M. Škvareková

      Au, pomoc, bolí...pravidlá prvej pomoci – náučné popoludnie

      Mgr. K. Grocká

      Kvet pre mamu – tvorivé dielne

      ychovávateľky

      JÚN

      Rozprávkový les – súťažno-zábavné popoludnie

      vychovávateľky

      Super Star – spevácka súťaž v oddeleniach

      vychovávateľky

       

      Najšikovnejší žiačik – športovo- súťažne popoludnie

      vychovávateľky

      Plán činnosti MZ ŠKD bol schválený dňa: 16.09.2021

       

      Vypracovala: Bc. Darina Kostárová

                              vedúca vychovávateľka

       

      Tematické oblasti výchovy

      Sep.

      Okt.

      Nov.

      Dec.

      Jan.

      Feb.

      Mar.

      Apr.

      Máj

      Jún

      Vzdelávacia oblasť

      2

      2

      2

      3

      2

      1

      2

      2

      3

      2

      Spoločensko-vedná oblasť

      2

      2

      2

      1

      2

      1

      2

      1

      2

      2

      Pracovno-technická oblasť

      4

      4

      5

      3

      3

      3

      3

      3

      5

      4

      Prírodovedno-environmentálna

      oblasť

      3

      4

      3

      4

       

      3

      3

      3

      4

      4

      5

      Esteticko-výchovná oblasť

      5

      3

      4

      3

      3

      3

      3

      3

      4

      5

      Telovýchovno-športová oblasť

      4

      4

      4

      3

      3

      2

      4

      4

      4

      4

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

       

      4.1 Prevádzka ŠKD

      ŠKD je v prevádzke po celý školský rok počas pracovných dní okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin takto:

       

      - po vyučovaní podľa rozvrhu hodín v triedach ,spravidla od 11.25 alebo

      od 12.20 hod. do 16.30 hod.

      • O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy s prihliadnutím na oprávnené požiadavky zástupcov detí a ekonomické podmienky.
      • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku.
      • Počas neprítomnosti vychovávateľa na pracovisku riaditeľ školy zabezpečí zastupovanie v školskom klube.
      • K spájaniu oddelení dochádza len zo závažných prevádzkových dôvodov.

       

       

       

      4.2 Vnútorný poriadok klubu

      Režim dňa:

      • 11.25  - 12.05 - obed
      • 12.05 13.00 - odpočinková činnosť
      • 13.00  - 14.20 - rekreač činnosť, pobyt vonku, olovrant
      • 14.20  -  15.00 - záujmová činnosť
      • 15.00  -  15.45 - príprava na vyučovanie
      • 15.45  -  16.30 - hry s hračkami, individuálne hry, odchod detí  z ŠKD

       

      Informácie pre zákonných zástupcov

       

      1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmová činnosť mimo ŠKD je uvedená v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke o spôsobe odchodu je zákonný zástupca dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke písomne a včas.

      2. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade  so zákonom/, resp. pri zmene sa preukázať súdnym rozhodnutím.

      3. Počas školského roka sa odhlasuje len písomne formou žiadosti o odhlásenie, ktorú poskytne p.  vychovávateľka, kde sa uvedie aj dôvod odhlásenia len z vážnych dôvodov ( presťahovanie sa,  odchod na inú školu, vážne zdravotné problémy, pobyt na liečení ). Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD vždy 3 dni pred ukončením a začiatkom mesiaca.

      5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný  prevziať si dieťa priamo po dohode s vychovávateľkou prostredníctvom mobilného telefónu.  Čakanie detí na rodičov v okolí školy, napr. pred školou, alebo na parkovisku sa považuje za  samostatný odchod dieťaťa z ŠKD bez sprievodu dospelého. Takýto odchod dieťaťa z ŠKD musí byť vopred písomne dohodnutý.

      6. Ak dieťa ochorie počas pobytu v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne v čo najkratšej dobe po prevzatí  oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.

      7. Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov o činnostiach, ktoré sa konajú  mimo školy, zároveň oboznamuje rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia.

      8. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 16.30 hod. Opakované vyzdvihnutie dieťaťa po tomto  termíne bude hlásené príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

      4.4 Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

      1. Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ - mesto Bardejov záväzným nariadením o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  v školských zariadeniach.

      2. Príspevok vo výške 10 € sa uhrádza do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

      3. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

      5. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

      6. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak príspevok nie je uhradený do určeného dňa, bude rodič na  túto skutočnosť  upozornený.

      7. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení  dieťaťa z ŠKD.

      8. Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje vyplatením v hotovosti vychovávateľke príslušného oddelenia, ktoré dieťa navštevuje.

      Zákonný zástupca môže dieťa vyhlásiť zo ŠKD po I. polroku t.j. 31.1. 2022.