• Rady rodičom

     • Odklad školskej dochádzky

     •  

      Školsky zákon určuje povinnosť' dieťaťa nastúpiť' do školy, umožňuje však aj odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, predčasné zaškolenie dieťaťa (pre dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v čase od 1. septembra do 31.decembra príslušného kalendárneho roku), v prípadne dodatoční odklad školskej dochádzky (v prípade problémov dieťaťa po zaškolení - do polroka prvého ročníka základnej školy).

      V prípade neistoty vo veci zrelosti dieťaťa na vstup do školy môžu rodičia predložiť na riaditeľstvo príslušnej základnej školy žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky

      o jeden školský rok. K žiadosti musia priložiť odporúčanie centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a detského lekára. Školská si p6sobilosjet pripravenosť a vstup dieťaťa do školy.

      Telesná zrelosť

      • Telesnú zrelosť dieťaťa posudzuje detský lekár.
      • Minimálna výška dieťaťa je priblizne120 cm a váha okolo 20 kg.
      • Dochádzka do školy nie je preň nadmernou záťažou a nevedie k jeho ochoreniu

      Rozumová zrelosť

      • Dieťa má vedomosti o okolí.
      • Pozná napríklad mená susedov, názvy ulíc, druhy obchodov.
      • Vie, ako sa volá, koľko má rokov, kde býva.
      • Pozná aj menej známe druhy zvierat ,stromy ,rastliny, dopravné prostriedky ročné obdobia.
      • Pozná základné geometrické tvary, orientuje sa vo vzťahoch veľkosti, množstva, poradia.
      • Má číselnú predstavu aspoň do 5.
      • Dokáže sa sústrediť na činnosť aspoň na 15 až 20 minút
      • Zapamätá si, čo vidí a počuje.
      • Ľahko sa učí básničky a pesničky.
      • Chápe dej, vie porozprávať obsah rozprávky.
      • Porovnáva predmety a javy. hľadá odlišnosti.
      • Jeho výslovnosť je čistá, rozpráva v rozvinutých vetách.

      Motorická zrelosť'

      • Pohyby dieťaťa sú koordinované.
      • Vie sa umyť', učesať, obliecť používa príbor.
      • Chce pomáhať v domácnosti, používa nožnice, kladivko.
      • Správne drží ceruzku, postavu nakresli so
      • všetkými základnými znakmi.
      • Vie skákať aj na jednej nohe, behať, preliezať.
      • Dokáže chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

      Sociálna zrelosť'

      • Dieťa sa nehanbí nadviazať' kontakt s inými deťmi alebo dospelými.
      • Chodí samo na toaletu.
      • Vie ostať na isti čas bez rodiča.
      • Pri príchode pozdraví.
      • Vie si po sebe upratať, nemá problém požičať' si hračky.
      • Vie rozoznať hru od povinnosti a spolupracuje.
      • Nemá problém povedať svoje želania, či zdôveriť' sa s trápeniami.
      • Ovláda pravidlá slušného správania.
      • Chce byt stále samostatnejšie.

       

       

      Zdroj: Rodina a škola 1/1 2016