Navigácia

Špecifické vývinové poruchy učenia

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

 

DYSLEXIA  /F 81.0/ - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu 

 

DYSORTOGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

 

DYSGRAFIA  /F 81.1/ - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

 

DYSKALKÚLIA  /F 81.3/ - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

 

DYSPRAXIA  /F 81.8/ - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou

 

 /F 81.3/ - ZMIEŠANÁ PORUCHA ŠKOLKÝCH SCHOPNOSTÍ- kombinácia vyššie uvedených porúch.

 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 

Sú to:

- žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou    komunikačnou schopnosťou alebo autizmom

- žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení

- žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia

- žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

- žiaci s poruchami správania

- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

- žiaci s nadaním

 

Pár rád pre učiteľov:

 

Zaujímavá publikácia

http://www.orbispictus.sk/…diky/83.php3?…

 

Niečo o dyskalkúlii

http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy

 

Množstvo pracovných listov a didaktických hier

http://projekty.zsmieru.sk/…rhlasok.html

 

Niekoľko odkazov na zaujímavé hry a aktivity pre žiakov

 Zaujímavé nápady ako riešiť aktuálne problémy triedy, návody na upokojujúce aktivity a hry, tiež mnoho zaujímavých metód  osobnostnej a sociálnej výchovy.

http://www.odyssea.cz/…e_hodiny.pdf

 

Tento odkaz ponúka ďalšie hry na zvládanie agresivity a nepokoja:

http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/…listy/Ar.asp?…

 

Niečo o psychohygiene pre učiteľov:

http://www.prevko.cz/…0ucitele.pdf

 

Ako zlepšiť vzťahy v triede

http://www.odyssea.cz/…tupen_zs.pdfUčiteľom

Zaujímavá publikácia

http://www.orbispictus.sk/metodiky/83.php3?f=fff09e

www.ako-spravne-pisat.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria