• Školský klub detí

     •  PLÁN PRÁCE výchovno – vzdelávacej činnosti na školský rok 2017/2018

     • Výchovno-vzdelávacie aktivity naplánované pre deti počas celého školského roka 2017/2018

       

      Mesiac

      Názov aktivity

      Termín

      Zodpovedný

      September

      Zasadnutie MZ ŠKD

      20.9.2017

      D. Kostárová

      Úprava átrií

      september

      vychovávateľky

      Jeseň pani bohatá – tvorivé dielne v oddeleniach ŠKD

      september

      vychovávateľky

      Október

      Tekvicová párty“

      posledný októbrový týždeň

      vychovávateľky

      Pasovanie prvákov

      október

      vychovávateľky I. ročníkov

      Štyridsať odtieňov jesene

      (obrazy z prírodnín, tvorivé popoludnie)

      október

      M. Škvareková

      November

      Zasadnutie MZ ŠKD

      november

      D. Kostárová

      Rýchly, rýchlejší

      (športovo- súťažné popoludnie)

      november

      J. Petričová

      December

      Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií

      december

      E. Pergerová

      Ľ. Brejníková

      J. Petričová

      Vianočná výstavka na školskej chodbe

      december

      J. Džundová

      D. Kostárová

      K. Grocká

      Vianočná ikebana – tvorivé dielne

      december

      J. Džundová

      Január

      Zasadnutie MZ ŠKD

      január

      D. Kostárová

      Alibaba a štyridsať zbojníkov

      (literárne popoludnie)

      január

      Z. Seifertová

      Február

      Karneval

      február

      vychovávateľky

      Z histórie našej školy

      (kvíz 3.-4. ročník)

      február

      Z. Kendrová

      Marec

      Zasadnutie MZ ŠKD

      marec

      D. Kostárová

      Jarná výzdoba školskej chodby, átrií

      marec

      Z. Kendrová

      Z. Seifertová

      M. Škvareková

      Jarná výstavka na školskej chodbe

      marec

      E. Pergerová

      J. Džundová

      J. Petričová

      Príprava darčekov pre budúcich prvákov

      marec

      vychovávateľky

      Veľkonočná kraslica

      (tvorivé dielne)

      marec

      Ľ. Brejníková

      Apríl

      Úprava átrií

      apríl

      vychovávateľky

      Bežíme štyridsiatkou

      (súťažno-športové popoludnie)

      apríl

      K. Grocká

      Apríl

      Deň Zeme – nakreslí svoju Zem (výtvarná súťaž)

      apríl

      D. Kostárová

      Máj

      Príprava slávnostnej akadémie k výročiu školy

      máj

      vychovávateľky

       

      Naša škola očami detí

      (kresba na chodník)

      máj

      D. Kostárová

      Jún

      Zasadnutie MZ ŠKD

      jún

      D. Kostárová

      MDD- zábavné popoludnie

      Sranda hry – netradične športové disciplíny

      jún

      vychovávateľky

      Návštevy výstav, besied, výchovných koncertov, CVČ: ZUŠ, HOS. 

       

      stály

      vychovávateľky

       

       

       

      Plán činnosti MZ ŠKD bol schválený dňa: 08.09.2017

       

      Vypracovala: Bc. Darina Kostárová

                              vedúca vychovávateľka

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1.Identifikačné údaje

       

      Vyučovací jazyk: slovenský

      Študijná forma: denná

      Druh školy: štátna

      Predkladateľ: Základná škola

      Názov školy :Základná škola,

      Adresa: Komenského 23, 08501 Bardejov

      IČO:37873539

      Riaditeľ školy :PhDr. Ján Mika

      Spoluautori ŠVP: kolektív vychovávateliek ŠKD

      Ďalšie kontakty: tel./fax : 054/4722383

      Zriaďovateľ: Mestský úrad Bardejov

      Platnosť dokumentu od: 1.9.2016

       

       

       

      2. Poslanie školského klubu detí

       

      Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov ,hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov .Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD):

      • sloboda
      • ľudskosť
      • vzdelanie
      • Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práva povinností.

       

      Sloboda pre nás znamená:

       

      • Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu
      • Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých
      • Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne
      • Každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD
      • Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí
      • Každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej  forme
      • Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky

       

       

      Ľudskosť pre nás znamená:

       

      • Konáme a myslíme bez predsudkov
      • Školský vzdelávací program
      • Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie
      • Každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne
      • Každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí
      • Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví,

            pôvode

      • Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať

       

       

      Vzdelanie pre nás znamená:

       

      • Každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej činnosti
      • Každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich
      • Každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatným,   
      • Školský klub detí ponúka:
      • záujmovú činnosť
      • zdravý životný štýl
      • primeranú komunikáciu
      • rovnosť príležitostí
      • toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru
      • sebamotiváciu
      • integritu osobnosti
      • bezpečnosť
      • priateľstvo
      • estetické prostredie
      • podporu tímovej spolupráce
      • rozmanitý program

       

      Pedagogická dokumentácia

      • písomná prihláška dieťaťa do ŠKD
      • rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD
      • osobný spis dieťaťa
      • mesačný plán
      • triedna kniha

       

      3. Prevádzka ŠKD

      Prevádzka ŠKD je zabezpečená po vyučovaní v čase od 11:25 do 16:30. V čase hlavných prázdnin len v prípade, že má o činnosť záujem minimálne 12 detí.

       

      4. Zaraďovanie detí

      Deti sa do oddelení zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom. O zaradení - prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. Deti sa zaraďujú do oddelení spravidla podľa veku.

       

      5. Dochádzka detí

      Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, prípadne inú záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

      Dieťa, ktoré bezdôvodne, bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.

       

      6. PREBERANIE DETÍ A PRECHODY MEDZI KRÚŽKAMI

      Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba OSOBNE v príslušnom oddelení, ktoré ich dieťa navštevuje, pokiaľ nie je PÍSOMNE uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD (napr. dieťa chodí samo). Rodič prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu uvedie písomne, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke oddelenia takisto písomne. Dieťa nebude uvoľnené na základe telefonátu.

      V čase keď sme na školskom dvore si rodič takisto musí prísť pre dieťa OSOBNE a odchod dieťaťa oznámi vychovávateľke.

      V prípade ak dieťa chodí samo domov (bez doprovodu zodpovednej osoby), či už pravidelne (každý deň) alebo nepravidelne (iba niektoré dni v týždni), rodič je tento spôsob odchodu dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom (na lístok, ktorý dieťa odovzdá), kde uvedie svoje meno, meno dieťaťa, čas odchodu dieťaťa zo ŠKD a podpis. Inak dieťa nebude uvoľnené zo ŠKD, až pokým si pre neho príde rodič alebo splnomocnená osoba. Dieťa nebude uvoľnené ani na základe telefonátu.

      Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané v splnomocnení, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované. Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD (t.j. od jeho príchodu až po odchod) preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa navštevuje. Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity. Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, športový od. ap.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca.

       

      7. Príspevok na úhradu pobytu žiaka v ŠKD

      • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 6 euro mesačne na jedného žiaka.
      • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca v mesiaci vždy do 8. v mesiaci.
      • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
      • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
      • Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠK sa uskutočňuje nasledovne :- vychovávateľka ŠKD  vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a odovzdá celú sumu aj s  zoznamom žiakov vedúcej vychovávateľke, tá následne účtovníčke školy, ktorá peniaze  poukáže na účet školy.
      • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.
      • Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2016.

       

      8. Výchovno-vzdelávacia činnosť

      Výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa. Výchova a činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na:

      • Rekreačná činnosť
      • Odpočinková činnosť
      • Záujmová činnosť
      • Príprava na vyučovanie

       

      Rekreačná činnosť

       

      Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku,  preliezkach. Táto činnosť je  skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični.

       

       

      Odpočinková činnosť

       

      Odpočinkovú činnosť realizujeme  ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bez konfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa žiaci môžu:

      hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať

      detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov , okrem toho môže prebiehať aj počúvanie magnetofónovej nahrávky, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda so žiakmi.

