• Školský stravovací systém

     • Zavedenie školského stravovacieho systému a elektronickej dochádzky

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že od 1.9.2019 prichádza do platnosti zákon 544/2010 Z.z. o dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR. Z tohto dôvodu zavádzame v našej školskej jedálni elektronický školský stravovací systém a s ním súvisiaci elektronický systém dochádzky.

      Pre potreby prihlásenia svojho dieťa na stravovanie v našej školskej jedálni je potrebné aby ste si pozorne preštudovali a vyplnili zápisný lístok na stravovanie, ktorý dieťa obdŕžalo v mesiaci Jún. Taktiež je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe vo formáte DOC (WORD) pre vyplnenie v PC a formáte PDF na vytlačenie

      Zápisný lístok obsahuje všetky dôležité informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2019/2020.

      Z toho pre vyplývajúce POVINNOSTI pre Vás ako ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU stravníka:

      • do 23.8.2019 doniesť vedúcej ŠJ vyplnený zápisný lístok (kedykoľvek od 12.8.2019 do 23.8.2019 v čase od 7:30 do 14:00)
      • pri odovzdaní zápisného lístka vyzdvihnúť si čipovú kartu (prvá karta je zdarma, pri strate či poškodení ďalšia za 5€) 
      • zaplatiť zálohu 30€ eur a réžiu 20€, t.j. spolu 50 eur (na čo slúži zálohová platba je popísane v zápisnom lístku)
      • vyzdvihnúť si prihlasovacie údaje do stravovacieho systému pre účely odhlasovania z obedov.


      Z tohto dôvodu odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu aplikáciu JEDÁLEŇ.
      Pre systém Android k dispozícii cez OBCHOD PLAY.

      Pre operačný systém Windows a iOS Apple odporúčame používať prihlásenie cez webovú stránku
      www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen (tiež v odkaze našej našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok)

      NÁVOD NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE OBEDOV BUDE POSTUPNE ZVEREJŇOVANÝ NA STRÁNKE ŠKOLY.

      POVINNOSTI ŽIAKA:

      • pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • pri odchode do školy zaznamenať svoj odchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • použiť čipovú kartu pri odoberaní stravy priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku
      • v prípade zabudnutia alebo straty čipovej karty ohlásiť danú skutočnosť vedúcej ŠJ


      Pre kontrolu dochádzky žiaka odporúčame nainštalovať si aplikáciu EDUPAGE pre systém Android a iOS Apple.

      DOBRÉ VEDIEŤ:

      • Stravu je potrebné odhlásiť načas do 14:00 hod predošlého pracovného dňa! - po tejto hodine bude možnosť pre tento deň blokovaná a stravu už nebude možné odhlásiť)
      • Neodhlásená a neodobratá strava bude spoplatnená (t.j. dotácia 1,20€ bude odpočítaná zo zálohy 30 eur)
      • Stravu pri prvom dni PN bude možné za poplatok 1,20 € odobrať do obedára (suma sa odpočíta od zálohy).
      • Na ďalšie dni PN je už potom potrebné stravu odhlásiť.
      • Pri opakovanom nedodržiavaní odhlasovania a neodobratia stravy (a po vyčerpaní zálohy 30€) bude žiak
       zo stravovania vylúčený !

       

      Pre hladké zavedenie tohto aj pre nás nového systému Vás prosíme o zhovievavosť.

      V prípade, že máte nejaké otázky alebo pripomienky môžte kontaktovať vedúcu ŠJ  Bc. Janku Adamíkovú, a to telefonicky na čísle 054 472 4665, emailom na janka.adamikova@gmail.com, prípadne osobne od 12.8.2019 do 30.8.2019. Pre prípad technických problémov alebo iných otázok kontaktujte správcu systému prostredníctvom emailu  zskombj@gmail.com.

      Na Vaše otázky radi zodpovieme.

      Časté otázky a odpovede (FAQ):

      Otázka 1:  Čo robiť, ak dieťa ochorie poobede alebo v noci a nie je možné ho do 14:00 hod. odhlásiť?
      Odpoveď: 
       V takom prípade môžete v ten deň obed vyzdvihnúť do obedára, ale cena obedu bude takisto odpočítaná zo zálohovej platby 30 eur, ako keby vyzdvihnutý nebol. To z dôvodu, že nárok na stravu zadarmo má len to dieťa, ktoré sa v ten deň zúčastní aspoň na jednej vyučovacej hodine.

      Otázka 2: Čo ak dieťa zabudne alebo stratí čipovú kartu?
      Odpoveď: 
       To, že dieťa v ten deň nemá čipovu kartu (a nemôže sa "čipnúť" na dochádzku ani obed) je potrebné  nahlásiť to na vrátnici školy do 8:00. Poverený pracovník takéto dieťa zapíše a  údaje odovzdá vedúcej ŠJ, pri obede je potom potrebné upozorniť kuchárky na zabudnutú kartu a tie po overení obed vydajú.

      Pri strate alebo zničení karty je potrebné taktiež čo najskôr informovať triedneho učiteľa, alebo priamo informatika. Ten vystaví novú kartu a starú kartu deaktivuje. Poplatok pri strate alebo poškodení čipovej karty je 5 eur.

      Otázka 3: Ako odhlásiť dieťa z obedu?
      Odpoveď: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je možnosť odhlásenia elektronicky. Odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu so systémom android aplikáciu JEDÁLEŇ. (K dispozícii cez OBCHOD PLAY.) Videonávod TUTaktiež je možné sa prihlásiť aj cez našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok (odkaz vpravo hore) alebo priamo na webe www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen - to odporúčame aj pre zariadenia Apple. Prihlasovacie údaje do stravovacieho systému ste dostali pri preberaní karty (úzky oranžový papierik.) 

      Otázka 4: Musí sa dieťa každý deň čipnúť pri príchode a odchode zo školy, a to aj vtedy, ak neodoberá stravu?
      Odpoveď:  
      Áno, je to jeho povinnosť ak je v škole. Čipový systém zaznamenáva dochádzku nielen pre potreby "stravy zadarmo" ale aj ako informáciu pre rodičov a učiteľov. Rodičia môžu dostávať do mobilu notifikáciu o príchode a odchode zo školy, ak si do smartphonu nainštalujú aplikáciu EDUPAGE (k dispozícii pre systém Android a iOS Apple). Pre prihlásenie použite vaše prihl. údaje do internetovej žiackej knižky (prihlasovacie údaje preistotu opätovne rozpošleme po žiakoch v septembri).

       

      Tento text bude s blížiacim sa časom zavedenia systému doĺňaný a aktualizovaný.