Navigácia

Školský športový klub J.A. Komenského v Bardejove
 

Školský športový klub J.A.Komenského v Bardejove vznikol  26. decembra 1992 a dodnes funguje ako občianske združenie zamerané na šport orientovanú mládež. 

Za roky pôsobenia sa v ŠK vystriedalo veľa učiteľov, medzi nestorov patrí p. uč. Ivan Dzuriš po jeho odchode do dôchodku sa o dobré fungovanie klubu a o skvelú reprezentáciu starajú páni učitelia  Mgr. Pečeňuk a Mgr. Kollarovič. Žiaci športových tried sa zúčastňujú súťaži v rámci SAŠŠ reprezentujúcich školu a pod hlavičkou klubu súťažia na podujatiach, ktorých  garantom je SAZ ( Slovenský atletický zväz). 

Na základe úspechov na súťažiach organizovaných SAŠŠ sa škola stala už 2 krát nositeľom titulu "ŠKOLA ROKA".
 

Videovizitka ŠŠK JAK Bardejov:


 

Genéza vzniku športového klubu

Podnet na vznik samostatného športového klubu dali zlé vzťahy a ekonomika v BSC Bardejov, kde mali svoje oddiely šachisti i atléti, v druhej polovici roku 1991. Názov mu vymyslel vtedajší učiteľ telesnej výchovy na ZŠ Komenského v Bardejove Mgr. Igor Bačišín. Skratka JAK pripomína aj sovietske lietadlo.

3. júla 1991- ustanovujúci snem Slovenskej asociácie športu na školách v Bratislave schválil Stanovy SAŠŠ. Registrácia týchto stanov na MV SR bola vykonaná 13. augusta 1991.

31. októbra 1991 - bola ustanovujúca schôdza Školského klubu pri I. ZŠ Bardejov za účasti učiteľov telesnej výchovy a vedenia školy. 1. novembra 1991 bola odoslaná registračná prihláška za člena Slovenskej asociácie športu na školách na VV SAŠŠ v Bratislave pod názvom klubu:    I. ZŠ, Komenského 23, 085 01 Bardejov

16. decembra 1991- bola I. ZŠ Bardejov zaregistrovaná v Slovenskej asociácii športu na školách.

26. decembra 1992- sa konala ustanovujúca členská schôdza Školského klubu J. A. Komenského Bardejov.

29. marca 1993- valné zhromaždenie ŠŠK JAK Bardejov schválilo svoje „Stanovy ŠŠK JAK“.

30. marca 1993- bola na Ministerstva vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy v Bratislave podaná žiadosť o registráciu. Výbor ŠŠK JAK v tom čase tvorili: Mgr. Ivan Dzuriš, Mgr. Miroslav Mačej a Mgr. Margita Bukovská.

16. apríla 1993- boli Stanovy ŠŠK JAK Bardejov zaregistrované.

11. mája 1993- bola na Oblastnú správu Štatistického úradu SR poslaná žiadosť i pridelenie identifikačného čísla organizácie, ktoré bolo ŠŠK JAK Bardejov pridelené 19. mája 1993. V ten istý deň si ŠŠK JAK otvoril základný bežný účet vo VÚB Bardejov.

24. mája 1993- bol odoslaný „Dotazník Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR“. ŠŠK JAK sa tak stal členom tejto organizácie.

15. januára 1999- poslal atletický oddiel ŠŠK JAK prihlášku do Slovenského atletického zväzu so sídlom v Bratislave a stal sa jeho členom.

 

Organizačná štruktúra ŠŠK JAK v roku 2000

Názov a adresa:                 Školský športový klub J. A. Komenského

                                               Komenského 23

                                               085 13 Bardejov

Organizačný prac.:            Mgr. Ivan Dzuriš

Počet členov:                     220/z toho 182 mládež do 18 rokov

Počet oddielov:                  4 oddiely

                                               - atletický              121/116

                                               - rekreačnej TV     35/10

                                               - volejbalový          34/31 (volejbalistky ZŠ B. Krpelca boli členmi ŠŠK JAK)

                                               - šachový               30/25

Miesto pôsobenia:            - športový komplex ZŠ na Komenského ul.

                                               - športový štadión BŠK

                                               - mestská športová hala

                                               - krytá plaváreň pri ZŠ na Wolkerovej ul.

                                               - Hornošarišské osvetové stredisko

Súťaže družstiev:

                                               atletika

                                               - OM ml. žiactva, st. žiactva

                                               - KM ml. žiakov, ml. žiačok, st. žiakov, st. žiačok, ml. dorastencov

                                               - M-SR st. žiakov, st. žiačok, ml. dorastencov

                                               volejbal

                                               - KM st. žiačok

                                               šach

                                               - OM seniorov

                                               - M-SR ml. žiactva, st. žiactva

                                               - žiacka liga

                                               - VC SR žiackych družstiev

                                               rekreačná TV

                                               - mestské, okresné a družobné volejbalové turnaje
 

Fotogaléria ŠŠK JAK Bardejov:

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria