• Školský klub detí

     • Školský rok 2019/20

     • Príspevok na úhradu pobytu žiaka v ŠKD v školskom roku 2019/20

      ·         Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 10 euro mesačne na jedného žiaka.

      ·         Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca v mesiaci vždy do 8. dňa v mesiaci.

      ·         Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

      ·         Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

      ·         Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:- vychovávateľka ŠKD  vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a odovzdá celú sumu aj s  zoznamom žiakov vedúcej vychovávateľke, tá následne účtovníčke školy, ktorá peniaze  poukáže na účet školy.

      ·         Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

      ·         Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2019.

       

      Personálne zabezpečenie

       

      Počet detí v ŠKD 236

       Počet vychovávateliek 8.

      Priemerný počet detí a žiakov v 1 oddelení 28.

      Oddelenia ŠKD:

      I.                    odd. - Bc. Darina Kostárová – vedúca vychovávateľka

      II.                 odd. - Mgr. Katarína Grocká

      III.              odd .- Mgr. Mária Klimeková

      IV.              odd. -  Jana Petričová

      V.                odd. -  Ľuboslava Brejníková

      VI.                odd. - Mgr. Eva Pergerová

      VII.           odd. -  Bc. Zlata Kendrová

      VIII.        odd. - Bc. Martina Škvareková

      Aktivity na jednotlivé mesiace v školskom roku 2019/2020

      MESIAC

      AKTIVITY

      ZODPOVEDNÝ

      SEPTEMBER

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Šarkaniáda – zábavné popoludnie

      Bc. M. Škvareková

      Jesenná výzdoba oddelení

       vychovávateľky

      Pohybové aktivity na školskom dvore, ihrisku – športová súťaž medzi oddeleniami

      vychovávateľky

      OKTÓBER

      Deň jablka – beseda a aktivity v oddeleniach „Jablko ako zdroj vitamínov“

      vychovávateľky

      Tekvice a tekvičky, tvoríme z ovocia a zeleniny – tvorivé dielne vo všetkých oddeleniach ŠKD

      vychovávateľky

      Pasovanie prvákov

      vychovávateľky I. ročníkov

      Tekvicová párty – zábavno- súťažné popoludnie vo všetkých oddeleniach ŠKD

      vychovávateľky

      NOVEMBER

      Finančná gramotnosť – beseda pre žiakov 4. ročníkov

      Mgr. K. Grocká

      Tvoríme z prírodnín – tvorivé dielne

      vychovávateľky

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      DECEMBER

      Vianočné pečenie so starými mamkami

      Bc. D. Kostárová

      Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií

      vychovávateľky

      Vianočná výstavka na školskej chodbe

      vychovávateľky

      Vianočná oblátka – spoločné posedenie s deťmi pri vianočnom stromčeku

      vychovávateľky

       

       

       

       

      JANUÁR

      Zasadnutie MZ - ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Aktivity na finančnú gramotnosť - beseda pre deti 3. ročníkov

      Ľ. Brejníková

      ZUMBA – pre detí 4. a 3. ročníka

      Bc. D. Kostárová

      FEBRUÁR

      Čitateľský maratón – deti 4. ročníkov

      J. Petričová

      Karneval – aktívna účasť na karnevale a výroba karnevalových masiek

      vychovávateľky

      Náramky priateľstva – tvorivé dielne

      vychovávateľky

      MAREC

      Zasadnutie MZ – ŠKD

      vedúca vychovávateľka

      Čitateľský maratón pre deti 3. ročníkov - súťaž

      Mgr. E. Pergerová

      Jarná výzdoba školskej chodby, átrií

      vychovávateľky

      Jarná výstavka na školskej chodbe

      vychovávateľky

      Príprava darčekov pre budúcich prvákov

      vychovávateľky

      Maľujem rozprávku – výtvarná súťaž

      Mgr. M. Klimeková

      APRÍL

      Aktivity na finančnú gramotnosť – beseda 1.-2. ročník

      Bc. Z. Kendrová

      Jarné kvety – tvorivé dielne vo všetkých oddeleniach ŠKD, využitie netradičných techník a materiálov

      vychovávateľky

      Deň Zeme – kreslenie na chodník

      J. Petričová

      MÁJ

      Čitateľský maratón pre deti 2. ročníkov - súťaž

      J. Petričová

      Bc. M. Škvareková

      Au, pomoc, bolí...pravidlá prvej pomoci – náučné popoludnie

      Mgr. K. Grocká

      Kvet pre mamu – tvorivé dielne

      ychovávateľky

      JÚN

      Rozprávkový les – súťažno-zábavné popoludnie

      vychovávateľky

      Čitateľský maratón pre deti 1. ročníkov - súťaž

      vychovávateľky 1. ročníkov

       

      Najšikovnejší žiačik – športovo- súťažne popoludnie

      vychovávateľky

      Plán činnosti MZ ŠKD bol schválený dňa: 10.09.2019

      Vypracovala vedúca vychovávateľka Bc. Darina Kostárová