• Elektronizácia vzdel.

     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

     • Tomuto projektu predchádzali projekt  Škola na dotyk financovaný firmou SAMSUNG, ktorá k nám priniesla skúsenosti koréjských škôl, kde sa držia myšlienky „ Vedomosti národa sú viac ako národné bohatstvo“

      Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému,  vybavenie digitálnych tried, a prispôsobenie digitálneho vzdelávacieho  obsahu a e zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu a pripraviť tak žiakov na celoživotné vzdelávanie.

      V rámci tohto projektu sme získali Interaktívnu tabuľu, 20 tabletov a wifi zariadenie v sume 12 000,-. Tablety sa majú využívať hlavne na merania a vzdelávanie mimo triedy a mimo školy na skúmanie rastlín živočíchov, orientáciu v prírode a vyhľadávanie populárnych "kešiek".

      Stránka projektu: http://www.digiskola.sk/

      Príklady nájdete na stránke: http://tuul.sk/

      Koordinátor projektu: Ing. Mária Onuščákova

      Správa dodanej techniky: Mgr. Ľubomír Kuča