• Budúci prvák by mal vedieť

     • Budúci prvák by mal vedieť

      • Samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
      • správne vyslovovať všetky hlásky,
      • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
      • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy,
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
      • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo",
      • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu,
      • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy,
      • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy,
      • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky,
      • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
      • šetrne zaobchádzať s predmetmi,
      • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti,
      • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové,
      • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni,
      • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie,
      • poznať znaky ročných období,
      • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode,
      • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne,
      • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie,
      • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

       

      Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

      Zdroj: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-1-rocnika/odklad-skolskej-dochadzky/