• Školský klub detí

     • Pokyny pre rodičov

     • Prosíme rodičov, aby rešpektovali denný režim v ŠKD
      a svojim skorším príchodom nerušili výchovno-vzdelávaciu činnosť.

      ŠKD končí svoju činnosť o 16,30 hod.

      • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD v prípade, že ide o iný, ako je dohodnutý spôsob odchodu, na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu.
      • Rodičia čakajú svoje deti na chodbe a nevstupujú do tried, aby nerušili činnosť detí a rešpektovali prácu vychovávateliek!
      • Dieťa môže byť uvoľnené v mimoriadnych situáciách z ŠKD aj na telefonické požiadanie rodiča. Súhlas na uvoľnenie dieťaťa z klubu na základe telefonického rozhovoru s rodičom musí byť písomne potvrdený zákonným zástupcom na samostatnom tlačive.
      • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa na základe písomnej informácie o rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD, ktorý vyplní a podpíše zákonný zástupca. Je nutné vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy samostatne, alebo v sprievode inej oprávnenej osoby.
      • V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy musí dieťa vychovávateľke predložiť doklad o zmene podpísaný rodičom.
      • Ďalšie práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov sú uvedené v školskom poriadku.


      Heslo nášho ŠKD: "VESELO NÁM V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ“