• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Informácie pre rodičov a žiakov 8. ročníka NAPPA

    • 16.04.2019 08:55
    • Informácie pre rodičov a žiakov 8. ročníka NAPPA
    •  

     Úrad verejného zdravotníctva

     Slovenskej republiky

      

     Trnavská cesta 52

     P.O.BOX 45

     826 45 Bratislava

      

                

      

     Oboznámenie

     sa s projektom NAPPPA

      

      

     Vážený rodič,

      

         dovoľte, aby sme Vás oboznámili s možnosťou zapojenia Vášho syna/Vašej dcéry do celonárodného projektu NAPPPA (Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020 ), ktorý bol prijatý vládou SR uznesením č. 418/2017 dňa 3. mája 2017. Národný akčný plán má multirezortný charakter a opiera sa o prioritné oblasti, ciele a nástroje Stratégie pohybovej aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európsky región 2016-2025.

         Cieľom je poskytnúť návod tvorcom národných a regionálnych politík pre podporu pohybovej aktivity vo vzťahu k frekvencii, intenzite, trvaniu, typu a odporúčanému celkovému množstvu pohybovej aktivity v prevencii chronických neinfekčných ochorení. Zdravotné poruchy u detí a mládeže spôsobené sedavým životným štýlom, často bez klinických príznakov, sa podieľajú na príčinách závažných ochorení v neskoršom veku. Alarmujúci nárast počtu srdcovo-cievnych ochorení v kontraste k nedostatku všeobecného pohybu, rovnako ako zvýšený výskyt ochorení chrbtice viedli k potrebe oficiálne deklarovať snahu o zmenu životného štýlu detí a mládeže.  Nedostatočná pohybová aktivita je uznaná  Svetovou zdravotníckou organizáciou ako samostatný rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku chronických neinfekčných ochorení. Nenáročná a pre potešenie vykonávaná pohybová aktivita upevňuje sebaúctu hlavne v problémových skupinách detí a mládeže, ktoré majú ťažkosti s učením, ovplyvňuje morálku a sociálny rozvoj, priaznivo pôsobí na psychiku, duševnú pohodu a redukciu úzkosti, depresie.

         Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR bude prostredníctvom všetkých 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike realizovať celkom päť úloh, z ktorých je jedna zameraná na žiakov 8.ročníkov základných škôl.

      

     Úloha týkajúca sa žiakov 8.ročníkov

      

     Úloha 5.1.3 Testovanie telesnej zdatnosti, hodnotenie držania tela a meranie antropometrických ukazovateľov u žiakov ZŠ. Hodnotenie úrovne pohybovej aktivity, stravovacích návykov a životného štýlu v súvislosti s nameranými ukazovateľmi.

      

         Vzhľadom k obsahu uvedenej úlohy bude Váš syn/Vaša dcéra absolvovať podľa metodických pokynov úlohy v poradenských centrách pre ochranu a podporu zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, prípadne vo vyhradených priestoroch školy, rôzne merania, ktoré budú vykonávať odborní pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ako aj vypĺňať anonymný dotazník so zameraním na životný štýl (životná pohoda, zdravie, pohybová aktivita, výživa a pitný režim, látkové a nelátkové závislosti).

      

     Komplex meraní bude tvoriť

     antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, držanie tela, spirometria, test flexibility a kondície.

     Antropometria

     pozostáva z merania telesnej výšky a hmotnosti, stanovenia pomeru telesnej hmotnosti k telesnej výške (BMI – Body mass index)), merania % kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu, obvodu pása a bokov, výpočtu pomeru obvodu pása k telesnej výške, merania % telesného tuku pomocou kalipera (meranie 4  kožných rias na ramene z oboch strán, pod lopatkou a na bruchu).

     Krvný tlak a pulz

     sú monitorované v kľude. Pri funkčnom teste kondície je hodnota pulzu meraná aj počas záťaže, po jej absolvovaní a ukľudnení.

     Držanie tela

     zahŕňa posúdenie držania hlavy a krku, tvaru hrudníka, tvaru brucha a sklonu panvy, výšky ramien a postavenia lopatiek ako aj celkového zakrivenia chrbtice.

     Flexibilita

     testom flexibility sa zisťuje úroveň predklonu zo stoja vzpriameného.

     Spirometria

     jedná sa o funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré sa vykonáva v sede. Pozostáva z 2-3 pokusov maximálneho úsilného kľudového výdychu do spirometra a vyhodnotenia nameraných výstupných hodnôt.

     Kondícia

     test kondície je realizovaný prostredníctvom jednoduchej Ruffierovej funkčnej skúšky, ktorá určí stav srdcovo-cievneho systému a pripravenosť organizmu na zaťaženie. Skúška spočíva vo vykonaní 30 drepov počas 30-45 sekúnd. Monitorovanými parametrami budú kľudový, záťažový  a pozáťažový pulz.

      

         K uvedeným meraniam je potrebné, aby bolo dieťa oblečené v ľahkom športovom odeve, pri funkčnom teste je potrebná aj športová obuv. Pre objektívnosť sa hodnotenie držania tela a niektorých údajov antropometrie vykonáva v spodnej bielizni. Počas jednotlivých meraní bude rešpektovaná intimita dieťaťa, t. j. ku každému dieťaťu sa bude pristupovať individuálne pri zachovaní jeho súkromia.

      

         Zároveň bude Vaše dieťa  informované kvalifikovaným zdravotníckym personálom o zdravej životospráve v prevencii civilizačných ochorení a výsledky meraní mu budú zhodnotené a vysvetlené. Každé dieťa dostane po absolvovaní všetkých meraní, ktoré budú vykonané počas jedného dňa v dopoludňajších hodinách, výstupný protokol.

         V prípade, že má Vaše dieťa zdravotné problémy (srdcovo-cievne, metabolické, hormonálne, pohybovo-oporné, infekčné, respiračné, onkologické, hematologické...), prípadne iné, ktoré mu neumožňujú absolvovať všetky, alebo niektoré z uvedených meraní a testov, resp. bude v štádiu liečby akútneho ochorenia, alebo jeho rekonvalescencie, zvážte jeho účasť na projekte po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      

         Budeme veľmi radi, ak sa Váš syn/Vaša dcéra s Vaším súhlasom aktívne zúčastní tohto Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity. Dozvie sa tak nové informácie o zdraví, na základe ktorých môže aktívne ozdraviť svoj životný štýl a zároveň prispieť k zvýšeniu zdravotného povedomia rovesníkov.

         Projektom sa monitoruje zároveň aj zdravotný stav skúmanej populácie, výsledky ktorého poslúžia tvorcom národných a regionálnych politík pre podporu pohybovej aktivity s cieľom zlepšenia zdravia detí a mládeže.

         Vážený rodič, chcem Vás zároveň informovať, že do širšieho výberu pre účely projektu je na území SR oslovených viac ako 4900 rodičov, ale nie všetci sa z metodických dôvodov dostanú do finálneho výberu. Možnú účasť Vášho syna/Vašej dcéry na projekte NAPPPA prosím potvrďte svojim podpisom záznamu o informovaní zákonného zástupcu dotknutej osoby, ktorý je  prílohou tohto oboznámenia.

      

     Ďakujeme za Váš čas, záujem a za ochotu k spolupráci. 

      

     S úctou

      

      

                                                                                            Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                                                                                            hlavný hygienik  SR          

      

      

     Spoluautori:  MUDr. Ľubica Benková

                             MUDr. Peter Mišenda

                             Mgr. Mária Patoprstá

                             Ing. Jozef Rešovský

                             Terézia Mederiová, DAHE

      

     Príloha : Záznam o informovaní zákonného zástupcu dotknutej osoby                                                            

      

      

     V Bratislave, dňa ......................

    • Naspäť na zoznam článkov