       

      Záujmová činnosť

       

      Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné, vzdelávacie aktivity,... Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast žiakov a vzhľadom individuálne psychomotorické osobitosti žiakov, sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. Deti v ŠKD majú možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka žiakom 1.- 9. ročníka v mimo vyučovacom čase.

       

      9. Ciele výchovno- vzdelávacej práce

       

      Cieľom výchovno- vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Cieľom je pokračovanie v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do prvého ročníka. Postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami v ŠKD. Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u žiakov tieto  kľúčové kompetencie:

       

      1. Kompetencie k učeniu
      2. Kompetencie komunikatívne
      3. Kompetencie sociálne
      4. Kompetencie pracovné
      5. Kompetencie občianske
      6. Kompetencie kultúrne
      7. Kompetencie trávenia voľného času

       

      1. Kompetencie k učeniu

       

      • vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov
      • samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery
      • poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje výsledky
      • vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia
      • prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie

       

       

      2. Kompetencie komunikatívne

       

      •  formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa výstižne a súvisle v písomnom a  ústnom prejave
      • vypočuje si opačný názor
      •   zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
      •  prijíma spätnú väzbu

       

      3. Sociálne kompetencie

       

      •  pomenuje svoje potreby, city a pocity
      •  zvládne jednoduché stresové situácie
      •  vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
      • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
      • rešpektuje úlohy skupiny
      • efektívne spolupracuje v skupine
      •  uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením
      •  uvedomuje si potreby ostatných detí
      • poskytne pomoc alebo pomoc privolá

       

      4. Pracovné kompetencie

       

      •  prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
      •  plánuje a hodnotí svoje činnosti
      •  prijíma nové informácie a poznatky
      • dokončí prácu
      • kultivuje svoju vytrvalosť
      • plní si svoje povinností
      •  ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre
      • praktický život
      •  rozvíja manuálne zručnosti
      • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
      •  uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

       

      5. Občianske kompetencie

       

      • je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
      •  prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

       

      6. Kultúrne kompetencie

       

      • pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu
      •  rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
      •  rešpektuje iné kultúry a zvyky
      •  prijíma kultúrne podnety
      •  je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
      •  ovláda základy kultúrneho správania
      •  kultivuje svoj talent

       

         

       

       

       7. Kompetencie trávenia voľného času

       

      • · rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času
      • · rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach
      • · posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie
      • · rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve
      • · orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času
      • · rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času

       

      10. Tematické oblasti výchovy ŠKD

       

         Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických

         oblastiach výchovy:

       

      •  vzdelávacia
      •  spoločensko-vedná
      •  pracovno-technická
      •  prírodovedno -environmentálna
      •  esteticko - výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
      • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

       

      Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí. Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

       

      Vzdelávacia oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti

       

      • rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie
      •  rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
      • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
      • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

       

      Spoločensko-vedná oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti

       

      • spolurozhodovať o živote v skupine
      •  rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
      •  prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
      • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
      •  pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
      •  posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
      •  kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
      •  vyjadrovať svoj názor
      •  vedieť vypočuť opačný názor
      •  využívať všetky dostupné formy komunikácie
      •  rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
      • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
      • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

       

      Pracovno - technická oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti

       

      •  vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
      •  rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
      •  vedieť spolupracovať so skupinou
      •  rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
      •  získavať základy zručností potrebných pre praktický život
      •  získať základné  zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

       

      Prírodovedno -environmentálna oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

       

      • pochopiť zásadné princípy ochrany životného prostredia
      • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

       

      Esteticko -výchovná oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti

      •  
      • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
      • rozvíjať základy vzťahu k umeniu
      • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
      • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
      • prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
      • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
      • objavovať krásu v bežnom živote

       

      Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

       

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti

       

      • kultivovať základné hygienické návyky
      • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
      • pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
      • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
      • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
      • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
      • rozvíjať športový talent a schopnosti

       

      11. Výchovný plán ŠKD

      Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít pre príslušné oddelenie (v jednom

      oddelení ŠKD môžu byť deti aj z viacerých ročníkov) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD pre príslušný ročník výchovného programu na jeden školský rok. Uvedený najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov a záujmovú činnosť uskutočnenú raz za dva týždne. Vychovávatelia realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno – vzdelávacími aktivitami. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí.

