• Ostatné projekty

     • Pomôžme zemi dýchať

     • Pomôžme Zemi dýchať
       

      Učitelia Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove sa vo výchovno-vzdelávacom procese snažia účinne pôsobiť na vytváranie pozitívnych postojov k zdraviu a zdravému spôsobu života nielen u detí, ale aj prostredníctvom nich aj u ich rodičov. V oblasti   environmentálnej výchovy sa škola snaží čo najužšie spolupracovať s rodinami žiakov pri vytváraní zdravého a príjemného školského prostredia.

      Vďaka podpore Nadacie Pontis - T-Mobile Slovensko a Komunitnej nadácii v Bardejove v programe Čistý Bardejov mohli uskutočniť projekt, ktorého hlavným cieľom je výchova detí už od najútlejšieho veku k aktívnej ochrane prírody ,ktorá je pľúcami našej Zeme. V jeho rámci sa uskutočnili rôzne aktivity. Pri príležitosti Dňa Zeme deti 1.E spolu so svojimi rodičmi, starými  rodičmi a dokonca aj súrodencami obetovali jednu slnečnú sobotu a vysadili v átriách školy vyše 120 okrasných rastlín. Aj keď to nebola ľahká práca, keďže bolo treba najprv pripraviť pôdu, vytrhať burinu, rozvrhnúť usporiadanie rastlín a nakoniec aj „dekorovať“ jednotlivé záhony, všetci ju robili s radosťou a nadšením. Tí najmenší zametali, polievali ,nikto sa neulieval, takže po skončení záslužnej práce sa každý tešil na opekačku. Bol to pekný deň. Nielenže sa urobil kus všetkým prospešnej práce, ale bolo milé sledovať vnučku a babku ako spoločne vysádzajú stromček, či ocka so svojim prvákom ako lopatami kladú hlinu do fúrika. Myslím, že to prispelo nie len k budovaniu pekného vzťahu rodičov a školy, ale aj k upevňovaniu pekných vzťahov medzi rodičmi v triede aj v samotných rodinách. Keďže všetky rastliny dostanú „menovky“ poslúžia átriá aj ako názorná pomôcka pri vyučovaní prírodovedných predmetov. Dielo sa naozaj vydarilo, bude slúžiť všetkým, ktorí navštevujú našu školu.

      Okrem toho sa uskutočnili aj ďalšie aktivity. V škole bola vyhlásená výtvarná a literárna súťaž pod názvom Pomôžme Zemi dýchať. Najkrajšie práce žiakov zdobia vestibul školy. Tretiaci a štvrtáci navštívili lesnú škôlku, každý prvák si vysadí v rámci lesnej pedagogiky svoj stromček. Pre druhákov je zas pripravené divadelné predstavenie s tematikou separovaného zberu odpadových surovín. V areáli školy sa stavia kyslíková dráha ,ktorá bude slúžiť na voľnočasové pohybové aktivity. Školskú knižnicu sme doplnili peknými knihami s prírodovednou tematikou. Teší ma, že vo vzájomnej symbióze školy a rodiny vedieme naše deti k aktívnemu vzťahu k prírode a jej ochrane.