• Profil školy

     • História školy

     • Základná škola v nedokončenej novostavbe na Komenského ulici v Bardejove bola otvorená 1. septembra 1977, keď sa presťahovala  zo starej budovy terajšej CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Nová budova školy bola vybudovaná ako 22-triedna škola nákladom 21 miliónov Kčs a stavali ju Pozemné stavby Bardejov, závod 04. Jej vtedajší oficiálny názov bol 1. základná deväťročná škola v Bardejove. Po roku boli skompletizované obe telocvične. V roku 1990 bol svojpomocne dostavaný športový areál s atletickým ovalom a doskočiskami. Samotná budova dostala nový vzhľad v r. 1996, kedy prebehla rekonštrukcia rovnej strechy na sedlovú  spojená s opravou fasády budovy, náterom okien zvonku a stavebnými úpravami telocvični.

      Od začiatku existencie školy sa kládol dôraz na vyhľadávanie talentovaných žiakov. Najprv boli zriaďované triedy a rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a to v školskom roku 1982/83. V tom istom roku začali postupne prechádzať triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku zo ZŠ na Ševčenkovej ulici v Bardejove. V poslednom období máme najviac tried s rozšíreným vyučovaním Cj, ktoré po výbere zriaďujeme v 1. ročníku s tým, že sme nápomocní pri príprave budúcich žiačikov už počas ich pobytu na MŠ, najviac na II. MŠ, s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu.

      Škola nadobudla právnu subjektivitu s účinnosťou od 1.4.2002 na základe zriaďovacej listiny vydanej pod číslom 5/2002/00066 Okresným úradom v Bardejove, list vlastníctva číslo 6279, katastrálne územie: 801712 Bardejov, vlastník Mesto Bardejov s úplným majetkovým vysporiadaním.