       

      Tematické oblasti výchovy:

      Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít

      v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

      Vzdelávacia oblasť

      18

      Spoločensko-vedná oblasť

      17

      Pracovno-technická oblasť

      38

      Prírodovedno – environmentálna oblasť

      40

      Esteticko – výchovná oblasť

      37

      Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

      37

       

      Výchovné štandardy ŠKD

       

      Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

      - výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie),

      - obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má ovládať.

       

       

       

       

      Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD

      Vzdelávacia oblasť

       

      Obsahový štandard

      Výkonový štandard

      Gramatické a matematické cvičenie

      Samostatne písať úlohy

      Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie

      vedomostí, čítanie textu, reprodukcia

      príbehu

      Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

      Práca s informačnými zdrojmi, čítanie

      s porozumením, sebavzdelávanie

      Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,

      zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

      Byť otvorený získavať nové poznatky

      a informácie

      Rozvíjať získané poznatky

       

      Spoločensko-vedná oblasť

       

      Obsahový štandard                     

       Výkonový štandard

      Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

      pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie

      školského poriadku ŠKD

      Spolurozhodovať o živote v skupine

      Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,

      čo je tolerancia

      Prejavovať úctu k rodičom, starším

      Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé

      stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie

      sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie,

      ako pochopiť iných, sebaúcta

      Ovládať jednoduché zručnosti

      sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie

      a empatie

      Život so zdravotným postihnutím, čo je

      predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

      Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so

      zdravotným postihnutím

      Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

      diskriminácia, moje práva, tvoje práva,

      spolužitie bez násilia

      Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie

      ľudských práv a základných slobôd

      Slovensko v Európe, Slovensko vo svete,

      úspechy slovenských športovcov, umelcov,

      mládeže

      Prejavovať základy hrdosti k národným

      hodnotám a tradíciám SR

      Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna

      komunikácia, spolužitie bez násilia

      Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

      v správaní sa

      Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,

      správanie, ktoré podporuje konflikt,

      správanie, ktoré konfliktu predchádza

      Samostatne a kriticky riešiť jednoduché

      konflikty v oddelení/záujmovom útvare

      Asertivita, asertívne správanie

      Obhajovať svoje názory

      Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,

      monológ

      Vypočuť si opačný názor

      Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky,

      rozprávanie o domove, prejavy úcty

      k ľuďom, čo je tolerancia

      Prejavovať úctu k rodičom, starším

      Deľba práce v rodine, problémy v rodine,

      život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc

      v rodine

      Rozlišovať a porovnávať vzťahy v

      harmonickej a rozvrátenej rodine

      Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez

      násilia

      Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

      v správaní sa

      Práca s počítačom, komunikácia

      s internetom, práca v textovom a grafickom

      editore

      Využívať všetky dostupné formy

      komunikácie

       

      Pracovno-technická oblasť

       

      Obsahový štandard

      Výkonový štandard

      Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie

      školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

      Spolurozhodovať o živote v skupine

      Pracovať v skupine

      Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,

      v šatni

      Kultivovať základné sebaobslužné a

      hygienické návyky

      Sebahodnotenie, poznávanie rôznych

      profesií, úcta ku každému povolaniu,

      dodržovanie denného režimu, vývoj

      ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba,

      orientácia v čase minulosť, prítomnosť,

      budúcnosť

      Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché

      osobné ciele

      Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,

      presnosť a čistota práce

      Rozumieť významu osobnej zodpovednosti

      za vykonanú prácu

       

      Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,

      hrdosť na spoločný výsledok práce

      Vedieť spolupracovať so skupinou

      Práca s rôznym materiálom, netradičné

      pracovné postupy, zhotovenie darčeka,

      rozvoj jemnej motoriky, manipulačné

      zručnosti spolupráca

      Rozvíjať základy manuálnych a technických

      zručností

      Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok

      v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

      Získavať základy zručností potrebných pre

      praktický život

      Získať základné zručnosti v tvorbe

      jednoduchých projektov

      Maska na karneval, kalendár oddelenia,

      návrh oddychového kútika v oddelení

       

       

      Prírodovedno – enviromentálna oblasť

       

      Obsahový štandard

      Výkonový štandard

      Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí

      obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode,

      šetrenie energiami, vodou, tematická

      rozprávka

      Poznať základné princípy ochrany životného

      prostredia

      Starostlivosť o izbové kvety, čistenie

      prírody a okolia ŠKD, zber papiera,

      triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

      Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

      činnosti na tvorbe a ochrane životného

      prostredia

       

       

      Esteticko – výchovná oblasť

       

      Obsahový štandard

      Výkonový štandard

      Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum,

      galéria, ľudové tradície zvyky, povesti,

      názvy ulíc, miestne noviny, história

      a dnešok

      Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v

      blízkom okolí

      Hudba, výtvarné umenie, tanec

      Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

      Netradičné výtvarné techniky, hudobné

      činnosti, športové činnosti

      Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

      Záujmová činnosť, príprava kultúrneho

      podujatia

      Byť otvorený k tvorivej činnosti

      Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,

      úprava zovňajšku

      Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej

      estetickej úprave prostredia a svojej osoby

      Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,

      Vianoce

      Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

      v skupine

       

       

      Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

       

      Obsahový štandard

      Výkonový štandard

      Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné

      chvíľky

      Ovládať základné hygienické návyky

      Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,

      plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis,

      kolektívne loptové hry

      Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

      Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,

      civilizačné choroby

      Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,

      alkoholu a iných drog

      Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové

      hry, netradičné športové disciplíny

      Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

      Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje

      zdravie, príčiny ochorenia, racionálna

      strava, potravinová pyramída

      Vyjadriť význam dodržiavania základných

      zásad zdravej výživy

      Vyjadriť význam dodržiavania základných

      zásad zdravej výživy

      Uvedomovať si základné princípy zdravého

      životného štýlu

      Záujmová činnosť, športová súťaž

      Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

       

       

       

      Plán činnosti MZ ŠKD na školský rok 2016/2017

       

      Členky MZ:

      1. oddelenie Bc. D. Kostárová
      2. oddelenie Mgr. K. Grocká
      3. oddelenie Mgr. H.Mihňáková
      4. oddelenie Mgr. Mária Klimeková
      5. oddelenie Z. Seifertová
      6. oddelenie Ľ. Brejníková
      7. oddelenie Mgr. E. Pergerová
      8. oddelenie Bc. Z. Kendrová
      9. oddelenie M. Škvareková
      10. oddelenie J. Petričová

       

       

      Úlohy pre členky MZ

       

      • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri spoločných akciách plánovaných v danom školskom roku
      • spolupracovať pri adaptácií žiakov 1. ročníkov
      • spolupracovať a konzultovať problémy vo výchovno-vzdelávacích výsledkov
      • spolupracovať s rodičmi a informovať rodičov o výsledkoch ŠKD na zasadnutiach RZ
      • organizovať a riadiť činnosť v ŠKD, upratovať v triede
      • podieľať sa na estetickej úprave triedy, školy a školských átrií
      • dbať na písomnú dokumentáciu
      • hodnotiť činnosť a zúčastňovať sa na zasadnutiach MZ
      • nezanedbávať sebavzdelávanie dostupnými materiálmi
      • vypracovať mesačné plány činnosti v ŠKD
      • spolupracovať so všetkými oddeleniami na spoločenských akciách

       

      Zasadnutia MZ

       

      Ich cieľom je sledovať prácu členiek MZ, koordinovať vzájomnú činnosť a hodnotiť prácu v jednotlivých oddeleniach samotnými členkami MZ i na poradách s vedením školy.

       

      I.zasadnutie: / september/

       

      1. Otvorenie
      2. Organizácia činnosti ŠKD
      3. Dokumentácia ŠKD – plán práce ŠKD
      4. Prejednanie a schválenie plánu činnosti MZ ŠKD
      5. Rôzne
      6. Záver

       

       
      II. zasadnutie: /november/

       

      1. Otvorenie
      2. Kontrola triednych kníh, agendy v ŠKD
      3. Pedagogické aktuality
      4. Rôzne
      5. Záver

       

      III. zasadnutie /január/

       

      1. Otvorenie
      2. Zhodnotenie výchovno – vzdelávacích aktivít v ŠKD
      3. Oblasť výchovy a jej jednotlivé zložky a ich plnenie
      4. Diskusia
      5. Záver

       

      IV. zasadnutie /marec/

       

      1. Otvorenie
      2. Kontrola plnenia plánu práce
      3. Jarná výzdoba tried, školy
      4. Plnenie výchovno-vzdelávacích aktivít
      5. Diskusia
      6. Záver

       

      V. zasadnutie/jún/

       

      1. Otvorenie
      2. Vyhodnotenie výsledkov práce v ŠKD počas šk. r. 2016/2017
      3. Diskusia
      4. Rôzne / ukončenie triednej agendy, kontrola financií /január- jún 2017/,

                                kontrola pedagogickej dokumentácie, účasť na koncoročných výletoch/             

      1. Záver

       

       

      Mesiac

      Názov aktivity

      Termín

      Zodpovedné

      September

      Zasadnutie MZ ŠKD

      20.9.2016

      D. Kostárová

      Úprava átrií

      september

      vychovávateľky

      Hľadanie pokladu (súťažno- dobrodružné popoludnie)

      september

      M. Škvareková

      Október

      Tekvicová párty“

      posledný októbrový týždeň

      vychovávateľky

      Pasovanie prvákov

      október

      vychovávateľky I. ročníkov

      S vetrom o preteky

      (športové popoludnie)

      október

      H. Mihňaková

      November

      Zasadnutie MZ ŠKD

      november

      D. Kostárová

      Pripraviť sa , pozor, štart!

      (športovo- súťažné popoludnie)

      november

      J. Petričová

      December

      Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií

      december

      E. Pergerová

      M. Škvareková

      Z. Kendrová

      Ľ. Brejníková

      Vianočná výstavka na školskej chodbe

      december

      H. Mihňaková

      D. Kostárová

      K. Grocká

      Elá hop

      ( športovo súťažné popoludnie)

      december

      Ľ. Brejníková

      Január

      Zasadnutie MZ ŠKD

      január

      D. Kostárová

      Z rozprávky do rozprávky

      (literárne popoludnie)

      január

      Z. Seifertová

      Február

      Karneval

      február

      vychovávateľky

      Naj účesy

      (súťažno-kreatívne popoludnie)

      február

      Z. Kendrová

      Marec

      Zasadnutie MZ ŠKD

      marec

      D. Kostárová

      Jarná výzdoba školskej chodby, átrií

      marec

      J. Petričová

      Z. Seifertová

      M. Klimeková

      Jarná výstavka na školskej chodbe

      marec

      E. Pergerová

      D. Kostarová

      M. Škvareková

      Príprava darčekov pre budúcich prvákov

      marec

      vychovávateľky

      Vedomostné hry

      (vedomostná súťaž)

      marec

      M. Klimeková

      Apríl

      Úprava átrií

      apríl

      vychovávateľky

      Beh cez prekážky

      (súťažno-športové popoludnie)

      apríl

      K. Grocká

      Máj

      Plachtenie

      (zábavné popoludnie)

      máj

      D. Kostárová

      Jún

      Zasadnutie MZ ŠKD

      jún

      D. Kostárová

      MDD- zábavné dopoludnie

      jún

      vychovávateľky

      Letné šantenie pyžamová párty

      (tanečné popoludnie)

      jún

      D. Kostárová

      Návštevy výstav, besied, výchovných koncertov, CVČ: ZUŠ, HOS. 

       

      stály

      vychovávateľky

       

       

       

      Plán činnosti MZ ŠKD bol schválený dňa: 08.09.2016

       

      Vypracovala: Bc. Darina Kostárová

                              vedúca vychovávateľka